Výklad zákona a vyhlášky o rybárstve

Jednoduchý výklad zákona a vyhlášky

Kedy je zákaz lovu všetkých rýb?
Zákaz lovu všetkých rýb:
– § 13 Ochrana rýb
Plné znenie paragrafu:
§ 13
Ochrana rýb
(1) V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. októbra do 15. apríla.
(2) V lipňových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. januára do 31. mája.
(3) V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31 mája; to neplatí od 1. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.
(4) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odsekov 1 a 2 neplatí od 1. novembra do 31. decembra na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
(5) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na
a) kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien,
odstavených ramien a ostatných vodných plôch, b) kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami.
Čo to znamená?
Podľa § 3 ods. 3 zákona sa členia rybárske revíry podľa zastúpenia jednotlivých druhov rýb na lososové vody pstruhové, lososové vody lipňové a kaprové vody (vyhláška spomína charakter rybárskeho revíru). Zákon zakazuje lov všetkých rýb podľa charakteru vody nasledovne:
pstruhová voda:
zákaz lovu všetkých rýb od 1. októbra do do 15. apríla, neplatí od 1. novembra do 31. decembra na pstruhových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
lipňová voda:
zákaz lovu všetkých rýb od 1. januára do 31. mája, neplatí od 1. novembra do 31. decembra na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
kaprová voda:
zákaz lovu všetkých rýb od 15. marca do 31 mája pre vodné nádrže, slepé ramená, mŕtve ramená vodných tokov, neplatí od 1. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.