Lovná miera druhov rýb zvýšená na revíroch SRZ
(2023 – 2024)

obrázok lovná miera lovná miera
(Pozor! Priebežne aktualizované! Pozor!)


AKTUALIZUJE SA PRE ROK  2024 !

Vaše pripomienky, návrhy, nové skutočnosti a zistené chyby posielaje prosím na cokdezakolko@gmail.com Ďakujeme
Ďalšie články:
 Denný čas lovu rýb 2024 
 Revíry SRZ kaprové zväzové 2021 

§ 10 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. Z. z. o rybárstve (platnosť od 01.01.2019):
Čas individuálnej ochrany rýb

§ 12 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. Z. z. o rybárstve (platnosť od 01.01.2019):
Lovná miera rýb
(1) Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto: viď. 12§1a) až 12§1af
(2) Najmenšia lovná miera rýb sa vzťahuje aj na ryby použité ako nástraha pri love rýb v kaprových vodách.
(3) Najmenšia lovná miera rýb sa neustanovuje pre tieto druhy rýb: viď. 12§3a) až 12§3ac)
(4) Lovná miera rýb je celková dĺžka tela ryby, ktorá sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy (viď. obr. – poznámka kocki).
(5) Užívateľ podľa miestnych podmienok môže do 30. septembra požiadať ministerstvo životného prostredia o súhlas na zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb. Zavedenie najväčšej lovnej miery rýb možno aj na druhy rýb, ktoré nemajú ustanovenú najmenšiu lovnú mieru podľa odseku 3. Zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb možno upraviť vždy na obdobie troch rokov s platnosťou od 1. januára nasledujúceho roka; túto skutočnosť užívateľ zverejní v povolení alebo v rybárskom poriadku.

§ ods.
pism.
druh ryby
 hájený/á   nehájený/á  doba hájenia  zákaz lovu 
druh ryby (latinsky)lovná miera
12§1a) amur biely Ctenopharyngodon idella60 cm
12§1b) amur čierny Mylopharyngodon piceus60 cm
12§3a) belička európska Alburnus alburnus cm
10§1i)1) blatniak tmavý Umbra krameri
12§1c) boleň dravý  od 15.03. do 31.05.!Leuciscus aspius40 cm
12§3b) býčko čiernoústy Neogobius melanostomus cm
12§3c) býčko hlavatý Ponticola kessleri cm
12§3d) býčko nahotemenný Babka gymnotrachelus cm
12§3e) býčko piesočný Neogobius fluviatilis cm
10§1i)2) býčko rúrkonosý Proterorhinus semilunaris
12§3f) býčkovec amurský Percottus glenii cm
10§1i)3) čerebľa pestrá Phoxinus phoxinus
12§3g) červenica ostrobruchá Scardinius erythrophthalmus cm
10§1i)4) čík európsky Misgurnus fossilis
10§1i)5) hlaváč bieloplutvý Cottus gobio
10§1i)6) hlaváč pásoplutvý Cottus poecilopus
12§1d)1  hlavátka podunajská  od 01.01. do 31.10.!Hucho hucho80 cm
12§1d)2  hlavátka podunajská   hraničná voda  od 01.01. do 31.08.!Hucho hucho80 cm
12§3h) hrebenačka fŕkaná Gymnocephaluscernua cm
10§1i)7) hrebenačka pásavá Gymnocephalus schraetser
10§1i)8) hrebenačka vysoká Gymnocephalus baloni
10§1i)9) hrúz Belingov Romanogobio belingi
10§1i)10) hrúz fúzatý Romanogobio uranoscopus
10§1i)11) hrúz karpatský Gobio carpathicus
10§1i)12) hrúz Kesslerov Romanogobio kesslerii
12§3i) hrúz škvrnitý Gobio gobio cm
10§1i)13) hrúz tuponosý Gobio obtusorostris
10§1i)14) hrúz Vladykov Romanogobio vladykovi
12§3j) hrúzovec sieťovaný Pseudorasbora parva cm
12§1e) jalec hlavatý  od 15.03. do 31.05.![Leuciscus (Squalius) cephalus]25 cm
12§1f) jalec maloústy  od 15.03. do 31.05.!Leuciscus leuciscus20 cm
12§1g) jalec tmavý  od 15.03. do 31.05.!Leuciscus idus30 cm
12§1h) jeseter malý  od 15.03. do 31.05.!Acipenser ruthenus45 cm
10§1i)15) jeseter ruský Acipenser gueldenstaedtii
12§1i) jeseter sibírsky  od 15.03. do 31.05.!Acipenser baeri45 cm
12§1j)1  kapor rybničný  od 15.03. do 31.05.! Cyprinus carpio 40 cm
12§1j)2  kapor rybničný  ostatné vodné plochy Cyprinus carpio 40 cm
10§1i)16) kapor sazan  – divá formaCyprinus carpio
12§3k) karas pruský Carassius gibelio cm
12§3l) karas striebristý Carassius auratus cm
10§1i)17) karas zlatistý Carassius carassius
12§3m) klárius panafrický Clarias gariepinus cm
10§1i)18) kolok veľký Zingel zingel
10§1i)19) kolok vretenovitý Zingel streber
12§1k) lieň sliznatý  od 15.03. do 31.05.!Tinca tinca30 cm
12§1l) lipeň tymiánový  od 01.01. do 31.05.!Thymallus thymallus33 cm
10§1i)20) lopatka dúhová Rhodeus amarus
12§3n) mečovka zelená Xiphophorus helleri cm
12§1m) mieň sladkovodný  od 01.01. do 31.05.!Lota lota35 cm
10§1i)21) mihuľa potiská Eudontomyzon danfordi
10§1i)22) mihuľa potočná Lampetra planeri
10§1i)23) mihuľa ukrajinská Eudontomyzon mariae
10§1i)24) mihuľa Vladykovova Eudontomyzon vladykovi
10§1i)25) mrena karpatská Barbus carpathicus
10§1i)26) mrena poľská Barbus waleckii
12§1n) mrena severná  od 15.03. do 31.05.!Barbus barbus40 cm
10§1i)27) mrena škvrnitá Barbus petenyi
12§1o) nosáľ sťahovavý  od 15.03. do 31.05.!Vimba vimba30 cm
12§3o) ostračka veľkoústa Micropterus salmoides cm
12§3p) ostriež zelenkavý Perca fluviatilis cm
10§1i)28) ovsienka striebristá Leucaspius delineatus
12§3q) pichľavka siná Gasterosteus aculeatus cm
12§1p) pleskáč siný  od 15.03. do 31.05.!Ballerus ballerus25 cm
12§1q) pleskáč tuponosý  od 15.03. do 31.05.!Ballerus sapa25 cm
12§1r) pleskáč vysoký  od 15.03. do 31.05.!Abramis brama30 cm
12§1s) pleskáč zelenkavý Blicca bjoerkna15 cm
12§3r) ploska pásavá  od 01.01. do 31.05.!Alburnides bipunctatus cm
12§3s) plotica červenooká Rutilus rutilus cm
10§1i)29) plotica lesklá Rutilus virgo
10§1i)30) plotica perleťová Rutilus meidingeri
10§1i)31) pĺž baltický Sabanejewia baltica
10§1i)32) pĺž bulharský Sabanejewia bulgarica
10§1i)33) pĺž krymský Cobitis tanaitica
10§1i)34) pĺž podunajský Cobitis elongatoides
10§1i)35) pĺž severný Cobitis taenia
10§1i)36) pĺž vrchovský Sabanejewia balcanica
12§1t) podustva severná  od 15.03. do 31.05.!Chondrostoma nasus30 cm
12§1u) pstruh dúhový Oncorhynchus mykiss27 cm
12§1v) pstruh jazerný  od 01.09. do 15.04.!Salmo trutta m. lacustris50 cm
12§1v) pstruh potočný  od 01.09. do 15.04.!Salmo trutta m. fario27 cm
10§1i)37) sih maréna Coregonus maraena
12§1x) sih peleď  od 01.09. do 28.02.!Coregonus peled25 cm
12§1y) sivoň potočný Salvelinus fontinalis27 cm
12§3t) slíž severný Barbatula barbatula cm
12§3u) slnečnica pestrá Lepomis gibbosus cm
12§3v) sumček čierny Ameiurus melas cm
12§3w) sumček hnedý Ameiurus nebulosus cm
12§1z) sumec veľký  od 01.01. do 15.06.!Silurus glanis70 cm
10§1i)38) šabľa krivočiara Pelecus cultratus
12§1aa) šťuka severná  od 01.01. do 31.05.!Esox lucius60 cm
12§3y) tilapia mozambická Oreochromis mossambica cm
12§3x) tilapia nílska Oreochromis niloticus cm
12§1ab) tolstolobik biely Hypophthalmichthys molitrix45 cm
12§1ac) tolstolobik pestrý Hypophthalmichthys nobilis45 cm
12§1ad) úhor európsky Anguilla anguilla50 cm
12§3z) veslonos americký Polyodon spathula cm
12§1ae) zubáč veľkoústy  od 01.01. do 15.06.!Sander lucioperca50 cm
12§1af) zubáč volžský  od 01.01. do 15.06.!Sander volgensis35 cm
12§3aa) živorodka ostropyská Poecilia sphenops cm
12§3ab) živorodka pestrá Poecilia reticulata cm


Roky 2020-2022
Zvýšená minimálna a maximálna lovná miera zoradená podľa ZO SRZ, revíru a druhu rýb, bez garancie!

Odporúčame informovať sa pred privlastnením ryby u užívateľa revíru (ZO SRZ).

Minimálna lovná miera zo zákona:
kapor rybničný
40 cm |
Zvýšená minimálna lovná miera:
lipeň tymiánový
35
cm |
Maximálna lovná miera:
kapor rybničný
| 70 cm

Nové revírovanie:
KAPROVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vrátane kanálov a prietočných ramien).
Napr. Hron č. 9c  3-1090-2-1 
Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra.
KAPROVÉ VODY – Vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená
Napr. VN Brezolupy  2-4550-1-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 15.03 do 31.05. Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra.
KAPROVÉ VODY – Ostatné vodné plochy (napr. jazerá, štrkoviská, prepadliny, pieskovne, hliniská, rašeliniská, bočné vodné nádrže, požiarne a priemyselné nádrže)
Napr. Jazero Izra  4-0830-1-1 
Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, na kapra rybničného sa individuálna ochrana nevzťahuje.
PSTRUHOVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vodné nádrže, bočné vodné nádrže a jazerá)
Napr. Hnilec č. 2  2-0560-4-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.
Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany.
LIPŇOVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody)
Napr. Hron č. 9b  3-1111-6-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.
Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany.

 H  Možný výskyt hlavátky podunajskej.
Napr. Hron č. 8  H   3-1090-2-1 

ZÁKAZ RYBOLOVU

NEAKTUÁLNY ZÁKAZ RYBOLOVU

 Z  Revír zaradený do zväzového povolenia
Napr. OR Melečka č. 2  Z   2-1800-1-1 

 2-5080-1-1  VN Nemečky, Topoľčany
Od 13.09.2022 je až do odvolania všeobecný zákaz lovu rýb a ich privlastňovania na VN Nemečky v zmysle § 2, ods. 2, písm. z) a § 22, ods.1 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov z dôvodu mimoriadnej udalosti a to zníženia vodnej hladiny pod zimný stav.


 Zákaz lovu rýb podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona 216/2018 Z. z. z dôvodu zníženia hladiny o 50 cm! 
Termín trvania zákazu lovu rýb:
01.11.2021do odvolania?
Rybárske revíry, na ktorých platí zákaz lovu rýb:
 2-5210-1-1  VN Radošovce II., Senica


“; ¨ “;
ZO SRZnázov revíru
(číslo revíru)
druh ryby
min. | max.
lovná miera
Bánovce nad Bebravou
kaprové vody
(červená)
VN Haláčovce |  Z 
 2-4730-1-1  (červená), vodná nádrž, (16 ha)
Vodná plocha nádrže na toku Haláčovka nad obcou Haláčovce.
 2-4730-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
VN Prusy
 2-5170-1-1  (červená), vodná nádrž, (38 ha)
Vodná plocha nádrže na toku Dubnička pri obci Prusy.
 2-5170-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-5170-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný z oplotených pozemkov!
VN Brezolupy
 2-4550-1-1  (červená), vodná nádrž, (6 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Brezolupy – časť Jerichov.
 2-4550-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Brezolupy
 2-4550-1-1  (modrá), potok
Potok Hydina od cestného mosta Nedašovce – Vysočany po pramene.
VN Brezolupy
 2-4550-1-1  (modrá), potok
Miezgovský potok od ústia po pramene.
Bánovce nad Bebravou
pstruhové vody
(žltá)
Bebrava č. 3
 2-0110-4-1  (žltá), rieka, potoky
Čiastkové povodie Bebravy od ústia potoka Dubnička v Bánovciach nad Bebravou po začiatok obce Čierna Lehota, Trebichavský potok od ústia do Bebravy po začiatok obce Trebichava s prítokmi, Machnáč od ústia do rieky Bebravy po ústie Petrolehotského potoka nad obcou Motešice a potok Jelešnica.
 2-0110-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
2024: 27 cm | –
Kšinka
 2-1100-4-1  (žltá), potok
Potok Kšinka od ústia do Radiše pod obcou Kšinná po pramene s priehradkou na toku.
 2-1100-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Radiša č. 1
 2-2160-4-1  (žltá), potok, rybníky
Čiastkové povodie Radiše od ústia do Bebravy po prvý splav v dolnej časti obce Kšinná s prítokmi, Rakovec, Striebornica od ústia nad Uhrovcom po pramene vrátane rybníkov na toku (23 km).
 2-2160-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Banská Bystrica
kaprové vody
(modrá)
Hron č. 8 |  H  |  Z 
 3-1090-2-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Lukavice po cestný most v Banskej Bystrici – Radvaň.
 hlavátka podunajská 
2024: 80 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | –
 lipeň tymiánový 
2024: 33 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 27 cm | –
Hron č. 9c |  H  |  Z 
 3-1112-2-1  (modrá), rieka
Rieka Hron od vakovej hate MVE Šalková po cestný most v obci Šalková.
Banská Bystrica
kaprové vody
(červená)
OR Pod Rybou
 3-2670-1-1  (červená), odstavené rameno, (1,5 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena v meste Banská Bystrica – časť Uhlisko.
 3-2670-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
2024: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 30 cm | 40 cm
VN Badín
 3-4890-1-1  (červená), vodná nádrž, (5 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Badín.
 3-4890-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-4890-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný na ľavej brehovej časti nádrže vo vzdialenosti 50 m od prítoku a na pravej brehovej časti vo vzdialenosti 60 m od prítoku po rybársku chatu,  CHRO !
Hronské rameno Plavno
 3-5570-1-1  (červená), odstavené rameno, (3,7 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena Hrona pri obci Šalková.
 3-5570-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-5570-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v časti ramena označenej tabuľami nachádzajúcej sa v zalesnenom úseku (cca 120m),  CHRO !
VN Tŕstie
 3-5870-1-1  (červená), vodná nádrž, (1,25 ha)
Vodná plocha nádrže na Mútňanskom potoku pod Suchým Vrchom pri osade Ortuty.
 3-5870-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Zemný vodojem Badín
 3-6151-1-1  (červená), zemný vodojem, (1 ha)
Závlahový zemný vodojem pri VN Badín.
 3-6151-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Banská Bystrica
pstruhové vody
(žltá)
Bystrica
 3-0350-4-1  (žltá), potoky
Potok Bystrica od ústia do rieky Hron po pramene, vrátane pravostranného prítoku Harmanec od ústia po pramene.
 3-0350-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
2024: 27 cm | –
Hutná č. 1
 3-1200-4-1  (žltá), potoky
Potok Hutná ( Ľubietovka ) od ústia do rieky Hron po cestný most pri píle na konci obce Ľubietová a Vôdka od ústia po vodopád v Ľubietovej.
 3-1200-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Lukavica
 3-2100-4-1  (žltá), potok
Čiastkové povodie Radiše od ústia do Bebravy po prvý splav v dolnej časti obce Kšinná s prítokmi, Rakovec, Striebornica od ústia nad Uhrovcom po pramene vrátane rybníkov na toku (23 km).
 3-2100-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Ľupčica
 3-2120-4-1  (žltá), rieka, potoky
Čiastkové povodie Ľupčice od ústia do Hrona po pramene s ľavostrannými prítokmi – Bačúrovský potok; Podkonický potok; a pravostranným prítokom Banský potok.
 3-2120-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Malachovský potok
 3-2150-4-1  (žltá), potok
Malachovský potok od ústia do Hrona po pramene s prítokmi.
 3-2150-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Moštenický potok č. 1
 3-2320-4-1  (žltá), potok
Čiastkové povodie Moštenického potoka od ústia do Hrona po sútok s Uhliarskym potokom v obci Moštenica.
 3-2320-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Starohorský potok č. 1
 3-3880-4-1  (žltá), potok
Starohorský potok od sútoku s Bystrickým potokom po cestný most v obci Staré Hory.
 3-3880-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Tajovský potok č. 1
 3-4290-4-1  (žltá), potok
Tajovský potok od ústia do Hrona po sútok Kordíckeho potoka a Tajovského potoka v obci Tajov.
 3-4290-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Banská Bystrica
lipňové vody
(oranžová)
Hron č. 9a |  Z  |  CHAP 
 3-1110-6-4  (oranžová), riečka
Rieka Hron od cestného mosta v Banskej Bystrici – Radvaň po cestný most pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici. Na tomto revíry platí režim bez privlastnenia úlovku (“Chyť a pusť”).
 3-1110-6-4  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
2024:  CHAP 
Hron č. 9b |  H  |  Z 
 3-1111-6-1  (oranžová), rieka
Rieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po vakovú hať MVE Šalková a od cestného mosta v Šalkovej po po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín.
 3-1111-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
2024: 80 cm | –
 lipeň tymiánový 
2024: 33 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 27 cm | –
Banská Štiavnica
kaprové vody
(červená)
VN Winšachta
 3-1460-1-4  (červená), vodná nádrž, (4,6 ha)
Vodná plocha nádrže v obci Štiavnické Bane.
 3-1460-1-4  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
2024:  CHAP 
Vodné nádrže pri Banskej Štiavnici
 3-1380-1-1  (červená), vodné nádrže, (1,35 ha)
Vodná plocha nádrží Červená studňa, Paradajská, Bančianska v okolí mesta Banská Štiavnica.
 3-1380-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 65 cm
Rychnavské vodné nádrže |  Z 
 3-1390-1-1  (modrá), vodné nádrže, (9,2 ha)
Vodná plocha dvoch nádrží pri obci Štiavnické Bane.
 3-1390-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Belianska vodná nádrž
 3-1410-1-1  (červená), vodná nádrž, (2,4 ha)
Vodná plocha nádrže pri meste Banská Štiavnica.
 3-1410-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Evička
 3-1420-1-1  (červená), vodná nádrž, (2,3 ha)
Vodná plocha nádrže v obci Štiavnické Bane.
 3-1420-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Halčianska vodná nádrž
 3-1430-1-1  (červená), vodná nádrž, (2,6 ha)
Vodná plocha nádrže v obci Banská Belá.
 3-1430-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Klinger
 3-1440-1-1  (červená), vodná nádrž, (2,1 ha)
Vodná plocha nádrže pri meste Banská Štiavnica.
 3-1440-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Počúvadlo
 3-1450-1-1  (červená), vodná nádrž, (12 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Počúvadlo.
 3-1450-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Komorovské vodné nádrže
 3-1630-1-1  (červená), vodné nádrže, (0,5 ha)
Vodná plocha dvoch nádrží pri meste Banská Štiavnica.
 3-1630-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Veľká Kolpašská nádrž
 3-4820-1-1  (červená), vodná nádrž, (7,85 ha)
Vodná plocha nádrže v obci Banský Studenec.
 3-4820-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Banská Belá
 3-4900-1-1  (červená), vodná nádrž, (3 ha)
Vodná plocha nádrže v obci Banská Belá.
 3-4900-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Banská Štiavnica
pstruhové vody
(žltá)
Vodná nádrž Bakomy
 3-1400-4-1  (žltá), vodná nádrž, (1,5 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Štiavnické Bane.
 3-1400-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
2024: 27 cm | –
Jasenica
 3-1490-4-1  (žltá), potok
Potok Kšinka od ústia do Radiše pod obcou Kšinná po pramene s priehradkou na toku.
 3-1490-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Štiavnica č. 3
 3-3980-4-1  (žltá), potok
Čiastkové povodie Štiavnice od cestného mosta v obci Hontianske Nemce po pramene.
 3-3980-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Bratislava 2
kaprové vody
(modrá)
Malý Dunaj č. 6 |  Z 
 1-0370-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Tomášov – Nová Dedinka po staré stavidlo na Dunaji, vrátane časti vodného toku Ľadová voda (Biela voda) od ústia do malého Dunaja v rkm 111,2000 po hornú hranicu označenú tabuľou na konci Jabloňovej ulice v katastri obce Bernolákovo.
 1-0370-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.02. do 15.05. v úseku od tzv. “modrej lávky” – mosta pre peších cez malý Dunaj 200 m v smere toku vrátane celého priľahlého bočného ramena v lesoparku v katastri miestnej časti Vrakuňa, okres Bratislava II. (neresisko rýb)!
 1-0370-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.12. do 31.03. v časti odpadového kanála Slovnaftu v úseku od ústia do Malého Dunaja (pri Hydrostave) po premostenie cestnou komunikáciou Slovnaftská v mestskej časti Ružinov a Podunajské Biskupice, okres Bratislava II. (zimovisko rýb)!

 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
Bratislava 2
kaprové vody
(červená)
Dunaj č. 3 – OR Biskupické
 1-0070-1-1  (červená), odstavené rameno, (30 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena od spaľovne po výpustný objekt do ľavostranného priesakového kanála vodného diela Gabčíkovo.
 1-0070-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
Bratislava 2
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Ľadová voda – Dunajek
 1-0890-1-1  (zelená), štrkoviská, (1,8 ha)
Vodná plocha štrkoviska pred obcou Ivánka pri Dunaji.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
Štrkovisko Ivánka pri Dunaji
 1-0920-1-1  (zelená), štrkovisko, (7,6 ha)
Vodná plocha štrkoviska za obcou Ivánka pri Dunaji.
Štrkovisko Rohlík
 1-1030-1-1  (zelená), štrkovisko, (2,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska v mestskej časti Bratislava-Ružinov – NsP Ružinov.
Štrkovisko Štrkovec
 1-1080-1-1  (zelená), štrkovisko, (5,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska v mestskej časti Bratislava-Ružinov.
Štrkovisko Zelená voda 1
 1-1160-1-1  (zelená), štrkovisko, (14 ha)
Vodná plocha dvoch štrkovísk pri obci Most pri Bratislave.
Štrkovisko Zelená voda 2
 1-1170-1-1  (zelená), štrkovisko, (3,6 ha)
Vodná plocha štrkovíska pri obci Most pri Bratislave.
Štrkovisko Zlaté piesky |  Z 
 1-1180-1-1  (zelená), štrkovisko, (52,2 ha)
Vodná plocha štrkoviska v Areáli zdravia Zlaté piesky v mestskej časti Bratislava-Ružinov.
Bratislava 3
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Kalná |  Z 
 1-0960-1-1  (zelená), štrkovisko, (6,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri Bratislavskej nákladnej stanici Bratislava – Východ.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 30 cm | –
Štrkovisko Vajnory 1
 1-1110-1-1  (zelená), štrkovisko, (3 ha)
Vodná plocha štrkoviska v mestskej časti Bratislava – Vajnory.
Štrkovisko Vajnory 2 |  Z 
 1-1120-1-1  (zelená), štrkovisko, (19 ha)
Vodná plocha štrkoviska v Bratislavskej mestskej časti Vajnory.
BVN Stará Tehelňa
 1-1070-1-1  (zelená), vodná nádrž, (1 ha)
Bočná vodná nádrž pri miestnej časti Bratislava – Vajnory.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | –
 lieň sliznatý 
2024: 30 cm | –
Bratislava 4
kaprové vody
(modrá)
Morava č. 1 |  Z  |  hraničná voda  | (AT)
 1-0390-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Morava od ústia do Dunaja pri Devíne po Marcheggský most.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | –
Morava č. 1 |  Z  |  hraničná voda  | (AT)
 1-0390-1-1  (červená), induácie
Vodné plochy inundácie v uvedenom úseku.
 1-0390-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Dunaj č. 4, Karloveské rameno |  Z 
 1-0140-1-1  (modrá), prietočné rameno, (33,85 ha)
Vodná plocha prietočného ramena na ľavej strane Dunaja od ústia do Dunaja v Bratislavskej mestskej časti Karlova Ves po začiatok ramena pod kameňolomom v Devíne.
 1-0140-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný vo vyznačenej časti ochranného pásma I. stupňa (vodárenský zdroj)!
Dunaj č. 4, Devínske rameno |  Z 
 1-0141-1-1  (modrá), prietočné rameno, (8,57 ha)
Vodná plocha prietočného ramena nad kameňolomom v Devíne po začiatok ramena v mestskej časti Devín.
Bratislava 4
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Kuchajda |  Z 
 1-0980-1-1  (zelená), štrkovisko, (9 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri železničnej stanici Bratislava – nové mesto.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | –
Bratislava 5
kaprové vody
(modrá)
Chorvátsky kanál |  Z 
 1-0020-1-1  (modrá), kanál, (9,8 ha)
Kanál v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
 1-0020-1-1  Povinná rybárska podložka.
 1-0020-1-1  Zákaz lovu rýb z premostenia kanála.
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 35 cm | –
 sumec veľký 
2024: 80 cm | –
 šťuka severná 
2024: 65 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 60 cm | –
Bratislava 5
kaprové vody
(červená)
Dunaj č. 3 – MR Malý Zemník
 1-0080-1-1  (červená), mŕtve rameno, (0,5 ha)
Vodná plocha mŕtveho ramena na pravej strane zdrže medzi MR Veľký Zemník a Rusoveckou sústavou ramien. Revír nie je hraničná voda.
 1-0080-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | –
 lieň sliznatý 
2024: 35 cm | –
 sumec veľký 
2024: 80 cm | –
 šťuka severná 
2024: 65 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 60 cm | –
Dunaj č. 3 – MR Veľký Zemník
 1-0110-1-1  (červená), mŕtve rameno, (48,35 ha)
Vodná plocha mŕtveho ramena na pravej strane zdrže VD medzi zdržou a Rusoveckou sústavou ramien. Lov rýb povolený v časti od Dunaja v dĺžke 2200m na ľavej strane a šírke 90m revíru po vyznačenú pretekársku dráhu. Loviaci sú povinný riadiť sa tabuľami a zverejnenými oznamami (MsO Bratislava 5). Spodná časť revíru vyznačená tabuľami – vyhlásená  CHRO .
 1-0110-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Dunaj č. 3 – OR Polder
 1-0100-1-1  (červená), sústava kanála a ramien
Sústava kanála a ramien na pravej strane zdrže od manipulačného objektu Polderu (nápustný objekt zo zdrže a výpustný objekt do pravostranného priesakového kanála) pri obci Rusovce po cestu oddeľujúcu Polder od zdrže VD a Rusoveckej sústavy ramien, až po uzavretie starou hrádzou Dunaja. Revír nie je hraničná voda.
 1-0100-1-1  Povinná rybárska podložka.
 1-0100-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 35 cm | –
 sumec veľký 
2024: 80 cm | –
 šťuka severná 
2024: 65 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 60 cm | –
Dunaj č. 4 – SR Ovsište
 1-0090-1-1  (červená), slepé rameno, (0,22 ha)
Vodná plocha slepého ramena na pravej strane Dunaja v mestskej časti Bratislava-Petržalka medzi Prístavným mostom a Starým mostom. Revír nie je hraničná voda.
 1-0090-1-1  Povinná rybárska podložka.
 1-0090-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
2024: 50 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 35 cm | –
 ostriež zelenkavý 
2024: – | 10 cm
 sumec veľký 
2024: 90 cm | –
 šťuka severná 
2024: 65 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 60 cm | –
Dunaj č. 4 – SR Zuzana
 1-0120-1-1  (červená), slepé rameno, (13,94 ha)
Vodná plocha slepého ramena a sústava ramien na pravej strane Dunaja od ústia do Dunaja po koniec ramien v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Revír nie je hraničná voda.
 1-0120-1-1  Povinná rybárska podložka.
 1-0120-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Dunaj č. 3, Rusovecko – Jarovecká sústava ramien |  Z 
 1-0130-1-1  (červená), slepé ramená, (56,1 ha)
Sústava slepých ramien na pravej strane zdrže pri obci Rusovce od ústia do zdrže a cesty oddeľujúcej Polder po nápustný objekt Chorvátskeho kanála pri ČOV Petržalka až po koniec ramien pri ramene Zuzana.
 1-0130-1-1  Povinná rybárska podložka.
 1-0130-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 1-0130-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.02 do 30.06. v zátoke a časti revíru na pravom brehu medzi cestnou komunikáciou k areálu kanoistiky a Lužným mostom vyznačenej tabuľami. (neresisko rýb)!
Bratislava 5
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Malé Čunovo
 1-0990-1-1  (zelená), štrkovisko, (3 ha)
Vodná plocha štrkoviska v obci Čunovo.
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | –
 lieň sliznatý 
2024: 35 cm | –
 sumec veľký 
2024: 80 cm | –
 šťuka severná 
2024: 65 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 60 cm | –
Štrkovisko U horára
 1-1100-1-1  (zelená), štrkovisko, (3 ha)
Vodná plocha štrkoviska U horára v mestskej časti Bratislava – Petržalka vrátane vodnej plochy pri ceste Kutlíková (0,5 ha Malá horáreň).
Štrkovisko Veľké Čunovo
 1-1130-1-1  (zelená), štrkovisko, (15 ha)
Vodná plocha štrkoviska v obci Čunovo.
Revír sa nachádza v PR Ostrovné lúčky so 4. stupňom ochrany prírody:
zákaz vjazdu a státia s motorovým vozidlom,
zákaz táborenia, stanovania, bivakovania, kladenia ohňa,
zákaz voľného pohybu psov.
Z dôvodu ochrany európskych významných biotopov a chránených druhov rastlín a živočíchov:
a) zákaz vstupu a lov rýb z ostrova celoročne,
b) v úseku vyznačenom betónovými ihlanmi (s textom zákaz vstupu) zákaz vstupu a lovu rýb od 15.03. do 31.05.,
c) v úseku vyznačenom betónovými ihlanmi (s textom SRZ) zákaz vstupu a lovu rýb celoročne.
Štrkovisko Zrkadlový Háj |  Z  | Veľký Draždiak
 1-1190-1-1  (zelená), štrkovisko, (20,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska v mestskej časti Bratislava-Petržalka.
 1-1190-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.02. do 30.06. v úseku vyznačenom tabuľami a ohraničenom bójami na južnom konci revíru, cca 100 m (neresisko rýb)!
Štrkovisko Rusovce
 1-1060-1-1  (zelená), štrkovisko, (5 ha)
Vodná plocha štrkoviska v obci Rusovce.
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | –
 lieň sliznatý 
2024: 35 cm | –
 sumec veľký 
2024: 90 cm | –
 šťuka severná 
2024: 65 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 60 cm | –
Brezno
kaprové vody
(červená)
VN Závadka nad Hronom
 3-5980-1-1  (červená), vodná nádrž, (5 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Závadka nad Hronom.
 3-5980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
Brezno
pstruhové vody
(žltá)
Hron č. 12
 3-1140-4-1  (žltá), rieka
Čiastkové povodie rieky Hron od Zelenského mosta nad obcou Beňuš po most na železničnú stanicu Telgárt.
 3-1140-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 3-1140-4-1  Zákaz lovu rýb od 16.04. do 31.05. v úseku Nad haťou MVE Heľpa v dĺžke 200m (neresisko rýb)!
 pstruh potočný 
2024: 27 cm | –
Brezno
lipňové vody
(oranžová)
Hron č. 11a |  Z  |  CHAP 
 3-1130-6-4  (oranžová), rieka
Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Čachovo pod Breznom po cestný most na autobusovú a vlakovú stanicu v Brezne, vrátane prítoku Lazná. Na tomto revíry platí režim bez privlastnenia úlovku (“Chyť a pusť”).
 3-1130-6-4  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
2024:  CHAP 
Hron č. 11b |  H  |  Z 
 3-1131-6-1  (oranžová), rieka
Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na autobusovú a železničnú stanicu v Brezne po Zelenský most nad obcou Beňuš, vrátane prítokov Ježová, Zúbra, Drábsko, Brezniansky a Kabátová.
 3-1131-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
2024: 80 cm | –
 lipeň tymiánový 
2024: 33 cm | –
Rohozná |  Z 
 3-3350-5-1  (oranžová), potok a prítoky
Potok Rohozná od ústia do Hrona v mestskej časti Brezno – Hálny po sútok s potokom Svetlá nad dedinou Pohronská Polhora a prítoky Chmeľúska, Zubáková, Strmienka, Lieskový, Michalovský, Zadný Hliník, Osikový, Varguľa a Lipianka od ústia po pramene.
 3-3350-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 lipeň tymiánový 
2024: 33 cm | –
Brodské
kaprové vody
(modrá)
Morava č. 7a |  Z  |  hraničná voda  | (AT)
 2-1351-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie Moravy od okraja Kútskeho lesa (rkm 78,00) po premostenie plynovodu pod Adamovom.
Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
 amur biely 
2024: 60 cm | –
 jeseter malý 
2024: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
Brodské
kaprové vody
(červená)
OR Krátke
 2-1352-1-1  (červená), odstavené rameno, (0,5 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Brodské.
 2-1352-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
2024: 60 cm | –
 jeseter malý 
2024: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
OR Podkova
 2-1353-1-1  (červená), odstavené rameno, (2,5 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Brodské.
 2-1353-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Hámre
 2-1580-1-1  (červená), odstavené rameno, (7 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Moravy pri obci Brodské.
 2-1580-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Patkový Piesok
 2-1870-1-1  (červená), odstavené rameno, (8 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Morava pri obci Brodské.
 2-1870-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Brodské
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Brodské
 2-3040-1-1  (zelená), štrkovisko, (2,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Brodské
 amur biely 
2024: 60 cm | –
 jeseter malý 
2024: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
Bytča
kaprové vody
(modrá)
Hričovský kanál č. 2b |  Z 
 3-1030-1-1  (modrá), kanál
Vodná plocha Hričovského kanála od cestného mosta (smer Štiavnik) po priehradné teleso VN Hričov.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
 mrena severná 
2024: 40 cm | –
Hričovský kanál č. 2a |  Z 
 3-1031-1-1  (modrá), kanál
Vodná plocha Hričovského kanála od pravostranného bezmenného prítoku pri obci Beňov (staničenie od VN Hričov km 18,60) po priehradné teleso VN Mikšová.
Váh č. 12 |  Z 
 3-4610-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie starého koryta rieky Váh od rkm 224,70 pri obci Beňov po priehradné teleso VN Hričov.
 3-4610-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.12. do 15.03.! pri cestnom moste v Bytči (100 m nad a 100 m pod mostom), zimovisko rýb označené tabuľami!
 jalec hlavatý 
2024: 25 cm | 45 cm
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
 mrena severná 
2024: 40 cm | 60 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 50 cm | 75 cm
Bytča
kaprové vody
(červená)
VN Mikšová |  Z 
 3-5400-1-1  (červená), vodná nádrž, (44 ha)
Vodná plocha nádrže od priehradného telesa po cestný most v obci Hvozdnica a cestný most cez kanál Váhu (na obec Štiavnik).
 3-5400-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
 mrena severná 
2024: 40 cm | –
Čadca
kaprové vody
(modrá)
Kysuca č. 3 |  Z 
 3-1850-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Kysuca od ústia rieky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou po ústie potoka Olešnianka.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | –
 mrena severná 
2024: 50 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | –
Čadca
kaprové vody
(červená)
VN Milošová
 3-3440-1-1  (červená), vodná nádrž, (3 ha)
Vodná nádrž pri miestnej časti Čadca – Milošová.
 3-3440-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 50 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 45 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 60 cm | –
Čadca
kaprové vody
(zelená)
Čerňanský rybník
 3-0530-1-1  (zelená), rybník, (1 ha)
Vodná plocha bočnej vodnej nádrže v obci Čierne.
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 50 cm | –
Rybník Svrčinovský
 3-3520-1-1  (zelená), rybník, (2 ha)
Vodná plocha bočnej vodnej nádrže pri obci Svrčinovec.
Čadca
lipňové vody
(oranžová)
Bystrica č. 1a |  Z  |  CHAP 
 3-0380-5-4  (oranžová), riečka
Čiastkové povodie riečky Bystrice od ústia do rieky Kysuca v meste Krásno nad Kysucou po Most lásky v Kalinove. Na tomto revíry platí režim bez privlastnenia úlovku (“Chyť a pusť”).
 3-0380-5-4  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
2024:  CHAP 
Bystrica č. 1b |  Z 
 3-0381-5-1  (oranžová), riečka
Čiastkové povodie riečky Bystrice od Mostu lásky v Kalinove po most pri kameňolome v obci Klubina.
 3-0381-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | –
Čierňanka č. 1 |  Z 
 3-0540-5-1  (oranžová), potok
Potok Čierňanka od ústia do rieky Kysuca v meste Čadca po ústie Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec.
 3-0540-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
Dolný Kubín
kaprové vody
(červená)
OR Istebné 1
 3-2620-1-1  (červená), odstavené rameno, (9 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena Istebné od príjazdovej cesty na štrkopiesky po vodnú zdrž pri moste do obce Žaškov.
 3-2620-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!

 jalec hlavatý 
2024: 30 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
OR Istebné 2
 3-2621-1-4  (červená), odstavené rameno, (4 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena Istebné od výtoku z OFZ po príjazdovú cestu na štrkopiesky.
 3-2621-1-4  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
2024:  CHAP 
Dolný Kubín
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Párnica
 3-4170-1-1  (zelená), štrkovisko
Vodná plocha štrkoviska pozostávajúceho zo 17 vodných plôch pri obci Párnica – Záhrabovo.

 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
Dolný Kubín
pstruhové vody
(žltá)
Bystrička
 3-0400-4-1  (žltá), potok
Potok Bystrička od ústia do Oravy pod železničnou zastávkou Bystrička po pramene, vrátane prítokov.
 3-0400-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!

 jalec hlavatý 
2024: 25 cm | –
 lipeň tymiánový 
2024: 33 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 27 cm | –
Istebnianka
 3-1300-4-1  (žltá), potok
Istebnianka (Istebiansky potok) od ústia do Oravy nad podnikom OFZ Istebné po pramene nad obcou Istebné.
 3-1300-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Jasenovský potok
 3-1360-4-1  (žltá), potok
Jasenovský potok (Kubínsky) od kaskády pri Florinovom dome v Dolnom Kubíne po pramene nad obcou Osádka, vrátane prítokov. Do revíru patrí aj Leštinský potok ústia vo Vyšnom Kubíne po pramene nad obcou Jasenová.
 3-1360-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Lehotský potok
 3-1910-4-1  (žltá), potok
Čiastkové povodie Lehotského potoka od ústia do Oravy v Dolnom Kubíne – Malý Bysterec po pramene nad obcou Beňova Lehota.
 3-1910-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Pucov potok
 3-3080-4-1  (žltá), potok
Pucov potok od ústia do Oravy v obci Medzibrodie nad Oravou po pramene nad obcou Pokryváč vrátane prítokov.
 3-3080-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Zázrivka
 3-6130-4-1  (žltá), potok
Potok Zázrivka od ústia do Oravy v obci Párnica po pramene nad osadami obce Zázrivá, vrátane prítokov. Revír v NP Malá Fatra.
 3-6130-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Žaškovský potok
 3-6190-4-1  (žltá), potok
Žaškovský potok od ústia do Oravy pod obcou Žaškov po pramene nad obcou Žaškov s prítokmi.
 3-6190-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Dolný Kubín
lipňové vody
(oranžová)
Orava č. 1a |  H  |  Z 
 3-2710-6-1  (oranžová), rieka
Čiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kraľovany po modrú lavičku pre peších pri futbalovom ihrisku s umelou trávou v Dolnom Kubíne a od železničného mosta v Dolnom Kubíne po ústie Raciborského potoka pod obcou Oravský Podzámok.
 3-2710-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
2024: 100 cm | –
Drahovce
kaprové vody
(modrá)
Dudváh č. 3 |  Z 
 2-0430-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie Dudváhu od mosta pri prečerpávacej stanici pri obci Pečeňady po most v obci Veselé.
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | –
N – kanál |  Z 
 2-1391-1-1  (modrá), kanál
Čiastkové povodie melioračného kanála od začiatku – vyústenia z Drahovského kanála po ústie.
 2-1391-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku od sútoku prívodných kanálov po ľavostranný odberný objekt,  CHRO !
Váh č. 5 |  Z 
 2-4400-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie Váhu od ústia Jalšovského potoka pri obci Jalšové po ústie Ratnovského potoka pri obci Sokolovce.
Drahovce
kaprové vody
(červená)
MR Kochanová
 2-1680-1-1  (červená), mŕtve rameno, (1 ha)
Vodná plocha mŕtveho ramena rieky Váh pri obci Drahovce.
 2-1680-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | –
OR Baková
 2-2880-1-1  (červená), mŕtve rameno, (5 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Drahovce.
 2-2880-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
MR Važina 1
 2-4130-1-1  (červená), mŕtve rameno, (9 ha)
Vodná plocha mŕtveho ramena rieky Váh pri obci Drahovce.
 2-4130-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
MR Važina 2
 2-4131-1-1  (červená), mŕtve rameno, (1,2 ha)
Vodná plocha mŕtveho ramena rieky Váh pri obci Drahovce.
 2-4131-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Drahovce
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Klčoviny
 2-3450-1-1  (zelená), štrkovisko, (13 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Drahovce.
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | –
Dunajská Lužná
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Rovinka Veľká Voda
 1-1040-1-1  (zelená), štrkovisko, (60 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Rovinka.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 55 cm | –
Štrkovisko Dunajská Lužná – Malá Voda |  Z 
 1-0900-1-1  (zelená), štrkovisko, (20 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Dunajská Lužná.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 50 cm | –
Štrkovisko Kalinkovo
 1-0950-1-1  (zelená), štrkovisko, (8 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Kalinkovo.
Štrkovisko Rovinka Za Hrádzu
 1-1050-1-1  (zelená), štrkovisko, (10 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Rovinka.
Dunajská Streda
kaprové vody
(modrá)
Klátovské rameno č. 2 |  Z 
 2-1040-1-1  (modrá), rameno
Klátovské rameno od ústia do Dolnobarského kanála po pramene.
Lov rýb v uvedenom revíri je možný na základe výnimky udelenej OÚ ŽP Trnava – povolenie na rybolov vydáva MsO Dunajská Streda.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | –
 lieň sliznatý 
2024: 40 cm | –
Malý Dunaj č. 3 |  Z 
 2-1210-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Trstice – Trhová Hradská po stavidlo v obci Tomášikovo pri ústí spojovacieho kanála Čierna voda.
Žitnoostrovské kanály č. 3 |  Z 
 2-5690-1-1  (modrá), kanály
Vodná plocha Žitnoostrovských melioračných kanálov: Trstená na Ostrove – Vrakúň, Vrakúň – Šarkan, Dobrohošť – Šarkan, Gabčíkovo – Topoľovec, Śulany – Jurová, Trstená na Ostrove – Baka, Dolnobarský kanál od cestného mosta Dunajská Streda – Komárno pri obci Dolný Bar po vyústenie z Ľavostranného priesakového kanála. Čiližský potok od cestného mosta Pataš po pramene, Lehnický kanál s prítokmi a melioračný kanál N0.
 2-5690-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v časti kanála N0 od rozdeľovacieho objektu spoločnosti Rybárstvo Karáp, s.r.o., ktorý sa nachádza v blízkosti sádok spoločnosti Kolter, a. s., po cestný most – tzv. Kutasi na ceste medzi obcami Padáň a Pataš!
Dunajská Streda
kaprové vody
(červená)
OR Trstice |  Z 
 2-1950-1-1  (červená), odstavené rameno, (6 ha)
Odstavené rameno Malého Dunaja pri obci Trstice.
 2-1950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | –
 lieň sliznatý 
2024: 40 cm | –
Dunajská Streda
kaprové vody
(zelená)
Jazero Varjaš č. 1 pri Gabčíkove |  Z 
 2-0900-1-1  (zelená), jazero, (1,5 ha)
Vodná plocha jazera pri obci Gabčíkovo.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | –
 lieň sliznatý 
2024: 40 cm | –
Jazero Varjaš č. 2 pri Gabčíkove
 2-0910-1-1  (zelená), jazero, (1,5 ha)
Vodná plocha jazera pri obci Gabčíkovo.
Jazero Veľký Les
 2-0920-1-1  (zelená), jazero, (2 ha)
Vodná plocha jazera pri obci Gabčíkovo.
Rašelinisko Horná Potôň – Lúky 1-2
 2-2230-1-1  (zelená), rašeliniská, (2 ha)
Vodná plocha dvoch rašelinísk pri obci Horná Potôň – Lúky.
Rašelinisko Horná Potôň – Lúky – 3
 2-2240-1-1  (zelená), rašelinisko, (3 ha)
Vodná plocha rašeliniska pri obci Horná Potôň – Lúky.
Štrkovisko Antónia
 2-2850-1-1  (zelená), štrkovisko, (2 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Gabčíkovo.
Štrkovisko Bartus
 2-2900-1-1  (zelená), štrkovisko, (1 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Eliašovce.
Štrkovisko Bellová Ves
 2-2920-1-1  (zelená), štrkovisko, (1 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Bellová Ves.
Štrkovisko Bendö č. 1 |  Z 
 2-2930-1-1  (zelená), štrkovisko, (6 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Gabčíkovo.
Štrkovisko Böky pri Gabčíkove
 2-3000-1-1  (zelená), štrkovisko, (2 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Gabčíkovo.
Štrkovisko Čáky
 2-3050-1-1  (zelená), štrkovisko, (0,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Orechová Potôň – Lúky.
Štrkovisko Čečinská Potôň
 2-3080-1-1  (zelená), štrkovisko, (2 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Čečinská Potôň
Štrkovisko Eliašovce – Krčma
 2-3250-1-1  (zelená), štrkovisko, (2 ha)
Vodná plocha štrkoviska v obci Eliášovce
Štrkovisko Holice
 2-3280-1-1  (zelená), štrkovisko, (0,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Holice.
Štrkovisko Horný Bar
 2-3310-1-1  (zelená), štrkovisko, (2,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Horný Bar.
Štrkovisko Jahodná č. 1
 2-3360-1-1  (zelená), štrkovisko, (0,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Jahodná.
Štrkovisko Jahodná č. 2
 2-3370-1-1  (zelená), štrkovisko, (0,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Jahodná.
Štrkovisko Jahodná č. 3
 2-3380-1-1  (zelená), štrkovisko, (0,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Jahodná.
Štrkovisko Jahodná č. 4
 2-3390-1-1  (zelená), štrkovisko, (8 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Jahodná.
Štrkovisko Magla – Vrakúň
 2-3620-1-1  (zelená), štrkovisko, (3 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Vrakúň.
Štrkovisko Michal na Ostrove – Kolónia
 2-3680-1-1  (zelená), štrkovisko, (5 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Michal na Ostrove.
Štrkovisko Mógol
 2-3720-1-1  (zelená), štrkovisko, (2 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Gabčíkovo.
Štrkovisko Ohrady č. 1 a 2
 2-3780-1-1  (zelená), štrkoviská, (8 ha)
Vodná plocha dvoch štrkovísk pri obci Ohrady
Štrkovisko Orechová Potôň č. 2
 2-3830-1-1  (zelená), štrkovisko, (1 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Orechová Potôň.
Štrkovisko Padáň
 2-3850-1-1  (zelená), štrkovisko, (2 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Padáň
Štrkovisko Polcestie
 2-3890-1-1  (zelená), štrkovisko, (6 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri Dunajskej Strede.
Štrkovisko Trhová Hradská
 2-4090-1-1  (zelená), štrkovisko, (4 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Trhová Hradská.
Štrkovisko Veľké Blahovo
 2-4140-1-1  (zelená), štrkovisko, (0,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Veľké Blahovo.
Štrkovisko Vieska
 2-4180-1-1  (zelená), štrkovisko, (1,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Vieska.
Štrkovisko Vitény
 2-4220-1-1  (zelená), štrkovisko, (1 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Eliašovce.
Štrkovisko Vydrany
 2-4230-1-1  (zelená), štrkovisko, (1 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Vydrany.
Štrkovisko Jastrabie Kračany
 2-3400-1-1  (zelená), štrkovisko, (1 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Jastrabie Kračany.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | –
 lieň sliznatý 
2024: 30 cm | –
Gajary
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Gajarské
 1-0910-1-1  (zelená), štrkovisko, (3,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Gajary.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
Galanta
kaprové vody
(modrá)
Čierna voda č. 1 |  Z 
 2-0320-1-1  (modrá), rieka, kanál, jazero
Čiastkové povodie Čiernej vody od ústia Malého Dunaja pri Starom lese po sútok Stoličného potoka, staré koryto Čiernej vody od ústia Malého Dunaja pod obcou Dolný Chotár po stavidlo pri obci Čierna Voda. Holecov kanál a vodná plocha Feketeér pri obci Kráľov Brod a Kráľovobrodský kanál.
 2-0320-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.11. do 15.03. v úseku od stavidla do starej Čiernej Vody pri obci Čierna Voda po kamenný most v obci Čierna voda pri sútoku s Dudváhom č. 1 ( CHRO  – zimovisko rýb)!
 2-0320-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.03. do 31.05. v úseku od hate Tomašikovo po cestný most cez Čiernu Vodu k OR Starý les (Aggerdő)( CHRO  – neresisko rýb)!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
2024: 40 cm | –
Dudváh č. 1 |  Z 
 2-0410-1-1  (modrá), rieka, potok, kanál
Čiastkové povodie Dudváhu od ústia Čiernej vody po ústie Gidry pri obci Malá Mača, potok Šárd od hate VN Šárd po sútok so Salibským Dudváhom, Salibský Dudváh od ústia po sútok s Čiernou vodou, kanál Pena od ústia Dudváhu po obec Kajal a potok Derňa od ústia po pramene a Gorazdovský kanál, odvodňovací kanál VN Kráľová, Kajalský kanál po zavlažovací kanál pri obci Kajal.
 2-0320-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.03. do 31.05. na ľavostrannej a pravostrannej časti brehov ako i vodnej plochy úseku od sútoku Čiernej vody č. 1 s Dudváhom č. 1 v obci Čierna Voda po kamenný splav v obci Čierny Brod pri výpusti Salibského Dudváhu. (neresisko rýb)!
Malý Dunaj č. 4 |  Z 
 2-1220-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie Malého Dunaja od stavidla v obci Tomášikovo pri ústí spojovacieho kanála Čierna voda po cestný most Jelka – Eliášovce.
Galanta
kaprové vody
(červená)
OR Starý les (Aggerdő)
 2-1920-1-1  (červená), odstavené rameno, (17 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena Malého Dunaja v katastri obce Mostová (Šoriakoš).
 2-1920-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
2024: 40 cm | –
Galanta
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Čierny Brod
 2-3110-1-1  (zelená), štrkovisko, (40 ha)
Vodná plocha štrkoviska katastri obce Čierny Brod (Sziget).
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
2024: 40 cm | –
Štrkovisko Dolné Saliby
 2-3150-1-1  (zelená), štrkovisko, (2 ha)
Vodná plocha štrkoviska v obci Dolné Saliby.
Štrkovisko Zúgó
 2-4270-1-1  (zelená), štrkovisko, (1 ha)
Vodná plocha štrkoviska v katastri Košúty a Čierny Brod.
Gelnica
kaprové vody
(modrá)
Hnilec č. 1 |  Z 
 4-0550-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri obci Jaklovce po cestný most pri Huti Matilda pri obci Prakovce.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | –
Gelnica
pstruhové vody
(žltá)
Hnilec č. 2
 4-0560-4-1  (žltá), rieka
Čiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri Huti Matilda pri obci Prakovce po ústie Smolnického potoka v obci Mníšek nad Hnilcom.
 4-0560-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | –
Kojšovský potok
 4-1020-4-1  (žltá), potok
Kojšovský potok od ústia po pramene.
 4-1020-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Perlovský potok
 4-1900-4-1  (žltá), potok
Perlovský potok od ústia v meste Gelnica po pramene.
 4-1900-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
VN Jaklovce
 4-3400-4-1  (žltá), vodná nádrž, (4,5 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Jaklovce.
 4-3400-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
VN Thurzov č. 1 a 2
 4-3850-4-1  (žltá), vodná nádrž, (2 ha)
Vodná plocha nádrží pri meste Gelnica.
 4-3850-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Giraltovce
kaprové vody
(modrá)
Radomka |  Z 
 4-2060-1-1  (modrá), potoky
Potok Radomka od ústia po pramene a potoky Brezovský, Potúček, Fijašský, Vaľkovský a Hradisko od ústia po pramene.
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | –
 šťuka severná 
2024: 70 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 65 cm | –
Topľa č. 4 |  Z 
 4-2840-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Topľa od starého mlyna Tarbaj pri obci Mičakovce po ústie potoka Uhlisko pri obci Dubinné.
Giraltovce
kaprové vody
(zelená)
VN Marhaň č. 2 a 3
 4-3590-1-1  (zelená), vodné nádrže, (4 ha)
Bočné vodné nádrže pri obci Marhaň.
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | –
 šťuka severná 
2024: 70 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 65 cm | –
Giraltovce
pstruhové vody
(žltá)
Uhlisko
 4-3070-4-1  (žltá), potok
Potok Uhlisko od ústia pri obci Dubinné po pramene.
 4-3070-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
2024: 27 cm | –
Handlová
kaprové vody
(červená)
VN pod Šachtou | Handlovský rybník
 3-0900-1-1  (červená), vodná nádrž, (6,5 ha)
Vodná plocha nádrže medzi mestom Handlová a obcou Nová Lehota.
 3-0900-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-0900-1-1  V hornej časti nádrže pri mestskej časti Nová Lehota od lávky pre peších je celoročný zákaz rybolovu  CHRO !
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2024: 40 cm | –
 úhor európsky 
2024: 60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 55 cm | –
Handlová
kaprové vody
(zelená)
Rybník Konštantín
 3-3410-1-1  (zelená), rybník, (1 ha)
Vodná plocha rybníka pri meste Handlová.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 65 cm
 úhor európsky 
2024: 60 cm | –
Handlová
pstruhové vody
(žltá)
Handlovka č. 2
 3-0870-4-1  (žltá), potok
Potok Handlovka od ústia Hradeckého potoka (kaskáda pred Agrospolom) v meste Prievidza po výtokový objekt na stabilizačnom násype v meste Handlová a prítoky Jalovský, Kolárová, Lipníček.
 3-0870-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
2024: 33 cm | –
Hlohovec
kaprové vody
(modrá)
Dudváh č. 2b |  Z 
 2-0421-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie Dudváhu od ústia do Váhu za obcou Siladice po most pri prečerpávacej stanici pri obci Pečeňady.
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2024: 30 cm | 45 cm
 mieň sladkovodný 
2024: 40 cm | –
 šťuka severná 
2024: 60 cm | 80 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 50 cm | 70 cm
Váh č. 4 |  Z 
 2-4390-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie Váhu od ústia Dudváhu pri obci Siladice po cestný most v Hlohovci a od prečerpávacej stanice nad železničným mostom v Hlohovci časť Peter po ústie Jelšovského potoka pri obci Jelšové. Vážsky kanál od ústia do Váhu po hydrocentrálu v Maduniciach a Terezovské rameno.
Váh č. 4 |  Z  |  CHAP 
 2-4390-1-1  (modrá), rieka
Úsek od cestného mosta v Hlohovci po Prečerpávaciu stanicu nad železničným mostom v Hlohovci časť Peter predstavuje časť rybárskeho revíru  CHAP .
2024:  CHAP 
Hlohovec
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Drahovce č. 1
 2-2780-1-1  (zelená), potok, (10,01 ha)
Vodná plocha menšieho štrkoviska pri obci Drahovce.
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2024: 30 cm | 45 cm
 mieň sladkovodný 
2024: 40 cm | –
 šťuka severná 
2024: 60 cm | 80 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 50 cm | 70 cm
Štrkoviská Zelenice
 2-2820-1-1  (zelená), potok, (20 ha)
Vodná plocha štrkovísk pri obci Zelenice.
Štrkovisko Koplotovce
 2-3510-1-1  (zelená), potok, (6 ha)
Vodná plocha 5 štrkovísk pri obci Koplotovce.
Štrkovisko Leopoldov
 2-3580-1-1  (zelená), potok, (10 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Leopoldov.
Štrkovisko Madunice
 2-3610-1-1  (zelená), potok, (16 ha)
Vodná plocha 5 štrkovísk pri obci Madunice.
Štrkovisko Peter
 2-3870-1-1  (zelená), potok, (28 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri meste Hlohovec.
Štrkovisko Siladice
 2-3950-1-1  (zelená), potok, (5 ha)
Vodná plocha štrkovísk pri obci Siladice.
Štrkovisko Ypsilon
 2-4240-1-1  (zelená), potok, (1,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Leopoldov.
Holíč
kaprové vody
(modrá)
Chvojnica č. 1 |  Z 
 2-0280-1-1 
 amur biely 
2024: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 35 cm | –
 sumec veľký 
2024: 80 cm | –
 úhor európsky 
2024: 70 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 55 cm | –
Farská voda |  Z 
 2-0640-1-1 
Kanál Kátovské jazero |  Z 
 2-0981-1-1 
Melioračný kanál Tvrdonice |  Z 
 2-1300-1-1 
Morava č. 7b |  Z 
 2-1350-1-1 
Holíč
kaprové vody
(červená)
Kátovský Kút
 2-1020-1-1 
 2-1020-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 35 cm | –
 sumec veľký 
2024: 80 cm | –
 úhor európsky 
2024: 70 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 55 cm | –
VN Prietržka
 2-5160-1-1 
 2-5160-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
2024: 70 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 35 cm | –
 sumec veľký 
2024: 80 cm | –
 úhor európsky 
2024: 70 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 55 cm | –
Holíč
kaprové vody
(zelená)
Baráky
 2-0081-1-1 
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 35 cm | –
 sumec veľký 
2024: 80 cm | –
 úhor európsky 
2024: 70 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 55 cm | –
Štrkovisko Adamov č. 1
 2-2830-1-1 
Štrkovisko Adamov č. 2
 2-2840-1-1 
Štrkovisko Boričky I.
 2-3010-1-1 
Štrkovisko Boričky II.
 2-3020-1-1 
Štrkovisko Holíč
 2-3290-1-1 
Štrkovisko Unín
 2-4120-1-1 
Hurbanovo
kaprové vody
(modrá)
Kanál Stará Gúta |  Z 
 2-1000-1-1 
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 65 cm
Kanál Vrbová |  Z 
 2-1010-1-1 
Spojovací kanál Martovce |  Z 
 2-2680-1-1 
Stará Nitra č. 2 |  Z 
 2-2700-1-1 
Žitava č. 1 |  Z 
 2-5600-1-1 
Hurbanovo
kaprové vody
(červená)
VN Vlkanovo
 2-5606-1-1 
 2-5606-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 65 cm
Hurbanovo
kaprové vody
(zelená)
Nový Diel
 2-1470-1-1 
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 65 cm
Štrkoviská Vlkanovo
 2-2810-1-1 
Štrkovisko Bajč
 2-2870-1-1 
Štrkovisko Bohatá | veľké
 2-2990-1-1 
Štrkovisko Konkol
 2-3500-1-1 
Štrkovisko Imeľ
 2-3350-1-1 
Štrkovisko Kotelnica č. 1
 2-3520-1-1 
Štrkovisko Pavlov Dvor
 2-3860-1-1 
Štrkovisko Vlkanovo
 2-4221-1-1 
Štrkoviská Martovce
 2-5605-1-1 
Štrkovisko Bohatá |  CHAP  | malé
 2-2989-1-4 
2024:  CHAP 
Jelšava
kaprové vody
(červená)
OR Muráň
 3-2650-1-1 
 3-2650-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 65 cm
VN Gemerské Teplice
 3-5030-1-1 
 3-5030-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Jelšava
 3-5140-1-1 
 3-5140-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Jelšava
kaprové vody
(zelená)
VN Miková
 3-5390-1-1 
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 65 cm
Kežmarok
kaprové vody
(modrá)
Vrbovský potok |  Z 
 4-4090-1-1  (modrá), potok
Vrbovský potok od ústia po pramene, mimo VN Vrbov č. 1, 2, 3, VN Žakovce a VN Kežmarok.
 amur biely 
2024: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 50 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 50 cm | –
 šťuka severná 
2024: 80 cm | 100 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 70 cm | –
Kežmarok
kaprové vody
(červená)
VN Kežmarok
 4-3450-1-1  (červená), vodná nádrž, (10,5 ha)
Vodná plocha nádrže pri meste Kežmarok.
 4-3450-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
2024: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 50 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 50 cm | –
 šťuka severná 
2024: 80 cm | 100 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 70 cm | –
VN Vrbov č. 1
 4-3930-1-1  (červená), vodná nádrž, (13,5 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Vrbov.
 4-3930-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Žakovce
 4-4060-1-1  (červená), vodná nádrž, (22,5 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Žakovce.
 4-4060-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Vrbov č. 2 |  CHAP 
 4-3940-1-4  (červená), vodná nádrž, (8 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Vrbov.
 4-3940-1-4  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
2024:  CHAP 
Kežmarok
pstruhové vody
(žltá)
Poprad č. 6b |  CHAP 
 4-1991-4-4  (žltá), rieka
Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia vlásočnice naproti ČOV v Kežmarku po lavičku pre peších pri budove pobočky poisťovne Allianz na ul. Dr. Alexandra v Kežmarku.
 4-1991-4-4  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
2024:  CHAP 
Holumnický potok č. 1
 4-0610-4-1  (žltá), potok
Holumnický potok od ústia pri obci Podolínec po hranicu VO Javorina nad o. Ihľany.
 4-0610-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
2024: 35 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | 50 cm
Toporecký potok
 4-2880-4-1  (žltá), potok
Toporecký potok od ústia po pramene a potok Podhorany od ústia po pramene.
 4-2880-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
2024: 35 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 60 cm | 80 cm
Biela voda
 4-0100-4-1  (žltá), potok
Potok Biela voda od ústia po hranicu TANAPu.
 4-0100-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
2024: 35 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 40 cm | 50 cm
Ľubický potok č. 1
 4-1330-4-1  (žltá), potok
Ľubický potok od ústia do Popradu po hranice VO Javorina.
 4-1330-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 hlavátka podunajská 
2024: 90 cm | –
 lipeň tymiánový 
2024: 35 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 40 cm | 50 cm
Poprad č. 6a
 4-1990-4-1  (žltá), rieka
Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Čierna voda v Spišskej Belej – časť Strážky po ústie vlásočnice naproti ČOV v Kežmarku.
 4-1990-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Poprad č. 6c
 4-1992-4-1  (žltá), rieka
Čiastkové povodie rieky Poprad od lavičky pre peších pri budove pobočky poisťovne Allianz na ul. Dr. Alexandra v Kežmarku po hať v obci Veľká Lomnica.
 4-1992-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
VN Mlynčeky II.
 4-3601-4-1  (žltá), vodná nádrž, (4,05 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Mlynčeky.
 4-3601-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
2024: 35 cm | –
 pstruh dúhový 
2024: 30 cm | 50 cm
 pstruh potočný 
2024: 40 cm | 50 cm
 sivoň potočný 
2024: 30 cm | 50 cm
VN Zlatná
 4-4050-4-1  (žltá), vodná nádrž, (6 ha)
Vodná plocha nádrže pri meste Kežmarok.
 4-4050-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
2024: 35 cm | –
 pstruh dúhový 
2024: 30 cm | 50 cm
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | 50 cm
 sivoň potočný 
2024: 30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 60 cm | 80 cm
Kežmarok
lipňové vody
(oranžová)
Poprad č. 4 |  H 
 4-1970-6-1  (oranžová), rieka
Čiastkové povodie rieky Poprad od mosta pri obci Holumnica po ústie potoka Biela pri obci Bušovce.
 4-1970-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
2024: 90 cm | –
 lipeň tymiánový 
2024: 35 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 40 cm | 50 cm
Kolárovo
kaprové vody
(modrá)
Čergovský kanál |  Z 
 2-0300-1-1 
 kapor rybničný 
2024:: 45 cm | –
 lieň sliznatý 
2024: 40 cm | –
Malý Dunaj č. 1 |  Z 
 2-1190-1-1 
Váh č. 1 |  Z 
 2-4360-1-1 
Kolárovo
kaprové vody
(červená)
OR Kolárovské
 2-1690-1-1 
 2-1690-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 65 cm
Kolárovo
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Čergov
 2-3090-1-1 
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 65 cm
Komárno
kaprové vody
(modrá)
Ižianský kanál č. 2 |  Z 
 2-2090-1-1 
 amur biely 
2023: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | –
 lieň sliznatý 
2023: 35 cm | –
Stará Nitra č. 1 |  Z 
 2-2690-1-1 
Vážsky Dunaj |  Z 
 2-4440-1-1 
Žitava kanál č. 2 |  Z 
 2-5660-1-1 
Žitnoostrovské kanály č. 1 |  Z 
 2-5670-1-1 
 amur biely 
2023: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | –
Komárno
kaprové vody
(červená)
Akácos
 2-0010-1-1 
 2-0010-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2023: 35 cm | –
Apáli
 2-0020-1-1 
 2-0020-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Konkoli
 2-1070-1-1 
 2-1070-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Komárno
kaprové vody
(zelená)
Jazero Kakal
 2-0841-1-1  (zelená), jazero, (1,41 ha)
Vodná plocha jazera pri obci Zlatná na Ostrove.

 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2023: 35 cm | –
Štrkovisko Číčov
 2-3100-1-1  (zelená), štrkovisko, (2,2 ha)
Vodná plocha štrkoviska v obci Číčov.
Štrkovisko Kava I.
 2-3420-1-1  (zelená), štrkovisko, (6 ha)
Vodná plocha štrkoviska v obci Kava.
Štrkovisko Nesvady
 2-3760-1-1  (zelená), štrkovisko, (6 ha)
Vodná plocha štrkoviska v obci Nesvady.
Štrkovisko Sokolce
 2-3960-1-1  (zelená), štrkovisko, (4 ha)
Vodná plocha štrkoviska v obci Sokolce. Severná časť v úseku vyznačenom tabuľami predstavuje účel využitia – chovný
Štrkovisko Kližská Nemá
 2-3460-1-1  (zelená), štrkovisko, (2,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska v obci Kližská Nemá.
Košice
kaprové vody
(modrá)
Hornád č. 1a |  Z  |  hraničná voda  | (HU)
 4-0630-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Hornád od štátnej hranice SR – Maďarsko pri obci Milhosť (Tornyosnémeti) po obec Trstené pri Hornáde v rkm 107,955 až 118,4.
 4-0630-1-1  Lov na rybku a prívlač povolený od 15.03 do 31.01. na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 62715/2019-4.1.1.
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | –
 lipeň tymiánový 
2023: 35 cm | –
 pstruh potočný 
2023: 30 cm | –
Hornád č. 1b |  Z 
 4-0631-1-1  (modrá), rieka, potok
Čiastkové povodie rieky Hornád od obce Trstené pri Hornáde(rkm 118,4) po Kysacký cestný most a potok Ždanský od ústia po pramene.
Hornád č. 1b |  Z 
 4-0631-1-1  (červená), odstavené ramená v povodí
Odstavené ramená v povodí revíru.
 4-0631-1-1  4-0631-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Košice
kaprové vody
(červená)
VN Bidovce
 4-3220-1-1 
 4-3220-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
2023: 70 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | –
VN Seňa
 4-3770-1-1 
 4-3770-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Vyšná Kamenica
 4-3960-1-1 
 4-3960-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Vranie jazero
 4-4081-1-1 
 4-4081-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Košice
kaprové vody
(zelená)
Jazero Izra
 4-0830-1-1 
 amur biely 
2023: 70 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | –
Jazero Košice
 4-0840-1-1 
Štrkovisko Čaňa – Hutné stavby
 4-2620-1-1 
Štrkovisko Čaňa – Hutné stavby cintorín
 4-2630-1-1 
Štrkovisko Čaňa – Nové jazero
 4-2640-1-1 
Štrkovisko Čaňa – Staré jazero
 4-2660-1-1 
Štrkovisko Kokšov – Bakša
 4-2690-1-1 
Štrkovisko Geča
 4-2670-1-1  (zelená), štrkovisko, (250 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Geča.
 amur biely 
2023: 70 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
Štrkovisko Kechnec |  Z 
 4-2680-1-1  (zelená), štrkovisko, (250 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Kechnec.
Štrkovisko Krásna nad Hornádom
 4-2700-1-1  (zelená), štrkovisko, (30 ha)
Vodná plocha štrkoviska v okolí mestskej časti Krásna nad Hornádom.
Košice
pstruhové vody
(žltá)
Hornád č. 2a
 4-0640-4-1  (žltá), rieka
Čiastkové povodie rieky Hornád od mostu pre peších nad obcou Sokoľ “Sokoľskou lávkou” po cestný most v obci Veľká Lodina.
 4-0640-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
2024: 35 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | –
Hornád č. 2c
 4-0641-4-4  (žltá), rieka
Čiastkové povodie rieky Ida od cestného mosta pri kaštieli v obci Veľká Ida po vodnú nádrž Bukovec I.
 4-0641-4-4  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Jazero Košice Priemyselná časť
 4-0841-4-1  (žltá), priemyselná jama, (3 ha)
Vodná plocha priemyselnej jamy – Jazero pri mestskej časti Sídliska nad jazerom.
 4-0841-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
2024: 33 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 27 cm | –
VN Bukovec I.
 4-3270-4-1  (žltá), vodná nádrž, (30 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Bukovec.
 4-3270-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Krupina
kaprové vody
(modrá)
Krupinica č. 2 |  Z 
 3-1770-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie Krupinice od ústia potoka Litava pri obci Plášťovce po cestný most v lokalite Krupina – Vlčok.
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | –
Štiavnica č. 2 |  Z 
 3-3970-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie Štiavnice od cestného mosta v obci Dudince po cestný most v obci Hontianske Nemce.
Krupina
kaprové vody
(červená)
VN Rykynčice
 3-5701-1-1  (červená), vodná nádrž (0,9 ha)
Vodná plocha nádrže na obtoku Krupinice pri obci Rykynčice.
 3-5701-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | –
VN Žibritov
 3-6000-1-1  (červená), vodná nádrž (0,7 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Žibritov.
 3-6000-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Sebechleby
 3-5710-1-4  (červená), vodná nádrž (9,5 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Sebechleby (mimo CHRO vyznačenej tabuľami).
 3-5710-1-4  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
2024:  CHAP 
VN Krupina
 3-5250-1-1  (červená), vodná nádrž (23,5 ha)
Vodná plocha nádrže na potoku Bebrava pri meste Krupina.
 3-5250-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
Krupina
kaprové vody
(zelená)
Rybník pod Blatami
 3-3470-1-1 
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | –
Krupina
pstruhové vody
(žltá)
Bebrava
 3-0030-4-1  (žltá), potok
Potok Bebrava od ústia do Krupinice po pramene. Súčasťou revíru nie sú VN Krupina a VN Žibritov.
 3-0030-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
2024: 28 cm | –
Belujský potok
 3-0060-4-1 
 3-0060-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Krupinica č. 3
 3-1780-4-1 
 3-1780-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Litava č.1
 3-2000-4-1 
 3-2000-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Vajsov
 3-4750-4-1 
 3-4750-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Kúty
kaprové vody
(modrá)
Morava č. 6 |  Z  |  hraničná voda 
 2-1340-1-1 
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
Kúty
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Drahy
 2-3200-1-1  (zelená), štrkovisko, (5 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Kúty.
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
Štrkovisko Kúty
 2-3560-1-1  (zelená), štrkovisko, (1 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Kúty.
Štrkovisko u Janíčkov
 2-4100-1-1  (zelená), štrkovisko, (6 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Kúty.
 2-4100-1-1  Výbor MO SRZ Kúty oznamuje svojim členom, že v termíne od 27.06.2024 0,00 h (štvrtok) do 30.06.2024 24,00 h (nedeľa), bude na Štrkovisku u Janíčkov ZAKÁZANÝ výkon rybárskeho práva podľa Zákona 216/2018 Z z, § 20 ods. 3, z dôvodu konania športových rybárskych pretekov, pre rybárov ktorí sa nezúčastňujú pretekov.
Kysucké Nové Mesto
kaprové vody
(modrá)
Kysuca č. 2a |  H  |  Z 
 3-1840-2-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Kysuca od cestného mosta Žilina – Považský Chlmec po cestný most Kysucký Lieskovec – Ochodnica a od betónovej lávky pre peších v obci Dunajov po ústie riečky Bystrica v meste Krásno nad Kysucou.
 hlavátka podunajská 
2024: 80 cm | –
 jalec hlavatý 
2024: 30 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 35 cm | –
Kysucké Nové Mesto
kaprové vody
(červená)
VN Nesluša
 3-5460-1-1  (červená), vodná nádrž, (9 ha)
Vodná plocha nádrže Nesluša (Neslušský rybník) pri obci Nesluša.
 3-5460-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 jeseter malý 
2024: 45 cm | 55 cm
 jeseter sibírsky 
2024: 45 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
Kysucké Nové Mesto
pstruhové vody
(žltá)
Ochodničianka-prehrádzka
 3-2561-4-1  (žltá), potok
Vzdutie Ochodnického potoka na protipovodňovej prehrádzke v obci Ochodnica.
 3-2561-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | –
Povinský potok
 3-2960-4-1  (žltá), potok
Povinský potok od ústia do rieky Kysuca v obci Povinná po pramene, vrátane prítokov Sidorovský a Kanový potok.
 3-2960-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Rudinský potok
 3-3380-4-1  (žltá), potok
Rudinský potok od ústia do rieky Kysuca pri obci Rudinka po pramene.
 3-3380-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Vadičovský potok – prehrádzka
 3-4551-4-1  (žltá), potok – prehrádzka
Vzdutie Vadičovského potoka na protipovodňovej prehrádzke v obci Horný Vadičov.
 3-4551-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Levice
kaprové vody
(modrá)
Perec č. 3 |  Z 
 2-2120-1-1  (modrá), potok
Potok Perec od cestného mosta Mýtne Ludany – Starý Hrádok po výpust z vodného diela Veľké Kozmálovce pri obci Veľké Kozmálovce, potok Guláška od ústia po pramene a prepadový kanál DOK Hronček pri obci Starý Tekov od prepadu z potoka Perec po ústie do VN Kalná nad Hronom.
 2-2120-1-1  Spodný úsek Hrončeka od ústia do VN Kalná nad Hronom po vyústenie rybovodu MVE Tekov tvorí súčasť rybovodu a predstavuje  CHRO .
 2-2120-1-1  Zákaz lovu rýb od 15. 3. do 31. 5. v úseku od vyústenia rybovodu po svoj vznik prepadom z potoka Perec – neresisko!
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 65 cm
 sumec veľký 
2023: 70 cm | 150 cm
 zubáč veľkoústy 
2023: 50 cm | 80 cm
Sikenica č. 2 |  Z 
 2-2660-1-1  (modrá), riečka, potoky
Čiastkové povodie riečky Sikenica od cestného mosta Mýtne Ludany – Hontianska Vrbica po ústie potoka Štampoch a potok Jablonianka od ústia po ústie Počúvalskeho potoka, Mýšpotok a Drženický potok (Dubovec), Surdok (Kuťuš), Devičianka, Bokroš, Starý potok, Majere-Uhliská, Pukanský potok, Uhliská, Veterník-Majere, Čankovský potok, Šurda, Ulička, Negýš, Bohunický potok od ústia po pramene.
Hron č. 3 |  Z 
 2-0760-1-1  (modrá), rieka
Rieka Hron od cestného mosta v obci Jur nad Hronom po ústie Kozárovského (Čaradického) potoka.
Hron č. 3 |  Z 
 2-0760-1-1  (červená), mŕtve rameno, potoky
Mŕtve rameno v katastri obce Horná Seč a Kalná nad Hronom, čiastkové povodie potoka Podlužianka od cestného mosta v obci Starý Hrádok po pramene, povodie potoka Nová Podlužianka od jej ústia do rieky Hron pri obci Vyšné nad Hronom po jej výtok pri ČOV Levice, potoky Korlát, Lipník a Kozárovský (Čaradický), Rybnícky potok, Teplička, Kráľovka, Čajkovský potok vrátane prítoku Burda, Gondovský potok, Kamenec vrátane prítokov, Ďúrsky potok vrátane prítokov a Zahajský potok od ústia po pramene.
 2-0760-1-1  2-0760-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Upozornenie: Vzdutia nad vodnými stavbami MVE Turá, MVE Tekov, MVE Kalná nad Hronom a MVE Veľké Kozmálovce tvoria samostatné rybárske revíry, kde platí zákaz lovu všetkých druhov rýb v súlade s § 13 ods. 5, písm. a) zákona o rybárstve.
Levice
kaprové vody
(červená)
VN Bátovce
 2-4490-1-1 
 2-4490-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 65 cm
 sumec veľký 
2023: 70 cm | 150 cm
 zubáč veľkoústy 
2023: 50 cm | 80 cm
VN Devičany
 2-4640-1-1 
 2-4640-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Drženice
 2-4671-1-1 
 2-4671-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Kalná nad Hronom |  Z 
 2-4870-1-1 
 2-4870-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4870-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný 50 m od rybovodu!
VN Kozárovce
 2-4910-1-1 
 2-4910-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Veľké Kozmálovce |  Z 
 2-4920-1-1 
 2-4920-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4920-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný 50 m od rybovodu!
VN Tekov |  Z 
 2-5342-1-1 
 2-5342-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Turá |  Z 
 2-5420-1-1 
 2-5420-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-5420-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný 50 m od rybovodu!
Levice
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Mýtne Ludany
 2-3740-1-1  (zelená), štrkovisko, (5 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Mýtne Ludany.
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 65 cm
 sumec veľký 
2023: 70 cm | 150 cm
 zubáč veľkoústy 
2023: 50 cm | 80 cm
Štrkovisko Tlmače
 2-4921-1-1  (zelená), štrkovisko, (2,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri meste Tlmače.
Levoča
kaprové vody
(červená)
VN Klčov
 4-3470-1-1  (červená), vodná nádrž, (1,5 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Klčov.
 4-3470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | –
 šťuka severná 
2023: 65 cm | –
Levoča
kaprové vody
(zelená)
VN Levočské Lúky
 4-3560-1-1  (zelená), vodná nádrž, (2,7 ha)
Vodná plocha nádrže pri osade Levočské Lúky.
 4-3560-1-1  Zubáč veľkoústy (Sander lucioperca) celoročne chránený (2023 – 2025) – zákaz privlastnenia!
2023:  zubáč veľkoústy 
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | –
 šťuka severná 
2023: 65 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2023: celoročný zákaz privlastnenia
Levoča
pstruhové vody
(žltá)
Levočský potok č. 3
 4-1240-4-1  (žltá), potok
Levočský potok od cestného mosta pri predajni Lidl v Levoči po pramene a potoky Vápenistý, Pekliansky, Zimný a Fedorkin jarok od ústia po hranicu vojenského obvodu Javorina.
 4-1240-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
2024: 35 cm | –
VN Levočská Dolina
 4-3550-4-1  (žltá), vodná nádrž, (3,65 ha)
Vodná plocha nádrže pri autokempingu Kováčova vila.
 4-3550-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Liptovský Hrádok
pstruhové vody
(žltá)
Belá č. 1a
 3-0040-4-1  (žltá), rieka, pôvoddné koryto, potok
Čiastkové povodie rieky Belá od ústia do Váhu v Liptovskom Hrádku po prvý odberný objekt MVE Dovalovo, vrátane pôvodného koryta Belej pri MVE po revírnu tabuľu a Belá od sútoku s Račkovým potokom po cestný most na Podbanskom. Súčasťou revíru je Račkov potok od ústia do Belej po kamenný prah v ústí Úzkej doliny cca 20 m nad cestným mostom vedúcim cez Račkov potok.
 3-0040-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!

 pstruh potočný 
2024: 33 cm | –
Boca
 3-0230-4-1  (žltá), potoky
Potok Boca od ústia do Váhu v Kráľovej Lehote po pramene a prítoky Michalovský, Svidovský potok, Chopcovica, Čertovica po pramene.
 3-0230-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
2024: 35 cm | –
Váh č. 22a
 3-4730-4-1  (žltá), rieka, potoky
Čiastkové povodie rieky Váh od ústia rieky Belá v Liptovskom Hrádku po sútok s potokom Bocianka v Kráľovej Lehote. Do revíru patria aj potoky Porubský, Hybica s prítokmi a Hlboký potok pri motoreste Koliba s prítokmi.
 3-4730-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Liptovský Mikuláš
pstruhové vody
(žltá)
Jalovecký potok
 3-1320-4-1 
 3-1320-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
2023: 35 cm | –
 pstruh potočný 
2023: 30 cm | –
Malatínka
 3-2160-4-1 
 3-2160-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Paludžanka
 3-2800-4-1 
 3-2800-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Petruška
 3-2850-4-1 
 3-2850-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Smrečianka
 3-3800-4-1 
 3-3800-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Štiavnica č. 1
 3-3990-4-1 
 3-3990-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Trnovec
 3-4400-4-1 
 3-4400-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Váh č. 21
 3-4720-4-1 
 3-4720-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Lučenec
kaprové vody
(modrá)
Ipeľ č. 5 |  Z 
 3-1260-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Ipeľ od ústia potoka Tisovník po hraničný kameň pod obcou Kalonda.
 3-1260-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, v rybom prechode a min. 100m nad a pod rybím prechodom!
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
 šťuka severná 
2024: 60 cm | 80 cm
Ipeľ č. 6 |  Z 
 3-1270-1-1  (modrá), rieka, potoky
Čiastkové povodie rieky Ipeľ od hraničného kameňa pod obcou Kalonda po sútok Banského potoka s Ipľom v obci Breznička vrátane prítokov Krivánsky potok od sútoku s Ipľom po stavadlo v obci Tomášovce, Tuhársky potok od sútoku s Krivánskym potokom po cestný most v obci Stará Halič, potok Suchá po sútok s potokom Belina a potok Belina po hranicu s MR mimo VN Šiatorská Bukovinka. Súčasťou revíru je aj potok Šťavica.
Lučenec
kaprové vody
(červená)
VN Ľadovo |  Z 
 3-5290-1-1  (červená), vodná nádrž, (23,5 ha)
Vodná plocha nádrže na Tuhárskom potoku pri meste Lučenec.
 3-5290-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
 šťuka severná 
2024: 40 cm | 80 cm
VN Ľuboreč
 3-5360-1-1 
 3-5360-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Mýtna
 3-5440-1-1 
 3-5440-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Ratka
 3-5650-1-1 
 3-5650-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Šiatorská Bukovinka
 3-5790-1-1 
 3-5790-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Uhorské
 3-5920-1-1 
 3-5920-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Veľké Dravce
 3-5950-1-1 
 3-5950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Lučenec
kaprové vody
(zelená)
Kúpna Baňa
 3-1800-1-1 
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
 šťuka severná 
2024: 40 cm | 80 cm
Štrkoviská Trebeľovce – Lazy
 3-4050-1-1 
Štrkovisko Rapovce
 3-4200-1-1 
Štrkovisko Veľká nad Ipľom I.
 3-4260-1-1 
Marcelová
kaprové vody
(modrá)
Ižianský kanal č. 1 |  Z 
 2-2080-1-1  (modrá), kanál
Vodná plocha Ižianského kanála od ústia Žitavy po Majer Bokroš.
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | –
 lieň sliznatý 
2023: 35 cm | –
Vojnícky potok |  Z 
 2-5550-1-1  (modrá), potok
Vojnícky potok od ústia po pramene.
Žitava kanál č. 1 |  Z 
 2-5650-1-1  (modrá), kanál
Kanál Žitava od ústia pri osade Žitavská Tôň po ústie potoka Ibolyás a potok Ibolyás od ústia po pramene a spojovací kanál Moča – Búč.
Marcelová
kaprové vody
(červená)
OR Virt
 2-0930-1-1  (červená), odstavené rameno, (42 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Žitava pri obci Virt.
 2-0930-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2023: 35 cm | –
OR Kőrtvélyes
 2-1700-1-1  (červená), odstavené rameno, (56 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena v obci Marcelová.
Chránená prírodná rezervácia – na základe výnimky lov rýb povolený od 01.07. do 31.12.
 2-1700-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 30.06.!
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2023: 35 cm | –
Marcelová
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Virt
 2-4210-1-1  (zelená), štrkoviská, (5,85 ha)
Vodná plocha štrkovísk pri obci Virt a vodná plocha štrkoviska v obci Radvaň nad Dunajom.
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | –
 lieň sliznatý 
2023: 35 cm | –
Martin
kaprové vody
(modrá)
Derivačný kanál Váhu |  H  |  Z 
 3-0660-2-1  (modrá), kanál
Vodná plocha kanála od ústia do rieky Váh po hrádzové teleso VN Krpeľany.
 3-0660-2-1  Zákaz lovu rýb celoročný na jednotlivých vodohospodárskymi objektami stanovených bezpečnostných pásiem 100 m nad a pod haťami!
 3-0660-2-1  Zákaz lovu rýb od 15.12. do 15.03. v tabuľami vyznačených častiach kanála pod hydrocentrálami v Krpeľanoch, Sučanoch a na Lipovci (zimoviská rýb)!

 hlavátka podunajská 
2024: 80 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
 lipeň tymiánový 
2024: 35 cm | –
 mrena severná 
2024: 40 cm | 60 cm
 pleskáč vysoký 
2024: 30 cm | 65 cm
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 50 cm | 80 cm
Váh č. 17 |  H  |  Z 
 3-4670-2-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Váh od ústia derivačného kanála po priehradný múr Krpelianskej vodnej nádrže.
 3-4670-2-1  Zákaz lovu rýb celoročný na jednotlivých vodohospodárskymi objektami stanovených bezpečnostných pásiem 100 m nad a pod haťami!
 3-4670-2-1  Zákaz lovu rýb od 15.12. do 15.03. :Vývarisko pod VN Krpeľany, úsek od vtoku Turca po Lipovecký most, úseky 50 m nad a 50 m pod lanovou lavicou cez Váh v Turanoch, železničným mostom v Turanoch, lavicou pre peších do Kľačian a úseky 50 m nad viaduktom štátnej cesty I/18 a 50 m pod starým cestným mostom v Sučanoch (zimoviská rýb)!
Martin
kaprové vody
(červená)
VN Široká
 3-1980-1-1 
 3-1980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-1980-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 15.06. v tabuľami vyznačenej západnej časti revíru – neresisko!
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 50 cm | 80 cm
OR Biele Brehy | Ontário
 3-2590-1-1 
 3-2590-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-2590-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 15.06. v tabuľami vyznačenej západnej časti revíru – neresisko!
OR Ratkovo
 3-2690-1-1 
 3-2690-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Martin
kaprové vody
(zelená)
Rybník Ďanová
 3-3390-1-1 
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 50 cm | 80 cm
Štrkovisko Bôr
 3-4070-1-1 
Štrkovisko Lipovec č. 1
 3-4150-1-1 
Štrkovisko Sučany |  Z 
 3-4220-1-1 
Štrkovisko Turiansky most
 3-4240-1-1 
Štrkovisko Za Ráztokou
 3-5970-1-1 
Štrkovisko Chrenkova pláň |  CHAP 
 3-4090-1-1 
2024:  CHAP 
Štrkovisko Lipovec č. 2 |  CHAP 
 3-4151-1-4 
Martin
pstruhové vody
(žltá)
Biely potok
 3-0130-4-1 
 3-0130-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
2024: 35 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | –
Blatnický potok
 3-0190-4-1 
 3-0190-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Kantorský potok
 3-1510-4-1 
 3-1510-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Necpalský potok
 3-2410-4-1 
 3-2410-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Pivovarský potok
 3-2860-4-1 
 3-2860-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Sklabinský potok
 3-3720-4-1 
 3-3720-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Studenec
 3-3930-4-1 
 3-3930-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Šútovský potok č. 1
 3-4270-4-1 
 3-4270-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Valčiansky potok
 3-4770-4-1 
 3-4770-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Vríca
 3-6030-4-1 
 3-6030-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Martin
lipňové vody
(oranžová)
Turiec č. 1b |  H 
 3-4431-6-1 
 3-4431-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
2023: 80 cm | –
 lipeň tymiánový 
2023: 35 cm | –
 pstruh potočný 
2023: 30 cm | –
Váh č. 16 |  H 
 3-4650-6-1 
 3-4650-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
Michalovce
kaprové vody
(modrá)
Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava |  Z 
 4-4140-1-1 
 boleň dravý 
2024: 70 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 50 cm | 70 cm
Čierna voda |  Z 
 4-0330-1-1 
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 50 cm | 65 cm
Duša |  Z 
 4-0440-1-1 
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 50 cm | 70 cm
Laborec č. 2 |  Z 
 4-1130-1-1 
Okna č. 1a |  Z 
 4-1560-1-1 
Sobranecký potok č. 1 |  Z 
 4-2380-1-1 
Sobranecký potok č. 2 |  Z 
 4-2390-1-1 
Michalovce
kaprové vody
(červená)
VN Budkovce I
 4-3260-1-1 
 4-3260-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 50 cm | 70 cm
VN Budkovce II
 4-3261-1-1 
 4-3261-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Kolibabovce
 4-3490-1-1 
 4-3490-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Pozdišovce
 4-3710-1-1 
 4-3710-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Vinné jazero
 4-3900-1-1 
 4-3900-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Vyšná Rybnica
 4-3970-1-1 
 4-3970-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Michalovce
kaprové vody
(zelená)
Materialová jama Michalovce
 4-1450-1-1  (zelená), materiálová jama, (3 ha)
Vodná plocha materialovej jamy v časti mesta Michalovce-Stráňany. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany. Lov rýb povolený iba v dňoch: pondelok, streda a sobota, s obmedzením doby lovu v mesiacoch máj až október od 06,00 h – do 22,00 h, ostatné podmienky lovu platia podľa platnej legislatívy.
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 50 cm | 70 cm
VN Blatce /Lapoš/
 4-3230-1-1  (zelená), bočná vodná nádrž, (1 ha)
Vodná plocha bočnej vodnej nádrže pri obci Choňkovce.
Moldava nad Bodvou
kaprové vody
(červená)
VN Janík
 4-3420-1-1 
 4-3420-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 35 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
2023: 50 cm | 80 cm
VN Nižný Lanec /Kanaš/
 4-3630-1-1 
 4-3630-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Moldava nad Bodvou
kaprové vody
(červená)
VN Paňovce
 4-3690-1-1 
 4-3690-1-1  Zákaz lovu rýb! Revír je vypustený!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
Námestovo
pstruhové vody
(žltá)
Biela Orava č. 3
 3-0090-4-1 
 3-0090-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
2024: 27 cm | –
Nitra
kaprové vody
(modrá)
Nitra č. 3 |  Z 
 2-1420-1-1  (modrá), rieka, (120 ha)
Čiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Horný Vinodol po cestný most v obci Koniarovce a Stará Nitra od cestného mosta v obci Branč po priehradné teleso (hať) v obci Dolné Krškany.
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
2024: 30 cm | 40 cm
 sumec veľký 
2024: 50 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 90 cm | –
Radošina č. 1 |  Z 
 2-2180-1-1 
Nitra
kaprové vody
(červená)
Koniarovce
 4-3450-1-1  (červená), odstavené rameno, (10 ha)
Ľavostranná vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra medzi obcami Koniarovce a Dolné Lefantovce.
 4-3450-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
2024: 30 cm | 40 cm
 sumec veľký 
2024: 50 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 90 cm | –
OR Cítenka
 2-1540-1-1 
 2-1540-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Jelšovce
 2-1660-1-1 
 2-1660-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Ľudovítová I.
 2-1740-1-1 
 2-1740-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Ľudovítová III.
 2-1760-1-1 
 2-1760-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Ľudovítová IV.
 2-1770-1-1 
 2-1770-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Rohlík
 2-1890-1-1 
 2-1890-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Staré Čechynce
 2-1910-1-1 
 2-1910-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Veľká Hangócka
 2-1980-1-1 
 2-1980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Jelenec II.
 2-4860-1-1 
 2-4860-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Nitra
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Branč – Gergelová,
 4-3450-1-1  (zelená), štrkovisko, (7 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Brač.
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
2024: 30 cm | 40 cm
 sumec veľký 
2024: 50 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 90 cm | –
Štrkovisko Čechynce
 2-3070-1-1 
Nová Baňa
kaprové vody
(červená)
Cibulkove pleso
 3-0470-1-1  (červená), rameno, (1 ha)
Vodná plocha ramena pri meste Nová Baňa pri závode Izomat.
 3-0470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | –
VN Tajch
 3-5830-1-1  (červená), vodná nádrž, (2,2 ha)
Vodná plocha nádrže pri meste Nová Baňa – miestna časť Štále.
 3-5830-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Luftov
 3-2090-1-1  (červená), odstavené rameno, (0,8 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Tekovská Breznica.
 3-2090-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Nové Mesto nad Váhom
kaprové vody
(modrá)
Váh č. 7 |  Z 
 2-4420-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 65 cm
 šťuka severná 
2023: 70 cm | –
Nové Mesto nad Váhom
kaprové vody
(červená)
OR Váhu
 2-1970-1-1 
 2-1970-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 65 cm
 šťuka severná 
2023: 70 cm | –
Nové Mesto nad Váhom
kaprové vody
(zelená)
Štrkoviská Potvorice
 2-2781-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
 šťuka severná 
2023: 70 cm | –
Štrkoviská Považany
 2-2790-1-1 
Zelená Voda
 2-5590-1-1 
 amur biely 
2023: 60 cm | 90 cm
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
 šťuka severná 
2023: 70 cm | –
Nové Zámky
kaprové vody
(modrá)
Cergát č. 1 |  Z 
 2-0230-1-1 
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2024: 35 cm | 50 cm
Cergát č. 2 |  Z 
 2-0240-1-1 
Chrenovka |  Z 
 2-0260-1-1 
Mlynský náhon
 2-1310-1-1 
Nitra č. 1 |  Z 
 2-1400-1-1 
Spojovací kanál Cergát-Váh |  Z 
 2-2670-1-1 
Žitava č. 2 |  Z 
 2-5610-1-1 
Nové Zámky
kaprové vody
(červená)
OR Bánov
 2-1500-1-1 
 2-1500-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2024: 35 cm | 50 cm
OR Berek |  Z 
 2-1520-1-1 
 2-1520-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
MR Nitry – Podháj
 2-1830-1-1 
 2-1830-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Branovo
 2-4530-1-1 
 2-4530-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Dubník
 2-4680-1-1 
 2-4680-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Rúbaň č. 2
 2-5240-1-1 
 2-5240-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Svodín
 2-5320-1-1 
 2-5320-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Nové Zámky
kaprové vody
(zelená)
VN Dôchodcov
 2-0840-1-1 
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2024: 35 cm | 50 cm
Štrkovisko pri elektrárni
 2-0870-1-1 
Štrkovisko Kurzweillovo
 2-1120-1-1 
Rašelinisko Zemné
 2-2220-1-1 
Rašelinisko Palárikovo
 2-2250-1-1 
Štrkovisko Bešeňov
 2-2950-1-1 
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 1
 2-3210-1-1 
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 2
 2-3220-1-1 
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 4
 2-3240-1-1 
Štrkovisko Záhoň |  Z 
 2-4250-1-1 
Orlov
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Ľubotín
 4-2710-1-1  (zelená), štrkovisko, (7,2 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Ľubotín.
 amur biely 
2023: 65 cm | –
Štrkovisko Orlov
 4-2720-1-1  (zelená), štrkovisko, (18,1 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Orlov.
 amur biely 
2023: 65 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
Orlov
lipňové vody
(oranžová)
Poprad č. 2a |  H  |  Z  |  hraničná voda  | (PL)
 4-1950-6-1  (oranžová), rieka
Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského potoka (zadný Kurčín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom.
 4-1950-6-1  Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
 4-1950-6-1  Denný čas lovu rýb:    4-22 
 hlavátka podunajská 
2023: 80 cm | –
 lipeň tymiánový 
2023: 33 cm | –
 pstruh potočný 
2023: 27 cm | –
Partizánske
kaprové vody
(modrá)
Bebrava č. 1 |  Z 
 2-0090-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
2023: 30 cm | –
Nitra č. 5b |  Z 
 2-1441-1-1 
Nitrica č. 1b |  Z 
 2-1551-1-1 
Nitrica č. 1d |  Z 
 2-1553-1-1 
Partizánske
kaprové vody
(červená)
OR Nedanovce
 2-1820-1-1 
 2-1820-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
VN Partizánske
 2-5120-1-1 
 2-5120-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Veľké Uherce |  Z 
 2-5470-1-1 
 2-5470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Partizánske
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Žabokreky
 2-4280-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
Partizánske
pstruhové vody
(žltá)
Nitrica č. 2
 2-1460-4-1 
 2-1460-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | –
Nitrica č. 1c
 2-1552-4-1 
 2-1552-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Osliansky potok č. 1
 2-2020-4-1 
 2-2020-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Vyčoma č. 1
 2-5570-4-1 
 2-5570-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Pezinok
kaprové vody
(modrá)
Gidra č. 1b |  Z 
 1-0151-1-1 
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 75 cm
Šúrsky potok |  Z 
 1-1220-1-1 
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
Pezinok
kaprové vody
(červená)
VN Budmerice II.
 1-1280-1-1 
 1-1280-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 1-1280-1-1  Zákaz lovu z vytvorených priechodov v bočnej betónovej vlnolamovej hrádzi, ktoré umožňujú prístup k vodnej ploche!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
VN Kučišdorf |  Z 
 1-1340-1-1 
 1-1340-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Modra – Harmónia
 1-1370-1-1 
 1-1370-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Slnečné Údolie
 1-1400-1-1 
 1-1400-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Vištuk
 1-1421-1-1 
 1-1421-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Pezinok
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Dolná Tehelňa Pezinok
 1-0880-1-1 
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
VN Modra – Kráľová
 1-1371-1-1 
Panonský Les
 1-1380-1-1 
VN Zadný Šúr
 1-1450-1-1 
Piešťany
kaprové vody
(modrá)
Dubová |  Z 
 2-0400-1-1  (modrá), potok
Potok Dubová od ústia pod priehradným telesom VN Sĺňava po cestný most Očkov – Pobedim pri obci Pobedim.
 amur biely 
2024: 60 cm | –
 jalec hlavatý 
2024: 50 cm | –
 jeseter malý 
2024: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
2024: 50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
2024: – | 30 cm
 pleskáč vysoký 
2024: 50 cm | –
 sumec veľký 
2024: 70 cm | 150 cm
 šťuka severná 
2024: 60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 60 cm | –
Dudváh č. 4 |  Z 
 2-0440-1-1  (modrá), rieka, potok
Čiastkové povodie Dudváhu od mosta v obci Veselé po cestný most pri obci Pobedim a potok Holeška od ústia po obec Trebatice.
Striebornica č. 1 |  Z 
 2-2720-1-1  (modrá), potok
Potok Striebornica od ústia do Váhu po priehradné teleso VN Striebornica.
Váh č. 6 |  Z 
 2-4410-1-1  (modrá), rieka, kanál
Čiastkové povodie Váhu od ústia Ratnovského potoka pri obci Sokolovce po priehradné teleso VN Sĺňava. Vážsky kanál od hydrocentrály v Maduniciach po teleso priehrady VN Sĺňava a od sútoku Váhu a Vážskeho kanála v Piešťanoch po hydrocentrálu v Hornej Strede. Úsek od priehradného telesa po farbou vyznačenú hranicu a tabuľami (cca 150 m od priehradného telesa) predstavuje chránenú rybiu oblasť – CHRO. V úseku od dolnej hrany Krajinského mosta v Piešťanoch po sútok s Biskupickým kanálom predstavuje samostatný rybársky revír s režimom CHAP.
Rimplerova važina
 2-4413-1-1  (modrá), važiny, priesakový kanál, potoky, (7 ha)
Rimplerova važina od výtoku z podzemia, ľavobrežný priesakový kanál VN Sĺňava, Sokolovská važina (3ha) a potoky Modrovský a Ratnovský od ústia do Váhu po pramene.
Piešťany
kaprové vody
(červená)
OR Piešťanské
 2-1880-1-1  (červená), odstavené rameno
Vodná plocha odstaveného ramena Váhu pri Piešťanoch (Kúpeľný ostrov).
 2-4412-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
2024: 60 cm | –
 jalec hlavatý 
2024: 50 cm | –
 jeseter malý 
2024: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
2024: 50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
2024: – | 30 cm
 pleskáč vysoký 
2024: 50 cm | –
 sumec veľký 
2024: 70 cm | 150 cm
 šťuka severná 
2024: 60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 60 cm | –
Agátky
 2-4411-1-1 
 2-4411-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Kocianova važina
 2-4412-1-1 
 2-4412-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Piešťany
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Dlhé kusy
 2-3140-1-1  (zelená), štrkovisko, (2 ha)
Vodná plocha štrkoviska (10 ha) pri obci Horná Streda. Južná časť revíru ohraničená oplotením predstavuje chránenú rybiu oblasť CHRO.
 amur biely 
2024: 60 cm | –
 jalec hlavatý 
2024: 50 cm | –
 jeseter malý 
2024: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
2024: 50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
2024: – | 30 cm
 pleskáč vysoký 
2024: 50 cm | –
 sumec veľký 
2024: 70 cm | 150 cm
 šťuka severná 
2024: 60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 60 cm | –
Štrkovisko Horná Streda č. 1 | Kazeta 1
 2-3300-1-1  (zelená), štrkovisko, (2,1 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Horná Streda.
Štrkovisko Horná Streda č. 2 | Kazeta 2
 2-3301-1-1  (zelená), štrkovisko, (4,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Horná Streda.
Štrkovisko Horná Streda č. 3 | Kazeta 3
 2-3302-1-1  (zelená), štrkovisko, (5,6 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Horná Streda.
Štrkovisko Horná Streda č. 4 | Kazeta 4
 2-3303-1-1  (zelená), štrkovisko, (7,2 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Horná Streda.
Piešťany
pstruhové vody
(žltá)
Modrovský potok
 2-1320-4-1 
 2-1320-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 amur biely 
2024: 60 cm | –
 jalec hlavatý 
2024: 50 cm | –
 jeseter malý 
2024: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
2024: 50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
2024: – | 30 cm
 pleskáč vysoký 
2024: 50 cm | –
 sumec veľký 
2024: 70 cm | 150 cm
 šťuka severná 
2024: 60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 60 cm | –
Striebornica č. 2
 2-2721-4-1 
 2-2721-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Považská Bystrica
kaprové vody
(modrá)
Hričovský kanál č. 1 |  Z 
 3-1040-1-1  (modrá), kanál
Vodná plocha Hričovského kanála od sútoku starého koryta Váhu na konci hrádze Špic pri obci Orlové po pravostranný bezmenný prítok pri obci Beňov (staničenie od VN Hričov km 18,60).
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 35 cm | –
Marikovský potok č. 1 |  Z 
 3-2200-1-1  (modrá), potok
Marikovský potok od cestného mosta pri obci Udiča po ústie potoka Radotina pri obci Klieština.
Váh č. 11 |  Z 
 3-4600-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie Váhu od sútoku starého koryta a kanála Vážskej kaskády na konci hrádze (Špic) pri obci Orlové po rkm 224,70 pri obci Beňov.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 35 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | –
Považská Bystrica
kaprové vody
(červená)
OR Považská Bystrica
 3-2680-1-1  (červená), odstavené ramená, (2 ha)
Vodná plocha odstavených ramien Váhu pri meste Považská Bystrica.
 3-2680-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 35 cm | –
VN Pod Dubovcom
 3-5580-1-1  (červená), vodné nádrže, (121 ha)
Vodná plocha nádrží pri obci Orlové po koniec hrádze pri obci Upohlav. Odhradená od VN Nosice sypanou hrádzou.
 3-5580-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Považská Teplá
 3-5590-1-1  (červená), vodné nádrže, (5 ha)
Vodná plocha nádrží pri obci Považská Teplá.
 3-5590-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 35 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2023: 55 cm | –
Považská Bystrica
pstruhové vody
(žltá)
Domanižanka č. 1 |  CHAP 
 3-0720-4-4  (žltá), potok
Potok Domanižanka od železničného mosta v Považskej Bystrici po cestný most na Lánskej ulici v Považskej Bystrici.
 3-0720-4-4  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
2024:  CHAP 
Domanižanka č. 2
 3-0721-4-1  (žltá), potok
Potok Domanižanka od cestného mosta na Lánskej ulici v Považskej Bystrici po pramene.
 3-0721-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 3-0721-4-1  Ministerstvo ŽP SR v súlade s § 14 ods. 3 vyhlášky schválilo dočasné zníženie privlastnenia úlovkov: lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) a pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) na jeden privlastnený kus počas jedného dňa na obdobie rokov 2023 – 2025.
 lipeň tymiánový 
2024: 33 cm | –
1 ks/deň (2023 – 2025)
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | –
1 ks/deň (2023 – 2025)
Marikovský potok č. 2
 3-2210-4-1  (žltá), potok
Marikovský potok od ústia potoka Radotina pri obci Klieština po pramene.
 3-2210-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 3-2210-4-1  Ministerstvo ŽP SR v súlade s § 14 ods. 3 vyhlášky schválilo dočasné zníženie privlastnenia úlovkov: lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) a pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) na jeden privlastnený kus počas jedného dňa na obdobie rokov 2023 – 2025.
Papradnianka
 3-2810-4-1  (žltá), potok
Potok Papradnianka od prvého splavu v obci Podvážie po posledný betónový most v obci Papradno – časť Podjavorník.
 3-2810-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 3-2810-4-1  Ministerstvo ŽP SR v súlade s § 14 ods. 3 vyhlášky schválilo dočasné zníženie privlastnenia úlovkov: lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) a pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) na jeden privlastnený kus počas jedného dňa na obdobie rokov 2023 – 2025.
Poprad
kaprové vody
(zelená)
VN Grébpark
 4-3370-1-1  (zelená), bočná vodná nádrž, (1,5 ha)
Vodná plocha bočnej vodnej nádrže v meste Poprad.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
VN Malý Grébpark
 4-3570-1-1  (zelená), bočná vodná nádrž, (0,4 ha)
Vodná plocha bočnej vodnej nádrže v meste Poprad.
Prešov
kaprové vody
(modrá)
Sekčov č. 1  Z 
 4-2240-1-1  (modrá), potok
Potok Sekčov od ústia do Torysy pri Prešove po cestný most v obci Demjata.
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 65 cm
Torysa č. 2  Z 
 4-2900-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia potoka Balky pri obci Seniakovce po ústie Veľkého potoka nad mestom Veľký Šariš.
V úseku od vzdúvacej hate MVE po cestný most Bajkalská v Prešove predstavuje úsek CHAP.
Torysa č. 2a |  Z  |  CHAP 
 4-2910-1-4  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Torysa od vzdúvacej hate MVE po cestný most Bajkalská v Prešove.
2024:  CHAP 
Prešov
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Veľký Šariš č. 1 |  CHAP 
 4-2571-1-4  (zelená), štrkovisko, (1,5 ha)
Vodná plocha štrkovíska pri meste Veľký Šariš.
2024:  CHAP 
Štrkovisko Veľký Šariš č. 2
 4-2576-1-1  (zelená), štrkovisko, (2 ha)
Vodná plocha štrkovíska pri meste Veľký Šariš.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | –
Štrkovisko Veľký Šariš č. 3
 4-2573-1-1  (zelená), štrkovisko, (3 ha)
Vodná plocha štrkovíska pri meste Veľký Šariš.
Prievidza
kaprové vody
(modrá)
Handlovka č. 1 |  Z 
 3-0850-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Handlovka od ústia do rieky Nitra pri obci Koš po ústie Hradeckého potoka (kaskáda pred Agrospolom) v meste Prievidza.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 30 cm | 45 cm
 ostriež zelenkavý 
2024: – | 10 cm
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | –
Nitra č. 6a |  Z 
 3-2440-1-1 
Prievidza
kaprové vody
(červená)
OR Nitra č.1 |  Z 
 3-2660-1-1  (red), odstavené rameno, (1 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri plážovom kúpalisku v meste Prievidza. V zadnej časti sa nachádza  CHRO , ktorá je v teréne vyznačená tabuľami a bójkami.
 3-2660-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 červenica ostrobruchá 
2023: – | 15 cm
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 30 cm | 45 cm
 ostriež zelenkavý 
2023: – | 10 cm
 plotica červenooká 
2023: – | 15 cm
 pstruh potočný 
2023: 30 cm | –
VN Brezany
 3-4950-1-1  (červená), vodná nádrž, (3,1 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Brezany.
 3-4950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Kanianka
 3-5170-1-1  (červená), vodná nádrž, (8 ha)
Vodná plocha nádrže na potoku Kanianka v obci Kanianka.
 3-5170-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Lazany
 3-5300-1-1  (červená), vodná nádrž, (5,6 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Lazany.
 3-5300-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nitrianske Rudno
 3-5470-1-1  (červená), vodná nádrž, (96 ha)
Vodná plocha nádrže na rieke Nitrica pri obci Nitrianske Rudno cca 100 metrov nad ústím rieky Nitrica, smerom k obci Liešťany. Hranica revíru na toku je riadne označená tabuľami. Súčasťou revíru je prepadový kanál pod priehradným telesom. Lov z hrádze je zakázaný a je vyznačený informačnými tabuľami. Zanášanie nástrah, nahadzovanie a kŕmenie je z hrádze zakázané. V úseku od ústia rieky Nitrice do VN do vzdialenosti cca 50 m na pravom brehu a kolmo na protiľahlý breh smerom na obec Nitrianske Rudno je  CHRO , vyznačená v teréne tabuľami a bójami. Zákaz lovu v čase letných prázdnin od 01.07. do 31.08. príslušného roku v úseku od ústia potoka Bystrica do VN Nitrianske Rudno (začiatok pláže) po požičovňu športových potrieb (vodných bicyklov) úsek je v teréne vyznačený tabuľami.
 3-5470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nováky
 3-5510-1-1  (červená), vodná nádrž, (18 ha)
Vodná plocha nádrže pri meste Nováky. Zákaz lovu z hrádze od vodohospodárskeho podniku a zo strany od hlavnej cesty I/50 k železnej lavičke pre peších. Úseky sú vyznačené informačnými tabuľami. Od informačnej tabule pri rybárskej chatke smerom na cestu I/50 je  CHRO , ktorá je vyznačená v teréne tabuľami a bójkami.
 3-5510-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Prievidza
pstruhové vody
(žltá)
Bystrica
 3-0370-4-1 
 3-0370-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | –
Chvojnica
 3-0451-4-1 
 3-0451-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Cigliansky potok
 3-0480-4-1 
 3-0480-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Kamenčiansky potok
 3-1491-4-1 
 3-1491-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Kanianka
 3-1500-4-1 
 3-1500-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Lazný potok
 3-1890-4-1 
 3-1890-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Nitra č. 8
 3-2450-4-1 
 3-2450-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Nitrica č. 3
 3-2470-4-1 
 3-2470-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Nitrica č. 4
 3-2490-4-1 
Čiastkové povodie rieky Nitrica cca 100 metrov nad ústím do VN Nitrianske Rudno po pramene,
potok Škrípovka po futbalové ihrisko v obci Valaská Belá a
potok Jasenina (Gáplianka) od ústia do rieky Nitrica po pramene.
 3-2490-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 CHRO  je v úseku od cestného mosta v obci Liešťany po cestný most Liešťany časť Dobročná, odbočka na obec Nevidzany.
 CHRO  je úsek Nitrice od sútoku s potokom Škrípovka v obci Valaská Belá po pramene je CHRO a potok Škrípovka.
 CHRO  je od futbalového ihriska v obci Valaská Belá po pramene.
Porubský potok
 3-2920-4-1 
 3-2920-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Tužina
 3-4541-4-1 
 3-4541-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Púchov
kaprové vody
(modrá)
Nosicko – Kočkovský kanál |  Z 
 3-2520-1-1  (modrá), kanál
Vodná plocha kanála od hydrocentrály v Ladcoch po hať Dolné Kočkovce a kanál od sútoku so starým korytom Váhu po priehradné teleso VN Nosice. V úseku cca 150 m od priehradného múru (pozemok oplotený správcom) je tabuľami vyznačená  CHRO .
 3-2520-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 jeseter malý 
2024: 70 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 40 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | –
 šťuka severná 
2024: 60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 55 cm | 80 cm
Váh č. 10 |  H  |  Z 
 3-4580-2-1  (modrá), rieka, štrkoviská
Čiastkové povodie Váhu od hydrocentrály v Ladcoch po priehradné teleso VN Nosice vrátane troch štrkovísk pri obci Beluša – Hloža.
 3-4580-2-1  Zákaz lovu rýb celoročný od začiatku rybovodu (označeného tabuľou) po hať Dolné Kočkovce!
 3-4580-2-1  Zákaz lovu rýb od 16.03. do 01.06. v úseku od sútoku Váhu a Nosicko – Kočkovského kanála v meste Púchov (lokalita Špic) po priehradné teleso VN Nosice – neresisko rýb!
 hlavátka podunajská  80 cm | –
Púchov
kaprové vody
(červená)
VN Dolné Kočkovce – Balaton
 3-5020-1-1  (červená), vodná nádrž, (1,2 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Dolné Kočkovce.
 3-5020-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 40 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 55 cm | 80 cm
VN Ihrište
 3-5070-1-1  (červená), vodné nádrže, (3 ha)
Vodná plocha nádrží pri obci Hoštiná.
 3-5070-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Púchov
kaprové vody
(zelená)
Štrkoviská Horenická Hôrka | pôvodné č. 3, 4, 5
 3-4030-1-1  (zelená), štrkoviská, (13 ha)
Vodná plocha troch samostatných štrkovísk pri obci Horenická Hôrka.
 3-4030-1-1  Zákaz lovu rýb v neresisku! pôvodné č. 5
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 40 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 55 cm | 80 cm
Štrkovisko Lednické Rovne | pôvodné č. 2
 3-4040-1-1  (zelená), štrkovisko, (1,3 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Lednické Rovne.
Štrkovisko Odhánky
 3-4161-1-1  (zelená), štrkovisko, (2 ha)
Vodná plocha deviatich (9) štrkovísk nachádzajúcich sa pod cestným mostom v oddychovej zóne mesta Púchov.
 3-4161-1-1  Zákaz lovu rýb na odhánkach 1, 2, 3, 4 od ochrannej hrádze Váhu!
Štrkovisko Pod železničným mostom
 3-4171-1-1  (zelená), štrkovisko, (0,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska pod železničným mostom v meste Púchov pri sídle firmy Matador a.s.
Štrkoviská Beluša
 3-4585-1-1  (zelená), štrkoviská, ()
Vodná plocha troch samostatných a navzájom prepojených štrkovísk pri obci Beluša – Hloža.
 jeseter malý 
2024: 70 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 40 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 30 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 55 cm | 80 cm
 šťuka severná 
2024: 60 cm | 90 cm
RADA Žilina
kaprové vody
(modrá)
Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VD |  Z 
 2-0520-1-1  (modrá), priesakový kanál
Vodná plocha priesakového kanála od MVE nad hydrocentrálou v Gabčíkove po Vlčie Hrdlo v Bratislave vrátane Čilistovského kanála I. od ústia do priesakového kanála po stavidlo – zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.03. do 31.05.
 2-0520-1-1  Celoročný zákaz lovu rýb z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah, na základe vyjadrenia SVP, š.p. OZ Bratislava!
 amur biely 
2023: 70 cm | –
 boleň dravý 
2023: 50 cm | –
 jalec hlavatý 
2023: 35 cm | –
 jalec maloústy 
2023: 25 cm | –
 jalec tmavý 
2023: 35 cm | –
 jeseter malý 
2023: 60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | –
 mrena severná 
2023: 50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
2023: – | 10 cm
 pleskáč vysoký 
2023: 40 cm | –
 sumec veľký 
2023: 90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2023: 60 cm | –
Dunaj č. 3 pravostranný priesakový kanál VD |  Z 
 2-0580-1-1  (modrá), priesakový kanál
Vodná plocha kanála od ústia do odpadového kanála pod hydrocentrálou v Gabčíkove po začiatok kanála pri obci Dobrohošť. Revír nie je hraničná voda.
 2-0580-1-1  Celoročný zákaz lovu rýb z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah, na základe vyjadrenia SVP, š.p. OZ Bratislava!
Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko – Jarovecký |  Z 
 2-0600-1-1  (modrá), priesakový kanál
Vodná plocha kanála od štátnej hranice s Maďarskom (most) pri obci Čunovo po začiatok kanála pri ČOV v Bratislave-Petržalke. Revír nie je hraničná voda.
 2-0600-1-1  Celoročný zákaz lovu rýb z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah, na základe vyjadrenia SVP, š.p. OZ Bratislava!
Dunaj č. 1 |  Z 
 2-0480-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1708) po ústie Vážskeho Dunaja (rkm 1766) v Komárne.
 boleň dravý 
2023: 50 cm | –
 jalec hlavatý 
2023: 35 cm | –
 jalec maloústy 
2023: 25 cm | –
 jalec tmavý 
2023: 35 cm | –
 jeseter malý 
2023: 60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | –
 mrena severná 
2023: 50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
2023: – | 10 cm
 pleskáč vysoký 
2023: 40 cm | –
 sumec veľký 
2023: 90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2023: 60 cm | –
Dunaj č. 2 |  Z 
 2-0490-1-1 
Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia |  Z 
 2-0500-1-1 
Dunaj č. 3 |  H  |  Z 
 2-0510-1-1 
Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku.
Dunaj č. 3 |  H  |  Z  |  hraničná voda 
 2-0510-1-1 
Staré koryto Dunaja od rkm 1810 po hraničný kameň – rkm 1850,5 je hraničná voda (ľavá strana).
 hlavátka podunajská  80 cm | –
 2-0510-1-1  V úseku od dolnej hranice ihlanového sklzu po hať na obtoku (tzv. bazén) je celoročný zákaz rybolovu  CHRO !
Dunaj č. 3 |  H  |  Z 
 2-0510-1-1  Mošonský Dunaj od hranice s Maďarskom po malú vodnú elektráreň v Čunove nie je hraničná voda.
 hlavátka podunajská  80 cm | –
 boleň dravý 
2023: 50 cm | –
 hlavátka podunajská 
2023: 80 cm | –
 jalec hlavatý 
2023: 35 cm | –
 jalec maloústy 
2023: 25 cm | –
 jalec tmavý 
2023: 35 cm | –
 jeseter malý 
2023: 60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | –
 mrena severná 
2023: 50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
2023: – | 10 cm
 pleskáč vysoký 
2023: 40 cm | –
 sumec veľký 
2023: 90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2023: 60 cm | –
Dunaj č. 3 – odpadový kanál VD |  H  |  Z 
 2-0550-1-1 
Dunaj č. 3 – OR horná inundácia |  H  |  Z 
 2-0560-1-1 
Dunaj č. 4 |  H  |  Z 
 2-0620-1-1 
RADA Žilina
kaprové vody
(červená)
VN Ružiná |  Z  |  CHAP 
 3-5700-1-4 
 3-5850-1-4  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 CHAP 
VN Teplý Vrch |  Z 
 3-5850-1-1 
 3-5850-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Dunaj č. 3 – OR horná inundácia |  H  |  Z 
 2-0560-1-1 
 2-0560-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
50 cm | –
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 3 – OR stredná inundácia |  Z 
 2-0570-1-1 
 2-0570-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 3 zdrž VD Hrušov-Čunovo |  Z 
 2-0610-1-1 
Vodná plocha zdrže na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou (mimo Rusovecko – Jaroveckej súst. ramien – samostatný revír č. 1-0130-1-1). Vodná plocha zdrže na pravej strane od pkm 29 VD (tabuľa „Stop športovej plavbe“ po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou). Revír nie je hraničná voda.
 2-0610-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-0610-1-1  Z dôvodu výstavby Danubia parku na pravej strane zdrže v úseku od Mošonskej VE po nápustný objekt poldra v úseku vyznačenom tabuľami zákaz vstupu je lov rýb z brehovej čiary zakázaný v období od osadenia tabúľ ZÁKAZ VSTUPU do ukončenia stavebných prác. Obmedzenie lovu rýb môže nastať počas roka, v prípade, že začnú prípravné a stavebné práce na projekte Danubia Park.
VN Kráľová |  Z 
 2-4930-1-1 
 2-4930-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
2023: 50 cm | 80 cm
VN Sĺňava |  Z 
 2-5270-1-1 
 2-5270-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nosice |  Z 
 3-5480-1-1 
 3-5480-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Orava |  Z 
 3-5530-1-1 
 3-5530-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Žilina |  Z 
 3-6010-1-1 
 3-6010-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Liptovská Mara
 3-5340-1-1 
 3-5340-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 15 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
VN Ružín |  Z 
 4-3750-1-1 
 4-3750-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
RADA Žilina
pstruhové vody
(žltá)
VN Palcmanská Maša
 4-3680-4-1 
 4-3680-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
2023: 35 cm | –
RADA Žilina
lipňové vody
(oranžová)
Orava č. 2b |  H 
 3-2721-6-1 
 3-2721-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
2023: 80 cm | –
 jalec hlavatý 
2023: 30 cm | –
 lipeň tymiánový 
2023: 40 cm | –
 podustva severná 
2023: 35 cm | –
 pstruh potočný 
2023: 30 cm | –
Rimavská Sobota
kaprové vody
(modrá)
Blh č. 1 |  Z 
 3-0200-1-1 
 amur biely 
2023: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
Rimava č. 2 |  Z 
 3-3260-1-1 
Rimavská Sobota
kaprové vody
(červená)
VN Číž
 3-4980-1-1 
 3-4980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
2023: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
VN Kurinec
 3-5260-1-1 
 3-5260-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Ožďany
 3-5540-1-1 
 3-5540-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Petrovce
 3-5560-1-1 
 3-5560-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Rohožník
kaprové vody
(zelená)
Ílovisko Konopiská
 1-0181-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 69 cm
Rožňava
kaprové vody
(červená)
VN Hrušov I. a II.
 4-3390-1-1 
 4-3390-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 65 cm
Rožňava
pstruhové vody
(žltá)
Slaná č. 2c |  CHAP 
 4-2272-4-4  (žltá), potok
Čiastkové povodie rieky Slaná od cestného mosta v obci Brzotín po cestný most v Rožňave smer Štítnik.
 4-2272-4-4  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
2023:  CHAP 
Ružomberok
kaprové vody
(červená)
VN Hrabovo
 3-5080-1-1  (červená), vodná nádrž, (1,8 ha)
Vodná plocha nádrže pri mestskej časti Ružomberok – Hrabovo.
 3-5080-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | –
 lipeň tymiánový 
2024: 40 cm | –
Ružomberok
kaprové vody
(zelená)
VN Liptovský Sliačik
 3-5330-1-1  (zelená), bočná vodná nádrž, (2 ha)
Vodná plocha bočnej vodnej nádrže pri obci Liptovské Sliače, vrátane ľavostranného bezmenného prítoku.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | –
 lipeň tymiánový 
2024: 40 cm | –
Ružomberok
pstruhové vody
(žltá)
Hrabovsky potok
 3-1000-4-3  (žltá), potoky
Hrabovsky potok od ústia do rieky Váh v Ružomberku po teleso vodnej nádrže Hrabovo.
 3-1000-4-3  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
2024: 40 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 27 cm | –
Ľupčianka
 3-2110-4-1  (žltá), potoky
Potok Ľupčianka od ústia do VVN Bešeňová po pramene, vrátane prítokov Veľké Železné a Veľký Oružný potok.
 3-2110-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Teplianka
 3-4330-4-1  (žltá), rieka, prítoky, potoky
Potok Teplianka od ústia do rieky Váh pri obci Ivachnová po pramene, vrátane prítokov Lúčanka a Kalamenianka.
 3-4330-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Revúca
 3-3220-4-1  (žltá), rieka, prítoky, potoky
Čiastkové povodie rieky Revúca od riečneho dvojstupňa pri bývalom závode Sólo v Ružomberku po pramene, vrátane prítokov Teplý potok, Vyšný a Nižný Matejkov potok, Trlenský a Hričkovský.
 3-3220-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 3-3220-4-1  Ministerstvo ŽP SR v súlade s § 14 ods. 3 vyhlášky schválilo dočasné zníženie privlastnenia úlovkov: lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) na jeden privlastnený kus počas jedného dňa na obdobie rokov 2023 – 2025.
 lipeň tymiánový 
2024: 40 cm | –
1 ks/deň (2023 – 2025)
 pstruh potočný 
2024: 33 cm | –
Váh č. 19a
 3-4700-4-1  (žltá), rieka, prítoky, potoky
Čiastkové povodie rieky Váh od Jamborovho prahu nad Mondi SCP Ružomberok po ústie bezmenného jarku do rieky Váh povyše Rybárskej krčmy v Ivachnovej, vrátane prítokov Sliačanka a Turík.
 3-4700-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 3-4700-4-1  Ministerstvo ŽP SR v súlade s § 14 ods. 3 vyhlášky schválilo dočasné zníženie privlastnenia úlovkov: lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) na jeden privlastnený kus počas jedného dňa na obdobie rokov 2023 – 2025.
 lipeň tymiánový 
2024: 40 cm | –
1 ks/deň (2023 – 2025)
 pstruh potočný 
2024: 40 cm | –
Čutkovo |  CHAP 
 3-0630-4-4  (žltá), potok
Potok Čutkovo od ústia do rieky Váh pri mestskej časti Černová po pramene vrátane VN Čutkovo.
 3-0630-4-4  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
2024:  CHAP 
Váh č. 19b |  CHAP 
 3-4701-4-4  (žltá), rieka
Čiastkové povodie rieky Váh od ústia bezmenného jarku do rieky Váh povyše Rybárskej krčmy v Ivachnovej po teleso hrádze VVN Bešeňová pri obci Bešeňová.
 3-4701-4-4  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Ružomberok
lipňové vody
(oranžová)
Váh č. 18a |  H 
 3-4680-6-1  (oranžová), rieka, prítoky
Rieka Váh od ústia rieky Oravy pri Kraľovanoch po cestný most v Ružomberku v smere do Dolného Kubína, vrátane prítokov Bystrý potok a Komjatná.
 3-4680-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 3-4680-6-1  Ministerstvo ŽP SR v súlade s § 14 ods. 3 vyhlášky schválilo dočasné zníženie privlastnenia úlovkov: lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) na jeden privlastnený kus počas jedného dňa na obdobie rokov 2023 – 2025.
 hlavátka podunajská 
2024: 90 cm | –
 lipeň tymiánový 
2024: 40 cm | –
1 ks/deň (2023 – 2025)
 pstruh potočný 
2024: 40 cm | –
Sabinov
kaprové vody
(modrá)
Torysa č. 3 |  Z 
 4-2910-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia Veľkého potoka nad mestom Veľký Šariš po cestný most v meste Sabinov.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 65 cm
Sabinov
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Rožkovany č. 1
 4-2570-1-1  (zelená), štrkovisko, (4,7 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Rožkovany.
 amur biely 
2024: 70 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 65 cm
Štrkovisko Rožkovany č. 2
 4-2574-1-1  (zelená), štrkovisko, (3,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Rožkovany.
Štrkovisko Rožkovany č. 3 |  CHAP 
 4-2572-1-4  (zelená), štrkovisko, (2,17 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Rožkovany.
 4-2572-1-4  Povinná vanička, alebo veľká podložka s bočnicami!
2024:  CHAP 
Sabinov
kaprová voda
neevidovaná
MŽP SR
Štrkovisko Orkucany
 4.2910.O  štrkovisko, (3,5 ha)
Vodná plocha štrkoviska v Orkucanoch.
Iba pre držiteľov povolenia na miestne kaprové vody MO SRZ Sabinov.
 amur biely 
2024: 70 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 65 cm
Sekule – Moravský Svätý Ján
kaprové vody
(modrá)
Morava č. 5 |  Z 
 2-1330-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
Odpadový kanál č. 2 „Čekr” |  Z 
 2-1481-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2023: 55 cm | –
Sekule – Moravský Svätý Ján
kaprové vody
(červená)
OR Moravský Svätý Ján – dolné | Veľký Mendín, Malý Mendín, Lantov
 2-1811-1-1 
 2-1811-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023:45 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2023:55 cm | –
OR Moravský Svätý Ján – horné | Šiškovec, 17, 18
 2-1812-1-1 
 2-1812-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Sekule | Jamy, U Kameňa, Kačenky
 2-1891-1-1 
 2-1891-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Sekule – Moravský Svätý Ján
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Lúčky
 2-3600-1-1  (zelená), štrkovisko, (45 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Sekule.
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
2023: 55 cm | –
Štrkovisko Oširíd
 2-3840-1-1  (zelená), štrkovisko, (19 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Sekule.
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
Senec
kaprové vody
(modrá)
Čierna voda č. 3 |  Z 
 1-0040-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie Čiernej vody od Starého mosta v obci Kráľová pri Senci po železničný most pri obci Bernolákovo.
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
Čierna voda č. 4 |  Z 
 1-0050-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie Čiernej vody od železničného mosta pri obci Bernolákovo po pramene.
Stoličný potok |  Z 
 1-0830-1-1  (modrá), potok
Stoličný potok od obce Veľký Grob po VN Blatné.
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | –
Senec
kaprové vody
(červená)
VN Viničné
 4-3450-1-1  (červená), vodná nádrž, (3 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Viničné.
 4-3450-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | –
Senec
kaprové vody
(zelená)
Hlboké jazero v Senci |  Z 
 1-0160-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
Slnečné jazerá v Senci
 1-0810-1-1 
Strieborné jazerá Senec
 1-0840-1-1 
Štrkovisko Veľký Biel
 1-1140-1-1 
Štrkovisko Bernolákovo
 1-0870-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 80 cm
Senica
kaprové vody
(modrá)
Myjava č. 2a |  Z 
 2-1380-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta Dojč – Šajdíkove Humence po cestný most Majeričky – Podbranč.
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 60 cm
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 60 cm | –
Senica
kaprové vody
(červená)
VN Osuské |  Z 
 2-5110-1-1  (červená), vodná nádrž, (8 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Osuské.
 2-5110-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-5110-1-1  Revír je vypustený!
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
 zubáč veľkoústy 
65 cm | –
VN Radošovce II. | VN Radošovce 2.
 2-5210-1-1  (červená), vodná nádrž, (16 ha)
Vodná plocha nádrže medzi obcami Radošovce a Koválovec.
 2-5210-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-5210-1-1  V roku 2022 sa neloví!
Senica
kaprové vody
(červená)
VN Kunov
 2-4950-1-1  (červená), vodná nádrž, (65 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Kunov.
 2-4950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4950-1-1  Zákaz premiestňovania rýb z VN Kunov v živom stave!
 2-4950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.06. v čase od 08.00 – 18.00 h v RO v úseku od začiatku starej chaty RSMS po koniec pláže!
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 60 cm
Hlbocké rameno
 2-0690-1-1  (červená), odstavené rameno
Odstavené rameno Myjavy od železničného mosta Jablonica – Hlboké po železničný most Senica – Šajdíkove Humence.
 2-0690-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Brezová
 2-4560-1-1  (červená), vodná nádrž, (8 ha)
Vodná plocha nádrže pri meste Brezová pod Bradlom.
 2-4560-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4560-1-1  Lov dravých rýb povolený od 01.06.2024 (sobota)!
Zdroj: MsO SRZ Senica
VN Hlboké
 2-4740-1-1  (červená), vodná nádrž, (1 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Hlboké.
 2-4740-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Jablonica
 2-4810-1-1  (červená), vodná nádrž, (8 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Jablonica.
 2-4810-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Koválov
 2-4900-1-1  (červená), vodná nádrž, (8 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Koválov.
 2-4900-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Vrbovce
 2-5520-1-1  (červená), vodná nádrž, (2 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Vrbovce.
 2-5520-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Senica
pstruhové vody
(žltá)
Myjava č. 2b
 2-1381-4-1  (žltá), rieka
Čiastkové povodie Myjavy od cestného mosta Majeričky – Podbranč po cestný most pri židovskom cintoríne v meste Myjava.
 2-1381-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 60 cm
 pstruh potočný 
2024: 27 cm | –
Myjava č. 3
 2-1390-4-1  (žltá), rieka, (2 ha)
Čiastkové povodie Myjavy od telesa hrádze VN Myjava pod nemocnicou po prvý stupeň nad VN Stará Myjava vrátane VN Stará Myjava.
 2-1390-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Vrbovčianka
 2-5560-4-1  (žltá), rieka
Vrbovčianka od ústia do VN Kunov po štátnu hranicu s ČR.
 2-5560-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Sereď
kaprové vody
(modrá)
Váh č. 3 |  Z 
 2-4380-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie Váhu od cestného mosta v obci Váhovce po kanál Dudváh pri obci Siladice.
 2-4380-1-1  Tri ostrovy nad diaľničným mostom pri obci Váhovce sú vyhlásené za prírodnú rezerváciu – vstup zakázaný.
 amur biely 
2023: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
Jarčie č. 2 |  Z 
 2-0820-1-1  (modrá), potok
Jarčie (potok Jác) od diaľničného mosta pri obci Pata po pramene.
Sereď
kaprové vody
(červená)
OR Dolnostredské |  od 20.1.2024 OR Dolnostredské (opäť) nie je rybárskym revírom SRZ!   amur biely 
2023: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
OR Horný Čepeň
 2-1590-1-1  (červená), odstavené rameno, (7 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Váh pri obci Horný Čepeň.
 2-1590-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Báb
 2-4460-1-1  (červená), vodná nádrž, (27 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Báb.
 2-4460-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Sereď
kaprové vody
(zelená)
Nová voda | Účko
 2-2770-1-1  (zelená), štrkovisko, (4,8 ha)
Vodná plocha štrkoviska na rozhraní katastrálnych území Horný a Stredný Čepeň.
 amur biely 
2023: 70 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
Koleno | Koleno + Kačičáreň
 2-2771-1-1  (zelená), štrkoviská (2), (2,8 ha)
Vodná plocha dvoch štrkovísk pri záhradkarskej osade v katastrálnom území Dolný Čepeň.
Čepeňské Štrkoviská | staré štrkoviská za Účkom
 2-2772-1-1  (zelená), štrkoviská (6), (2,7 ha)
Vodná plocha šiestich štrkovísk v katastrálnom území Horný Čepeň.
Štrkovisko Šintava
 2-4020-1-1  (zelená), štrkovisko, (8,8 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Šintava.
VN Pusté Sady
 2-5190-1-1  (zelená), bočná vodná nádrž, (4 ha)
Bočná vodná nádrž pri obci Pusté sady.
 amur biely 
2023: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 7O cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
Skalica
kaprové vody
(modrá)
Morava č. 8 |  Z  |  hraničná voda  | (AT)
 2-1360-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Moravy od hydrocentrály v Hodoníne po ústie Sudoměřického potoka.
Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 35 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 55 cm | –
Morava č. 8 |  Z  |  hraničná voda  | (AT)
 2-1360-1-1  (červená), rameno
Vodná plocha ramena Ivánek, ktoré je prírodnou pamiatkou v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny s 5. stupňom ochrany prírody, kde je prípadný lov povolený iba na základe výnimky štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny.
 2-1360-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Skalica
kaprové vody
(červená)
OR Lipa
 2-1720-1-1  (červená), odstavené rameno
Odstavené rameno rieky Moravy pri Skalici.
 2-1720-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 35 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 55 cm | –
OR Žlutnica
 2-2010-1-1  (červená), odstavené rameno
Odstavené rameno rieky Morava pri Skalici v hraničnom pásme SR-ČR.
 2-2010-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2024: 35 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 55 cm | –
VN Mlynky
 2-5040-1-1  (červená), vodná nádrž (7,3 ha)
Vodná plocha nádrže pri Skalici.
 2-5040-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Sládkovičovo
kaprové vody
(modrá)
Čierna voda č. 2 |  Z 
 2-0330-1-1  (modrá), rieka, potoky
Čiastkové povodie Čiernej vody od sútoku Stoličného potoka po starý most v obci Kráľová pri Senci a Stoličný potok od ústia po Veľký Grob s prítokom Zichy potok.
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 65 cm
 ostriež zelenkavý 
2023: – | 10 cm
 šťuka severná 
2023: 60 cm | 75 cm
 zubáč veľkoústy 
2023: 50 cm | 60
Sládkovičovo
kaprové vody
(zelená)
Rašelinisko Pusté Úľany č. 1
 2-2300-1-1  (zelená), rašelinisko, (2 ha)
Vodná plocha rašeliniska ohraničená Stoličným potokom a obcou Pusté Úľany.
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 65 cm
 ostriež zelenkavý 
2023: – | 10 cm
 šťuka severná 
2023: 60 cm | 75 cm
 zubáč veľkoústy 
2023: 50 cm | 60 cm
Rašelinisko Pusté Úľany č. 2
 2-2310-1-1  (zelená), rašelinisko, (7,5 ha)
Vodná plocha rašeliniska ohraničená Stoličným potokom a obcou Pusté Úľany.
Rašelinisko Veľký Grob
 2-2360-1-1  (zelená), rašelinisko, (36 ha)
Vodná plocha rašeliniska pri ceste medzi obcami Veľký Grob – Pusté Úľany.
Štrkovisko Hrubá Borša
 2-3320-1-1  (zelená), štrkovisko, (3 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Hrubá Borša.
Štrkovisko Malá Mača
 2-3630-1-1  (zelená), štrkovisko, (3 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Hrubá Borša.
Štrkovisko Vincov les
 2-4190-1-1  (zelená), štrkovisko, (4 ha)
Vodná plocha štrkoviska vo Vincovom lese pri ceste Sládkovičovo – Galanta.
Spišská Belá
kaprové vody
(zelená)
VN Spišská Belá
 4-3800-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 60 cm
 zubáč veľkoústy 
2023: 50 cm | 80 cm
Spišská Stará Ves
lipňové vody
(oranžová)
Dunajec č. 2 |  H  |  Z  |  hraničná voda  | (PL)
 4-0430-6-1 
Čiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník pri obci Červený Kláštor po štátnu hranicu SR – Poľsko v Lysej nad Dunajcom.
 4-0430-6-1  Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
 4-0430-6-1  Denný čas lovu rýb:    4-22 
 hlavátka podunajská 
2023: 80 cm | –
 lipeň tymiánový 
2023: 33 cm | –
 pstruh potočný 
2023: 27 cm | –
Stará Ľubovňa
kaprové vody
(zelená)
VN Vengliská
 4-3890-1-1  (zelená), vodná nádrž, (5 ha)
Bočná vodná nádrž pri meste Stará Ľubovňa.
 4-3890-1-1  Ministerstvo ŽP SR v súlade s § 14 ods. 3 vyhlášky schválilo dočasné zníženie privlastnenia úlovkov: kapor rybničný (Cyprinus carpio) na jeden privlastnený kus počas jedného dňa na obdobie rokov 2023 – 2025.
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 60 cm
1 ks/deň (2023 – 2025)
 zubáč veľkoústy 
2023: 50 cm | 70 cm
Stará Ľubovňa
lipňové vody
(oranžová)
Poprad č. 3a |  H 
 4-1960-6-1 
 4-1960-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
2023: 80 cm | –
 jalec hlavatý 
2023: 30 cm | –
 mrena severná 
2023: 50 cm | –
 pstruh potočný 
2023: 30 cm | –
Poprad č. 3c |  H 
 4-1962-6-1 
 4-1962-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
Poprad č. 1 |  H  |  Z  |  hraničná voda  | (PL)
 4-1940-6-1  (oranžová), rieka
Čiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR – Poľsko pri obci Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR – Poľsko pri obci Legnava.
 4-1940-6-1  Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
 4-1940-6-1  Denný čas lovu rýb:    4-22 
 hlavátka podunajská 
2023: 80 cm | –
 lipeň tymiánový 
2023: 33 cm | –
 pstruh potočný 
2023: 27 cm | –
Stará Turá
kaprové vody
(červená)
VN Dubník č. 1
 2-4690-1-1 
 2-4690-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4690-1-1  Lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
 amur biely 
2023: 60 cm | –
 jeseter malý 
2023: 70 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 60 cm
 šťuka severná 
2023: 60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
2023: 55 cm | 80 cm
VN Dubník č. 2
 2-4700-1-1 
 2-4700-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 jeseter malý 
2023: 45 cm | –
 šťuka severná 
2023: 60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2023: 50 cm | –
VN Matejovec |  Z 
 2-5020-1-1 
 2-5020-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 šťuka severná 
2023: 60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
2023: 60 cm | 80 cm
Stará Turá
pstruhové vody
(žltá)
Drgonova dolina
 2-0370-4-1 
 2-0370-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
2023: 30 cm | –
Dudváh č. 6
 2-0470-4-1 
 2-0470-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Jablonka
 2-0800-4-1 
 2-0800-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Svidník
kaprové vody
(červená)
VN Vyšný Orlík
 4-3980-1-1 
 4-3980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 jeseter sibírsky 
2023: 45 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 60 cm
Svidník
pstruhové vody
(žltá)
Kapišovka
 4-0980-4-1 
 4-0980-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
2023: 35 cm | –
Ladomírka č. 1
 4-1170-4-1 
 4-1170-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Ondava č. 6
 4-1700-4-1 
 4-1700-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Svit
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Batizovce č. 1
 4-2600-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 65 cm
 jeseter sibírsky 
2023: 45 cm | 65 cm
Štrkovisko Batizovce č. 2
 4-2610-1-1 
VN Starý Mlyn
 4-3820-1-1 
Svit
pstruhové vody
(žltá)
Batizovský potok
 4-0050-4-1 
 4-0050-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
2023: 35 cm | –
 pstruh potočný 
2023: 30 cm | –
Poprad č. 9
 4-2020-4-1 
 4-2020-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Poprad č. 11
 4-2022-4-1 
 4-2022-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Šahy
kaprové vody
(modrá)
Ipeľ č. 3 |  Z 
 2-0790-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie Ipľa od ústia potoka Búr pri obci Kubáňovo po cestný most v obci Ipeľské Predmostie.
 2-0790-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
 sumec veľký 
2023: 70 cm | 160 cm
Krupinica č. 1 |  Z 
 2-1090-1-1 
Čiastkové povodie Krupinice od ústia pri Šahách po ústie potoka Litava v obci Plášťovce.
Preseľanský potok |  Z 
 2-2150-1-1 
Preseľanský potok od ústia pri obci Presaľany nad Ipľom po štátne hranice s Maďarskou republikou.
Štiavnica č. 1 |  Z 
 2-2760-1-1 
Štiavnica od ústia pri obci Hrkovce po most do kúpeľov v obci Dudince.
Šahy
kaprové vody
(červená)
OR Ipľa – Hrkovce
 2-1610-1-1 
 2-1610-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
 sumec veľký 
2023: 70 cm | 160 cm
OR Ipľa – Preseľany nad Ipľom
 2-1620-1-1 
 2-1620-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Plášťovce
 2-5130-1-1 
 2-5130-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
2023: 60 cm | 90 cm
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
 sumec veľký 
2023: 70 cm | 160 cm
VN Vyškovce
 2-5530-1-1 
 2-5530-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Šahy
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Šahy
 2-3980-1-1 
 amur biely 
2023: 60 cm | 90 cm
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
 sumec veľký 
2023: 70 cm | 160 cm
Šaľa
kaprové vody
(modrá)
Hlavný kanál Csóványos |  Z 
 2-0680-1-1  (modrá), kanál
Vodná plocha hlavného kanála od okresných hraníc Komárno – Šaľa po obec Žiharec.
 2-0680-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
 sumec veľký 
2023: 70 cm | 150 cm
 šťuka severná 
2023: 60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
2023: 50 cm | 80 cm
Váh č. 2 |  Z 
 2-4370-1-1 
 2-4370-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v časťi revíru ohraničenej telesom hrádze VN Králová po pomyslenú spojnicu medzi koncom umelého polostrova uprostred toku a začiatkom betónovej cesty na ľavom brehu Váhu. Hraničné body sú označené pevne osadenými stĺpmi bielej farby na polostrove a brehu a pomocnými bójami priamo v toku ( bóje v zimnom období nemusia byť osadené),  CHRO ! Zátoka pod VD Kráľová – Chránená rybia oblasť  CHRO 
Šaľa
kaprové vody
(červená)
MR Neded Kopola
 2-0860-1-1 
 2-0860-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
 sumec veľký 
2023: 70 cm | 150 cm
 šťuka severná 
2023: 60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
2023: 50 cm | 80 cm
MR Amerika III.
 2-2400-1-1 
 2-2400-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
MR Šúgo Selice
 2-2470-1-1 
 2-2470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
MR Vizállás
 2-2500-1-1 
 2-2500-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Šaľa
kaprové vody
(zelená)
Hlinisko Tehelňa Žihárec I., II.
 2-2560-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
 sumec veľký 
2023: 70 cm | 150 cm
 šťuka severná 
2023: 60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
2023: 50 cm | 80 cm
Štrkovisko Kráľová nad Váhom
 2-3550-1-1 
Šamorín
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Kvetoslavov
 2-3570-1-1  (zelená), štrkovisko, (2 ha)
Vodná plocha štrkoviska v obci Kvetoslavov.

 kapor rybničný 
2023: 60 cm | –
Šaštín – Stráže
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Lakšárska Nová Ves
 2-1130-1-1  (zelená), štrkovisko, (3 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Lakšárska Nová Ves.
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 35 cm | –
Štrkovisko Šaštín
 2-4010-1-1  (zelená), štrkovisko, (30 ha)
Vodná plocha 5 štrkovísk v meste Šaštín-Stráže.
 2-4010-1-1  Členská schôdza odporúča zakrmovanie na jazere č. 1 obmedziť na maximálne množstvo 3 kg krmiva za 24 hodín na jedného loviaceho.
Šoporňa
kaprové vody
(modrá)
Jarčie č. 1 |  Z 
 2-0810-1-1  (modrá), potok
Jarčie (potok Jác) od ústia po diaľničný most pri obci Pata.
 amur biely 
2023: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 35 cm | –
Šoporňa
kaprové vody
(červená)
OR Melečka č. 1
 2-1790-1-1  (červená), odstavené rameno, (7 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Váh pri obci Šoporňa.
 2-1790-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 35 cm | –
OR Melečka č. 2 |  Z 
 2-1800-1-1  (červená), odstavené rameno, (2 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Váh pri obci Šoporňa.
 2-1800-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Pasienok
 2-1860-1-1  (červená), odstavené rameno, (17 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Váh pri obci Šoporňa.
 2-1860-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb v úseku vyznačeného tabuľami /chovná časť/!
 2-1860-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Šoporňa
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Roličky
 2-3930-1-1  (zelená), štrkovisko, (4 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Šoporňa.
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 35 cm | –
Štrkovisko Šoporňa | Bagrovisko
 2-4030-1-1  (zelená), štrkovisko, (9 ha)
Vodná plocha štrkoviska pri obci Šoporňa.
 2-4030-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb v úseku vyznačeného tabuľami /chovná časť/!
Štúrovo
kaprové vody
(modrá)
Hron č. 1 |  Z 
 2-0740-1-1 
 boleň dravý 
2023: 50 cm | –
 jalec hlavatý 
2023: 35 cm | –
 jalec tmavý 
2023: 35 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
 mrena severná 
2023: 50 cm | –
 sumec veľký 
2023: 90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2023: 55 cm | –
Ipeľ č. 1 |  Z 
 2-0770-1-1 
Obidský kanál |  Z 
 2-1471-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
Štúrovo
kaprové vody
(červená)
OR Berek č. 1
 2-1510-1-1 
 2-1510-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
OR Berek č. 2
 2-1511-1-1 
 2-1511-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Berek č. 3
 2-1512-1-1 
 2-1512-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Berek č. 4
 2-1513-1-1 
 2-1513-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Šurany
kaprové vody
(modrá)
Nitra č. 2 |  Z 
 2-1410-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
Stará Nitra č. 3 |  Z 
 2-1411-1-1 
Stará Žitava |  Z 
 2-2710-1-1 
Žitava č. 3 |  Z 
 2-5620-1-1 
Šurany
kaprové vody
(červená)
OR Šuranské
 2-1940-1-1 
 2-1940-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
OR Úľany nad Žitavou
 2-1960-1-1 
 2-1960-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Šurany
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Lipová
 2-1240-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
Štrkovisko Mojzesovo – Černík
 2-1260-1-1 
Hlinisko Tehelňa Maňa
 2-1270-1-1 
Štrkovisko Kenderáš
 2-3440-1-1 
Štrkovisko Mojzesovo – Lipová
 2-3730-1-1 
Štrkovisko pri Rybárskom dome
 2-3900-1-1 
 2-3900-1-1  Lieň sliznatý (Tinca tinca) celoročne chránený (2023 – 2025) – zákaz privlastnenia!
2023:  lieň sliznatý 
Štrkovisko Tona Šurany
 2-4060-1-1 
Štrkovisko Veľký Kýr
 2-4160-1-1 
Tisovec
pstruhové vody
(žltá)
Furmanec
 3-0790-4-1 
 3-0790-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
2023: 30 cm | –
Klenovská Rimava č. 1
 3-1550-4-1 
 3-1550-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Rimava č. 5
 3-3290-4-1 
 3-3290-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Rimava č. 7
 3-3320-4-1 
 3-3320-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Turiec č. 3
 3-4511-4-1 
 3-4511-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Topoľčany
kaprové vody
(modrá)
Nitra č. 4 |  Z 
 2-1430-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
2023: 50 cm | 70 cm
Radošina č. 2 |  Z 
 2-2190-1-1 
Topoľčany
kaprové vody
(červená)
OR Chrabrany
 2-1530-1-1 
 2-1530-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
2023: 50 cm | 70 cm
OR Dvorany nad Nitrou
 2-1560-1-1 
 2-1560-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Oponice
 2-1850-1-1 
 2-1850-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Zátišie
 2-2000-1-1 
 2-2000-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Malé Bedzany |  Z 
 2-4980-1-1 
 2-4980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nemečky
 2-5080-1-1 
 2-5080-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-5080-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 13.09.2022 do odvolania (mimoriadna udalosť, zníženie vodnej hladiny pod zimný stav)!
VN Tesáre
 2-5360-1-1 
 2-5360-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Topoľčany
pstruhové vody
(žltá)
Bojnianka
 2-0160-4-1 
 2-0160-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 50 cm | 70 cm
Topoľníky
kaprové vody
(modrá)
Aszódsky kanál č. 3 |  Z 
 2-0050-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
 ostriež zelenkavý 
2023: – | 10 cm
Dolnobarský kanál |  Z 
 2-0350-1-1 
Klátovské rameno č. 1 |  Z 
 2-1039-1-1 
Malý Dunaj č. 2 |  Z 
 2-1200-1-1 
Topoľníky
kaprové vody
(zelená)
Rašelinisko Csanád
 2-2200-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
 ostriež zelenkavý 
2023: – | 10 cm
Rašelinisko 3
 2-2210-1-1 
Rašelinisko Topoľníky č. 1
 2-2340-1-1 
Rašelinisko Topoľníky č. 2
 2-2350-1-1 
Štrkovisko Topoľníky
 2-4070-1-1 
Tornaľa
kaprové vody
(červená)
VN Hubovo
 3-5120-1-1 
 3-5120-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
VN Levkuška
 3-5310-1-1 
 3-5310-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Trebišov
kaprové vody
(modrá)
Latorica č. 1 |  Z 
 4-1180-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia Ondavy po ústie rieky Laborec.
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
 šťuka severná 
2023: 60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
2023: 55 cm | 75 cm
Ondava č. 1 |  Z 
 4-1650-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia do Latorice po ústie rieky Topľa.
Topľa č. 1 |  Z 
 4-2810-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia do Ondavy po betónovú priehradu pri obci Sečovská Polianka.
Trnávka č. 1 |  Z 
 4-2970-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Trnávka od ústia do Ondavy po cestný most v obci Vojčice.
Trebišov
kaprové vody
(červená)
VN Byšta
 4-3290-1-1 
 4-3290-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
 šťuka severná 
2023: 60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
2023: 55 cm | 75 cm
VN Hrčel
 4-3380-1-1 
 4-3380-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nižný Žipov
 4-3640-1-1 
 4-3640-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nový Ruskov
 4-3670-1-1 
 4-3670-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Trebišov
kaprové vody
(zelená)
Materiálová jama Kamenná Moľva
 4-1441-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
 šťuka severná 
2023: 60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
2023: 55 cm | 75 cm
VN Parchovany
 4-3700-1-1 
Trenčín
kaprové vody
(modrá)
Váh č. 8 |  H  |  Z 
 2-4430-2-1 
 hlavátka podunajská 
2023: 80 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
 mrena severná 
2023: 40 cm | 60 cm
 pstruh potočný 
2023: 30 cm | –
Biskupický kanál č. 8 |  Z 
 2-4432-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
 mrena severná 
2023: 40 cm | 60 cm
 pstruh potočný 
2023: 30 cm | –
Trenčín
kaprové vody
(červená)
Enkláva
 2-0630-1-1 
 2-0630-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 40 cm | –
VN Svinica
 2-5310-1-1 
 2-5310-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Gabajove štrkoviská
 2-0641-1-1 
 2-0641-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | –
 lieň sliznatý 
2024: 40 cm | –
OR Klúčové
 2-1670-1-1 
 2-1670-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Bodovka
 2-2980-1-1 
 2-2980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Baračka
 2-4480-1-1 
 2-4480-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Trenčín
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Nozdrkovce
 2-3771-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
Štrkovisko Skalka
 2-0880-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | –
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
Štrkovisko Ľuborča
 2-3601-1-1 
Štrkovisko Nemšová
 2-3750-1-1 
Štrkoviská Trenčianske kaskády
 2-4330-1-1 
Trenčín
pstruhové vody
(žltá)
Vlára
 2-4450-4-1 
 2-4450-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 mrena severná 
2024: 40 cm | 60 cm
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | –
Chocholnica
 2-0250-4-1 
 2-0250-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | –
Drietomica
 2-0380-4-1 
 2-0380-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Ľuborčiansky potok
 2-1161-4-1 
 2-1161-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Selecký potok
 2-2630-4-1 
 2-2630-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Súčanka
 2-2730-4-1 
 2-2730-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Svinica č. 2
 2-2750-4-1 
 2-2750-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Teplička
 2-4300-4-1 
 2-4300-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Turniansky potok
 2-4340-4-1 
 2-4340-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Trnava
kaprové vody
(modrá)
Blava č. 1 |  Z 
 2-0130-1-1 
 amur biely 
2023: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 30 cm | 40 cm
 ostriež zelenkavý 
2023: – | 30 cm
 pstruh dúhový 
2023: 27 cm | –
 pstruh potočný 
2023: 30 cm | –
 šťuka severná 
2023: 60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2023: 60 cm | –
Dudváh č. 2a |  Z 
 2-0420-1-1 
Gidra č. 1a |  Z 
 2-0660-1-1 
Parná č. 1 |  Z 
 2-2050-1-1 
Trnava
kaprové vody
(červená)
VN Boleráz
 2-4520-1-1 
 2-4520-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
2023: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 30 cm | 40 cm
 ostriež zelenkavý 
2023: – | 30 cm
 pstruh dúhový 
2023: 27 cm | –
 pstruh potočný 
2023: 30 cm | –
 šťuka severná 
2023: 60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2023: 60 cm | –
VN Buková |  Z 
 2-4570-1-1 
 2-4570-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Cífer
 2-4600-1-1 
 2-4600-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Horné Orešany
 2-4770-1-1 
 2-4770-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Suchá nad Parnou
 2-5300-1-1 
 2-5300-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Dolné Dubové |  CHAP 
 2-4670-1-4  (červená), vodná nádrž, (12 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Dolné Dubové a čiastkové povodie Dubovského potoka od ústia do nádrže po Horné Dubové. Časť revíru na ľavom brehu od ústia potoka, ktorá je vyznačená tabuľami, predstavuje účel využitia “chovný”.
 2-4670-1-4  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4670-1-4  Platí obmedzenie vzdialenosti zavážania nástrahy na lovné miesto pomocou rybárskeho člna a to na vzdialenosť 10m podľa §18 ods. 2 vyhlášky 381/2018 Z.z..(Zákaz zavážania nástrahy na lovné miesto nad vzdialenosť 10m od miesta lovu.)
2023:  CHAP 
Trnava
pstruhové vody
(žltá)
Blava č. 2
 2-0140-4-1 
 2-0140-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 amur biely 
2023: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 30 cm | 40 cm
 ostriež zelenkavý 
2023: – | 30 cm
 pstruh dúhový 
2023: 27 cm | –
 pstruh potočný 
2023: 30 cm | –
 šťuka severná 
2023: 60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2023: 60 cm | –
Trnávka
 2-0422-4-1 
 2-0422-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Parná č. 2
 2-2060-4-1 
 2-2060-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Trstená
kaprové vody
(modrá)
Orava č. 4 |  Z 
 3-2731-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | –
Trstená
kaprové vody
(červená)
VVN Tvrdošín |  Z 
 3-6050-1-1 
 3-6050-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | –
Turčianske Teplice
kaprové vody
(modrá)
Rameno Teplica
 3-4231-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 65 cm
Turčianske Teplice
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Jazernica
 3-4230-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 65 cm
Rašelinisko Ivančiná
 3-3190-1-1 
Turzovka
kaprové vody
(zelená)
Latorica č. 1
 3-4250-1-1  (zelená), štrkovisko, (1 ha)
Vodná plocha dvoch štrkovísk pri sútoku potokov Kornianka a Predmieranka v meste Turzovka – Predmier.
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | –
VN Turzovka
 3-5900-1-1  (zelená), bočná vodná nádrž, (1 ha)
Vodná plocha bočnej vodnej nádrže pri meste Turzovka.
VN Turzovka č. 2
 3-5910-1-1  (zelená), bočné vodné nádrže, (0,5 ha)
Vodná plocha troch bočných vodných nádrží nádrží pri meste Turzovka.
Veľké a Malé Leváre
kaprové vody
(modrá)
Lakšár |  Z 
 1-0340-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
 úhor európsky 
2023: 60 cm | –
Morava č. 4 |  Z 
 1-0420-1-1 
Odpadový kanál |  Z 
 1-0430-1-1 
Rudava č. 1a |  Z 
 1-0600-1-1 
Veľké a Malé Leváre
kaprové vody
(červená)
MR Stará Morava
 1-0440-1-1 
 1-0440-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
 úhor európsky 
2023: 60 cm | –
MR Panská Morava
 1-0460-1-1 
 1-0460-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
MR Raudazi
 1-0590-1-1 
 1-0590-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Veľké a Malé Leváre
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Kňaz – Malé Leváre
 1-0970-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
 úhor európsky 
2023: 60 cm | –
Veľký Krtíš
kaprové vody
(červená)
VN Nenince
 3-5450-1-1 
 3-5450-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | –
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
VN Sklabiná
 3-5760-1-1 
 3-5760-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Želovce
 3-5990-1-1 
 3-5990-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Vlčany
kaprové vody
(červená)
MR Vlčany I.
 2-0940-1-1  (červená), mŕtve rameno, (5 ha)
Vodná plocha mŕtveho ramena rieky Váh v obci Vlčany.
 2-0940-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 60 cm
MR Vlčany II.
 2-0950-1-1  (červená), mŕtve rameno, (5 ha)
Vodná plocha mŕtveho ramena rieky Váh v obci Vlčany.
 2-0950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Vranov nad Topľou
kaprové vody
(modrá)
Ondava č. 2 |  Z 
 4-1660-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | –
 pstruh dúhový 
2023: 27 cm | –
Vranov nad Topľou
kaprové vody
(červená)
VVN Domaša |  Z 
 4-4110-1-1 
 4-4110-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
2023: 50 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 70 cm
VN Nižný Hrušov
 4-3620-1-1 
VN Tovarné
 4-3860-1-1 
 4-3860-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Vranov nad Topľou
lipňové vody
(oranžová)
Ondava č. 3
 4-1670-5-1 
 4-1670-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 pstruh potočný 
2023: 40 cm | –
Vrbové
kaprové vody
(červená)
VN Chtelnica
 2-4590-1-1 
 2-4590-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 65 cm
VN Čerenec
 2-4620-1-1 
 2-4620-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Vrbové
pstruhové vody
(žltá)
Chtelnička
 2-0270-4-1 
 2-0270-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
2023: 30 cm | –
Holeška
 2-0700-4-1 
 2-0700-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Podkylavka – Prašník
 2-2140-4-1 
 2-2140-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Záhorie
kaprové vody
(modrá)
Kanál Malina č. 1 |  Z 
 1-0300-1-1  (modrá), kanál
Čiastkové povodie Maliny (melioračný kanál) od ústia do rieky Moravy po cestný most Láb – Dúbrava.
 boleň dravý 
2023: 50 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 80 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
 mrena severná 
2023: 50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
2023: – | 10 cm
 sumec veľký 
2023: 90 cm | –
*2023: 90 cm | 150 cm
 úhor európsky 
2023: 60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2023: 60 cm | –
Kanál Malina č. 2 |  Z 
 1-0310-1-1  (modrá), kanál
Čiastkové povodie Maliny (melioračný kanál) od cestného mosta Láb – Dúbrava po po teleso hrádze VN Kuchyňa.
Kanál Malina č. 2 |  Z 
 1-0310-1-1  (zelená), štrkovisko
Štrkovisko Pernek
Morava č. 2 |  Z  |  hraničná voda  | (AT)
 1-0400-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Morava od Marcheggského železničného mosta po rkm 33,3 – katastrálna hranica obcí Záhorská Ves a Suchohrad.
 sumec veľký 
*2023: 90 cm | 150 cm
Morava č. 2 |  Z  |  hraničná voda  | (AT)
 1-0400-1-1  (červená), inundácie
Inundácie v danom úseku. Lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
 sumec veľký 
*2023: 90 cm | 150 cm
 1-0400-1-1  1-0400-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Zohorský kanál č. 1 |  Z 
 1-1480-1-1 
Zohorský kanál č. 2 |  Z 
 1-1490-1-1 
Dolná Rudávka
 1-0060-1-1 
 boleň dravý 
2023: 50 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | –
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
 mrena severná 
2023: 50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
2023: – | 10 cm
 sumec veľký 
2023: 90 cm | –
 úhor európsky 
2023: 60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2023: 60 cm | –
Horná Rudávka
 1-0170-1-1 
Prukse
 1-0250-1-1 
Bezedné
 1-1481-1-1 
Balatón
 1-0210-1-1 
Záhorie
kaprové vody
(červená)
Feld
 1-0150-1-1 
 1-0150-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!

 boleň dravý 
2023: 50 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | –
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
 mrena severná 
2023: 50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
2023: – | 10 cm
 sumec veľký 
2023: 90 cm | –
 úhor európsky 
2023: 60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2023: 60 cm | –
SR Obloz
 1-0230-1-1 
 1-0230-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Tónišove MR
 1-1230-1-1 
 1-1230-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Centnúz
 1-1290-1-1 
 1-1290-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!

 boleň dravý 
2023: 50 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
 mrena severná 
2023: 50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
2023: – | 10 cm
 sumec veľký 
2023: 90 cm | –
 úhor európsky 
2023: 60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2023: 60 cm | –
VN Kuchyňa
 1-1330-1-1 
 1-1330-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 1-1330-1-1  Zákaz lovu rýb v úseku označenom tabuľami “chránená rybia oblasť”.
VN Lozorno č. 2
 1-1360-1-1 
 1-1360-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 1-1360-1-1  Zákaz lovu rýb v úseku označenom tabuľami “chránená rybia oblasť”.
VN Rohožník
 1-1390-1-1 
 1-1390-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Záhorie
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko na Židovkách |  Z 
 1-1010-1-1 

 boleň dravý 
2023: 50 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
 mrena severná 
2023: 50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
2023: – | 10 cm
 sumec veľký 
2023: 90 cm | –
 úhor európsky 
2023: 60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2023: 60 cm | –
Štrkovisko Jakubov č. 1
 1-0930-1-1 
 1-0930-1-1  Zákaz lovu rýb z ostrova, v jeho blízkom okolí a z miest, ktoré sú označené tabuľami “chránená rybia oblasť”.
Štrkovisko Veľké Axi
 1-1260-1-1 
 1-1260-1-1  Zákaz lovu rýb z ostrovvov a miest, ktoré sú označené tabuľami “chránená rybia oblasť”.
Jazero Čierny Feld
 1-0220-1-1 

 boleň dravý 
2023: 50 cm | –
 kapor rybničný 
2023: 45 cm | –
 lieň sliznatý 
2023: 40 cm | –
 mrena severná 
2023: 50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
2023: – | 10 cm
 sumec veľký 
2023: 90 cm | –
 úhor európsky 
2023: 60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2023: 60 cm | –
Prepadlina Osmička
 1-0240-1-1 
Štrkovisko Malé Axi
 1-0360-1-1 
Pieskovňa Plavecký Štvrtok
 1-0470-1-1 
 1-0470-1-1  Zákaz lovu rýb zo severného brehu v úseku označenom tabuľami “chránená rybia oblasť”.
Rašelinisko Záhorská ves
 1-0570-1-1 
Štrkovisko Jakubov č. 2
 1-0940-1-1 
 1-0940-1-1  Zákaz lovu rýb z ostrova, ktorý je označený tabuľami “chránená rybia oblasť”.
Štrkovisko Trojuholník
 1-1090-1-1 
Štrkovisko Záhorská Ves
 1-1150-1-1 
Štrkovisko Štvorec
 1-1200-1-1 
Vachálkov rybník
 1-1250-1-1 
Zlaté Moravce
kaprové vody
(modrá)
Žitava č. 4 |  Z 
 2-5630-1-1 
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2023: 35 cm | –
Zlaté Moravce
kaprové vody
(červená)
VN Lovce |  Z 
 2-4960-1-1 
 2-4960-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2023: 40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
2023: 35 cm | –
VN Melek |  Z 
 2-5030-1-1 
 2-5030-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nemčiňany
 2-5070-1-1 
 2-5070-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nová Ves nad Žitavou
 2-5100-1-1  (červená), vodná nádrž, (7 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Nová Ves nad Žitavou.
 2-5100-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-5100-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 24.10.2022 do odvolania (vypúšťanie)!
VN Slepčany
 2-5260-1-1  (červená), vodná nádrž, (46 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Slepčany. Časť revíru označená tabuľami je určená na chov rýb.
 2-5260-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Veľké Vozokany
 2-5480-1-1  (červená), vodná nádrž, (13 ha)
Vodná plocha nádrže medzi obcami Čierne Kľačany a Veľké Vozokany. Časť revíru označená tabuľami je určená na chov rýb.
 2-5480-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Zvolen
kaprové vody
(modrá)
Hron č. 7a |  H  |  Z 
 3-1080-2-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších v Hronskej Dúbrave po železničný most nad sútokom Slatiny a Hrona.
 hlavátka podunajská 
2024: 90 cm | –
 lipeň tymiánový 
2024: 37 cm | –
 jalec hlavatý 
2024: 35 cm | –
 nosáľ sťahovavý 
2024: 35 cm | –
 podustva severná 
2024: 40 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 37 cm | –
Zvolen
kaprové vody
(červená)
VN Dobrá Niva
 3-5010-1-1 
 3-5010-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
2024: 60 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 30 cm | –
 úhor európsky 
2024: 60 cm | –
VN Môťová
 3-5410-1-1 
 3-5410-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Zvolen
pstruhové vody
(žltá)
Bystrý potok
 3-0440-4-1  (žltá), potok
Bystrý potok od ústia do rieky Slatina v obci Hriňová – Krivec po pramene vrátane prítoku Riečka.
 3-0440-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
2024: 33 cm | –
Detviansky potok
 3-0670-4-1  (žltá), potok
Detviansky potok od ústia do rieky Slatina v meste Detva po pramene vrátane prítokov.
 3-0670-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Hučava
 3-1190-4-1  (žltá), potok
Potok Hučava od ústia do potoka Zolná po pramene vrátane prítokov.
 3-1190-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Kocanský potok
 3-1590-4-1  (žltá), potok
Kocanský potok od ústia do rieky Slatina po pramene.
 3-1590-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Lohyňa
 3-2020-4-1  (žltá), potok
Potok Lohyňa od ústia do Kocaňského potoka po pramene.
 3-2020-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Ľubica
 3-2050-4-1  (žltá), potok
Potok Ľubica od ústia do rieky Slatina po pramene.
 3-2050-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Neresnica
 3-2420-4-1  (žltá), potok
Potok Neresnica od ústia do rieky Slatina po pramene vrátane prítokov.
 3-2420-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Sekier
 3-3670-4-1  (žltá), potok
Potok Sekier od ústia do VN Môťová po pramene.
 3-3670-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Sielnický potok
 3-3700-4-1  (žltá), potok
Sielnický potok od ústia do rieky Hron po pramene vrátane prítokov.
 3-3700-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Skalisko
 3-3710-4-1  (žltá), potok
Potok Skalisko od ústia do rieky Slatina v lokalite Slanec po pramene (mimo VN Skalisko).
 3-3710-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Slatina č. 2
 3-3750-4-1  (žltá), rieka
Čiastkové povodie rieky Slatina od hate MVE v Pstruši pod Čiernym mostom po po hrádzové teleso VN Hriňová.
 3-3750-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Turová
 3-4540-4-1  (žltá), potok
Potok Turová od ústia do rieky Hron pod obcou Budča po pramene vrátane prítokov.
 3-4540-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Zolná
 3-6170-4-1  (žltá), potok
Potok Zolná od ústia do rieky Slatina po pramene vrátane prítokov.
 3-6170-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Zvolen
lipňové vody
(oranžová)
Hron č. 7b |  H 
 3-1081-6-1 
 3-1081-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
2024: 90 cm | –
 lipeň tymiánový 
2024: 37 cm | –
 jalec hlavatý 
2024: 35 cm | –
 mrena severná 
2024: 55 cm | –
 nosáľ sťahovavý 
2024: 35 cm | –
 podustva severná 
2024: 40 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 37 cm | –
Želiezovce
kaprové vody
(modrá)
Hron č. 2 |  Z 
 2-0750-1-1 
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
2024: 30 cm | 40 cm
 mrena severná 
2024: 40 cm | 70 cm
 pleskáč vysoký 
2024: 30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 60 cm | –
Ipeľ č. 2 |  Z 
 2-0780-1-1 
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 mrena severná 
2024: 40 cm | 70 cm
 pleskáč vysoký 
2024: 30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 60 cm | –
Perec č. 2 |  Z 
 2-2110-1-1 
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | –
Sikenica č. 1 |  Z 
 2-2650-1-1 
Želiezovce
kaprové vody
(červená)
VN Šarovce |  Z 
 2-5341-1-1  (červená), vodná nádrž, (19,8 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Šarovce od MVE Šarovce po cestný most Tekovské Lužany – Demandice.
 2-5341-1-1  Celoročný zákaz lovu rýb z funkčných objektov stavby MVE Šarovce!
 2-5341-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 mrena severná 
2024: 40 cm | 70 cm
 pleskáč vysoký 
2024: 30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 60 cm | –
OR Gaštanový háj
 2-1570-1-1 
 2-1570-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 45 cm | 70 cm
 pleskáč vysoký 
2024: 30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 60 cm | –
OR Kukučínov
 2-1710-1-1 
 2-1710-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Nový Potok
 2-1840-1-1 
 2-1840-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Svodov (dlhé, malé)
 2-1930-1-1 
 2-1930-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Vozokanské
 2-1990-1-1 
 2-1990-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Svodov
 2-5330-1-1 
 2-5330-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Žiar nad Hronom
kaprové vody
(modrá)
Hron č. 6a |  H  |  Z  |  CHAP 
 3-1070-2-4  (modrá), rieka, vzdutie
Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Teplá po most pre peších v Žiari nad Hronom, časť Kortina a od diaľničného mosta v Žiari nad Hronom po ústie Starického jarku pri Jalnej. Súčasťou revíru je aj vzdutie MVE Hronská Dúbrava po most pre peších v Hronskej Dúbrave.
 3-1070-2-4  Zákaz lovu rýb od od 01.12. do 15.03. pod cestným mostom Jalná je v úseku vyznačenom tabuľami,  CHRO  – zimovisko rýb!
2024:  CHAP 
Hron č. 6b |  H  |  CHAP 
 3-1071-2-4  (modrá), rieka, potok
Čiastkové povodie rieky Hron od mosta pre peších časť Kortina po diaľničný most v Žiari nad Hronom, a od ústia Starického jarku pri Jalnej po hať MVE Hronská Dúbrava, vrátane úseku Lutilského potoka od jeho ústia do Hrona po prvú kaskádu(cca 200 m).
 3-1071-2-4  Zákaz lovu rýb od 01.04. do 15.05. v ústí Lutilského potoka do Hrona po prvú kaskádu,  CHRO  – neresisko rýb!
 3-1071-2-4  Zákaz lovu rýb od 01.12. do 15.03. pod starým cestným mostom a diaľničným mostom v úseku vyznačenom tabuľami,  CHRO  – zimovisko rýb!
Žiar nad Hronom
kaprové vody
(červená)
VN Zákruty
 3-3560-1-1  (červená), vodná nádrž, (11 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Lovča.
 3-3560-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-3560-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v hornej časti nádrže pri prítoku označenej tabuľami, chránená rybia oblasť  CHRO !
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 65 cm
OR Žiar
 3-6210-1-1  (červená), odstavené rameno, (6,8 ha)
Vodná plocha odstaveného ramena pri železničnej stanici Žiar nad Hronom.
 3-6210-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Žilina
kaprové vody
(modrá)
Kysuca č.1 |  H  |  Z 
 3-1830-2-1  (modrá), rieka
Rieka Kysuca od ústia do Váhu po cestný most Žilina – Považský Chlmec.
 hlavátka podunajská 
2024: 80 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
 lipeň tymiánový 
2024: 33 cm | –
 pstruh dúhový 
2024: 27 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 27 cm | –
 sivoň potočný 
2024: 27 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 50 cm | 80 cm
Váh č. 13 |  H  |  Z 
 3-4620-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Váh od ústia Rajčanky, vrátane ústia po prvý stupeň na Rajčanke nad cestným mostom Žilina Strážov, po tabule umiestnené 50 m pod telesom priehradného múru VN Žilina.
 3-4620-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku 100 m od priehradného telesa po prúde vyznačenom tabuľami /tzv. vývarisko/!
 3-4620-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku 50 m pod a nad vtokom biokoridoru VD Žilina (úsek označený tabuľami).!
 hlavátka podunajská 
2024: 80 cm | –
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
 lipeň tymiánový 
2024: 40 cm | –
 pstruh dúhový 
2024: 27 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 40 cm | –
 sivoň potočný 
2024: 27 cm | –
 zubáč veľkoústy 
2024: 50 cm | 80 cm
Váh č. 14 |  H  |  Z 
 3-4630-1-1  (modrá), rieka
Čiastkové povodie rieky Váh od hranice CHRO VD Žilina 100 m nad ústím Varínky (na pravom brehu) a od vzdutia na rieke Váh (na ľavom brehu) po železničný most Strečno-Vrútky.
 3-4630-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku 100 m nad ústím Varínky na pravej strane a kolmo naň až po hranicu VD Žilina na oboch stranách po prúde rieky (označený tabuľami po oboch stranách) –  CHRO !
Žilina
kaprové vody
(červená)
VN Divinka
 3-5000-1-1 
 3-5000-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
VN Košiare
 3-5200-1-1 
 3-5200-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Hričov |  Z 
 3-5090-1-1 
 3-5090-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-5090-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v areáli firmy DAL – prístav a predaj štrkov!
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
2024: 50 cm | 80 cm
Žilina
kaprové vody
(zelená)
VN Strážov
 3-5780-1-1 
 3-5780-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný medzi ostrovom a bójkami, je po celom obvode vyhlásená za chránenú rybiu oblasť  CHRO !
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
Žilina
pstruhové vody
(žltá)
Rajčanka č. 2
 3-3140-4-1  (žltá), rieka, potoky
Čiastkové povodie rieky Rajčanka od cestného mosta pod obcou Lietavská Lúčka po pramene. Čierňanka od ústia do Rajčanky pri obci Kľače po pramene mimo VN Košiare, Lesnianka od ústia do Rajčanky po pramene.
 3-3140-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 3-3140-4-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku rieky od cestného mosta na kúpalisko Laura v Rajeckých Tepliciach po železničný most v Rajeckých Tepliciach, predstavuje chránenú rybiu oblasť  CHRO !
 lipeň tymiánový 
2024: 35 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | –
Varínka č. 1a
 3-4780-4-1  (žltá), rieka, potoky
Čiastkové povodie rieky Varínka od ústia do vodného diela Žilina po obchodný dom LIDL v Terchovej a od NPR Tiesňavy po pramene. Potoky Struháreň od ústia do Varínky po splav Bukovina, Biely potok od ústia do Varínky po cestný most pri hoteli Jánošík a potok Kúr od ústia do Varínky po pramene.
 3-4780-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 3-4780-4-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku vyznačenom tabuľami ako NPR Tiesňavy!
Žilina
lipňové vody
(oranžová)
Rajčanka č. 1
 3-3130-5-1 
 3-3130-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 3-3130-5-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku vyznačenom tabuľami nad a pod MVE Bánová!
 lipeň tymiánový 
2024: 35 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 30 cm | –
Váh č. 15 |  H 
 3-4640-6-1 
 3-4640-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 3-4640-6-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku rieky od pravostranného prítoku Starohradský potok v dĺžke cca 500 m v smere toku predstavuje  CHRO !
 hlavátka podunajská 
2024: 80 cm | –
 lipeň tymiánový 
2024: 40 cm | –
 pstruh dúhový 
2024: 27 cm | –
 pstruh potočný 
2024: 40 cm | –
 sivoň potočný 
2024: 27 cm | –

SRZ – Zarybnenie revírov – 2020
Revíry SRZ kaprové zväzové 2020
Denný čas lovu rýb 2024

Denný čas lovu rýb – kedy loviť na vodách SRZ

Denný čas lovu rýb
(Pozor! Priebežne aktualizované! Pozor!)
štvrtok 25. júla 2024 – 21:01:36
(25.07.2024 21:01:36)

Denný čas lovu rýb 2024
PSTRUHOVÉ VODY LIPŇOVÉ VODY
I.II.III.I.II.III.
 1. 1.
IV.IV.V.VI.IV.V.VI.
15. 6-205-214-22 31. 4-22
VII.VIII.IX.VII.VIII.IX.
4-225-216-204-224-225-21
X.XI.XI.*XII.XII.*X.XI.XII.
 1.7-19 31.  7-195-217-197-19
* pstruhové vody s výskytom hlavátky a povolenie na lov hlavátky
KAPROVÉ VODYKAPROVÉ VODYKAPROVÉ VODY
I.I.II.II.III.III.I.II.III.III.
6-216-216-216-216-216-21  15.
IV.IV.V.V.VI.VI.IV.V.VI.
6-214-240-2431. 0-24
VII.VII.VIII.VIII.IX.IX.VII.VIII.IX.
0-240-240-240-240-240-24
X.X.XI.XI.XII.XII.X.XI.XII.
0-246-216-210-246-216-21

Nové revírovanie:
KAPROVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vrátane kanálov a prietočných ramien)  modrá 
Napr. Hron č. 9c  3-1090-2-1 
Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra.
KAPROVÉ VODY – Vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená  červená 
Napr. VN Brezolupy  2-4550-1-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 15.03 do 31.05.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra.
KAPROVÉ VODY – Ostatné vodné plochy (napr. jazerá, štrkoviská, prepadliny, pieskovne, hliniská, rašeliniská, bočné vodné nádrže, požiarne a priemyselné nádrže)  zelená 
Napr. Jazero Izra  4-0830-1-1 
Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, na kapra rybničného sa individuálna ochrana nevzťahuje.
PSTRUHOVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vodné nádrže, bočné vodné nádrže a jazerá)  žltá 
Napr. Hnilec č. 2  2-0560-4-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany. Zákaz lovu všetkých rýb neplatí od 01.11. do 31.12. na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
LIPŇOVÉ VODY – Vodné toky(tečúce vody)  oranžová 
Napr. Hron č. 9b  3-1111-6-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany. Zákaz lovu všetkých rýb neplatí od 01.11. do 31.12. na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.

Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z. z. § 11
Denný čas lovu rýb
(1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v
 PSTRUHOVÉ
VODY
PSTRUHOVÉ
VODY  H 
a) pstruhových vodách v mesiacoch
1. apríl a september od 06.00 h do 20.00 h,4-224-22
2. máj a august od 05.00 h do 21.00 h,
3. jún a júl od 04.00 h do 22.00 h,
4. november a december od 07.00 h do 19.00 h,
 LIPŇOVÉ
VODY
LIPŇOVÉ
VODY  H 
b) lipňových vodách v mesiacoch  
1. jún, júlaugust od 04.00 h do 22.00 h,4-224-22
2. september a október od 05.00 h do 21.00 h,
3. november a december od 07.00 h do 19.00 h,
 
 KAPROVÉ
VODY
KAPROVÉ
VODY
KAPROVÉ
VODY
c) kaprových vodách v mesiacoch   
1. január apríl, novemberdecember od 06.00 h do 21.00 h,0-240-240-24
2. máj od 04.00 h do 24.00 h,
3. jún október od 00.00 h do 24.00 h.
 
 
(2) Denný čas lovu rýb v hraničných vodách je uvedený v povolení alebo v rybárskom poriadku a platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a podľa výnimky udelenej ministerstvom životného prostredia podľa § 36 písm. b) zákona.

Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z. z. § 13
Ochrana rýb
(1) V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 01. októbra do 15. apríla.
(2) V lipňových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 01. januára do 31. mája.
(3) V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31 mája; to neplatí od 01. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.
(4) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odsekov 1 a 2 neplatí od 01. novembra do 31. decembra na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
(5) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na
a) kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien, odstavených ramien a ostatných vodných plôch,
b) kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami.


Lipňové hraničné vody s Poľskom (SK-PL):
 4-1940-6-1  Poprad č. 1  H   Z   hraničná voda   oranžová 
MO Stará Ľubovňa
Čiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR – Poľsko pri obci Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR – Poľsko pri obci Legnava.
 hlavátka podunajská  2024: 80 cm | –
 lipeň tymiánový  2024: 33 cm | –
 pstruh dúhový  2024: 27 cm | –
 pstruh potočný  2024: 30 cm | –
Denný čas lovu rýb:    4-22 
 4-1950-6-1  Poprad č. 2a  H   Z   hraničná voda   oranžová 
MO Orlov
Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského potoka (zadný Kurčín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom.
 hlavátka podunajská  2024: 80 cm | –
 lipeň tymiánový  2024: 33 cm | –
 pstruh dúhový  2024: 27 cm | –
 pstruh potočný  2024: 27 cm | –
Denný čas lovu rýb:    4-22 
 4-0430-6-1  Dunajec č. 2  H   Z   hraničná voda   oranžová 
MO Spišská Stará Ves
Čiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník pri obci Červený Kláštor po štátnu hranicu SR – Poľsko v Lysej nad Dunajcom.
 hlavátka podunajská  2024: 80 cm | –
 lipeň tymiánový  2024: 40 cm | –
 pstruh dúhový  2024: 27 cm | –
 pstruh potočný  2024: 35 cm | –
Denný čas lovu rýb:    4-22 

Denný čas lovu rýb na lipňových hraničných vodách s Poľskom (SK-PL):
január a február od 07.00 h do 17.00 h,
marec a apríl od 05.00 h do 20.00 h,
máj až august od 04.00 h do 22.00 h,
september a október od 05.00 h do 21.00 h,
november a december od 06.00 h do 18.00 h.

Podmienky lovu rýb na lipňových hraničných vodách s Poľskom (SK-PL):
Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
Lov rýb v hraničných vodách je povolený výhradne na území Slovenskej republiky.
Prívlač povolená od 16.04. do 31.08. Na rieke Poprad je v tomto období povolená prívlač výlučne na blyskáč do veľkosti číslo 3 (vrátane) a vobler s telom do 8 cm (vrátane).
Pri love muškárením je povolené používať maximálne dve umelé mušky na náväzci. Loviť na umelú mušku je povolené od 16.04. do 31.12.

Všetky ostatné ustanovenia zákona o rybárstve č. 216/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 381/2018 Z. z. k zákonu o rybárstve platia v plnom rozsahu.


Zásady privlastňovania rýb
max 1 ks | max 5 kgmax 4 ks | max 5 kgmax 2 ks | max 5 kg
 Jeseter malý  Nosáľ sťahovavý  Kapor rybničný 
 Jeseter sibírsky  Podustva severná  Lieň sliznatý 
 Sumec veľký  Pstruh dúhový  Lipeň tymiánový 
 Sivoň potočný  Mieň sladkovodný 
  Mrena severná 
n ks | max 5 kg Pstruh jazerný 
 Ostatné  Pstruh potočný 
  Šťuka severná 
privlastnené ryby spolu Úhor európsky 
1 ks   +3 ks   +n ks    Zubáč veľkoústy 
1 ks   +3 ks   +n ks    Zubáč volžský 
2 ks   +2 ks   +n ks   
x ks | max 5 kg

Príloha č. 19
k vyhláške č. 381/2018 Z. z., strana 42
Prepočítavacia tabuľka dĺžkovo-hmotnostných ukazateľov vybraných druhov rýb
(Údaje v tabulke sú orientačné a slúžia na vyplňovanie hmotnosti v prehľade o úlovkoch)
amur bielykapor rybničnýlipeň tymiánový
[cm][kg][cm][kg][cm][kg]
704,90401,38300,25
715,20411,44310,27
725,40421,55320,29
735,60431,68330,32
745,80441,82340,35
756,00451,95350,37
766,20462,08360,41
786,50472,24370,44
807,00482,42380,47
827,50492,58390,50
848,00502,74410,58
858,40553,75420,62
909,70604,82430,66
9511,40707,85440,70
10012,90759,68450,74
8011,88460,80
8514,04470,83
9016,18500,99
9518,34
10020,55
pleskáč vysokýpstruh dúhovýpstruh potočný
[cm][kg][cm][kg][cm][kg]
200,09270,25270,19
230,12280,27280,21
250,15290,30290,23
280,20300,32300,25
300,24310,36310,28
320,28320,40320,31
340,32330,44330,34
360,42340,47340,38
380,51350,51350,42
400,62360,55360,46
420,72370,60370,50
440,81400,74380,54
460,97420,84390,58
501,39440,96400,63
521,86461,11420,73
542,15481,21440,85
562,45501,39460,96
592,78481,08
613,15501,18
633,50
663,95
sumec veľkýšťuka severnázubáč veľkoústy
[cm][kg][cm][kg][cm][kg]
702,57601,54501,24
803,85651,95511,31
905,47702,54521,39
1007,50753,20531,49
1109,98804,00541,55
12012,96854,90551,67
14020,58905,95561,76
16030,72957,25571,87
1008,60581,97
1059,85591,09
11011,80602,20
12015,80652,85
703,40
804,42
856,60
908,00
959,40
10011,20

Doba hájenia a lovné miery (zvýšená minimálna/maximálna) na revíroch SRZ (2023-2024)
Revíry SRZ kaprové zväzové 2021
Revíry SRZ lipňové zväzové 2021
SRZ – Zarybnenie revírov – 2020