SRZ – vyhláška – návrh

 

Zvýraznené paragrafy sú už porovnané!

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a) členení vôd,
b) obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov,
c) označovaní rybárskych revírov,
d) zarybňovacích plánoch rybárskych revírov,
e) skúške rybárskeho hospodára,
f) vydávaní povolení na rybolov (ďalej len „povolenie“) a vydávaní osobitných povolení na rybolov (ďalej len „osobitné povolenie“),
g) čase individuálnej ochrany, dennom love, najmenších a najväčších lovných mierach, a o počte rýb, ktoré si možno v jednom dni privlastniť, a o zapisovaní údajov do záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch (ďalej len „záznam“),
h) opatreniach na záchranu rýb,
i) rozsahu skúšky člena rybárskej stráže, služobnom odznaku, preukaze člena rybárskej stráže a o evidencii rybárskej stráže,
j) spôsoboch lovu rýb.

§ 2
Členenie vôd

(1) Kaprovými vodami sú prevažne vodné toky nížinnej zóny, nížinné úseky riek, jazerá a ostatné vodné plochy, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie druhov kaprovitých rýb.
(2) Pstruhovými vodami sú prevažne bystriny, horské potoky a podhorské potoky, horné úseky riek, vodné nádrže, jazerá, plesá, ostatné vodné plochy a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie pstruha.
(3) Lipňovými vodami sú prevažne podhorské úseky potokov, riek a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie na dominantné zastúpenie lipňa.

§ 3
Evidencia rybárskeho revíru

(1) Evidencia rybárskeho revíru, ktorú vedie užívateľ rybárskeho revíru (ďalej len „užívateľ“) obsahuje
a) revírny list, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1,
b) výkaz o zarybnení, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
c) výkaz o úlovkoch, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3,
d) evidenciu veterinárnych osvedčení.
(2) Užívateľ okrem vedenia evidencie rybárskeho revíru vypracúva aj štatistický výkaz.1)

§ 4
Označovanie rybárskych revírov

(1) Rybársky revír sa označuje tabuľou s označením rybárskeho revíru (ďalej len „tabuľa“), ktorá sa umiestňuje na samostatnej konštrukcii tak, aby bola viditeľná zo všetkých prístupových ciest k rybárskemu revíru a predstavovala hranice rybárskeho revíru, a dodatkovou tabuľou.
(2) Užívateľ na tabuli uvedie
a) číslo a názov rybárskeho revíru,
b) charakter a účel rybárskeho revíru,
c) rozlohu rybárskeho revíru okrem vodného útvaru trvalo tečúcich povrchových vôd,
d) názov užívateľa.
(3) Užívateľ na dodatkovej tabuli umiestnenej na samostatnej konštrukcii s tabuľou s označením rybárskeho revíru uvedie
a) presné hranice časti rybárskeho revíru, kde sa ryby nahromadili pri mimoriadnych situáciách, v čase neresu alebo zimovania,
b) dôvod časového obmedzenia lovu rýb,
c) časové obmedzenie lovu rýb.
(4) Vzor tabule a vzor dodatkovej tabule sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 5
Zarybňovací plán rybárskeho revíru

(1) Zarybňovací plán rybárskeho revíru vychádza z druhu a množstva rýb, zo základnej charakteristiky rybárskeho revíru, z úlovkov za predchádzajúce roky a z úživnosti rybárskeho revíru. Zarybňovací plán rybárskeho revíru sa vypracúva na tri roky. Vzor zarybňovacieho plánu rybárskeho revíru je uvedený v prílohe č. 5.
(2) Zarybňovací plán rybárskeho revíru obsahuje minimálne zarybnenie, ktoré je uvedené v prílohe č. 5. Minimálne zarybnenie sa nevykonáva v každom roku pre rybárske revíry bez privlastnenia si úlovku a pre chovné rybárske revíry. Ak užívateľ minimálne zarybnenie nevykoná, uvedie to v zarybňovacom pláne rybárskeho revíru.

§ 6
Skúška rybárskeho hospodára

(1) Skúška rybárskeho hospodára sa vykonáva na strednej poľnohospodárskej škole s odborom rybárstvo alebo v iných ministerstvom určených vzdelávacích ustanovizniach.2)
(2) Školenie a skúšky rybárskeho hospodára zabezpečuje a náklady uhrádza užívateľ.
(3) Obsahom školenia a skúšky rybárskeho hospodára sú
a) právne predpisy na úseku rybárstva súvisiace s ochranou životného prostredia,
b) základy biológie u nás žijúcich druhov rýb,
c) hospodárenie v rybárskom revíri,
d) základy chovu rýb, meliorácií rybníkov a intenzifikačných opatrení,
e) základy chorôb rýb a ich prevencie,
f) opatrenia užívateľa pri mimoriadnych situáciách.
(4) Po úspešnom vykonaní skúšky rybársky hospodár ustanovený obvodným úradom životného prostredia dostane preukaz rybárskeho hospodára (ďalej len „služobný preukaz“). Služobný preukaz nahrádza povolenie vzťahujúce sa na rybársky revír, pre ktorý bol rybársky hospodár ustanovený, a rybársky lístok. Vzor rybárskeho lístka je uvedený v prílohe č. 6.

(5) Služobný preukaz obsahuje fotografiu držiteľa služobného preukazu, evidenčné číslo služobného preukazu, názov a potvrdenie obvodného úradu životného prostredia, ktorý služobný preukaz vydal, meno a priezvisko držiteľa služobného preukazu a rozsah pôsobnosti rybárskeho hospodára. Vzor služobného preukazu je uvedený v prílohe č. 7.
(6) Evidencia rybárskych hospodárov obsahuje
a) meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu rybárskeho hospodára,
b) číslo služobného preukazu,
c) meno a adresu užívateľa, pre ktorého rybársky hospodár vykonáva činnosť,
d) rozsah pôsobnosti rybárskeho hospodára.

§ 7
Povolenie a osobitné povolenie
(1) Spolu s povolením a osobitným povolením sa vydáva rybársky poriadok obsahujúci zoznam a rozlohu rybárskych revírov, na ktoré sa povolenie a osobitné povolenie vzťahujú, a úpravu lovných mier podľa § 13 ods. 4.
(2) Osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka a povolenia alebo osobitného povolenia, ktoré nahrádza rybársky lístok, je osobou oprávnenou na lov rýb (ďalej len „loviaci“).
(3) Za povolenie sa považuje aj záznam pretekára alebo štartovná listina s menným zoznamom pretekárov, počas trvania rybárskeho alebo športového rybárskeho preteku podľa propozícií vydaných užívateľom rybárskeho revíru, ktoré nahrádzajú rybársky lístok.  NOVÉ 

§ 8
Povolenie
(1) Povolenie sa vydáva na základe žiadosti.
(2) Povolenie obsahuje
a) evidenčné číslo a označenie povolenia,
b) meno, priezvisko a, trvalý pobyt držiteľa povolenia a dátum narodenia,
c) údaje o platnosti a rozsahu povolenia, ktoré určuje užívateľ,
d) rybárskye revíry, na ktorýé sa povolenie vzťahuje,
e) záznam,
f) názov druhu ryby, ak ide o povolenie určené výlučne na lov hlavátky.

§ 9
Osobitné povolenie

(1) Osobitné povolenie možno na základe písomnej žiadosti vydať pre potreby diplomatických zastupiteľstiev, na vedeckovýskumné účely a vo verejnom záujme, ako sú zásluhy na rozvoji rybárstva, športu, kultúry, vedy a výskumu. Písomnú žiadosť na vydanie osobitného povolenia vo verejnom záujme možno podať najneskôr do 31. marca. Vzor žiadosti na vydanie osobitného povolenia je uvedený v prílohe č. 8.
(2) Osobitné povolenie pre potreby diplomatických zastupiteľstiev a vo verejnom záujme obsahuje
a) evidenčné číslo osobitného povolenia,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt držiteľa osobitného povolenia,
c) údaj o platnosti osobitného povolenia,
d) označenie rybárskeho revíru, na ktorý sa osobitné povolenie vzťahuje.
e) záznam o dochádzke k vode a úlovkoch

(3) Osobitné povolenie na vedeckovýskumné účely obsahuje
a) evidenčné číslo osobitného povolenia,
b) meno a priezvisko držiteľa osobitného povolenia,
c) názov a sídlo inštitúcie,
d) údaj o platnosti osobitného povolenia,
e) označenie rybárskeho revíru, na ktorý sa osobitné povolenie vzťahuje,
f) názov výskumnej úlohy, na plnenie ktorej bolo osobitné povolenie vydané,
g) informáciu o tom, že držiteľ osobitného povolenia oznámi termín lovu hromadnými lovnými prostriedkami v rámci výskumnej úlohy najmenej sedem dní pred termínom lovu užívateľovi.
h) záznam o dochádzke k vode a úlovkoch

(4) Po ukončení výskumnej úlohy držiteľ osobitného povolenia predloží ministerstvu správu o splnení výskumnej úlohy; ak výskumnú úlohu nesplnil do 15. januára nasledujúceho roka, predloží predbežnú správu o plnení výskumnej úlohy. Kópia správy o splnení výskumnej úlohy sa predkladá aj užívateľovi.

(5) Držiteľ osobitného povolenia podľa odsekov 2 a 3 odovzdá záznam alebo záznam a správu o splnení výskumnej úlohy, alebo predbežnú správu o plnení výskumnej úlohy do 15. januára ministerstvu; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa osobitné povolenie vydalo, ryby nelovil; ak neodovzdá záznam, správu o splnení výskumnej úlohy alebo predbežnú správu o plnení výskumnej úlohy do 15. januára, nemôže požiadať o vydanie osobitného povolenia na nasledujúci rok.

§ 10
Čas individuálnej ochrany rýb

(1) Čas individuálnej ochrany rýb, keď sú ryby chránené, sa ustanovuje pre tieto druhy rýb:
a) od 1. septembra do 30. novembra od 1. januára do 15. marcaúhor európsky (Anguilla anguilla)
b) od 1. januára do 15. aprílasivoň potočný (Salvelinus fontinalis),
c) od 1. januára do 31. májalipeň tymiánový (Thymallus thymallus),
d) od 1. januára do 15.  júna májašťuka severná (Esox lucius),
e) od 1. januára do 31. októbrahlavátka podunajská (Hucho hucho); na hraničných vodách od 1. januára do 31. augusta,

f) od 15. marca do  31. mája 30. apríla
1. kapor rybničný (Cyprinus carpio – zdomácnená forma) v kaprových vodách; čas individuálnej ochrany neplatí od 1. mája do 15. mája od 16. apríla do 30. apríla, keď je jeho lov povolený v čase rybárskych pretekov, a od 15. mája na základe ministerstvom povolenej výnimky.
2. ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis)  NOVÉ  Teraz nie je stanovený čas individuálnej ochrany!
3. od 1. januára do 15. marca mieň sladkovodný (Lota lota)

g) od 15. marca do 31. mája
1. boleň dravý (aspius aspius),
2. hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),
3. jalec maloústy (Leuciscus leuciscus),
4. jalec hlavatý (Leuciscus lcephalus),  NOVÉ  Teraz nie je stanovený čas individuálnej ochrany!
5. jalec tmavý (Leuciscus idus),
6. jeseter malý (Acipenser ruthenus),
7. lieň sliznatý (Tinca tinca),
8. mrena škvrnitá (Barbus petenyi),
9. nosáľ sťahovavý (Vimba vimba),
10. pleskáč siný (Abramis ballerus),
11. pleskáč tuponosý (Abramis sapa),
12. pleskáč vysoký (Abramis brama),
13. podustva severná (Chondrostoma nasus),

h) od 15. marca do 15. júna
1. mrena severná (Barbus barbus),
2. sumec veľký (Silurus glanis),
3. zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca),
4. zubáč volžský (Stizostedion volgensis),

i) od 1. septembra do 15. apríla
1. pstruh potočný (Salmo trutta m. fario),
2. pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris),

j) od 1. septembra do 31. decembra
1. sih maréna (Coregonus maraena),
2. sih peleď (Coregonus peled),
k) od 1. januára do 31. decembra (celoročne)
1. blatniak tmavý (Umbra krameri),
2. býčko rúrkonosý (Proterorhinus marmoratus),
3. čík európsky (Misgurnus fossilis),
4. hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),  NOVÉ  Teraz nie je stanovený čas individuálnej ochrany!
5. hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser),
6. hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni),
7. hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus),
8. hrúz Kesslerov (Gobio kessleri),
9. hrúz bieloplutvý ( Gobio albipinnatus),  NOVÉ  Teraz nie je stanovený čas individuálnej ochrany!
10. jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii – neťažná forma),
11. kapor sazan (Cyprinus carpio – divá forma),
12. karas zlatistý (Carassius carassius),
13. kolok veľký (Zingel zingel),
14. kolok vretenovitý (Zingel streber),
15. lopatka dúhová (Rhodeus amarus),
16. ovsienka striebristá ( Leucaspius delineautus),  NOVÉ  Teraz nie je stanovený čas individuálnej ochrany!
17. ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),
18. plotica lesklá (Rutilus pigus),
19. plotica perleťová (Rutilus meidingeri),
20. pĺž severný (Cobitis taenia),
21. pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica),
22. šabľa krivočiara (Pelecus cultratus).

(2) Druhy rýb, pre ktoré sa neustanovuje čas individuálnej ochrany rýb:
a) amur biely (Ctenopharyngodon idella),
b) belička európska (Alburnus alburnus),
c) býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),
d) býčko hlavatý (Neogobius kessleri),
e) býčko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus),
f) býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),
g) býčkovec amurský (Perccottus glenii),
h) čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),
i) červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),
j) hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus),
l) hrúz škvrnitý (Gobio gobio),
m) hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),
n) karas striebristý (Carassius auratus),
o) klárius panafrický (Clarias gariepinus),
p) mečovka zelená (Xiphophorus helleri),
q) ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),
r) pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),
s) pleskáč zelenkavý (Abramis bjoerkna),
t) plotica červenooká (Rutilus rutilus),
u) od 1. januára do 15. apríla pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)
v) slíž severný (Noemacheilus barbatulus),
w) slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),
x) sumček čierny (Ameiurus melas),
y) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),
z) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),
aa) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix),
ab) tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis),
ac) veslonos americký (Polyodon spathula),
ad) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),
ae) živorodka pestrá (Poecilia reticulata).

§ 12
Denný čas lovu rýb
(1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje na
a) pstruhových vodách v mesiacoch
1. apríl a september od 6.00 do 19.00 20,00 hod.,
2. máj a august od 5.00 do 21.00 hod.,
3 2. máj až jún a júl august od 4.00 do 22.00 hod.,

b) lipňových vodách v mesiacoch
1. jún, júl a august od 4.00 do 22.00 hod.,
2. september a október od 5.00 do 21.00 hod.,
3. november a december od 7.00 do 19.00 20,00 hod.,

c) kaprových vodách v mesiacoch
1. január a február od 7.00 do 17.00 hod.,
2 1. január až marec a apríl , november a december od 5.00 do 21.00 hod.,
3. máj, jún a október od 4.00 do 24.00 hod.,
4 2. máj až júl, august a september október od 00.00 do 24.00 hod.,
5. november a december od 7.00 do 20.00 hod.

(2) Denný čas lovu na hraničných vodách, ktorý je zverejnený v rybárskych poriadkoch, platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná môže byť upravený inak v zmysle výnimky udelenej ministerstvom podľa §42 písm. m) Zákona o rybárstve.

Ďalšie navrhované zmeny aktualizujeme!

Vodné pólo – ME – 2016 – Belehrad

štvrtok 25. júla 2024 – 21:24:08

muži finále
23.01.2016 (sobota) 17,45 hSrbsko : Čierna hora 10 : 8 (1 : 3, 2 : 1, 3 : 2, 4 : 2)
muži o 3. miesto
23.01.2016 (sobota) 16,15 hGrécko : Maďarsko 10 : 13 (2 : 4, 2 : 4, 1 : 2, 5 : 3)
muži playoff
21.01.2016 (štvrtok) 20,15 hČierna hora : Maďarsko 8 : 5 (2 : 2, 2 : 1, 1 : 1, 3 : 1)
20.01.2016 (streda) 20,15 hGrécko : Srbsko 7 : 13 (3 : 4, 0 : 2, 1 : 4, 3 : 3)

ženy finále
22.01.2016 (piatok) 20,15 hHolandsko : Maďarsko 7 : 9 (3 : 3, 2 : 1, 2 : 3, 0 : 2)
ženy o 3. miesto
22.01.2016 (piatok) 18,45 hŠpanielsko : Taliansko 9 : 10 (3 : 2, 2 : 2, 2 : 4, 2 : 2)
ženy playoff
21.01.2016 (štvrtok) 17,15 hMaďarsko : Taliansko 10 : 5 (2 : 1, 3 : 2, 3 : 0, 2 : 2)
21.01.2016 (štvrtok) 15,45 hHolandsko : Španielsko 15 : 14 (4 : 3, 2 : 3, 2 : 1, 1 : 2 – 6 : 5 na pokutové hody)

SRZ – Zarybnenie revírov – 2016 jeseň

ZARYBNENIE REVÍROV 2017

štvrtok 25. júla 2024 – 21:24:08


Banská Bystrica
Bratislava 1
Bratislava 2
Bratislava 5
Brezno
Handlová
Hlohovec
Humenné
Kúty
Kysucké Nové Mesto
Levice
Michalovce
Trnava  NOVÉ 


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Pstruh dúhový, (Pd2) Ø 320g
KEDY: 28.10.2016
KDE:
HR Plavno – 100 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Pstruh dúhový, (Pd2) Ø 330g
KEDY: 21.10.2016
KDE:
ZV Badín – 60 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K2) Ø 300 g
KEDY: 15.10.2016
KDE:
Pod Rybou – 100 kg
VN Tŕstie – 100 kg


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Pstruh dúhový, (Pd2) Ø 330g
KEDY: 14.10.2016
KDE:
ZV Badín – 100 kg
Plavno – 220 kg


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3) Ø 2 kg
KEDY: 12.10.2016
KDE:
VN Badín – 1200 kg
Plavno – 1200 kg
Pod Rybou – 700 kg
Tŕstie – 200 kg
ZV Badín – 200 kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 12.10.2016 – 28.10.2016
Lov kapra povolený od: 29.10.2016 (sobota) 04,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 1
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 25.10.2016
KDE:
Jazero Železná studnička č. 2 – 1500 kg (predpoklad)
Jazero Železná studnička č. 3 – zarybní až na jar 2017 (predpoklad), nebol dodržaný plán rekonštrukcie rybníkov


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 25.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada Amur biely, (A2)
KEDY: 22.10.2016
KDE:
Biskupické rameno – 100 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 22.10.2016
KDE:
Ivánka pri Dunaji – 7700 kg
Dunajek – 2100 kg
Zelená voda 1 – 8000 kg
Rohlík – 1500 kg
Biskupické rameno – 400 kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 22.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 21.10.2016
KDE:
Zlaté piesky – 10800 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 21.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 17.10.2016
KDE:
Zelená voda 2 – 3200 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 17.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 29.10.2016
KDE:
Chorvátsky kanál
Dunaj č. 3 – Jarovecko-Rusovecká sústava ramien
Dunaj č. 3 – OR Malý Zemník
Dunaj č. 3 – OR Polder
Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník
Dunaj č. 3 – Rameno Zuzana
Dunaj č. 4 – OR Ovsište
Štrkovisko Malé Čunovo
Štrkovisko Rusovce
Štrkovisko U horára
Štrkovisko Veľké Čunovo


tabula-chorvatsky_kanal
Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 29.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 25.10.2016
KDE:
Chorvátske rameno – 800 kg (MsO SRZ Bratislava 1 – predpoklad)

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 29.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 19.10.2016
KDE:
Štrkovisko Zrkadlový Háj

tabula-zrkadlovy_haj
Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 19.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Brezno
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 03.10.2016
KDE:
VN Závadka nad Hronom – 500 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 03.10.2016 – 17.10.2016
Lov kapra povolený od: 18.10.2016 (utorok) 04,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Handlová
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 25.10.2016
KDE:
Handlovský rybník – 3500 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 25.10.2016 – 18.11.2016
Lov kapra povolený od: 19.11.2016 (sobota) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Hlohovec
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 02.11.2016 – 03.11.2016
KDE:


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Humenné
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 12.10.2016
KDE:
VN Slovenská Volová II. – 2000 kg
VN Chlmec – 1600 kg
VN Karná – 1500 kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 12.10.2016 – 28.10.2016
Lov kapra povolený od: 29.10.2016 (sobota) 04,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Kúty
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 22.10.2016
KDE:
2-3200-1-1 Štrkovisko Drahy – 1000 kg
2-4100-1-1 Štrkovisko u Janíčkov – 1000 kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 22.10.2016 – 20.11.2016
Lov kapra povolený od: 21.11.2016 (pondelok) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Kysucké Nové Mesto
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 21.10.2016
KDE:
3-5460-1-1 VN Nesluša – 1000 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 21.10.2016 – 28.10.2016
Lov kapra povolený od: 29.10.2016 (sobota) 04,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Levice
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 22.10.2016
KDE:
VN Kozárovce ? kg
Štrkovisko Mýtne Ludany ? kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 22.10.2016 – 20.11.2016
Lov kapra povolený od: 21.11.2016 (pondelok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Levice
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 08.10.2016
KDE:
VN Devičany ? kg
VN Bátovce ? kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 08.10.2016 – 06.11.2016
Lov kapra povolený od: 07.11.2016 (pondelok) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Michalovce
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 17.10.2016
KDE:
4-1130-1-1 Laborec č. 2 – 300 kg
4-3260-1-1 VN Budkovce I, II – 1500 kg
4-3970-1-1 VN Vyšná Rybnica – 2000 kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 17.10.2016 – 31.10.2016
Lov kapra povolený od: 01.11.2016 (utorok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Michalovce
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 16.10.2016
KDE:
4-1450-1-1 Materiálová jama Michalovce – 1500 kg
4-3710-1-1 VN Pozdišovce – 2000 kg
4-3900-1-1 VN Vinné jazero – 2000 kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 16.10.2016 – 31.10.2016
Lov kapra povolený od: 01.11.2016 (utorok) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Trnava
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: jeseň 2016
KDE:
 2-4520-1-1 VN Boleráz – kapor (K3) 13594,3 kg
 2-4570-1-1 VN Buková – kapor (K3) 5638,9 kg
 2-4600-1-1 VN Cífer – kapor (K3) 648,1 kg
 2-4770-1-1 VN Horné Orešany – kapor (K3) 7729,7 kg
 2-5300-1-1 VN Suchá nad Parnou – kapor (K3) 7536 kg

Futbal – Zlatá lopta FIFA 2015

Dnes, 11. januára 2016 na slávnostnom galavečere vo švajčiarskom Zürichu budú vyhlásené viaceré ceny FIFA:
Zlatá lopta FIFA 2015 pre najlepšieho futbalistu roka
Lionel MESSI (ARG) – FC Barcelona

Nominanti:
Lionel MESSI (ARG) – FC Barcelona
NEYMAR Jr. (BRA) – FC Barcelona
Cristiano RONALDO (POR) – Real Madrid

Cena pre najlepšiu futbalistku roka
Carli Anne LLOYD (USA) – Houston Dash

Nominantky:
Carli Anne LLOYD (USA) – Houston Dash
Aya MIYAMA (JAP) – Okayama Yunogo Belle
Célia ŠAŠIĆ (GER) – 1. FFC Frankfurt

Cena Ferenca Puskása o najkrajší gól roka
Wendell LIRA (BRA) – Goianésia

Nominanti:
Lionel MESSI (ARG) – FC Barcelona – gól Španielsky pohár Athletic Bilbao – FC Barcelona 30. máj 2015
Alessandro FLORENZI (ITA) – AS Roma – gól Liga majstrov AS Rím – FC Barcelona 16. september 2015
Wendell LIRA (BRA) – Goianésia – gól brazílsky šampiónát Atlético GO – Goianésia 11. marec 2015

Cena najlepšieho trénera v mužskom futbale
Luis Enrique – FC Barcelona

Nominanti:
Luis Enrique – FC Barcelona
Pep Guardiola – Bayern Mníchov
Jorge Sampaoli – čilská reprezentácia

Cena najlepšieho trénera v ženskom futbale
Jillian Ellis (USA)

Nominanti:
Mark Sampson (ENG)
Jillian Ellis (USA)
Norio Sasaki (JAP)

Futbal – Svetový rebríček klubov – IFFHS – 2015

IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) robí od roku 1991 svetový rebríček futbalových klubov zo všetkých výsledkov zápasov vo všetkých oficiálnych súťaží na svete.

Svetový rebríček klubov – IFFHS – 2015
1 Futbol Club Barcelona (ESP) 379 bodov
2 Juventus Football Club S.p.A., Torino (ITA) 286 bodov
3 Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. (ITA) 268 bodov
4 Fußball-Club Bayern München e. V. (GER) 263 bodov
5 Paris Saint-Germain Football Club (FRA) 257 bodov
6 Real Madrid Club de Fútbol (ESP) 241 bodov
7 Club Independiente Santa Fe S. A., Bogotá (COL) 240 bodov
8 Associazione Calcio Firenze Fiorentina (ITA) 236 bodov
9 Club Atlético River Plate, Buenos Aires (ARG) 234,5 bodov
10 Verein für Leibesübungen Wolfsburg-Fußball (GER) 232 bodov
11 Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund (GER) 228 bodov
12 Sevilla Fútbol Club (ESP) 226 bodov
13 Club Atlético Boca Juniors, Buenos Aires (ARG) 220 bodov
14 Arsenal Football Club, London (ENG) 216 bodov
15 FC Basel 1893 (SUI) 213,5 bodov
16 Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (MEX) 213 bodov
17 Società Sportiva Lazio, Roma (ITA) 212 bodov
18 Sport Club Internacional, Porto Alegre (BRA) 210 bodov
18 Athletic Club, Bilbao (ESP) 210 bodov
20 Association Sportive de Monaco Football Club (FRA) 209 bodov
21 Club Sport Emelec, Guayaquil (ECU) 207,5 bodov
22 Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (BEL) 207 bodov
23 Club Atlético de Madrid S.A.D (ESP) 206 bodov
24 The Celtic Football Club, Glasgow (SCO) 202 bodov
25 Sport Club Corinthians Paulista, São Paulo (BRA) 198 bodov
.
.
.
61 AC Sparta Praha (CZE) 153 bodov
111 MŠK Žilina (SVK) 120 bodov
142 ŠK Slovan Bratislava (SVK) 108 bodov
182 Ferencvárosi Torna Club, Budapest (HUN) 94 bodov


Zdroj: IFFHS