Lovná miera druhov rýb zvýšená na revíroch SRZ
(2021 – 2022)

obrázok lovná miera
(Pozor! Priebežne aktualizované! Pozor!)
nedeľa 05. decembra 2021 – 18:28:54

AKTUALIZUJE SA!
Núdzový stav
Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.

Zákaz vychádzania
Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 h. do 01.00 h. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

Zákaz zhromažďovania sa
S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Obmedzenia zákazu vychádzania sa nevzťahuje na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, pričom v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice okolie a cestu späť.


Dokumenty na stiahnutie
Uznesenie vlády č. 695 z 24. novembra 2021 (PDF)
Prezentácia s prehľadom opatrení (PDF)

Vaše pripomienky, návrhy, nové skutočnosti a zistené chyby posielaje prosím na cokdezakolko@gmail.com Ďakujeme
Ďalšie články:
 Denný čas lovu rýb 2021 
 Revíry SRZ kaprové zväzové 2021 

§ 10 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. Z. z. o rybárstve (platnosť od 01.01.2019):
Čas individuálnej ochrany rýb

§ 12 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. Z. z. o rybárstve (platnosť od 01.01.2019):
Lovná miera rýb
(1) Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto: viď. 12§1a) až 12§1af
(2) Najmenšia lovná miera rýb sa vzťahuje aj na ryby použité ako nástraha pri love rýb v kaprových vodách.
(3) Najmenšia lovná miera rýb sa neustanovuje pre tieto druhy rýb: viď. 12§3a) až 12§3ac)
(4) Lovná miera rýb je celková dĺžka tela ryby, ktorá sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy (viď. obr. – poznámka kocki).
(5) Užívateľ podľa miestnych podmienok môže do 30. septembra požiadať ministerstvo životného prostredia o súhlas na zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb. Zavedenie najväčšej lovnej miery rýb možno aj na druhy rýb, ktoré nemajú ustanovenú najmenšiu lovnú mieru podľa odseku 3. Zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb možno upraviť vždy na obdobie troch rokov s platnosťou od 1. januára nasledujúceho roka; túto skutočnosť užívateľ zverejní v povolení alebo v rybárskom poriadku.

§ ods.
pism.
druh ryby
hájený/á nehájený/á doba hájenia zákaz lovu
druh ryby (latinsky)lovná miera
12§1a) amur biely Ctenopharyngodon idella60 cm
12§1b) amur čierny Mylopharyngodon piceus60 cm
12§3a) belička európska Alburnus alburnus cm
10§1i)1) blatniak tmavý Umbra krameri
12§1c) boleň dravý  od 15.03. do 31.05.!Leuciscus aspius40 cm
12§3b) býčko čiernoústy Neogobius melanostomus cm
12§3c) býčko hlavatý Ponticola kessleri cm
12§3d) býčko nahotemenný Babka gymnotrachelus cm
12§3e) býčko piesočný Neogobius fluviatilis cm
10§1i)2) býčko rúrkonosý Proterorhinus semilunaris
12§3f) býčkovec amurský Percottus glenii cm
10§1i)3) čerebľa pestrá Phoxinus phoxinus
12§3g) červenica ostrobruchá Scardinius erythrophthalmus cm
10§1i)4) čík európsky Misgurnus fossilis
10§1i)5) hlaváč bieloplutvý Cottus gobio
10§1i)6) hlaváč pásoplutvý Cottus poecilopus
12§1d)1  hlavátka podunajská  od 01.01. do 31.10.!Hucho hucho80 cm
12§1d)2  hlavátka podunajská   hraničná voda  od 01.01. do 31.08.!Hucho hucho80 cm
12§3h) hrebenačka fŕkaná Gymnocephaluscernua cm
10§1i)7) hrebenačka pásavá Gymnocephalus schraetser
10§1i)8) hrebenačka vysoká Gymnocephalus baloni
10§1i)9) hrúz Belingov Romanogobio belingi
10§1i)10) hrúz fúzatý Romanogobio uranoscopus
10§1i)11) hrúz karpatský Gobio carpathicus
10§1i)12) hrúz Kesslerov Romanogobio kesslerii
12§3i) hrúz škvrnitý Gobio gobio cm
10§1i)13) hrúz tuponosý Gobio obtusorostris
10§1i)14) hrúz Vladykov Romanogobio vladykovi
12§3j) hrúzovec sieťovaný Pseudorasbora parva cm
12§1e) jalec hlavatý  od 15.03. do 31.05.![Leuciscus (Squalius) cephalus]25 cm
12§1f) jalec maloústy  od 15.03. do 31.05.!Leuciscus leuciscus20 cm
12§1g) jalec tmavý  od 15.03. do 31.05.!Leuciscus idus30 cm
12§1h) jeseter malý  od 15.03. do 31.05.!Acipenser ruthenus45 cm
10§1i)15) jeseter ruský Acipenser gueldenstaedtii
12§1i) jeseter sibírsky  od 15.03. do 31.05.!Acipenser baeri45 cm
12§1j)1  kapor rybničný  od 15.03. do 31.05.! Cyprinus carpio 40 cm
12§1j)2  kapor rybničný  ostatné vodné plochy Cyprinus carpio 40 cm
10§1i)16) kapor sazan  – divá formaCyprinus carpio
12§3k) karas pruský Carassius gibelio cm
12§3l) karas striebristý Carassius auratus cm
10§1i)17) karas zlatistý Carassius carassius
12§3m) klárius panafrický Clarias gariepinus cm
10§1i)18) kolok veľký Zingel zingel
10§1i)19) kolok vretenovitý Zingel streber
12§1k) lieň sliznatý  od 15.03. do 31.05.!Tinca tinca30 cm
12§1l) lipeň tymiánový  od 01.01. do 31.05.!Thymallus thymallus33 cm
10§1i)20) lopatka dúhová Rhodeus amarus
12§3n) mečovka zelená Xiphophorus helleri cm
12§1m) mieň sladkovodný  od 01.01. do 31.05.!Lota lota35 cm
10§1i)21) mihuľa potiská Eudontomyzon danfordi
10§1i)22) mihuľa potočná Lampetra planeri
10§1i)23) mihuľa ukrajinská Eudontomyzon mariae
10§1i)24) mihuľa Vladykovova Eudontomyzon vladykovi
10§1i)25) mrena karpatská Barbus carpathicus
10§1i)26) mrena poľská Barbus waleckii
12§1n) mrena severná  od 15.03. do 31.05.!Barbus barbus40 cm
10§1i)27) mrena škvrnitá Barbus petenyi
12§1o) nosáľ sťahovavý  od 15.03. do 31.05.!Vimba vimba30 cm
12§3o) ostračka veľkoústa Micropterus salmoides cm
12§3p) ostriež zelenkavý Perca fluviatilis cm
10§1i)28) ovsienka striebristá Leucaspius delineatus
12§3q) pichľavka siná Gasterosteus aculeatus cm
12§1p) pleskáč siný  od 15.03. do 31.05.!Ballerus ballerus25 cm
12§1q) pleskáč tuponosý  od 15.03. do 31.05.!Ballerus sapa25 cm
12§1r) pleskáč vysoký  od 15.03. do 31.05.!Abramis brama30 cm
12§1s) pleskáč zelenkavý Blicca bjoerkna15 cm
12§3r) ploska pásavá  od 01.01. do 31.05.!Alburnides bipunctatus cm
12§3s) plotica červenooká Rutilus rutilus cm
10§1i)29) plotica lesklá Rutilus virgo
10§1i)30) plotica perleťová Rutilus meidingeri
10§1i)31) pĺž baltický Sabanejewia baltica
10§1i)32) pĺž bulharský Sabanejewia bulgarica
10§1i)33) pĺž krymský Cobitis tanaitica
10§1i)34) pĺž podunajský Cobitis elongatoides
10§1i)35) pĺž severný Cobitis taenia
10§1i)36) pĺž vrchovský Sabanejewia balcanica
12§1t) podustva severná  od 15.03. do 31.05.!Chondrostoma nasus30 cm
12§1u) pstruh dúhový Oncorhynchus mykiss27 cm
12§1v) pstruh jazerný  od 01.09. do 15.04.!Salmo trutta m. lacustris50 cm
12§1v) pstruh potočný  od 01.09. do 15.04.!Salmo trutta m. fario27 cm
10§1i)37) sih maréna Coregonus maraena
12§1x) sih peleď  od 01.09. do 28.02.!Coregonus peled25 cm
12§1y) sivoň potočný Salvelinus fontinalis27 cm
12§3t) slíž severný Barbatula barbatula cm
12§3u) slnečnica pestrá Lepomis gibbosus cm
12§3v) sumček čierny Ameiurus melas cm
12§3w) sumček hnedý Ameiurus nebulosus cm
12§1z) sumec veľký  od 01.01. do 15.06.!Silurus glanis70 cm
10§1i)38) šabľa krivočiara Pelecus cultratus
12§1aa) šťuka severná  od 01.01. do 31.05.!Esox lucius60 cm
12§3y) tilapia mozambická Oreochromis mossambica cm
12§3x) tilapia nílska Oreochromis niloticus cm
12§1ab) tolstolobik biely Hypophthalmichthys molitrix45 cm
12§1ac) tolstolobik pestrý Hypophthalmichthys nobilis45 cm
12§1ad) úhor európsky Anguilla anguilla50 cm
12§3z) veslonos americký Polyodon spathula cm
12§1ae) zubáč veľkoústy  od 01.01. do 15.06.!Sander lucioperca50 cm
12§1af) zubáč volžský  od 01.01. do 15.06.!Sander volgensis35 cm
12§3aa) živorodka ostropyská Poecilia sphenops cm
12§3ab) živorodka pestrá Poecilia reticulata cm


Roky 2020-2022
Zvýšená minimálna a maximálna lovná miera zoradená podľa ZO SRZ, revíru a druhu rýb, bez garancie!

Odporúčame informovať sa pred privlastnením ryby u užívateľa revíru (ZO SRZ).

Minimálna lovná miera zo zákona:
kapor rybničný
40 cm |
Zvýšená minimálna lovná miera:
lipeň tymiánový
35
cm |
Maximálna lovná miera:
kapor rybničný
| 70 cm

Nové revírovanie:
KAPROVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vrátane kanálov a prietočných ramien).
Napr. Hron č. 9c  3-1090-2-1 
Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra.
KAPROVÉ VODY – Vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená
Napr. VN Brezolupy  2-4550-1-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 15.03 do 31.05. Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra.
KAPROVÉ VODY – Ostatné vodné plochy (napr. jazerá, štrkoviská, prepadliny, pieskovne, hliniská, rašeliniská, bočné vodné nádrže, požiarne a priemyselné nádrže)
Napr. Jazero Izra  4-0830-1-1 
Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, na kapra rybničného sa individuálna ochrana nevzťahuje.
PSTRUHOVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vodné nádrže, bočné vodné nádrže a jazerá)
Napr. Hnilec č. 2  2-0560-4-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.
Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany.
LIPŇOVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody)
Napr. Hron č. 9b  3-1111-6-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.
Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany.

 H  Možný výskyt hlavátky podunajskej.
Napr. Hron č. 8  H   3-1090-2-1 

ZÁKAZ RYBOLOVU

NEAKTUÁLNY ZÁKAZ RYBOLOVU

Revír zaradený do zväzového povolenia
Napr. VN Haláčovce  2-4730-1-1  

 Zákaz lovu a privlastňovania si rýb podľa § 2, ods. 2, písm. z) a § 22, ods. 1 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov! 
Termín trvania zákazu lovu rýb:
18.11.2021do napustenia VN na zimný stav
Rybárske revíry, na ktorých platí zákaz lovu rýb:
 2-5080-1-1  VN Nemečky, Topoľčany


 Zákaz lovu rýb podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona 216/2018 Z. z. z dôvodu zníženia hladiny o 50 cm! 
Termín trvania zákazu lovu rýb:
01.11.2021do odvolania
Rybárske revíry, na ktorých platí zákaz lovu rýb:
 2-5210-1-1  VN Radošovce II., Senica


 Všeobecný zákaz lovu rýb z dôvodu zarybnenia! 
Rybárske revíry, na ktorých platí zákaz lovu rýb:
 2-4520-1-1  VN Boleráz, Trnava 06.11.-03.12.2021


 Zákaz lovu rýb kapra rybničného z dôvodu zarybnenia! 
Rybárske revíry, na ktorých platí zákaz lovu rýb:
 2-4770-1-1  VN Horné Orešany, Trnava 17.11.-14.12.2021
 2-5300-1-1  VN Suchá nad Parnou, Trnava 17.11.-14.12.2021
 2-4570-1-1  VN Buková, Trnava 18.11.-15.12.2021
 2-4600-1-1  VN Cífer, Trnava 18.11.-15.12.2021

ZO SRZnázov revíru
(číslo revíru)
druh ryby
min. | max.
lovná miera
Bánovce nad Bebravou
kaprové vody
(červená)
VN Brezolupy
 2-4550-1-1 
 2-4550-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4550-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný vo výpuste VN Brezolupy!
 2-4550-1-1  Zákaz nadmerného kŕmenia, vnadenia (obilniny, boiles a p.) rýb pri love od 04.06.2020 do odvolania! Zákaz kŕmenia a vnadenia zo 04.06.2020 v plnom rozsahu odvolaný od 01.09.2020. Zdroj
 2-4550-1-1  Potok Hydina od cestného mosta Nedašovce – Vysočany po pramene.
 2-4550-1-1  Miezgovský potok od ústia po pramene.
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Haláčovce
 2-4730-1-1 
 2-4730-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4730-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný vo výpuste VN Haláčovce!
VN Prusy
 2-5170-1-1 
 2-5170-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-5170-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný vo výpuste VN Prusy!
 2-5170-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný z oplotených pozemkov!
Banská Bystrica
kaprové vody
(modrá)
Hron č. 8  H 
 3-1090-2-1 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Banská Bystrica
kaprové vody
(červená)
OR Pod Rybou
 3-2670-1-1 
 3-2670-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
VN Badín
 3-4890-1-1 
 3-4890-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-4890-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný na ľavej brehovej časti nádrže vo vzdialenosti 50 m od prítoku a na pravej brehovej časti vo vzdialenosti 60 m od prítoku po rybársku chatu,  CHRO !
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
Hronské rameno Plavno
 3-5570-1-1 
 3-5570-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-5570-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v časťi ramena označenej tabuľami nachádzajúcej sa v zalesnenom úseku (cca 120m),  CHRO !
VN Tŕstie
 3-5870-1-1 
 3-5870-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Zemný vodojem Badín
 3-6151-1-1 
 3-6151-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Banská Bystrica
lipňové vody
(okrová)
Hron č. 9b  H 
 3-1111-6-1 
 3-1111-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Banská Štiavnica
kaprové vody
(modrá)
Rychnavské vodné nádrže
 3-1390-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Banská Štiavnica
kaprové vody
(červená)
Vodné nádrže pri Banskej Štiavnici
 3-1380-1-1 
 3-1380-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Belianska vodná nádrž
 3-1410-1-1 
 3-1410-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Evička
 3-1420-1-1 
 3-1420-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Halčianska vodná nádrž
 3-1430-1-1 
 3-1430-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Klinger
 3-1440-1-1 
 3-1440-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Počúvadlo
 3-1450-1-1 
 3-1450-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Komorovské vodné nádrže
 3-1630-1-1 
 3-1630-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Veľká Kolpašská nádrž
 3-4820-1-1 
 3-4820-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Banská Belá
 3-4900-1-1 
 3-4900-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Bratislava 2
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Zelená voda 1
 1-1160-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Bratislava 3
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Kalná
 1-0960-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | –
Štrkovisko Stará tehelňa
 1-1070-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
30 cm | –
Štrkovisko Vajnory 1
 1-1110-1-1 
Štrkovisko Vajnory 2
 1-1120-1-1 
Bratislava 4
kaprové vody
(modrá)
Dunaj č. 4, Karloveské rameno
 1-0140-1-1 
 1-0140-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný vo vyznačenej časti ochranného pásma I. stupňa (vodárenský zdroj)!
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 4, Devínske rameno
 1-0141-1-1 
Bratislava 5
kaprové vody
(červená)
Dunaj č. 3, Rusovecko – Jarovecká sústava ramien
 1-0130-1-1 
 1-0130-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Bratislava 5
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko U horára
 1-1100-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Brezno
kaprové vody
(červená)
VN Závadka nad Hronom
 3-5980-1-1 
 3-5980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Brezno
lipňové vody
(okrová)
Hron č. 11b  H 
 3-1131-6-1 
 3-1131-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Rohozná
 3-3350-5-1 
 3-3350-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Brodské
kaprové vody
(modrá)
Morava č. 7a
 2-1351-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | –
Brodské
kaprové vody
(červená)
OR Krátke
 2-1352-1-1 
 2-1352-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | –
OR Podkova
 2-1353-1-1 
 2-1353-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Hámre
 2-1580-1-1 
 2-1580-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Patkový Piesok
 2-1870-1-1 
 2-1870-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Brodské
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Brodské
 2-3040-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | –
Bytča
kaprové vody
(modrá)
Hričovský kanál č. 2b
 3-1030-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
Hričovský kanál č. 2a
 3-1031-1-1 
Váh č. 12
 3-4610-1-1 
 3-4610-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05. v hornom úseku revíra od tabule po tabuľu, t.j., zhruba od úrovne futbalového ihriska v obci Horný Hričov po priehradné teleso VN Hričov, neresisko rýb označené tabuľami!
 3-4610-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.12. do 15.03. pri cestnom moste v Bytči (100 m nad a 100 m pod mostom), zimovisko rýb označené tabuľami!
 3-4610-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.12. do 14.03. v hornom úseku revíra od tabule po tabuľu, t.j., zhruba od úrovne futbalového ihriska v obci Horný Hričov po priehradné teleso VN Hričov, zimovisko rýb označené tabuľami!
Bytča
kaprové vody
(červená)
VN Mikšová
 3-5400-1-1 
 3-5400-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
Čadca
kaprové vody
(modrá)
Kysuca č. 3
 3-1850-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Čadca
kaprové vody
(červená)
VN Milošová
 3-3440-1-1 
 3-3440-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
50 cm | –
 pstruh potočný 
45 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Čadca
kaprové vody
(zelená)
Čerňanský rybník
 3-0530-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
50 cm | –
Rybník Svrčinovský
 3-3520-1-1 
Čadca
lipňové vody
(okrová)
Bystrica č. 1a  CHAP 
 3-0380-5-4 
 3-0380-5-4  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 CHAP 
Bystrica č. 1b
 3-0381-5-1 
 3-0381-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Čierňanka č. 1
 3-0540-5-1 
 3-0540-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
Dolný Kubín
kaprové vody
(červená)
OR Istebné
 3-2620-1-1 
 3-2620-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Dolný Kubín
pstruhové vody
(žltá)
Bystrička
 3-0400-4-1 
 3-0400-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Istebnianka
 3-1300-4-1 
 3-1300-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Jasenovský potok
 3-1360-4-1 
 3-1360-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Lehotský potok
 3-1910-4-1 
 3-1910-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Pucov potok
 3-3080-4-1 
 3-3080-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Zázrivka
 3-6130-4-1 
 3-6130-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Žaškovský potok
 3-6190-4-1 
 3-6190-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Dolný Kubín
lipňové vody
(okrová)
Orava č. 1a  H 
 3-2710-6-1 
 3-2710-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 mrena severná 
60 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Drahovce
kaprové vody
(modrá)
Dudváh č. 3
 2-0430-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
N – kanál
 2-1391-1-1 
Váh č. 5
 2-4400-1-1 
Drahovce
kaprové vody
(červená)
MR Kochanová
 2-1680-1-1 
 2-1680-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
MR Važina 1
 2-4130-1-1 
 2-4130-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
MR Važina 2
 2-4131-1-1 
 2-4131-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Drahovce
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Baková
 2-2880-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
Štrkovisko Klčoviny
 2-3450-1-1 
Štrkovisko Kňazová
 2-3470-1-1 
Štrkovisko Vinišov
 2-4200-1-1 
Dunajská Lužná
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Malá Voda
 1-0900-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Štrkovisko Kalinkovo
 1-0950-1-1 
Štrkovisko Veľká Voda
 1-1040-1-1 
Štrkovisko Za Hrádzu
 1-1050-1-1 
Dunajská Streda
kaprové vody
(modrá)
Klátovské rameno č. 2
 2-1040-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Malý Dunaj č. 3
 2-1210-1-1 
Žitnoostrovské kanály č. 3
 2-5690-1-1 
Dunajská Streda
kaprové vody
(červená)
OR Trstice
 2-1950-1-1 
 2-1950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Dunajská Streda
kaprové vody
(zelená)
Rašelinisko Horná Potôň – Lúky – 3
 2-2240-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Štrkovisko Bendö č. 1
 2-2930-1-1 
Štrkovisko Čečinská Potôň
 2-3080-1-1 
Štrkovisko Michal na Ostrove – Kolónia
 2-3680-1-1 
Štrkovisko Ohrady č. 1 a 2
 2-3780-1-1 
Štrkovisko Orechová Potôň č. 2
 2-3830-1-1 
Štrkovisko Padáň
 2-3850-1-1 
Štrkovisko Trhová Hradská
 2-4090-1-1 
Štrkovisko Veľké Blahovo
 2-4140-1-1 
Gajary
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Gajarské
 1-0910-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Galanta
kaprové vody
(modrá)
Čierna voda č. 1
 2-0320-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Dudváh č. 1
 2-0410-1-1 
Malý Dunaj č. 4
 2-1220-1-1 
Galanta
kaprové vody
(červená)
OR Starý les (Aggerdő)
 2-1920-1-1 
 2-1920-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Galanta
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Čierny Brod
 2-3110-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Štrkovisko Dolné Saliby
 2-3150-1-1 
Štrkovisko Zúgó
 2-4270-1-1 
Gelnica
kaprové vody
(modrá)
Hnilec č. 1
 4-0550-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Gelnica
pstruhové vody
(žltá)
Hnilec č. 2
 4-0560-4-1 
 4-0560-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Kojšovský potok
 4-1020-4-1 
 4-1020-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Perlovský potok
 4-1900-4-1 
 4-1900-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
VN Jaklovce
 4-3400-4-1 
 4-3400-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
VN Thurzov č. 1 a 2
 4-3850-4-1 
 4-3850-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Handlová
kaprové vody
(zelená)
Handlovský rybník
 1-0270-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 úhor európsky 
60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Rybník Konštantín
 3-3410-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 úhor európsky 
60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Handlová
pstruhové vody
(žltá)
Handlovka č. 2
 3-0870-4-1 
 3-0870-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Hlohovec
kaprové vody
(modrá)
Dudváh č. 2b
 2-0421-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 45 cm
 mieň sladkovodný 
40 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | 80 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
Váh č. 4
 2-4390-1-1 
Hlohovec
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Drahovce č. 1
 2-2780-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 45 cm
 mieň sladkovodný 
40 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | 80 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
Štrkoviská Zelenice
 2-2820-1-1 
Štrkovisko Koplotovce
 2-3510-1-1 
Štrkovisko Madunice
 2-3610-1-1 
Štrkovisko Peter
 2-3870-1-1 
Štrkovisko Siladice
 2-3950-1-1 
Štrkovisko Ypsilon
 2-4240-1-1 
Holíč
kaprové vody
(modrá)
Chvojnica č. 1
 2-0280-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 sumec veľký 
80 cm | –
 šťuka severná 
65 cm | –
 úhor európsky 
70 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Farská voda
 2-0640-1-1 
Kanál Kátovské jazero
 2-0981-1-1 
Melioračný kanál Tvrdonice
 2-1300-1-1 
Morava č. 7b
 2-1350-1-1 
Holíč
kaprové vody
(červená)
Kátovský Kút
 2-1020-1-1 
 2-1020-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 sumec veľký 
80 cm | –
 šťuka severná 
65 cm | –
 úhor európsky 
70 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
VN Prietržka
 2-5160-1-1 
 2-5160-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Holíč
kaprové vody
(zelená)
Baráky
 2-0081-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 sumec veľký 
80 cm | –
 šťuka severná 
65 cm | –
 úhor európsky 
70 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Štrkovisko Adamov č. 1
 2-2830-1-1 
Štrkovisko Adamov č. 2
 2-2840-1-1 
Štrkovisko Boričky I.
 2-3010-1-1 
Štrkovisko Holíč
 2-3290-1-1 
Štrkovisko Unín
 2-4120-1-1 
Hurbanovo
kaprové vody
(modrá)
Kanál Stará Gúta
 2-1000-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
Kanál Vrbová
 2-1010-1-1 
Spojovací kanál Martovce
 2-2680-1-1 
Stará Nitra č. 2
 2-2700-1-1 
Žitava č. 1
 2-5600-1-1 
Hurbanovo
kaprové vody
(červená)
VN Vlkanovo
 2-4221-1-1 
 2-4221-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
Hurbanovo
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Konkol
 2-3500-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
Nový Diel
 2-1470-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
Štrkoviská Vlkanovo
 2-2810-1-1 
Štrkovisko Bajč
 2-2870-1-1 
Štrkovisko Bohatá
 2-2990-1-1 
Štrkovisko Imeľ
 2-3350-1-1 
Štrkovisko Kotelnica č. 1
 2-3520-1-1 
Štrkovisko Pavlov Dvor
 2-3860-1-1 
Jelšava
kaprové vody
(červená)
OR Muráň
 3-2650-1-1 
 3-2650-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
VN Gemerské Teplice
 3-5030-1-1 
 3-5030-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Jelšava
 3-5140-1-1 
 3-5140-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Jelšava
kaprové vody
(zelená)
VN Miková
 3-5390-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Kežmarok
kaprové vody
(modrá)
Vrbovský potok
 4-4090-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
50 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | 50 cm
 pstruh potočný 
30 cm | 50 cm
 sivoň potočný 
30 cm | 50 cm
 šťuka severná 
80 cm | 100 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 80 cm
Kežmarok
kaprové vody
(červená)
VN Kežmarok
 4-3450-1-1 
 4-3450-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
50 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | 50 cm
 pstruh potočný 
30 cm | 50 cm
 sivoň potočný 
30 cm | 50 cm
 šťuka severná 
80 cm | 100 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 80 cm
VN Vrbov č. 1
 4-3930-1-1 
 4-3930-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
50 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | 50 cm
 pstruh potočný 
30 cm | 50 cm
 sivoň potočný 
30 cm | 50 cm
 šťuka severná 
80 cm | 100 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 80 cm
VN Žakovce
 4-4060-1-1 
 4-4060-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Kežmarok
pstruhové vody
(žltá)
Biela voda
 4-0100-4-1 
 4-0100-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | 50 cm
 pstruh potočný 
30 cm | 50 cm
 sivoň potočný 
30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 80 cm
Holumnický potok č. 1
 4-0610-4-1 
 4-0610-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Ľubický potok č. 1
 4-1330-4-1 
 4-1330-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Poprad č. 6a
 4-1990-4-1 
 4-1990-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Poprad č. 6c
 4-1992-4-1 
 4-1992-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Toporecký potok
 4-2880-4-1 
 4-2880-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
VN Mlynčeky II.
 4-3601-4-1 
 4-3601-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
VN Zlatná
 4-4050-4-1 
 4-4050-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Kežmarok
lipňové vody
(okrová)
Poprad č. 4  H 
 4-1970-6-1 
 4-1970-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | 50 cm
 pstruh potočný 
30 cm | 50 cm
 sivoň potočný 
30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 80 cm
Kolárovo
kaprové vody
(modrá)
Čergovský kanál
 2-0300-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | –
Malý Dunaj č. 1
 2-1190-1-1 
Váh č. 1
 2-4360-1-1 
Kolárovo
kaprové vody
(červená)
OR Kolárovské
 2-1690-1-1 
 2-1690-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
Kolárovo
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Čergov
 2-3090-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
Komárno
kaprové vody
(modrá)
Ižianský kanál č. 2
 2-2090-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | –
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Stará Nitra č. 1
 2-2690-1-1 
Vážsky Dunaj
 2-4440-1-1 
Žitava kanál č. 2
 2-5660-1-1 
Žitnoostrovské kanály č. 1
 2-5670-1-1 
Komárno
kaprové vody
(červená)
Akácos
 2-0010-1-1 
 2-0010-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Apáli
 2-0020-1-1 
 2-0020-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Konkoli
 2-1070-1-1 
 2-1070-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Komárno
kaprové vody
(zelená)
Jazero Kakal
 2-0841-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Štrkovisko Číčov
 2-3100-1-1 
Štrkovisko Kava I.
 2-3420-1-1 
Štrkovisko Kližská Nemá
 2-3460-1-1 
Štrkovisko Nesvady
 2-3760-1-1 
Štrkovisko Sokolce
 2-3960-1-1 
Košice
kaprové vody
(červená)
VN Bidovce
 4-3220-1-1 
 4-3220-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
VN Seňa
 4-3770-1-1 
 4-3770-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Vyšná Kamenica
 4-3960-1-1 
 4-3960-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Košice
kaprové vody
(zelená)
Jazero Izra
 4-0830-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
Jazero Košice
 4-0840-1-1 
Štrkovisko Čaňa – Hutné stavby
 4-2620-1-1 
Štrkovisko Čaňa – Hutné stavby cintorín
 4-2630-1-1 
Štrkovisko Čaňa – Nové jazero
 4-2640-1-1 
Štrkovisko Čaňa – Staré jazero
 4-2660-1-1 
Štrkovisko Kokšov – Bakša
 4-2690-1-1 
Vranie jazero
 4-4081-1-1 
Štrkovisko Geča
 4-2670-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
Štrkovisko Kechnec
 4-2680-1-1 
Štrkovisko Krásna nad Hornádom
 4-2700-1-1 
Košice
pstruhové vody
(žltá)
Hornád č. 2a
 4-0640-4-1 
 4-0640-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 zákonná lovná miera 
Hornád č. 2c
 4-0642-4-1 
 4-0642-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Jazero Košice Priemyselná časť
 4-0841-4-1 
 4-0841-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
VN Bukovec I.
 4-3270-4-1 
 4-3270-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Krupina
kaprové vody
(červená)
VN Rykynčice
 3-5701-1-1 
 3-5701-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
VN Sebechleby
 3-5710-1-1 
 3-5710-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Krupina
 3-5250-1-1 
 3-5250-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 pleskáč siný 
40 cm | –
 pleskáč tuponosý 
40 cm | –
 pleskáč vysoký 
40 cm | –
 pleskáč zelenkavý 
40 cm | –
Krupina
pstruhové vody
(žltá)
Bebrava
 3-0030-4-1 
 3-0030-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
28 cm | –
Belujský potok
 3-0060-4-1 
 3-0060-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Krupinica č. 3
 3-1780-4-1 
 3-1780-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Litava č.1
 3-2000-4-1 
 3-2000-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Vajsov
 3-4750-4-1 
 3-4750-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Kúty
kaprové vody
(modrá)
Morava č. 6
 2-1340-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Kúty
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Drahy
 2-3200-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Štrkovisko Kúty
 2-3560-1-1 
Štrkovisko u Janíčkov
 2-4100-1-1 
Kysucké Nové Mesto
kaprové vody
(modrá)
Kysuca č. 2a  H 
 3-1840-2-1 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Kysucké Nové Mesto
kaprové vody
(červená)
VN Nesluša
 3-5460-1-1 
 3-5460-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 jeseter malý 
45 cm | 55 cm
 jeseter sibírsky 
45 cm | 55 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
Kysucké Nové Mesto
pstruhové vody
(žltá)
Povinský potok
 3-2960-4-1 
 3-2960-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Rudinský potok
 3-3380-4-1 
 3-3380-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Levice
kaprové vody
(modrá)
Hron č. 3
 2-0760-1-1 
 2-0760-1-1  Mŕtve rameno v katastri obce Horná Seč a Kalná nad Hronom, čiastkové povodie potoka Podlužianka od cestného mosta v obci Starý Hrádok po pramene, povodie potoka Nová Podlužianka od jej ústia do rieky Hron pri obci Vyšné nad Hronom po jej výtok pri ČOV Levice, potoky Korlát, Lipník a Kozárovský (Čaradický), Rybnícky potok, Teplička, Kráľovka, Čajkovský potok vrátane prítoku Burda, Gondovský potok, Kamenec vrátane prítokov, Ďúrsky potok vrátane prítokov a Zahajský potok od ústia po pramene.
 2-0760-1-1  2-0760-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Upozornenie: Vzdutia nad vodnými stavbami MVE Turá, MVE Tekov, MVE Kalná nad Hronom a MVE Veľké Kozmálovce tvoria samostatné rybárske revíry, kde platí zákaz lovu všetkých druhov rýb v súlade s § 13 ods. 5, písm. a) zákona o rybárstve.
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Perec č. 3
 2-2120-1-1 
 2-2120-1-1  Spodný úsek Hrončeka od ústia do VN Kalná nad Hronom po vyústenie rybovodu MVE Tekov tvorí súčasť rybovodu a predstavuje  CHRO .
 2-2120-1-1  Zákaz lovu rýb od 15. 3. do 31. 5. v úseku od vyústenia rybovodu po svoj vznik prepadom z potoka Perec – neresisko!
Sikenica č. 2
 2-2660-1-1 
Levice
kaprové vody
(červená)
VN Bátovce
 2-4490-1-1 
 2-4490-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Devičany
 2-4640-1-1 
 2-4640-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Drženice
 2-4671-1-1 
 2-4671-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Kalná nad Hronom
 2-4870-1-1 
 2-4870-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4870-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný 50 m od rybovodu!
VN Kozárovce
 2-4910-1-1 
 2-4910-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Veľké Kozmálovce
 2-4920-1-1 
 2-4920-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4920-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný 50 m od rybovodu!
VN Tekov
 2-5342-1-1 
 2-5342-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Turá
 2-5420-1-1 
 2-5420-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Levice
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Mýtne Ludany
 2-3740-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Štrkovisko Tlmače
 2-4921-1-1 
Levoča
kaprové vody
(červená)
VN Klčov
 4-3470-1-1 
 4-3470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
Levoča
kaprové vody
(zelená)
VN Levočské Lúky
 4-3560-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
Levoča
pstruhové vody
(žltá)
Levočský potok č. 3
 4-1240-4-1 
 4-1240-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
35 cm | –
VN Levočská Dolina
 4-3550-4-1 
 4-3550-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Liptovský Hrádok
pstruhové vody
(žltá)
Boca
 3-0230-4-1 
 3-0230-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Váh č. 22a
 3-4730-4-1 
 3-4730-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Liptovský Mikuláš
pstruhové vody
(žltá)
Jalovecký potok
 3-1320-4-1 
 3-1320-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Malatínka
 3-2160-4-1 
 3-2160-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Paludžanka
 3-2800-4-1 
 3-2800-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Petruška
 3-2850-4-1 
 3-2850-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Smrečianka
 3-3800-4-1 
 3-3800-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Štiavnica č. 1
 3-3990-4-1 
 3-3990-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Trnovec
 3-4400-4-1 
 3-4400-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Lučenec
kaprové vody
(modrá)
Ipeľ č. 5
 3-1260-1-1 
Lov na rybku a prívlač povolený od 01.04. do 31.01. na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1.
 3-1260-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, v rybom prechode a min. 100m nad a pod rybím prechodom!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Ipeľ č. 6
 3-1270-1-1 
Lučenec
kaprové vody
VN Ľadovo
 3-5290-1-1 
 3-5290-1-1  Zákaz lovu rýb! Revír je vypustený!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Lučenec
kaprové vody
(červená)
VN Mýtna
 3-5440-1-1 
 3-5440-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Mýtna
 3-5440-1-1 
 3-5440-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Ratka
 3-5650-1-1 
 3-5650-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Šiatorská Bukovinka
 3-5790-1-1 
 3-5790-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Uhorské
 3-5920-1-1 
 3-5920-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Veľké Dravce
 3-5950-1-1 
 3-5950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Lučenec
kaprové vody
(zelená)
Kúpna Baňa
 3-1800-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Štrkoviská Trebeľovce – Lazy
 3-4050-1-1 
Štrkovisko Rapovce
 3-4200-1-1 
Štrkovisko Veľká nad Ipľom I.
 3-4260-1-1 
Marcelová
kaprové vody
(modrá)
Ižianský kanal č. 1
 2-2080-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Vojnícky potok
 2-5550-1-1 
Žitava kanál č. 1
 2-5650-1-1 
Marcelová
kaprové vody
(červená)
OR Virt
 2-0930-1-1 
 2-0930-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
OR Kőrtvélyes
 2-1700-1-1 
 2-1700-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Marcelová
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Virt
 2-4210-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Martin
kaprové vody
(modrá)
VN Široká
 3-1980-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Derivačný kanál Váhu
 3-0660-2-1 
 3-0660-2-1  Zákaz lovu rýb celoročný na jednotlivých vodohospodárskymi objektami stanovených bezpečnostných pásiem 100 m nad a pod haťami!
 3-0660-2-1  Zákaz lovu rýb od 15.12. do 15.03. v tabuľami vyznačených častiach kanála pod hydrocentrálami v Krpeľanoch, Sučanoch a na Lipovci – zimoviská rýb!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh č. 17  H 
 3-4670-2-1 
 3-4670-2-1  Vývarisko pod VN Krpeľany, úsek od vtoku Turca po Lipovecký most, úseky 50 m nad a 50 m pod lanovou lavicou cez Váh v Turanoch, železničným mostom v Turanoch, lavicou pre peších do Kľačian a úseky 50 m nad viaduktom štátnej cesty I/18 a 50 m pod starým cestným mostom v Sučanoch sú zimoviskami rýb (15.12. – 15.03.) vyznačené tabuľami. V zmysle platného manipulačného poriadku VS Krpeľany – Sučany – Lipovec je na jednotlivých vodohospodárskych objektoch stanovené bezpečnostné pásmo 100 m nad a pod haťami, kde je zakázaný rybolov!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Martin
kaprové vody
(červená)
OR Biele Brehy
 3-2590-1-1 
 3-2590-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-2590-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 15.06. v tabuľami vyznačenej západnej časti revíru – neresisko!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
OR Ratkovo
 3-2690-1-1 
 3-2690-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Martin
kaprové vody
(zelená)
Rybník Ďanová
 3-3390-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Štrkovisko Za Ráztokou
 3-5970-1-1 
Štrkovisko Bôr
 3-4070-1-1 
Štrkovisko Chrenkova pláň
 3-4090-1-1 
Štrkovisko Sučany
 3-4220-1-1 
Štrkovisko Turiansky most
 3-4240-1-1 
Martin
pstruhové vody
(žltá)
Biely potok
 3-0130-4-1 
 3-0130-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Blatnický potok
 3-0190-4-1 
 3-0190-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Necpalský potok
 3-2410-4-1 
 3-2410-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Pivovarský potok
 3-2860-4-1 
 3-2860-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Studenec
 3-3930-4-1 
 3-3930-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Šútovský potok č. 1
 3-4270-4-1 
 3-4270-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Valčiansky potok
 3-4770-4-1 
 3-4770-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Vríca
 3-6030-4-1 
 3-6030-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Kantorský potok
 3-1510-4-1 
 3-1510-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Martin
lipňové vody
(okrová)
Turiec č. 1b  H 
 3-4431-6-1 
 3-4431-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh č. 16  H 
 3-4650-6-1 
 3-4650-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
Michalovce
kaprové vody
(modrá)
Laborec č. 2
 4-1130-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava
 4-4140-1-1 
Čierna voda
 4-0330-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
Duša
 4-0440-1-1 
Okna č. 1a
 4-1560-1-1 
Sobranecký potok č. 1
 4-2380-1-1 
Sobranecký potok č. 2
 4-2390-1-1 
Michalovce
kaprové vody
(červená)
VN Budkovce I
 4-3260-1-1 
 4-3260-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
VN Budkovce II
 4-3261-1-1 
 4-3261-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Kolibabovce
 4-3490-1-1 
 4-3490-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Pozdišovce
 4-3710-1-1 
 4-3710-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Vinné jazero
 4-3900-1-1 
 4-3900-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Vyšná Rybnica
 4-3970-1-1 
 4-3970-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Michalovce
kaprové vody
(zelená)
Materialová jama Michalovce.
 4-1450-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
VN Blatce /Lapoš/
 4-3230-1-1 
Moldava nad Bodvou
kaprové vody
(červená)
VN Janík
 4-3420-1-1 
 4-3420-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
VN Nižný Lanec /Kanaš/
 4-3630-1-1 
 4-3630-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Moldava nad Bodvou
kaprové vody
(červená)
VN Paňovce
 4-3690-1-1 
 4-3690-1-1  Zákaz lovu rýb! Revír je vypustený!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
Námestovo
pstruhové vody
(žltá)
Biela Orava č. 3
 3-0090-4-1 
 3-0090-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
28 cm | –
Nitra
kaprové vody
(modrá)
Nitra č. 3
 2-1420-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
Radošina č. 1
 2-2180-1-1 
Nitra
kaprové vody
(červená)
Koniarovce
 2-1060-1-1 
 2-1060-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
OR Cítenka
 2-1540-1-1 
 2-1540-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Jelšovce
 2-1660-1-1 
 2-1660-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Ľudovítová I.
 2-1740-1-1 
 2-1740-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Ľudovítová III.
 2-1760-1-1 
 2-1760-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Ľudovítová IV.
 2-1770-1-1 
 2-1770-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Rohlík
 2-1890-1-1 
 2-1890-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Staré Čechynce
 2-1910-1-1 
 2-1910-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Veľká Hangócka
 2-1980-1-1 
 2-1980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Jelenec II.
 2-4860-1-1 
 2-4860-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Nitra
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Branč – Gergelová
 2-3030-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
Štrkovisko Čechynce
 2-3070-1-1 
Nové Mesto nad Váhom
kaprové vody
(modrá)
Váh č. 7
 2-4420-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 šťuka severná 
70 cm | –
Nové Mesto nad Váhom
kaprové vody
(červená)
OR Váhu
 2-1970-1-1 
 2-1970-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
Nové Mesto nad Váhom
kaprové vody
(zelená)
Štrkoviská Potvorice
 2-2781-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 šťuka severná 
70 cm | –
Štrkoviská Považany
 2-2790-1-1 
Zelená Voda
 2-5590-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 šťuka severná 
70 cm | –
 zubáč veľkoústy 
50 cm | –
Nové Zámky
kaprové vody
(modrá)
Cergát č. 1
 2-0230-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Cergát č. 2
 2-0240-1-1 
Chrenovka
 2-0260-1-1 
Mlynský náhon
 2-1310-1-1 
Nitra č. 1
 2-1400-1-1 
Spojovací kanál Cergát-Váh
 2-2670-1-1 
Žitava č. 2
 2-5610-1-1 
Nové Zámky
kaprové vody
(červená)
OR Bánov
 2-1500-1-1 
 2-1500-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
OR Berek
 2-1520-1-1 
 2-1520-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
MR Nitry – Podháj
 2-1830-1-1 
 2-1830-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Branovo
 2-4530-1-1 
 2-4530-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Dubník
 2-4680-1-1 
 2-4680-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Rúbaň č. 2
 2-5240-1-1 
 2-5240-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Svodín
 2-5320-1-1 
 2-5320-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Nové Zámky
kaprové vody
(zelená)
VN Dôchodcov
 2-0840-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Štrkovisko pri elektrárni
 2-0870-1-1 
Štrkovisko Kurzweillovo
 2-1120-1-1 
Rašelinisko Zemné
 2-2220-1-1 
Rašelinisko Palárikovo
 2-2250-1-1 
Štrkovisko Bešeňov
 2-2950-1-1 
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 1
 2-3210-1-1 
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 2
 2-3220-1-1 
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 4
 2-3240-1-1 
Štrkovisko Záhoň
 2-4250-1-1 
Orlov
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Orlov
 4-2720-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Orlov
lipňové vody
(okrová)
Poprad č. 2a  H   hraničná voda (PL)
 4-1950-6-1 
 4-1950-6-1  Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
 4-1950-6-1  Denný čas lovu rýb:    6-18 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
Partizánske
kaprové vody
(modrá)
Bebrava č. 1
 2-0090-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Nitra č. 5b
 2-1441-1-1 
Nitrica č. 1b
 2-1551-1-1 
Nitrica č. 1d
 2-1553-1-1 
Partizánske
kaprové vody
(červená)
OR Nedanovce
 2-1820-1-1 
 2-1820-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
VN Partizánske
 2-5120-1-1 
 2-5120-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Veľké Uherce
 2-5470-1-1 
 2-5470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Partizánske
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Žabokreky
 2-4280-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Partizánske
pstruhové vody
(žltá)
Nitrica č. 2
 2-1460-4-1 
 2-1460-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Nitrica č.1c
 2-1552-4-1 
 2-1552-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Osliansky potok č. 1
 2-2020-4-1 
 2-2020-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Vyčoma č. 1
 2-5570-4-1 
 2-5570-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Pezinok
kaprové vody
(modrá)
Gidra č. 1b
 1-0151-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
Šúrsky potok
 1-1220-1-1 
Pezinok
kaprové vody
(červená)
VN Budmerice II.
 1-1280-1-1 
 1-1280-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 1-1280-1-1  Zákaz lovu z vytvorených priechodov v bočnej betónovej vlnolamovej hrádzi, ktoré umožňujú prístup k vodnej ploche!
 kapor rybničný 
45 cm | –
VN Kučišdorf
 1-1340-1-1 
 1-1340-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Modra – Harmónia
 1-1370-1-1 
 1-1370-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
VN Slnečné Údolie
 1-1400-1-1 
 1-1400-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Vištuk
 1-1421-1-1 
 1-1421-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Pezinok
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Dolná Tehelňa Pezinok
 1-0880-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
VN Modra – Kráľová
 1-1371-1-1 
Panonský Les
 1-1380-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
VN Zadný Šúr
 1-1450-1-1 
Piešťany
kaprové vody
(modrá)
Dubová
 2-0400-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 jalec hlavatý 
50 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pleskáč vysoký 
50 cm | –
 sumec veľký 
70 cm | 180 cm
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 90 cm
Dudváh č. 4
 2-0440-1-1 
Striebornica č.1
 2-2720-1-1 
Váh č. 6
 2-4410-1-1 
Rimplerova važina
 2-4413-1-1 
Piešťany
kaprové vody
(červená)
OR Piešťanské
 2-1880-1-1 
 2-1880-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 jalec hlavatý 
50 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pleskáč vysoký 
50 cm | –
 sumec veľký 
70 cm | 180 cm
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 90 cm
Agátky
 2-4411-1-1 
 2-4411-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Kocianova važina
 2-4412-1-1 
 2-4412-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Piešťany
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Dlhé kusy
 2-3140-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 jalec hlavatý 
50 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pleskáč vysoký 
50 cm | –
 sumec veľký 
70 cm | 180 cm
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 90 cm
Štrkovisko Horná Streda č. 1
 2-3300-1-1 
Štrkovisko Horná Streda č. 2
 2-3301-1-1 
Štrkovisko Horná Streda č. 3
 2-3302-1-1 
Štrkovisko Horná Streda č. 4
 2-3303-1-1 
Piešťany
pstruhové vody
(žltá)
Modrovský potok
 2-1320-4-1 
 2-1320-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 amur biely 
70 cm | –
 jalec hlavatý 
50 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pleskáč vysoký 
50 cm | –
 sumec veľký 
70 cm | 180 cm
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 90 cm
Striebornica č. 2
 2-2721-4-1 
 2-2721-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Považská Bystrica
kaprové vody
(modrá)
Hričovský kanál č. 1
 3-1040-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Marikovský potok č. 1
 3-2200-1-1 
Váh č. 11
 3-4600-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Prešov
kaprové vody
(zelená)
Štrkoviská Veľký Šariš
 4-2571-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
Prievidza
kaprové vody
(modrá)
Handlovka č. 1
 3-0850-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Nitra č. 6a
 3-2440-1-1 
Prievidza
kaprové vody
(červená)
OR Nitra č.1
 3-2660-1-1 
 3-2660-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Brezany
 3-4950-1-1 
 3-4950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Kanianka
 3-5170-1-1 
 3-5170-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Lazany
 3-5300-1-1 
 3-5300-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nitrianske Rudno
 3-5470-1-1 
 3-5470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nováky
 3-5510-1-1 
 3-5510-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Prievidza
pstruhové vody
(žltá)
Nitrica č. 3
 3-2470-4-1 
 3-2470-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Púchov
kaprové vody
(modrá)
Nosicko – Kočkovský kanál
 3-2520-1-1 
 jeseter malý 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh č. 10  H 
 3-4580-2-1 
 3-4580-2-1  Zákaz lovu rýb celoročný od začiatku rybovodu (označeného tabuľou) po hať Dolné Kočkovce!
 3-4580-2-1  Zákaz lovu rýb od 16.03. do 01.06. v úseku od sútoku Váhu a Nosicko – Kočkovského kanála v meste Púchov (lokalita Špic) po priehradné teleso VN Nosice – neresisko rýb!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jeseter malý 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Púchov
kaprové vody
(červená)
VN Dolné Kočkovce – Balaton
 3-5020-1-1 
 3-5020-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
VN Ihrište
 3-5070-1-1 
 3-5070-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Púchov
kaprové vody
(zelená)
Štrkoviská Horenická Hôrka
 3-4030-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Štrkoviská Lednické Rovne
 3-4040-1-1 
Štrkovisko Odhánky
 3-4161-1-1 
Štrkovisko Pod železničným mostom
 3-4171-1-1 
RADA Žilina
kaprové vody
(modrá)
Dunaj č. 1
 2-0480-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 2
 2-0490-1-1 
Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia
 2-0500-1-1 
Dunaj č. 3 ľavostranný priesakový kanál VD
 2-0520-1-1 
Dunaj č. 3 pravostranný priesakový kanál VD
 2-0580-1-1 
Vodná plocha kanála od ústia do odpadového kanála pod hydrocentrálou v Gabčíkove po začiatok kanála pri obci Dobrohošť. Revír nie je hraničná voda. Revír nie je hraničná voda.
Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko – Jarovecký
 2-0600-1-1 
Dunaj č. 4
 2-0620-1-1 
Dunaj č. 3  H 
 2-0510-1-1 
Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku.
 2-0510-1-1   hraničná voda  Staré koryto Dunaja od rkm 1810 po hraničný kameň – rkm 1850,5 je hraničná voda (ľavá strana).
 hlavátka podunajská  80 cm | –
 2-0510-1-1  V úseku od dolnej hranice ihlanového sklzu po hať na obtoku (tzv. bazén) je celoročný zákaz rybolovu  CHRO !
 2-0510-1-1  Mošonský Dunaj od hranice s Maďarskom po malú vodnú elektráreň v Čunove nie je hraničná voda.
 hlavátka podunajská  80 cm | –
 boleň dravý 
50 cm | –
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 3 – odpadový kanál VD  H 
 2-0550-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
RADA Žilina
kaprové vody
(červená)
VN Ružiná
 3-5700-1-1 
z dôvodu znižovania vodnej hladiny pod minimálnu prevádzkovú hladinu platí od 07.11.2020 do odvolania, všeobecný zákaz lovu rýb!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
RADA Žilina
kaprové vody
(červená)
VN Teplý Vrch
 3-5850-1-1 
 3-5850-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Dunaj č. 3 – OR horná inundácia  H 
 2-0560-1-1 
 2-0560-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
50 cm | –
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 3 – OR stredná inundácia
 2-0570-1-1 
 2-0570-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 3 zdrž VD Hrušov-Čunovo
 2-0610-1-1 
Vodná plocha zdrže na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou (mimo Rusovecko – Jaroveckej súst. ramien – samostatný revír č. 1-0130-1-1). Vodná plocha zdrže na pravej strane od pkm 29 VD (tabuľa „Stop športovej plavbe“ po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou). Revír nie je hraničná voda.
 2-0610-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-0610-1-1  Z dôvodu výstavby Danubia parku na pravej strane zdrže v úseku od Mošonskej VE po nápustný objekt poldra v úseku vyznačenom tabuľami zákaz vstupu je lov rýb z brehovej čiary zakázaný v období od osadenia tabúľ ZÁKAZ VSTUPU do ukončenia stavebných prác. Obmedzenie lovu rýb môže nastať počas roka, v prípade, že začnú prípravné a stavebné práce na projekte Danubia Park.
VN Kráľová
 2-4930-1-1 
 2-4930-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
VN Sĺňava
 2-5270-1-1 
 2-5270-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nosice
 3-5480-1-1 
 3-5480-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Orava
 3-5530-1-1 
 3-5530-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Žilina
 3-6010-1-1 
 3-6010-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Liptovská Mara
 3-5340-1-1 
 3-5340-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 15 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
VN Ružín
 4-3750-1-1 
 4-3750-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
RADA Žilina
pstruhové vody
(žltá)
VN Palcmanská Maša
 4-3680-4-1 
 4-3680-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
35 cm | –
RADA Žilina
lipňové vody
(okrová)
Orava č. 2b  H 
 3-2721-6-1 
 3-2721-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 podustva severná 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Rimavská Sobota
kaprové vody
(modrá)
Blh č. 1
 3-0200-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Rimava č. 2
 3-3260-1-1 
Rimavská Sobota
kaprové vody
(červená)
VN Číž
 3-4980-1-1 
 3-4980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Kurinec
 3-5260-1-1 
 3-5260-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Ožďany
 3-5540-1-1 
 3-5540-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Petrovce
 3-5560-1-1 
 3-5560-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Rohožník
kaprové vody
(zelená)
Ílovisko Konopiská
 1-0181-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 69 cm
Rožňava
kaprové vody
(červená)
VN Hrušov I. a II.
 4-3390-1-1 
 4-3390-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Ružomberok
kaprové vody
(červená)
VN Hrabovo
 3-5080-1-1 
 3-5080-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Ružomberok
kaprové vody
(zelená)
VN Liptovský Sliačik
 3-5330-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Ružomberok
pstruhové vody
(žltá)
Ľupčianka
 3-2110-4-1 
 3-2110-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Revúca
 3-3220-4-1 
 3-3220-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Teplianka
 3-4330-4-1 
 3-4330-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Váh č.19
 3-4700-4-1 
 3-4700-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
40 cm | –
Ružomberok
lipňové vody
(okrová)
Váh č. 18a  H 
 3-4680-6-1 
 3-4680-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
90 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
40 cm | –
Sabinov
kaprové vody
(modrá)
Torysa č. 3
 4-2910-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Sabinov
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Rožkovany č. 1
 4-2570-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Štrkovisko Rožkovany č. 2
 4-2574-1-1 
Sekule – Moravský Svätý Ján
kaprové vody
(modrá)
Odpadový kanál č. 2 „Čekr“
 2-1481-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Sekule – Moravský Svätý Ján
kaprové vody
(červená)
OR Moravský Svätý Ján – dolné
 2-1811-1-1 
 2-1811-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
OR Moravský Svätý Ján – horné
 2-1812-1-1 
 2-1812-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Sekule
 2-1891-1-1 
 2-1891-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Sekule – Moravský Svätý Ján
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Oširíd
 2-3840-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Štrkovisko Lúčky
 2-3600-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Senec
kaprové vody
(zelená)
Hlboké jazero v Senci
 1-0160-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Slnečné jazerá v Senci
 1-0810-1-1 
Štrkovisko Bernolákovo
 1-0870-1-1 
Senica
kaprové vody
(modrá)
Myjava č. 2a
 2-1380-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
Senica
kaprové vody
VN Osuské
 2-5110-1-1 
 2-5110-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-5110-1-1  Revír je vypustený!
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
Senica
kaprové vody
(červená)
VN Kunov
 2-4950-1-1 
 2-4950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4950-1-1  Zákaz premiestňovania rýb z VN Kunov v živom stave!
 2-4950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.06. v čase od 08.00 – 18.00 h v RO v úseku od začiatku starej chaty RSMS po koniec pláže!
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
Hlbocké rameno
 2-0690-1-1 
 2-0690-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
VN Brezová
 2-4560-1-1 
 2-4560-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4560-1-1  Celoročný (2021) zákaz lovu dravých rýb!
VN Hlboké
 2-4740-1-1 
 2-4740-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Jablonica
 2-4810-1-1 
 2-4810-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Koválov
 2-4900-1-1 
 2-4900-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Radošovce II.
 2-5210-1-1 
 2-5210-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Vrbovce
 2-5520-1-1 
 2-5520-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Senica
pstruhové vody
(žltá)
Myjava č. 2b
 2-1381-4-1 
 2-1381-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
Myjava č. 3
 2-1390-4-1 
 2-1390-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Senica
lipňové vody
(okrová)
Vrbovčianka
 2-5560-4-1 
 2-5560-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
Sereď
kaprové vody
(modrá)
Jarčie č. 2
 2-0820-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Váh č. 3
 2-4380-1-1 
Sereď
kaprové vody
(červená)
OR Dolnostredské
 2-1550-1-1 
 2-1550-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
OR Horný Čepeň
 2-1590-1-1 
 2-1590-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Báb
 2-4460-1-1 
 2-4460-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Sereď
kaprové vody
(zelená)
Nová voda
 2-2770-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Koleno
 2-2771-1-1 
Čepeňské Štrkoviská
 2-2772-1-1 
Štrkovisko Šintava
 2-4020-1-1 
VN Pusté Sady
 2-5190-1-1 
Skalica
kaprové vody
(modrá)
Morava č. 8
 2-1360-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 80 cm
Skalica
kaprové vody
(červená)
OR Lipa
 2-1720-1-1 
 2-1720-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 80 cm
OR Žlutnica
 2-2010-1-1 
 2-2010-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Mlynky
 2-5040-1-1 
 2-5040-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Sládkovičovo
kaprové vody
(modrá)
Čierna voda č. 2
 2-0330-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 35 cm
 šťuka severná 
60 cm | 75 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Sládkovičovo
kaprové vody
(zelená)
Rašelinisko Pusté Úľany č. 1
 2-2300-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 35 cm
 šťuka severná 
60 cm | 75 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 60 cm
Rašelinisko Pusté Úľany č. 2
 2-2310-1-1 
Rašelinisko Veľký Grob
 2-2360-1-1 
Štrkovisko Hrubá Borša
 2-3320-1-1 
Štrkovisko Malá Mača
 2-3630-1-1 
Štrkovisko Vincov les
 2-4190-1-1 
Spišská Belá
kaprové vody
(zelená)
VN Spišská Belá
 4-3800-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
Spišská Stará Ves
lipňové vody
(okrová)
Dunajec č. 2  H   hraničná voda (PL)
 4-0430-6-1 
 4-0430-6-1  Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
 4-0430-6-1  Denný čas lovu rýb:    6-18 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
Stará Ľubovňa
kaprové vody
(zelená)
VN Vengliská
 4-3890-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
Stará Ľubovňa
lipňové vody
(okrová)
Poprad č. 3a  H 
 4-1960-6-1 
 4-1960-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
 sivoň potočný 
30 cm | –
Poprad č. 3c  H 
 4-1962-6-1 
 4-1962-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
Poprad č. 1  H   hraničná voda (PL)
 4-1940-6-1 
 4-1940-6-1  Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
 4-1940-6-1  Denný čas lovu rýb:    6-18 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Stará Turá
kaprové vody
(červená)
VN Dubník č. 1
 2-4690-1-1 
 2-4690-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 jeseter malý 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 80 cm
VN Dubník č. 2
 2-4700-1-1 
 2-4700-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 jeseter malý 
70 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 80 cm
VN Matejovec
 2-5020-1-1 
 2-5020-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 80 cm
Stará Turá
pstruhové vody
(žltá)
Drgonova dolina
 2-0370-4-1 
 2-0370-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Dudváh č. 6
 2-0470-4-1 
 2-0470-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Jablonka
 2-0800-4-1 
 2-0800-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Svidník
kaprové vody
(červená)
VN Vyšný Orlík
 4-3980-1-1 
 4-3980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 jeseter sibírsky 
45 cm | 50 cm
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Svidník
pstruhové vody
(žltá)
Kapišovka
 4-0980-4-1 
 4-0980-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
35 cm | –
Ladomírka č. 1
 4-1170-4-1 
 4-1170-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Ondava č. 6
 4-1700-4-1 
 4-1700-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Svit
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Batizovce č. 1
 4-2600-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 jeseter sibírsky 
45 cm | 65 cm
Štrkovisko Batizovce č. 2
 4-2610-1-1 
VN Starý Mlyn
 4-3820-1-1 
Svit
pstruhové vody
(žltá)
Batizovský potok
 4-0050-4-1 
 4-0050-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Poprad č. 9
 4-2020-4-1 
 4-2020-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Poprad č. 11
 4-2022-4-1 
 4-2022-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Šahy
kaprové vody
(červená)
OR Ipľa – Hrkovce
 2-1610-1-1 
 2-1610-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
60 cm | 90 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
OR Ipľa – Preseľany nad Ipľom
 2-1620-1-1 
 2-1620-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Plášťovce
 2-5130-1-1 
 2-5130-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Vyškovce
 2-5530-1-1 
 2-5530-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Šahy
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Šahy
 2-3980-1-1 
 amur biely 
60 cm | 90 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
Šaľa
kaprové vody
(modrá)
Hlavný kanál Csóványos
 2-0680-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Váh č. 2
 2-4370-1-1 
 2-4370-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v časťi revíru ohraničenej telesom hrádze VN Králová po pomyslenú spojnicu medzi koncom umelého polostrova uprostred toku a začiatkom betónovej cesty na ľavom brehu Váhu. Hraničné body sú označené pevne osadenými stĺpmi bielej farby na polostrove a brehu a pomocnými bójami priamo v toku ( bóje v zimnom období nemusia byť osadené),  CHRO ! Zátoka pod VD Kráľová – Chránená rybia oblasť  CHRO 
Šaľa
kaprové vody
(červená)
MR Neded Kopola
 2-0860-1-1 
 2-0860-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
MR Amerika III.
 2-2400-1-1 
 2-2400-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
MR Šúgo Selice
 2-2470-1-1 
 2-2470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
MR Vizállás
 2-2500-1-1 
 2-2500-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Šaľa
kaprové vody
(zelená)
Hlinisko Tehelňa Žihárec I., II.
 2-2560-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Štrkovisko Kráľová nad Váhom
 2-3550-1-1 
Šamorín
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Kvetoslavov
 2-3570-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 45 cm
 mieň sladkovodný 
40 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | 80 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
Šaštín – Stráže
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Lakšárska Nová Ves
 2-1130-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Štrkovisko Šaštín – Stráže
 2-4010-1-1 
Šoporňa
kaprové vody
(modrá)
Jarčie č. 1
 2-0810-1-1 
 amur biely 
65 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Šoporňa
kaprové vody
(červená)
OR Melečka č. 1
 2-1790-1-1 
 2-1790-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
65 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
OR Melečka č. 2
 2-1800-1-1 
 2-1800-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Pasienok
 2-1860-1-1 
 2-1860-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Šoporňa
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Roličky
 2-3930-1-1 
 amur biely 
65 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Štrkovisko Šoporňa
 2-4030-1-1 
Štúrovo
kaprové vody
(modrá)
Hron č. 1
 2-0740-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Ipeľ č. 1
 2-0770-1-1 
Obidský kanál
 2-1471-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Štúrovo
kaprové vody
(červená)
OR Berek č. 1
 2-1510-1-1 
 2-1510-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
OR Berek č. 2
 2-1511-1-1 
 2-1511-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Berek č. 3
 2-1512-1-1 
 2-1512-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Berek č. 4
 2-1513-1-1 
 2-1513-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Šurany
kaprové vody
(modrá)
Nitra č. 2
 2-1410-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Stará Nitra č. 3
 2-1411-1-1 
Stará Žitava
 2-2710-1-1 
Žitava č. 3
 2-5620-1-1 
Šurany
kaprové vody
(červená)
OR Šuranské
 2-1940-1-1 
 2-1940-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
OR Úľany nad Žitavou
 2-1960-1-1 
 2-1960-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Šurany
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Lipová
 2-1240-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Štrkovisko Mojzesovo – Černík
 2-1260-1-1 
Hlinisko Tehelňa Maňa
 2-1270-1-1 
Štrkovisko Kenderáš
 2-3440-1-1 
Štrkovisko Mojzesovo – Lipová
 2-3730-1-1 
Štrkovisko pri Rybárskom dome
 2-3900-1-1 
Štrkovisko Tona Šurany
 2-4060-1-1 
Štrkovisko Veľký Kýr
 2-4160-1-1 
Tisovec
pstruhové vody
(žltá)
Furmanec
 3-0790-4-1 
 3-0790-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Klenovská Rimava č. 1
 3-1550-4-1 
 3-1550-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Rimava č. 5
 3-3290-4-1 
 3-3290-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Rimava č. 7
 3-3320-4-1 
 3-3320-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Turiec č. 3
 3-4511-4-1 
 3-4511-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Topoľčany
kaprové vody
(modrá)
Nitra č. 4
 2-1430-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
Radošina č. 2
 2-2190-1-1 
Topoľčany
kaprové vody
(červená)
OR Chrabrany
 2-1530-1-1 
 2-1530-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
OR Dvorany nad Nitrou
 2-1560-1-1 
 2-1560-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Oponice
 2-1850-1-1 
 2-1850-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Zátišie
 2-2000-1-1 
 2-2000-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Malé Bedzany
 2-4980-1-1 
 2-4980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nemečky
 2-5080-1-1 
 2-5080-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Tesáre
 2-5360-1-1 
 2-5360-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Topoľčany
pstruhové vody
(žltá)
Bojnianka
 2-0160-4-1 
 2-0160-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
Topoľníky
kaprové vody
(modrá)
Aszódsky kanál č. 3
 2-0050-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Dolnobarský kanál
 2-0350-1-1 
Klátovské rameno č. 1
 2-1039-1-1 
Malý Dunaj č. 2
 2-1200-1-1 
Topoľníky
kaprové vody
(zelená)
Rašelinisko Csanád
 2-2200-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Rašelinisko 3
 2-2210-1-1 
Rašelinisko Topoľníky č. 1
 2-2340-1-1 
Rašelinisko Topoľníky č. 2
 2-2350-1-1 
Štrkovisko Topoľníky
 2-4070-1-1 
Tornaľa
kaprové vody
(červená)
VN Hubovo
 3-5120-1-1 
 3-5120-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Levkuška
 3-5310-1-1 
 3-5310-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Trebišov
kaprové vody
(červená)
VN Byšta
 4-3290-1-1 
 4-3290-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 75 cm
VN Hrčel
 4-3380-1-1 
 4-3380-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nižný Žipov
 4-3640-1-1 
 4-3640-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nový Ruskov
 4-3670-1-1 
 4-3670-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Trebišov
kaprové vody
(zelená)
Materiálová jama Kamenná Moľva
 4-1441-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 75 cm
VN Parchovany
 4-3700-1-1 
Trenčín
kaprové vody
(modrá)
Váh č. 8  H 
 2-4430-2-1 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 mrena severná 
40 cm | 60 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Biskupický kanál č. 8
 2-4432-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 mrena severná 
40 cm | 60 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Trenčín
kaprové vody
(červená)
Enkláva
 2-0630-1-1 
 2-0630-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
VN Svinica
 2-5310-1-1 
 2-5310-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Gabajove štrkoviská
 2-0641-1-1 
 2-0641-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
OR Klúčové
 2-1670-1-1 
 2-1670-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Bodovka
 2-2980-1-1 
 2-2980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Baračka
 2-4480-1-1 
 2-4480-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Trenčín
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Nozdrkovce
 2-3771-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Štrkovisko Skalka
 2-0880-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Štrkovisko Ľuborča
 2-3601-1-1 
Štrkovisko Nemšová
 2-3750-1-1 
Štrkoviská Trenčianske kaskády
 2-4330-1-1 
Trenčín
pstruhové vody
(žltá)
Vlára
 2-4450-4-1 
 2-4450-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 mrena severná 
40 cm | 60 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Chocholnica
 2-0250-4-1 
 2-0250-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Drietomica
 2-0380-4-1 
 2-0380-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Ľuborčiansky potok
 2-1161-4-1 
 2-1161-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Selecký potok
 2-2630-4-1 
 2-2630-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Súčanka
 2-2730-4-1 
 2-2730-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Svinica č. 2
 2-2750-4-1 
 2-2750-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Teplička
 2-4300-4-1 
 2-4300-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Turniansky potok
 2-4340-4-1 
 2-4340-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Trnava
kaprové vody
(modrá)
Blava č. 1
 2-0130-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Dudváh č. 2a
 2-0420-1-1 
Gidra č. 1a
 2-0660-1-1 
Parná č. 1
 2-2050-1-1 
Trnava
kaprové vody
(červená)
VN Boleráz
 2-4520-1-1 
 2-4520-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
50 cm | –
VN Buková
 2-4570-1-1 
 2-4570-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
VN Cífer
 2-4600-1-1 
 2-4600-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Horné Orešany
 2-4770-1-1 
 2-4770-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Suchá nad Parnou
 2-5300-1-1 
 2-5300-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Trnava
pstruhové vody
(žltá)
Blava č. 2
 2-0140-4-1 
 2-0140-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Trnávka
 2-0422-4-1 
 2-0422-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Parná č. 2
 2-2060-4-1 
 2-2060-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Trstená
kaprové vody
(modrá)
Orava č. 4
 3-2731-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
Trstená
kaprové vody
(červená)
VVN Tvrdošín
 3-6050-1-1 
 3-6050-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
Turčianske Teplice
kaprové vody
(modrá)
Rameno Teplica
 3-4231-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Turčianske Teplice
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Jazernica
 3-4230-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Rašelinisko Ivančiná
 3-3190-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Veľké a Malé Leváre
kaprové vody
(modrá)
Lakšár
 1-0340-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 úhor európsky 
50 cm | 60 cm
Morava č. 4
 1-0420-1-1 
Odpadový kanál
 1-0430-1-1 
Rudava č. 1a
 1-0600-1-1 
Veľké a Malé Leváre
kaprové vody
(červená)
MR Stará Morava
 1-0440-1-1 
 1-0440-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 úhor európsky 
60 cm | –
MR Panská Morava
 1-0460-1-1 
 1-0460-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
MR Raudazi
 1-0590-1-1 
 1-0590-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Veľké a Malé Leváre
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Kňaz – Malé Leváre
 1-0970-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 úhor európsky 
60 cm | –
Veľký Krtíš
kaprové vody
(červená)
VN Nenince
 3-5450-1-1 
 3-5450-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
VN Sklabiná
 3-5760-1-1 
 3-5760-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Želovce
 3-5990-1-1 
 3-5990-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Vlčany
kaprové vody
(červená)
MR Vlčany I.
 2-0940-1-1 
 2-0940-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
MR Vlčany II.
 2-0950-1-1 
 2-0950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Vranov nad Topľou
kaprové vody
(červená)
VVN Domaša
 4-4110-1-1 
 4-4110-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
60 cm | 80 cm
 boleň dravý 
50 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Nižný Hrušov
 4-3620-1-1 
 4-3620-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
50 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Tovarné
 4-3860-1-1 
 4-3860-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Vranov nad Topľou
lipňové vody
(okrová)
Ondava č. 3
 4-1670-5-1 
 4-1670-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 pstruh potočný 
40 cm | –
Vrbové
pstruhové vody
(žltá)
Chtelnička
 2-0270-4-1 
 2-0270-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Holeška
 2-0700-4-1 
 2-0700-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Podkylavka – Prašník
 2-2140-4-1 
 2-2140-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Záhorie
kaprové vody
(modrá)
Kanál Malina č. 1
 1-0300-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | 80 cm
 jeseter sibírsky 
60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 80 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 40 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Kanál Malina č. 2
 1-0310-1-1 
Morava č. 2
 1-0400-1-1 
Zohorský kanál č. 1
 1-1480-1-1 
Zohorský kanál č. 2
 1-1490-1-1 
Horná Rudávka
 1-0170-1-1 
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | 80 cm
 jeseter sibírsky 
60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 40 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Prukse
 1-0250-1-1 
Bezedné
 1-1481-1-1 
Balatón
 1-0210-1-1 
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | 80 cm
 jeseter sibírsky 
60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 40 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Záhorie
kaprové vody
(červená)
Feld
 1-0150-1-1 
 1-0150-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | 80 cm
 jeseter sibírsky 
60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 40 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
SR Obloz
 1-0230-1-1 
 1-0230-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Tónišove MR
 1-1230-1-1 
 1-1230-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Centnúz
 1-1290-1-1 
 1-1290-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Kuchyňa
 1-1330-1-1 
 1-1330-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Lozorno č. 2
 1-1360-1-1 
 1-1360-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Rohožník
 1-1390-1-1 
 1-1390-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Záhorie
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko na Židovkách
 1-1010-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | 80 cm
 jeseter sibírsky 
60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 40 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Dolná Rudávka
 1-0060-1-1 
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | 80 cm
 jeseter sibírsky 
60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 40 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Jazero Čierny Feld
 1-0220-1-1 
Prepadlina Osmička
 1-0240-1-1 
Štrkovisko Malé Axi
 1-0360-1-1 
Pieskovňa Plavecký Štvrtok
 1-0470-1-1 
Rašelinisko Záhorská ves
 1-0570-1-1 
Štrkovisko Jakubov č. 1
 1-0930-1-1 
Štrkovisko Jakubov č. 2
 1-0940-1-1 
Štrkovisko Trojuholník
 1-1090-1-1 
Štrkovisko Záhorská Ves
 1-1150-1-1 
Štrkovisko Štvorec
 1-1200-1-1 
Vachálkov rybník
 1-1250-1-1 
Štrkovisko Veľké Axi
 1-1260-1-1 
Zlaté Moravce
kaprové vody
(modrá)
Žitava č. 4
 2-5630-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Zlaté Moravce
kaprové vody
(červená)
VN Lovce
 2-4960-1-1 
 2-4960-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
VN Melek
 2-5030-1-1 
 2-5030-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nemčiňany
 2-5070-1-1 
 2-5070-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nová Ves nad Žitavou
 2-5100-1-1 
 2-5100-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Slepčany
 2-5260-1-1 
 2-5260-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Veľké Vozokany
 2-5480-1-1 
 2-5480-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Zvolen
kaprové vody
(červená)
VN Dobrá Niva
 3-5010-1-1 
 3-5010-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
60 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Môťová
 3-5410-1-1 
 3-5410-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Zvolen
lipňové vody
(okrová)
Hron č. 7b  H 
 3-1081-6-1 
 3-1081-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Žarnovica
kaprové vody
(modrá)
Hron č. 5
 3-1060-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Žarnovica
kaprové vody
(červená)
Hodrušské jazero
 3-0950-1-1 
 3-0950-1-1  Zákaz lovu rýb! Revír je vypustený!
Zmena revírovania z  3-0950-1-1  na  3-0950-1-1 , platí od 25.03.2020!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Žarnovica
kaprové vody
(červená)
VN Muchov Vŕšok
 3-5430-1-1 
 3-5430-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Pustý hrad
 3-5630-1-1 
 3-5630-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Voznica
 3-5960-1-1 
 3-5960-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Žarnovica
kaprové vody
(zelená)
Kopanický rybník
 3-1640-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Želiezovce
kaprové vody
(modrá)
Hron č. 2
 2-0750-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
 pleskáč vysoký 
30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Ipeľ č. 2
 2-0780-1-1 
Želiezovce
kaprové vody
(červená)
VN Šárovce
 2-5341-1-1 
 2-5341-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
 pleskáč vysoký 
30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
OR Gaštanový háj
 2-1570-1-1 
 2-1570-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 pleskáč vysoký 
30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
OR Kukučínov
 2-1710-1-1 
 2-1710-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Nový Potok
 2-1840-1-1 
 2-1840-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Svodov (dlhé, malé)
 2-1930-1-1 
 2-1930-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Vozokanské
 2-1990-1-1 
 2-1990-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Svodov
 2-5330-1-1 
 2-5330-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Žiar nad Hronom
kaprové vody
(modrá)
Hron č. 6a  H 
 3-1070-2-1 
 3-1070-2-1  Zákaz lovu rýb od od 01.12. do 14.03. Pod cestným mostom Jalná je v úseku vyznačenom tabuľami,  CHRO  – zimovisko rýb!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | 50 cm
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Žiar nad Hronom
kaprové vody
(červená)
VN Zákruty
 3-3560-1-1 
 3-3560-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-3560-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v hornej časti nádrže pri prítoku označenej tabuľami, chránená rybia oblasť  CHRO !
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
OR Žiar
 3-6210-1-1 
 3-6210-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Žilina
kaprové vody
(modrá)
Váh č. 13
 3-4620-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
40 cm | –
 sivoň potočný 
30 cm | –
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
Váh č. 14
 3-4630-1-1 
Žilina
kaprové vody
(červená)
VN Divinka
 3-5000-1-1 
 3-5000-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Košiare
 3-5200-1-1 
 3-5200-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Hričov
 3-5090-1-1 
 3-5090-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-5090-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v areáli firmy DAL – prístav a predaj štrkov!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
Žilina
kaprové vody
(zelená)
Strážov
 3-5780-1-1 
 3-5780-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný medzi ostrovom a bójkami, je po celom obvode vyhlásená za chránenú rybiu oblasť  CHRO !
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Žilina
pstruhové vody
(žltá)
Rajčanka č. 2
 3-3141-4-1 
 3-3141-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 3-3141-4-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku rieky od cestného mosta na kúpalisko Laura v Rajeckých Tepliciach po železničný most v Rajeckých Tepliciach, predstavuje chránenú rybiu oblasť  CHRO !
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Varínka č.1a
 3-4780-4-1 
 3-4780-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 3-4780-4-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku vyznačenom tabuľami ako NPR Tiesňavy!
Žilina
lipňové vody
(okrová)
Rajčanka č. 1
 3-3130-5-1 
 3-3130-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 3-3130-5-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku vyznačenom tabuľami nad a pod MVE Bánová!
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh č. 15  H 
 3-4640-6-1 
 3-4640-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 3-4640-6-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku rieky od pravostranného prítoku Starohradský potok v dĺžke cca 500 m v smere toku predstavuje  CHRO !
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
40 cm | –
 sivoň potočný 
30 cm | –

SRZ – Zarybnenie revírov – 2020
Revíry SRZ kaprové zväzové 2020
Denný čas lovu rýb 2021

Denný čas lovu rýb – kedy loviť na vodách SRZ


  (Pozor! Priebežne aktualizované! Pozor!)
  nedeľa 05. decembra 2021 – 18:28:54
  (05.12.2021 18:28:54)

  AKTUALIZUJE SA!
  Núdzový stav
  Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.

  Zákaz vychádzania
  Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 h. do 01.00 h. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

  Zákaz zhromažďovania sa
  S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

  Obmedzenia zákazu vychádzania sa nevzťahuje na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, pričom v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice okolie a cestu späť.


  Dokumenty na stiahnutie
  Uznesenie vlády č. 695 z 24. novembra 2021 (PDF)
  Prezentácia s prehľadom opatrení (PDF)

  Denný čas lovu rýb 2021
  PSTRUHOVÉ VODY LIPŇOVÉ VODY
  I.II.III.I.II.III.
   1. 1.
  IV.IV.V.VI.IV.V.VI.
  15. 6-205-214-22 31. 4-22
  VII.VIII.IX.VII.VIII.IX.
  4-225-216-204-224-225-21
  X.XI.XI.*XII.XII.*X.XI.XII.
   1.7-19 31.  7-195-217-197-19
  * pstruhové vody s výskytom hlavátky a povolenie na lov hlavátky
  KAPROVÉ VODYKAPROVÉ VODYKAPROVÉ VODY
  I.I.II.II.III.III.I.II.III.III.
  6-216-216-216-216-216-21  15.
  IV.IV.V.V.VI.VI.IV.V.VI.
  6-214-240-2431. 0-24
  VII.VII.VIII.VIII.IX.IX.VII.VIII.IX.
  0-240-240-240-240-240-24
  X.X.XI.XI.XII.XII.X.XI.XII.
  0-246-216-210-246-216-21

  Nové revírovanie:
  KAPROVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vrátane kanálov a prietočných ramien).
  Napr. Hron č. 9c  3-1090-2-1 
  Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra.
  KAPROVÉ VODY – Vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená
  Napr. VN Brezolupy  2-4550-1-1 
  Všeobecný zákaz lovu rýb od 15.03 do 31.05.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra.
  KAPROVÉ VODY – Ostatné vodné plochy (napr. jazerá, štrkoviská, prepadliny, pieskovne, hliniská, rašeliniská, bočné vodné nádrže, požiarne a priemyselné nádrže)
  Napr. Jazero Izra  4-0830-1-1 
  Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, na kapra rybničného sa individuálna ochrana nevzťahuje.
  PSTRUHOVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vodné nádrže, bočné vodné nádrže a jazerá)
  Napr. Hnilec č. 2  2-0560-4-1 
  Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany. Zákaz lovu všetkých rýb neplatí od 01.11. do 31.12. na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
  LIPŇOVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody)
  Napr. Hron č. 9b  3-1111-6-1 
  Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany. Zákaz lovu všetkých rýb neplatí od 01.11. do 31.12. na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.

  Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z. z. § 11
  Denný čas lovu rýb
  (1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v
   PSTRUHOVÉ
  VODY
  PSTRUHOVÉ
  VODY  H 
  a) pstruhových vodách v mesiacoch
  1. apríl a september od 06.00 h do 20.00 h,Všeobecný
  zákaz lovu rýb!
  7-19
  2. máj a august od 05.00 h do 21.00 h,
  3. jún a júl od 04.00 h do 22.00 h,
  4. november a december od 07.00 h do 19.00 h,
   LIPŇOVÉ
  VODY
  LIPŇOVÉ
  VODY  H 
  b) lipňových vodách v mesiacoch  
  1. jún, júlaugust od 04.00 h do 22.00 h,7-197-19
  2. september a október od 05.00 h do 21.00 h,
  3. november a december od 07.00 h do 19.00 h,
   KAPROVÉ
  VODY
  KAPROVÉ
  VODY
  KAPROVÉ
  VODY
  c) kaprových vodách v mesiacoch   
  1. január apríl, novemberdecember od 06.00 h do 21.00 h,6-216-216-21
  2. máj od 04.00 h do 24.00 h,
  3. jún október od 00.00 h do 24.00 h.
   
  (2) Denný čas lovu rýb v hraničných vodách je uvedený v povolení alebo v rybárskom poriadku a platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a podľa výnimky udelenej ministerstvom životného prostredia podľa § 36 písm. b) zákona.

  Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z. z. § 13
  Ochrana rýb
  (1) V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 01. októbra do 15. apríla.
  (2) V lipňových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 01. januára do 31. mája.
  (3) V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31 mája; to neplatí od 01. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.
  (4) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odsekov 1 a 2 neplatí od 01. novembra do 31. decembra na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
  (5) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na
  a) kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien, odstavených ramien a ostatných vodných plôch,
  b) kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami.

  Lipňové hraničné vody s Poľskom (SK-PL):
   4-1940-6-1  Poprad č. 1  H   hraničná voda 
  MO Stará Ľubovňa
  Čiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR – Poľsko pri obci Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR – Poľsko pri obci Legnava.
   hlavátka podunajská  80 cm | –
   pstruh dúhový  30 cm | –
   pstruh potočný  30 cm | –
  Denný čas lovu rýb:    6-18 
   4-1950-6-1  Poprad č. 2a  H   hraničná voda 
  MO Orlov
  Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského potoka (zadný Kurčín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom.
   hlavátka podunajská  80 cm | –
  Denný čas lovu rýb:    6-18 
   4-0430-6-1  Dunajec č. 2  H   hraničná voda 
  MO Spišská Stará Ves
  Čiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník pri obci Červený Kláštor po štátnu hranicu SR – Poľsko v Lysej nad Dunajcom.
   hlavátka podunajská  80 cm | –
  Denný čas lovu rýb:    6-18 

  Denný čas lovu rýb na lipňových hraničných vodách s Poľskom (SK-PL):
  január a február od 07.00 h do 17.00 h,
  marec a apríl od 05.00 h do 20.00 h,
  máj až august od 04.00 h do 22.00 h,
  september a október od 05.00 h do 21.00 h,
  november a december od 06.00 h do 18.00 h.

  Podmienky lovu rýb na lipňových hraničných vodách s Poľskom (SK-PL):
  Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
  Lov rýb v hraničných vodách je povolený výhradne na území Slovenskej republiky.
  Prívlač povolená od 16.04. do 31.08. Na rieke Poprad je v tomto období povolená prívlač výlučne na blyskáč do veľkosti číslo 3 (vrátane) a vobler s telom do 8 cm (vrátane).
  Pri love muškárením je povolené používať maximálne dve umelé mušky na náväzci. Loviť na umelú mušku je povolené od 16.04. do 31.12.

  Všetky ostatné ustanovenia zákona o rybárstve č. 216/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 381/2018 Z. z. k zákonu o rybárstve platia v plnom rozsahu.


  SRZ – Zarybnenie revírov – 2020
  Lovné miery na revíroch SRZ (2018–2020-2022)
  Revíry SRZ kaprové zväzové 2021
  Revíry SRZ lipňové zväzové 2021

Revíry SRZ kaprové zväzové 2021

Revíry SRZ lipňové zväzové 2019 SRZ-logo nedeľa, 05. decembra 2021 – 18:28:54

Revíry SRZ kaprové zväzové 2021


Tabuľka “Revíry SRZ kaprové zväzové 2021 je zoznam zväzových kaprových revírov SRZ vyčlenených pre rok 2021 do zväzového povolenia. Revíry sú v tabuľke zotriedené podľa oblasti – organizácie SRZ – čísla revíru SRZ.
Revíry SRZ kaprové zväzové 2021 su popísané v rybárskom poriadku RYBÁRSKY PORIADOK pre držiteľov Zväzových kaprových povolení ktorý je dostupný na webovom sídle SRZ Rada Žilina.
 VO VÝSTAVBE! 
Vaše pripomienky, návrhy, nové skutočnosti a zistené chyby posielaje prosím na cokdezakolko@gmail.com Ďakujeme


 Lovné miery na revíroch SRZ (2018 – 2020 – 2022)  <--kliknúť  NOVINKA 

ZO SRZnázov revíru
(číslo revíru)
druh ryby
min. | max.
lovná miera
Bánovce nad Bebravou
kaprové vody
Bebrava č. 2
 2-0100-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Svinica č. 1
 2-2740-1-1 
Bánovce nad Bebravou
kaprové vody
VN Haláčovce
 2-4730-1-1 
 2-4730-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4730-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný vo výpuste VN Haláčovce!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Banská Bystrica
kaprové vody
Hron č. 8  H 
 3-1090-2-1 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Banská Štiavnica
kaprové vody
Rychnavské vodné nádrže
 3-1390-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Bardejov
kaprové vody
Topľa č. 5a
 4-2850-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Topľa č. 5b  CHAP 
 4-2851-1-4 
 CHAP 
Bratislava 2
kaprové vody
Malý Dunaj č. 6
 1-0370-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Bratislava 2
kaprové vody
Štrkovisko Zlaté piesky
 1-1180-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Bratislava 3
kaprové vody
Štrkovisko Kalná
 1-0960-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Štrkovisko Vajnory 2
 1-1120-1-1 
Bratislava 4
kaprové vody
Dunaj č. 4, Karloveské rameno
 1-0140-1-1 
 1-0140-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný vo vyznačenej časti ochranného pásma I. stupňa (vodárenský zdroj)!
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 4, Devínske rameno
 1-0141-1-1 
Morava č. 1
 1-0390-1-1   hraničná voda 
Čiastkové povodie rieky Morava od ústia do Dunaja pri Devíne po Marcheggský most.
 1-0390-1-1  Odstavené ramená v povodí revíru.
 1-0390-1-1  1-0390-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
Bratislava 4
kaprové vody
Štrkovisko Kuchajda
 1-0980-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Bratislava 5
kaprové vody
Chorvátsky kanál
 1-0020-1-1 
 1-0020-1-1  Zákaz lovu z premostenia kanála!
 1-0020-1-1  Úsek od premostenia na Dolnozemskej ceste po premostenie pred prečerpávacou stanicou
 1-0020-1-1  1-0020-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
Bratislava 5
kaprové vody
Dunaj č. 4 – SR Zuzana
 1-0120-1-1 
 1-0120-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 1-0120-1-1  Revír vyradený z kaprového zväzového povolenia. Platí od 01.02.2021.
Zdroj: Dodatok č. 1 ku zväzovému kaprovému povoleniu na rok 2021
 kapor rybničný 
40 cm | –
Dunaj č. 3, Rusovecko – Jarovecká sústava ramien
 1-0130-1-1 
 1-0130-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Bratislava 5
kaprové vody
Štrkovisko Zrkadlový Háj
 1-1190-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Brodské
kaprové vody
Morava č. 7a
 2-1351-1-1   hraničná voda 
Čiastkové povodie Moravy od okraja Kútskeho lesa (rkm 78,00) po premostenie plynovodu pod Adamovom.
 2-1351-1-1  Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení!
 amur biely 
70 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | –
Bytča
kaprové vody
Hričovský kanál č. 2b
 3-1030-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
Hričovský kanál č. 2a
 3-1031-1-1 
Váh č. 12
 3-4610-1-1 
 3-4610-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.12. do 15.03. pri cestnom moste v Bytči (100 m nad a 100 m pod mostom), zimovisko rýb označené tabuľami!
Bytča
kaprové vody
VN Mikšová
 3-5400-1-1 
 3-5400-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
Čadca
kaprové vody
Kysuca č. 3
 3-1850-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Čierna nad Tisou
kaprové vody
Latorica č. 4
 4-1210-1-1 
Čiastkové povodie rieky Latorica od hrádze (23 rkm) po štátnu hranicu SR – Ukrajina.
 4-1210-1-1  Odstavené ramená v povodí revíru.
 4-1210-1-1  4-1210-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
Tisa
 4-2800-1-1   hraničná voda 
Čiastkové povodie rieky Tisa od štátnej hranice SR – Maďarsko po štátne hranice SR – Ukrajina.
Lov na rybku a prívlač povolený od 01.04. do 31.01. na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1.
 4-2800-1-1  Odstavené ramená v povodí revíru.
 4-2800-1-1  4-2800-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Drahovce
kaprové vody
Dudváh č. 3
 2-0430-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
N – kanál
 2-1391-1-1 
 2-1391-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb v úseku od sútoku prívodných kanálov po ľavostranný odberný objekt –  CHRO !
Váh č. 5
 2-4400-1-1 
Dubnica nad Váhom
kaprové vody
Nosický kanál č. 9
 3-2530-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Váh č. 9
 3-4570-1-1 
Dubnica nad Váhom
kaprové vody
Štrkovisko Dubnička
 3-4100-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Dunajská Lužná
kaprové vody
Štrkovisko Malá Voda
 1-0900-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunajská Streda
kaprové vody
Klátovské rameno č. 2
 2-1040-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Malý Dunaj č. 3
 2-1210-1-1 
Žitnoostrovské kanály č. 3
 2-5690-1-1 
Dunajská Streda
kaprové vody
OR Trstice
 2-1950-1-1 
 2-1950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Dunajská Streda
kaprové vody
Štrkovisko Bendö č. 1
 2-2930-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Gajary
kaprové vody
Morava č. 3
 1-0410-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Záhorský kanál
 1-1470-1-1 
Gajary
kaprové vody
Bobrie jazero
 1-0010-1-1 
 1-0010-1-1  Revír vyradený z kaprového zväzového povolenia. Platí od 01.02.2021.
Zdroj: Dodatok č. 1 ku zväzovému kaprovému povoleniu na rok 2021
 kapor rybničný 
40 cm | –
Galanta
kaprové vody
Čierna voda č. 1
 2-0320-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Dudváh č. 1
 2-0410-1-1 
Malý Dunaj č. 4
 2-1220-1-1 
Gelnica
kaprové vody
Hnilec č. 1
 4-0550-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Giraltovce
kaprové vody
Radomka
 4-2060-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Topľa č. 4
 4-2840-1-1 
Hanušovce nad Topľou
kaprové vody
Topľa č. 3
 4-2830-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Hlohovec
kaprové vody
Dudváh č. 2b
 2-0421-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 45 cm
 mieň sladkovodný 
40 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | 80 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
Váh č. 4
 2-4390-1-1 
Váh č. 4a  CHAP 
 2-4391-1-4 
 CHAP 
Holíč
kaprové vody
Chvojnica č. 1
 2-0280-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 sumec veľký 
80 cm | –
 šťuka severná 
65 cm | –
 úhor európsky 
70 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Farská voda
 2-0640-1-1 
Kanál Kátovské jazero
 2-0981-1-1 
Melioračný kanál Tvrdonice
 2-1300-1-1 
Morava č. 7b
 2-1350-1-1   hraničná voda 
Vodný tok od premostenia plynovodu pod Adamovom po hydrocentrálu pri Hodoníne.
 2-1350-1-1  Odstavené ramená Adamovské (1 ha), Roztrhlé rameno (2 ha) a Cunínsky potok od ústia po pramene. Na vodných plochách inundácie v danom úseku je lov rýb povolený iba pre držiteľov miestnych, hosťovacích, zvláštnych a osobitných povolení.
 2-1350-1-1  2-1350-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Humenné
kaprové vody
Laborec č. 3
 4-1140-1-1 
 4-1140-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný na úseku rieky od starého cestného mosta pri Sídlisku III. v Humennom po hať – chovný úsek revíru!
 kapor rybničný 
40 cm | –
Hurbanovo
kaprové vody
Kanál Stará Gúta
 2-1000-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
Kanál Vrbová
 2-1010-1-1 
Spojovací kanál Martovce
 2-2680-1-1 
Stará Nitra č. 2
 2-2700-1-1 
Žitava č. 1
 2-5600-1-1 
Jelšava
kaprové vody
Muráň č. 1
 3-2350-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Kežmarok
kaprové vody
Vrbovský potok
 4-4090-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
50 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | 50 cm
 pstruh potočný 
30 cm | 50 cm
 sivoň potočný 
30 cm | 50 cm
 šťuka severná 
80 cm | 100 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 80 cm
Kolárovo
kaprové vody
Čergovský kanál
 2-0300-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | –
Malý Dunaj č. 1
 2-1190-1-1 
Váh č. 1
 2-4360-1-1 
Komárno
kaprové vody
Ižianský kanál č. 2
 2-2090-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | –
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Stará Nitra č. 1
 2-2690-1-1 
Vážsky Dunaj
 2-4440-1-1 
Žitava kanál č. 2
 2-5660-1-1 
Žitnoostrovské kanály č. 1
 2-5670-1-1 
Košice
kaprové vody
Hornád č. 1a
 4-0630-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Hornád č.1b
 4-0631-1-1 
Čiastkové povodie rieky Hornád od obce Trstené pri Hornáde (rkm 118,4) po Kysacký cestný most a potok Ždanský od ústia po pramene.
 4-0631-1-1  Odstavené ramená v povodí revíru.
 4-0631-1-1  4-0631-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Myslavský potok
 4-1500-1-1 
Olšava č. 1
 4-1610-1-1 
Sokoľanský potok
 4-2400-1-1 
Torysa č. 1
 4-2890-1-1 
Košice
kaprové vody
VVN Ružín
 4-4120-1-1 
 4-4120-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
Košice
kaprové vody
Štrkovisko Kechnec
 4-2680-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
Kráľovský Chlmec
kaprové vody
Berecký prívodný kanál
 4-0071-1-1   hraničná voda 
Lov na rybku a prívlač povolený od 01.04. do 31.01. na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1.
 kapor rybničný 
40 cm | –
Latorica č. 2
 4-1190-1-1 
Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia rieky Laborec po osadu Vilhaň.
 4-1190-1-1  Odstavené ramená v povodí revíru.
 4-1190-1-1  4-1190-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Somotorský kanál
 4-2401-1-1 
Kráľovský Chlmec
kaprové vody
Karcsa
 4-3880-1-1   hraničná voda 
 4-3880-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Lov na rybku a prívlač povolený od 01.04. do 31.01. na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1.
 kapor rybničný 
40 cm | –
Krompachy
kaprové vody
Hornád č. 3
 4-0650-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Krupina
kaprové vody
Krupinica č. 2
 3-1770-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Štiavnica č. 2
 3-3970-1-1 
Kúty
kaprové vody
Morava č. 6
 2-1340-1-1 
 2-1340-1-1  Odstavené ramená na ľavom brehu Moravy.
 2-1340-1-1  2-1340-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Kysucké Nové Mesto
kaprové vody
Kysuca č. 2a  H 
 3-1840-2-1 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Kysuca č. 2b  CHAP 
 3-1841-2-4 
 CHAP 
Levice
kaprové vody
Hron č. 3
 2-0760-1-1 
Rieka Hron od cestného mosta v obci Jur nad Hronom po ústie Kozárovského (Čaradického) potoka.
 2-0760-1-1  Mŕtve rameno v katastri obce Horná Seč a Kalná nad Hronom, čiastkové povodie potoka Podlužianka od cestného mosta v obci Starý Hrádok po pramene, povodie potoka Nová Podlužianka od jej ústia do rieky Hron pri obci Vyšné nad Hronom po jej výtok pri ČOV Levice, potoky Korlát, Lipník a Kozárovský (Čaradický), Rybnícky potok, Teplička, Kráľovka, Čajkovský potok vrátane prítoku Burda, Gondovský potok, Kamenec vrátane prítokov, Ďúrsky potok vrátane prítokov a Zahajský potok od ústia po pramene.
 2-0760-1-1  2-0760-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Upozornenie: Vzdutia nad vodnými stavbami MVE Turá, MVE Tekov, MVE Kalná nad Hronom a MVE Veľké Kozmálovce tvoria samostatné rybárske revíry, kde platí zákaz lovu všetkých druhov rýb v súlade s § 13 ods. 5, písm. a) zákona o rybárstve.
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Perec č. 3
 2-2120-1-1 
 2-2120-1-1  Spodný úsek Hrončeka od ústia do VN Kalná nad Hronom po vyústenie rybovodu MVE Tekov tvorí súčasť rybovodu a predstavuje  CHRO .
 2-2120-1-1  Zákaz lovu rýb od 15. 3. do 31. 5. v úseku od vyústenia rybovodu po svoj vznik prepadom z potoka Perec – neresisko!
Sikenica č. 2
 2-2660-1-1 
Levice
kaprové vody
VN Kalná nad Hronom
 2-4870-1-1 
 2-4870-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4870-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný 50 m od rybovodu!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Veľké Kozmálovce
 2-4920-1-1 
 2-4920-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4920-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný 50 m od rybovodu!
VN Tekov
 2-5342-1-1 
 2-5342-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4920-1-1  Zákaz lovu všetkých druhov rýb 100 m pod haťou V. Kozmálovce – rybovod, a 50 m pri MVE Tekov – rybovod!
VN Turá
 2-5420-1-1 
 2-5420-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4920-1-1  Zákaz lovu všetkých druhov rýb 50 m od rybovodu!
Levoča
kaprové vody
Levočský potok č. 2
 4-1230-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Lučenec
kaprové vody
Ipeľ č. 5
 3-1260-1-1 
Lov na rybku a prívlač povolený od 01.04. do 31.01. na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1.
 3-1260-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, v rybom prechode a min. 100m nad a pod rybím prechodom!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Ipeľ č. 6
 3-1270-1-1 
Lučenec
kaprové vody
VN Ľadovo
 3-5290-1-1 
 3-5290-1-1  Zákaz lovu rýb! Revír je vypustený!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Marcelová
kaprové vody
Ižianský kanal č. 1
 2-2080-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Vojnícky potok
 2-5550-1-1 
Žitava kanál č. 1
 2-5650-1-1 
Martin
kaprové vody
Derivačný kanál Váhu
 3-0660-2-1 
 3-0660-2-1  Zákaz lovu rýb celoročný na jednotlivých vodohospodárskymi objektami stanovených bezpečnostných pásiem 100 m nad a pod haťami!
 3-0660-2-1  Zákaz lovu rýb od 15.12. do 15.03. v tabuľami vyznačených častiach kanála pod hydrocentrálami v Krpeľanoch, Sučanoch a na Lipovci – zimoviská rýb!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh č. 17  H 
 3-4670-2-1 
 3-4670-2-1  Vývarisko pod VN Krpeľany, úsek od vtoku Turca po Lipovecký most, úseky 50 m nad a 50 m pod lanovou lavicou cez Váh v Turanoch, železničným mostom v Turanoch, lavicou pre peších do Kľačian a úseky 50 m nad viaduktom štátnej cesty I/18 a 50 m pod starým cestným mostom v Sučanoch sú zimoviskami rýb (15.12. – 15.03.) vyznačené tabuľami. V zmysle platného manipulačného poriadku VS Krpeľany – Sučany – Lipovec je na jednotlivých vodohospodárskych objektoch stanovené bezpečnostné pásmo 100 m nad a pod haťami, kde je zakázaný rybolov!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Martin
kaprové vody
Štrkovisko Sučany
 3-4220-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Medzilaborce
kaprové vody
Laborec č. 4
 4-1150-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Michalovce
kaprové vody
Laborec č. 2
 4-1130-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava
 4-4140-1-1 
Čierna voda
 4-0330-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
Duša
 4-0440-1-1 
Okna č. 1a
 4-1560-1-1 
Sobranecký potok č. 1
 4-2380-1-1 
Sobranecký potok č. 2
 4-2390-1-1 
Moldava nad Bodvou
kaprové vody
Bodva č. 2
 4-0160-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Ida č. 1
 4-0750-1-1 
Turňa č. 1
 4-2990-1-1 
Námestovo
kaprové vody
Biela Orava č. 1a
 3-0070-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Biela Orava č. 1b  CHAP 
 3-0070-1-4 
 CHAP 
Nitra
kaprové vody
Nitra č. 3
 2-1420-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
Radošina č. 1
 2-2180-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Nová Baňa
kaprové vody
Hron č. 4
 3-1050-1-1 
 3-1050-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.12. do 15.03. v úseku od cestného mosta Nová Baňa – Brehy 1,5 km proti prúdu rieky – zimovisko rýb!
 kapor rybničný 
40 cm | –
Nové Mesto nad Váhom
kaprové vody
Váh č. 7
 2-4420-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 šťuka severná 
70 cm | –
Dudváh č. 5a
 2-0450-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Nové Zámky
kaprové vody
Cergát č. 1
 2-0230-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Cergát č. 2
 2-0240-1-1 
Chrenovka
 2-0260-1-1 
Nitra č. 1
 2-1400-1-1 
Spojovací kanál Cergát-Váh
 2-2670-1-1 
Žitava č. 2
 2-5610-1-1 
Nové Zámky
kaprové vody
OR Berek
 2-1520-1-1 
 2-1520-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Nové Zámky
kaprové vody
Štrkovisko Záhoň
 2-4250-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Orlov
kaprové vody
Poprad č. 2b  H 
 4-1951-2-1 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
Partizánske
kaprové vody
Bebrava č. 1
 2-0090-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Nitra č. 5b
 2-1441-1-1 
Nitrica č. 1b
 2-1551-1-1 
Nitrica č. 1d
 2-1553-1-1 
Nitra č. 5a  CHAP 
 2-1440-1-4 
 CHAP 
Nitrica č. 1a  CHAP 
 2-1450-1-4 
Partizánske
kaprové vody
VN Veľké Uherce
 2-5470-1-1 
 2-5470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Pezinok
kaprové vody
Gidra č. 1b
 1-0151-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
Šúrsky potok
 1-1220-1-1 
Pezinok
kaprové vody
VN Kučišdorf
 1-1340-1-1 
 1-1340-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
Piešťany
kaprové vody
Dubová
 2-0400-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 jalec hlavatý 
50 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pleskáč vysoký 
50 cm | –
 sumec veľký 
70 cm | 180 cm
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 90 cm
Dudváh č. 4
 2-0440-1-1 
Striebornica č.1
 2-2720-1-1 
Váh č. 6
 2-4410-1-1 
Váh č. 6a  CHAP 
 2-4414-1-4 
 CHAP 
Považská Bystrica
kaprové vody
Hričovský kanál č. 1
 3-1040-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Marikovský potok č. 1
 3-2200-1-1 
Váh č. 11
 3-4600-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Prešov
kaprové vody
Sekčov č. 1
 4-2240-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Torysa č. 2
 4-2900-1-1 
Prievidza
kaprové vody
Handlovka č. 1
 3-0850-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Nitra č. 6a
 3-2440-1-1 
Prievidza
kaprové vody
VN Nitrianske Rudno
 3-5470-1-1 
 3-5470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Púchov
kaprové vody
Nosicko – Kočkovský kanál
 3-2520-1-1 
 jeseter malý 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh č. 10  H 
 3-4580-2-1 
 3-4580-2-1  Zákaz lovu rýb celoročný od začiatku rybovodu (označeného tabuľou) po hať Dolné Kočkovce!
 3-4580-2-1  Zákaz lovu rýb od 16.03. do 01.06. v úseku od sútoku Váhu a Nosicko – Kočkovského kanála v meste Púchov (lokalita Špic) po priehradné teleso VN Nosice – neresisko rýb!
 3-4580-2-1  Tri štrkoviská pri obci Beluša – Hloža.
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jeseter malý 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
RADA Žilina
kaprové vody
Dunaj č. 1
 2-0480-1-1   hraničná voda 
Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Ipľa (rkm 1708) po ústie Vážskeho Dunaja (rkm 1766) v Komárne.
Hospodár: Tibor Tóbi, mail: tobitibor@stonline.sk, mobil: +421 905 456 792
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 2
 2-0490-1-1   hraničná voda 
Čiastkové povodie rieky Dunaj od ústia Vážskeho Dunaja v Komárne (rkm 1766 po rkm 1810) pri obci Sap.
 2-0490-1-1 
Medveďovské rameno.
Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia
 2-0500-1-1 
Prietočné ramená Veľký Lél a Kľúčovecké.
 2-0500-1-1 
Odstavené rameno Opátske a medzihrádzový priestor v obci Medveďov.
 2-0500-1-1  2-0500-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Dunaj č. 3 ľavostranný priesakový kanál VD
 2-0520-1-1 
Vodná plocha priesakového kanála od MVE nad hydrocentrálou Čilistovského kanála I. od ústia do priesakového kanála po stavidlo.
 2-0520-1-1  Celoročný zákaz lovu z rybárského člna!
 2-0520-1-1  V úseku od objektu „Priepusť“ 4 km po vzdúvací objekt 2,250 km je lov rýb povolený pre držiteľov miestneho kaprového povolenia vydaného MO SRZ Šamorín.
 2-0520-1-1  V úseku od vzdúvacieho objektu pri obci Hamuliakovo po vzdúvací objekt pri obci Kalinkovo je lov rýb povolený pre držiteľov miestneho kaprového povolenia vydaného MO SRZ Dunajská Lužná
.
Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko – Jarovecký
 2-0600-1-1 
Vodná plocha kanála od štátnej hranice s Maďarskom (most) pri obci Čunovo po začiatok kanála pri ČOV v Bratislave – Petržalke.
 2-0600-1-1  Celoročný zákaz lovu z rybárského člna!
Dunaj č. 3  H 
 2-0510-1-1 
Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku.
 2-0510-1-1  Celoročný zákaz rybolovu v úseku od dolnej hranice ihlanového sklzu po hať na obtoku (tzv. bazén) –  CHRO !
 2-0510-1-1   hraničná voda 
Staré koryto Dunaja od rkm 1810 po hraničný kameň – rkm 1850,5 (ľavá strana).
 hlavátka podunajská  80 cm | –
 2-0510-1-1 
Mošonský Dunaj od hranice s Maďarskom po malú vodnú elektráreň v Čunove.
 hlavátka podunajská  80 cm | –
 boleň dravý 
50 cm | –
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 3 – odpadový kanál VD  H 
 2-0550-1-1 
Vodná plocha odpadového kanála od jeho vyústenia do starého koryta Dunaja pri obci Sap po hydrocentrálu v Gabčíkove a plavebné komory.
 2-0550-1-1  Od pkm 6 po pkm 8 je  CHRO  – zimovisko rýb od 01.12. do 14.03.!
Dunaj č. 4  H 
 2-0620-1-1 
Čiastkové povodie rieky Dunaj na ľavej strane od rkm 1862 po ústie rieky Morava pri Devíne a na pravej strane od rkm 1862.
Dunaj č. 3 pravostranný priesakový kanál VD
 2-0580-1-1 
Vodná plocha kanála od ústia do odpadového kanála pod hydrocentrálou v Gabčíkove po začiatok kanála pri obci Dobrohošť.
 2-0580-1-1  Celoročný zákaz lovu z rybárského člna!
 kapor rybničný 
40 cm | –
RADA Žilina
kaprové vody
(červená)
VN Ružiná
 3-5700-1-1 
z dôvodu znižovania vodnej hladiny pod minimálnu prevádzkovú hladinu platí od 07.11.2020 do odvolania, všeobecný zákaz lovu rýb!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
RADA Žilina
kaprové vody
VN Teplý Vrch
 3-5850-1-1 
 3-5850-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Dunaj č. 3 – OR horná inundácia  H 
 2-0560-1-1 
 2-0560-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
50 cm | –
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 3 – OR stredná inundácia
 2-0570-1-1 
 2-0570-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 3 zdrž VD Hrušov-Čunovo
 2-0610-1-1 
 2-0610-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Kráľová
 2-4930-1-1 
 2-4930-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
VN Sĺňava
 2-5270-1-1 
 2-5270-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nosice
 3-5480-1-1 
 3-5480-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Orava
 3-5530-1-1 
 3-5530-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Žilina
 3-6010-1-1 
 3-6010-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Liptovská Mara
 3-5340-1-1 
 3-5340-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 15 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
VN Ružín
 4-3750-1-1 
 4-3750-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
VN Krpeľany
 3-5240-1-1 
 3-5240-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
VN Domaša
 4-3330-1-1 
 4-3330-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Zemplínska Šírava  CHAP 
 4-4030-1-4 
 4-4030-1-4  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 CHAP 
RADA Žilina
kaprové vody
Dunaj č. 3 Prívodný kanál VD
 2-0590-1-3 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Rimavská Sobota
kaprové vody
Blh č. 1
 3-0200-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Rimava č. 2
 3-3260-1-1 
Rohožník
kaprové vody
Rudava kanál
 1-0610-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Rožňava
kaprové vody
Slaná č. 2a  H 
 4-2270-2-1 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
Sabinov
kaprové vody
Torysa č. 3
 4-2910-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Sečovce
kaprové vody
Trnávka č. 2
 4-2980-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Sekule – Moravský Svätý Ján
kaprové vody
Odpadový kanál č. 2 „Čekr“
 2-1481-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Morava č. 5
 2-1330-1-1   hraničná voda 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Senec
kaprové vody
Čierna voda č. 3
 1-0040-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Čierna voda č. 4
 1-0050-1-1 
Stoličný potok
 1-0830-1-1 
Senec
kaprové vody
Hlboké jazero v Senci
 1-0160-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Senica
kaprové vody
Myjava č. 2a
 2-1380-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
Senica
kaprové vody
VN Osuské
 2-5110-1-1 
 2-5110-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-5110-1-1  Revír je vypustený!
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
Sereď
kaprové vody
Jarčie č. 2
 2-0820-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Váh č. 3
 2-4380-1-1 
Skalica
kaprové vody
Morava č. 8
 2-1360-1-1   hraničná voda 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 80 cm
Sládkovičovo
kaprové vody
Čierna voda č. 2
 2-0330-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 35 cm
 šťuka severná 
60 cm | 75 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Snina
kaprové vody
Cirocha č. 1a
 4-0260-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Pčolinka č. 1
 4-1880-1-1 
Spišská Nová Ves
kaprové vody
Brusník
 4-0200-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Hornád č. 4
 4-0660-1-1 
Levočský potok č. 1
 4-1220-1-1 
Stará Turá
kaprové vody
Kostolník
 2-1080-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Stará Turá
kaprové vody
VN Matejovec
 2-5020-1-1 
 2-5020-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 80 cm
Streda nad Bodrogom
kaprové vody
Bodrog č. 1a
 4-0140-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Bodrog č. 1b
 4-0141-1-1 
Stropkov
kaprové vody
Ondava č. 4
 4-1680-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Svidník
kaprové vody
Ondava č. 5
 4-1690-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Šahy
kaprové vody
Ipeľ č. 3
 2-0790-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Krupinica č. 1
 2-1090-1-1 
Preseľanský potok
 2-2150-1-1 
Štiavnica č. 1
 2-2760-1-1 
Šaľa
kaprové vody
Hlavný kanál Csóványos
 2-0680-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Váh č. 2
 2-4370-1-1 
 2-4370-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v časťi revíru ohraničenej telesom hrádze VN Králová po pomyslenú spojnicu medzi koncom umelého polostrova uprostred toku a začiatkom betónovej cesty na ľavom brehu Váhu. Hraničné body sú označené pevne osadenými stĺpmi bielej farby na polostrove a brehu a pomocnými bójami priamo v toku ( bóje v zimnom období nemusia byť osadené),  CHRO ! Zátoka pod VD Kráľová – Chránená rybia oblasť  CHRO 
Šamorín
kaprové vody
Malý Dunaj č. 5
 2-1230-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Šaštín-Stráže
kaprové vody
Myjava č. 1
 2-1370-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Šoporňa
kaprové vody
Jarčie č. 1
 2-0810-1-1 
 amur biely 
65 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Šoporňa
kaprové vody
OR Melečka č. 2
 2-1800-1-1 
 2-1800-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
65 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Štúrovo
kaprové vody
Hron č. 1
 2-0740-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Ipeľ č. 1
 2-0770-1-1 
Obidský kanál
 2-1471-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Kamenický kanál
 2-0961-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Paríž
 2-2040-1-1 
Perec č. 1
 2-2100-1-1 
Šurany
kaprové vody
Nitra č. 2
 2-1410-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Stará Nitra č. 3
 2-1411-1-1 
Stará Žitava
 2-2710-1-1 
Žitava č. 3
 2-5620-1-1 
Tisovec
kaprové vody
Turiec č. 2
 3-4510-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Topoľčany
kaprové vody
Nitra č. 4
 2-1430-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
Radošina č. 2
 2-2190-1-1 
Topoľčany
kaprové vody
VN Malé Bedzany
 2-4980-1-1 
 2-4980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
Topoľníky
kaprové vody
Aszódsky kanál č. 3
 2-0050-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Dolnobarský kanál
 2-0350-1-1 
Klátovské rameno č. 1
 2-1039-1-1 
Malý Dunaj č. 2
 2-1200-1-1 
Tornaľa
kaprové vody
Rimava č. 1
 3-3250-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Slaná č. 1
 3-3730-1-1 
Turiec č. 1
 3-4520-1-1 
Východný Turiec č. 1
 3-6060-1-1 
Trebišov
kaprové vody
Latorica č. 1
 4-1180-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Ondava č. 1
 4-1650-1-1 
Roňava č. 1
 4-2120-1-1 
Roňava č. 2
 4-2130-1-1 
Topľa č. 1
 4-2810-1-1 
Trnávka č. 1
 4-2970-1-1 
Trenčín
kaprové vody
Váh č. 8  H 
 2-4430-2-1 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 mrena severná 
40 cm | 60 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Biskupický kanál č. 8
 2-4432-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 mrena severná 
40 cm | 60 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Kočkovský kanál č. 8  CHAP 
 2-4431-1-4 
 CHAP 
Trnava
kaprové vody
Blava č. 1
 2-0130-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Dudváh č. 2a
 2-0420-1-1 
Gidra č. 1a
 2-0660-1-1 
Parná č. 1
 2-2050-1-1 
Trnava
kaprové vody
VN Buková
 2-4570-1-1 
 2-4570-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Trstená
kaprové vody
Orava č. 4
 3-2731-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
Trstená
kaprové vody
VVN Tvrdošín
 3-6050-1-1 
 3-6050-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
Veľké a Malé Leváre
kaprové vody
Lakšár
 1-0340-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 úhor európsky 
50 cm | 60 cm
Morava č. 4
 1-0420-1-1 
Odpadový kanál
 1-0430-1-1 
Rudava č. 1a
 1-0600-1-1 
Veľké Kapušany
kaprové vody
Laborec č. 1
 4-1120-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Latorica č. 3
 4-1200-1-1 
Odpadový kanál EVO Vojany
 4-1550-1-1 
 4-1550-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05. – neresisko rýb!
Uh č. 1
 4-3050-1-1 
Uh č. 2
 4-3060-1-1 
Veľké Kapušany
kaprové vody
OR Drahňovský les
 4-1121-1-1 
 4-1121-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
OR Lykotex MO
 4-1122-1-1 
 4-1122-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Berkeš
 4-1201-1-1 
 4-1201-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Papokmulató
 4-1204-1-1 
 4-1204-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Veľký Krtíš
kaprové vody
Ipeľ č. 4
 3-1250-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Veľký Meder
kaprové vody
Aszódsky kanál č. 2
 2-0040-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Žitnoostrovské kanály č. 2
 2-5680-1-1 
Veľký Meder
kaprové vody
Štrkovisko Okoč
 2-3790-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Vranov nad Topľou
kaprové vody
Oľka č. 1
 4-1580-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Ondava č. 2
 4-1660-1-1 
Ondavka č. 1
 4-1710-1-1 
Topľa č. 2
 4-2820-1-1 
Vranov nad Topľou
kaprové vody
VVN Domaša
 4-4110-1-1 
 4-4110-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
60 cm | 80 cm
 boleň dravý 
50 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Záhorie
kaprové vody
Kanál Malina č. 1
 1-0300-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | 80 cm
 jeseter sibírsky 
60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 80 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 40 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Kanál Malina č. 2
 1-0310-1-1 
Morava č. 2
 1-0400-1-1 
Zohorský kanál č. 1
 1-1480-1-1 
Zohorský kanál č. 2
 1-1490-1-1 
Záhorie
kaprové vody
Štrkovisko na Židovkách
 1-1010-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | 80 cm
 jeseter sibírsky 
60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 40 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Zlaté Moravce
kaprové vody
Žitava č. 4
 2-5630-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Zlaté Moravce
kaprové vody
VN Lovce
 2-4960-1-1 
 2-4960-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
VN Melek
 2-5030-1-1 
 2-5030-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Zvolen
kaprové vody
Hron č. 7a  H 
 3-1080-2-1 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
Slatina č. 1
 3-3740-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Žarnovica
kaprové vody
Hron č. 5
 3-1060-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Žarnovica
kaprové vody
VN Hodruša
 3-0950-1-1 
 3-0950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Zmena revírovania z  3-0950-1-1  na  3-0950-1-1 , platí od 25.03.2020!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Želiezovce
kaprové vody
Hron č. 2
 2-0750-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
 pleskáč vysoký 
30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Ipeľ č. 2
 2-0780-1-1 
Perec č. 2
 2-2110-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Sikenica č. 1
 2-2650-1-1 
Želiezovce
kaprové vody
VN Šárovce
 2-5341-1-1 
 2-5341-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
 pleskáč vysoký 
30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Žiar nad Hronom
kaprové vody
Hron č. 6a  H 
 3-1070-2-1 
 3-1050-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.12. do 14.03. Pod cestným mostom Jalná je v úseku vyznačenom tabuľami,  CHRO  – zimovisko rýb!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | 50 cm
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Žilina
kaprové vody
Váh č. 13
 3-4620-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
40 cm | –
 sivoň potočný 
30 cm | –
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
Váh č. 14
 3-4630-1-1 
Kysuca č.1  H 
 3-1830-2-1 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
Žilina
kaprové vody
VN Hričov
 3-5090-1-1 
 3-5090-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-5090-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v areáli firmy DAL – prístav a predaj štrkov!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm

Revíry SRZ kaprové zväzové 2021
Revíry SRZ lipňové zväzové 2021
Lovné miery na revíroch SRZ (2018–2020-2022)
Denný čas lovu rýb 2021
SRZ – Zarybnenie revírov – 2020

Revíry SRZ kaprové zväzové 2020

Revíry SRZ lipňové zväzové 2019 SRZ-logo nedeľa, 05. decembra 2021 – 18:28:54
Vaše pripomienky, návrhy, nové skutočnosti a zistené chyby posielaje prosím na cokdezakolko@gmail.com Ďakujeme

 Revíry SRZ kaprové zväzové 2021   NOVINKA 
 Lovné miery na revíroch SRZ (2018 – 2020 – 2022)  <--kliknúť  NOVINKA 

Revíry SRZ kaprové zväzové 2020


Tabuľka “Revíry SRZ kaprové zväzové 2020 je zoznam zväzových kaprových revírov SRZ vyčlenených pre rok 2020 do zväzového povolenia. Revíry sú v tabuľke zotriedené podľa oblasti – organizácie SRZ – čísla revíru SRZ.
Revíry SRZ kaprové zväzové 2020 su popísané v rybárskom poriadku RYBÁRSKY PORIADOK pre držiteľov Zväzových kaprových povolení ktorý je dostupný na webovom sídle SRZ Rada Žilina.
 VO VÝSTAVBE! 
ZO SRZnázov revíru
(číslo revíru)
druh ryby
min. | max.
lovná miera
Bánovce nad Bebravou
kaprové vody
Bebrava č. 2
 2-0100-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Svinica č. 1
 2-2740-1-1 
Bánovce nad Bebravou
kaprové vody
VN Haláčovce
 2-4730-1-1 
 2-4730-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4730-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný vo výpuste VN Haláčovce!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Banská Bystrica
kaprové vody
Hron č. 8  H 
 3-1090-2-1 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Banská Štiavnica
kaprové vody
Rychnavské vodné nádrže
 3-1390-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Bardejov
kaprové vody
Topľa č. 5a
 4-2850-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Topľa č. 5b  CHAP 
 4-2851-1-4 
 CHAP 
Bratislava 2
kaprové vody
Malý Dunaj č. 6
 1-0370-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Bratislava 2
kaprové vody
Štrkovisko Zlaté piesky
 1-1180-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Bratislava 3
kaprové vody
Štrkovisko Kalná
 1-0960-1-1 
 1-0960-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 10.04.2020 do 24.04.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 25.04.2020 06.00 h (sobota).
 kapor rybničný 
40 cm | –
Štrkovisko Vajnory 2
 1-1120-1-1 
 1-1120-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 10.04.2020 do 24.04.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 25.04.2020 06.00 h (sobota).
Bratislava 4
kaprové vody
Dunaj č. 4, Karloveské rameno
 1-0140-1-1 
 1-0140-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný vo vyznačenej časti ochranného pásma I. stupňa (vodárenský zdroj)!
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 4, Devínske rameno
 1-0141-1-1 
Morava č. 1
 1-0390-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Bratislava 4
kaprové vody
Štrkovisko Kuchajda
 1-0980-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Bratislava 5
kaprové vody
Chorvátsky kanál
 1-0020-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Bratislava 5
kaprové vody
Dunaj č. 3, Rusovecko – Jarovecká sústava ramien
 1-0130-1-1 
 1-0130-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Bratislava 5
kaprové vody
Štrkovisko Zrkadlový Háj
 1-1190-1-1 
 1-1190-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 09.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K4 – kapor rybničný ? kg)
Lov rýb povolený od 24.10.2020 00.00 h (štvrtok).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 5
 kapor rybničný 
40 cm | –
Brodské
kaprové vody
Morava č. 7a
 2-1351-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | –
Bytča
kaprové vody
Hričovský kanál č. 2b
 3-1030-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
Hričovský kanál č. 2a
 3-1031-1-1 
Váh č. 12
 3-4610-1-1 
 3-4610-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05. v hornom úseku revíra od tabule po tabuľu, t.j., zhruba od úrovne futbalového ihriska v obci Horný Hričov po priehradné teleso VN Hričov, neresisko rýb označené tabuľami!
 3-4610-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.12. do 15.03. pri cestnom moste v Bytči (100 m nad a 100 m pod mostom), zimovisko rýb označené tabuľami!
 3-4610-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.12. do 14.03. v hornom úseku revíra od tabule po tabuľu, t.j., zhruba od úrovne futbalového ihriska v obci Horný Hričov po priehradné teleso VN Hričov, zimovisko rýb označené tabuľami!
Bytča
kaprové vody
VN Mikšová
 3-5400-1-1 
 3-5400-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
Čadca
kaprové vody
Kysuca č. 3
 3-1850-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Čierna nad Tisou
kaprové vody
Latorica č. 4
 4-1210-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Tisa
 4-2800-1-1 
Drahovce
kaprové vody
Dudváh č. 3
 2-0430-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
N – kanál
 2-1391-1-1 
Váh č. 5
 2-4400-1-1 
Dubnica nad Váhom
kaprové vody
Nosický kanál č. 9
 3-2530-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Váh č. 9
 3-4570-1-1 
Dubnica nad Váhom
kaprové vody
Štrkovisko Dubnička
 3-4100-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Dunajská Lužná
kaprové vody
Štrkovisko Malá Voda
 1-0900-1-1 
 1-0900-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 10.04.2020 do 30.04.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 01.05.2020 04.00 h (piatok).
 kapor rybničný 
40 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunajská Streda
kaprové vody
Klátovské rameno č. 2
 2-1040-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Malý Dunaj č. 3
 2-1210-1-1 
Žitnoostrovské kanály č. 3
 2-5690-1-1 
Dunajská Streda
kaprové vody
OR Trstice
 2-1950-1-1 
 2-1950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Dunajská Streda
kaprové vody
Štrkovisko Bendö č. 1
 2-2930-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Gajary
kaprové vody
Morava č. 3
 1-0410-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Záhorský kanál
 1-1470-1-1 
Galanta
kaprové vody
Čierna voda č. 1
 2-0320-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Dudváh č. 1
 2-0410-1-1 
Malý Dunaj č. 4
 2-1220-1-1 
Gelnica
kaprové vody
Hnilec č. 1
 4-0550-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Giraltovce
kaprové vody
Radomka
 4-2060-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Topľa č. 4
 4-2840-1-1 
Hanušovce nad Topľou
kaprové vody
Topľa č. 3
 4-2830-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Hlohovec
kaprové vody
Dudváh č. 2b
 2-0421-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 45 cm
 mieň sladkovodný 
40 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | 80 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
Váh č. 4
 2-4390-1-1 
Váh č. 4a  CHAP 
 2-4391-1-4 
 CHAP 
Holíč
kaprové vody
Chvojnica č. 1
 2-0280-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 sumec veľký 
80 cm | –
 šťuka severná 
65 cm | –
 úhor európsky 
70 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Farská voda
 2-0640-1-1 
Kanál Kátovské jazero
 2-0981-1-1 
Melioračný kanál Tvrdonice
 2-1300-1-1 
Morava č. 7b
 2-1350-1-1 
Humenné
kaprové vody
Laborec č. 3
 4-1140-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Hurbanovo
kaprové vody
Kanál Stará Gúta
 2-1000-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
Kanál Vrbová
 2-1010-1-1 
Spojovací kanál Martovce
 2-2680-1-1 
Stará Nitra č. 2
 2-2700-1-1 
Žitava č. 1
 2-5600-1-1 
Jelšava
kaprové vody
Muráň č. 1
 3-2350-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Kežmarok
kaprové vody
Vrbovský potok
 4-4090-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
50 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | 50 cm
 pstruh potočný 
30 cm | 50 cm
 sivoň potočný 
30 cm | 50 cm
 šťuka severná 
80 cm | 100 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 80 cm
Kolárovo
kaprové vody
Čergovský kanál
 2-0300-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | –
Malý Dunaj č. 1
 2-1190-1-1 
Váh č. 1
 2-4360-1-1 
Komárno
kaprové vody
Ižianský kanál č. 2
 2-2090-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | –
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Stará Nitra č. 1
 2-2690-1-1 
Vážsky Dunaj
 2-4440-1-1 
Žitava kanál č. 2
 2-5660-1-1 
Žitnoostrovské kanály č. 1
 2-5670-1-1 
Košice
kaprové vody
Hornád č. 1a
 4-0630-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Hornád č.1b
 4-0631-1-1 
Myslavský potok
 4-1500-1-1 
Olšava č. 1
 4-1610-1-1 
Sokoľanský potok
 4-2400-1-1 
Torysa č. 1
 4-2890-1-1 
Košice
kaprové vody
VVN Ružín
 4-4120-1-1 
 4-4120-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
Košice
kaprové vody
Štrkovisko Kechnec
 4-2680-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
Kráľovský Chlmec
kaprové vody
Berecký prívodný kanál
 4-0071-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Latorica č. 2
 4-1190-1-1 
Somotorský kanál
 4-2401-1-1 
Kráľovský Chlmec
kaprové vody
Karcsa
 4-3880-1-1 
 4-3880-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
Krompachy
kaprové vody
Hornád č. 3
 4-0650-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Krupina
kaprové vody
Krupinica č. 2
 3-1770-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Štiavnica č. 2
 3-3970-1-1 
Kúty
kaprové vody
Morava č. 6
 2-1340-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Kysucké Nové Mesto
kaprové vody
Kysuca č. 2a  H 
 3-1840-2-1 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Kysuca č. 2b  CHAP 
 3-1841-2-4 
 CHAP 
Levice
kaprové vody
Hron č. 3
 2-0760-1-1 
 2-0760-1-1  Mŕtve rameno v katastri obce Horná Seč a Kalná nad Hronom, čiastkové povodie potoka Podlužianka od cestného mosta v obci Starý Hrádok po pramene, povodie potoka Nová Podlužianka od jej ústia do rieky Hron pri obci Vyšné nad Hronom po jej výtok pri ČOV Levice, potoky Korlát, Lipník a Kozárovský (Čaradický), Rybnícky potok, Teplička, Kráľovka, Čajkovský potok vrátane prítoku Burda, Gondovský potok, Kamenec vrátane prítokov, Ďúrsky potok vrátane prítokov a Zahajský potok od ústia po pramene.
 2-0760-1-1  2-0760-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Upozornenie: Vzdutia nad vodnými stavbami MVE Turá, MVE Tekov, MVE Kalná nad Hronom a MVE Veľké Kozmálovce tvoria samostatné rybárske revíry, kde platí zákaz lovu všetkých druhov rýb v súlade s § 13 ods. 5, písm. a) zákona o rybárstve.
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Perec č. 3
 2-2120-1-1 
 2-2120-1-1  Spodný úsek Hrončeka od ústia do VN Kalná nad Hronom po vyústenie rybovodu MVE Tekov tvorí súčasť rybovodu a predstavuje  CHRO .
 2-2120-1-1  Zákaz lovu rýb od 15. 3. do 31. 5. v úseku od vyústenia rybovodu po svoj vznik prepadom z potoka Perec – neresisko!
Sikenica č. 2
 2-2660-1-1 
Levice
kaprové vody
VN Kalná nad Hronom
 2-4870-1-1 
 2-4870-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4870-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný 50 m od rybovodu!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Veľké Kozmálovce
 2-4920-1-1 
 2-4920-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4920-1-1  Zákaz lovu rýb od 20.08.2020 do 23.08.2020 nad cestným mostom v meste Tlmače – až po železničný most, na pravej a ľavej strane v smere toku (trať pod benzinkou) z dôvodu konania rybárskych pretekov!
 2-4920-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný 50 m od rybovodu!
VN Tekov
 2-5342-1-1 
 2-5342-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Turá
 2-5420-1-1 
 2-5420-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Levoča
kaprové vody
Levočský potok č. 2
 4-1230-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Lučenec
kaprové vody
Ipeľ č. 5
 3-1260-1-1 
Lov na rybku a prívlač povolený od 01.04. do 31.01. na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1.
 3-1260-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, v rybom prechode a min. 100m nad a pod rybím prechodom!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Ipeľ č. 6
 3-1270-1-1 
Lučenec
kaprové vody
VN Ľadovo
 3-5290-1-1 
 3-5290-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Marcelová
kaprové vody
Ižianský kanal č. 1
 2-2080-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Vojnícky potok
 2-5550-1-1 
Žitava kanál č. 1
 2-5650-1-1 
Martin
kaprové vody
Derivačný kanál Váhu
 3-0660-2-1 
 3-0660-2-1  Zákaz lovu rýb celoročný na jednotlivých vodohospodárskymi objektami stanovených bezpečnostných pásiem 100 m nad a pod haťami!
 3-0660-2-1  Zákaz lovu rýb od 15.12. do 15.03. v tabuľami vyznačených častiach kanála pod hydrocentrálami v Krpeľanoch, Sučanoch a na Lipovci – zimoviská rýb!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh č. 17  H 
 3-4670-2-1 
 3-4670-2-1  Vývarisko pod VN Krpeľany, úsek od vtoku Turca po Lipovecký most, úseky 50 m nad a 50 m pod lanovou lavicou cez Váh v Turanoch, železničným mostom v Turanoch, lavicou pre peších do Kľačian a úseky 50 m nad viaduktom štátnej cesty I/18 a 50 m pod starým cestným mostom v Sučanoch sú zimoviskami rýb (15.12. – 15.03.) vyznačené tabuľami. V zmysle platného manipulačného poriadku VS Krpeľany – Sučany – Lipovec je na jednotlivých vodohospodárskych objektoch stanovené bezpečnostné pásmo 100 m nad a pod haťami, kde je zakázaný rybolov!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Martin
kaprové vody
Štrkovisko Sučany
 3-4220-1-1 
 3-4220-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 12.04.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 500 kg)
Lov povolený od 13.04.2020 06.00 h (pondelok).
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Medzilaborce
kaprové vody
Laborec č. 4
 4-1150-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Michalovce
kaprové vody
Laborec č. 2
 4-1130-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava
 4-4140-1-1 
Čierna voda
 4-0330-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
Duša
 4-0440-1-1 
Okna č. 1a
 4-1560-1-1 
Sobranecký potok č. 1
 4-2380-1-1 
Sobranecký potok č. 2
 4-2390-1-1 
Moldava nad Bodvou
kaprové vody
Bodva č. 1
 4-0150-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Bodva č. 2
 4-0160-1-1 
Ida č. 1
 4-0750-1-1 
Turňa č. 1
 4-2990-1-1 
Námestovo
kaprové vody
Biela Orava č. 1a
 3-0070-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Biela Orava č. 1b  CHAP 
 3-0070-1-4 
 CHAP 
Nitra
kaprové vody
Nitra č. 3
 2-1420-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
Radošina č. 1
 2-2180-1-1 
Radošina č. 1
 2-2180-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Nová Baňa
kaprové vody
Hron č. 4
 3-1050-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Nové Mesto nad Váhom
kaprové vody
Váh č. 7
 2-4420-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 šťuka severná 
70 cm | –
Dudváh č. 5a
 2-0450-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Nové Zámky
kaprové vody
Cergát č. 1
 2-0230-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Cergát č. 2
 2-0240-1-1 
Chrenovka
 2-0260-1-1 
Nitra č. 1
 2-1400-1-1 
Spojovací kanál Cergát-Váh
 2-2670-1-1 
Žitava č. 2
 2-5610-1-1 
Nové Zámky
kaprové vody
OR Berek
 2-1520-1-1 
 2-1520-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Nové Zámky
kaprové vody
Štrkovisko Záhoň
 2-4250-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Orlov
kaprové vody
Poprad č. 2b
 4-1951-2-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Partizánske
kaprové vody
Bebrava č. 1
 2-0090-1-1 
 2-0090-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Nitra č. 5b
 2-1441-1-1 
 2-1441-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
Nitrica č. 1b
 2-1551-1-1 
 2-1551-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
Nitrica č. 1d
 2-1553-1-1 
 2-1553-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
Nitra č. 5a  CHAP 
 2-1440-1-4 
 2-1440-1-4 
 2-1440-1-4  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).

 2-1440-1-4  Všeobecný zákaz lovu rýb 25.07.2020 (nedeľa) v úseku od splavu pod obcou Malé Kršteňany po sútok s riekou Nitrica pri sídlisku Luhy z dôvodu konania celoslovenského pohárového muškárskeho preteku “Baťovianska muška 2020”!
 CHAP 
Nitrica č. 1a  CHAP 
 2-1450-1-4 
 2-1450-1-4 
 2-1450-1-4  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
Partizánske
kaprové vody
VN Veľké Uherce
 2-5470-1-1 
 2-5470-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).

 2-5470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Pezinok
kaprové vody
Gidra č. 1b
 1-0151-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
Šúrsky potok
 1-1220-1-1 
Pezinok
kaprové vody
VN Kučišdorf
 1-1340-1-1 
 1-1340-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
Piešťany
kaprové vody
Dubová
 2-0400-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 jalec hlavatý 
50 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pleskáč vysoký 
50 cm | –
 sumec veľký 
70 cm | 180 cm
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 90 cm
Dudváh č. 4
 2-0440-1-1 
Striebornica č.1
 2-2720-1-1 
Váh č. 6
 2-4410-1-1 
Váh č. 6a  CHAP 
 2-4414-1-4 
 CHAP 
Považská Bystrica
kaprové vody
Hričovský kanál č. 1
 3-1040-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Marikovský potok č. 1
 3-2200-1-1 
Váh č. 11
 3-4600-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Prešov
kaprové vody
Sekčov č. 1
 4-2240-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Torysa č. 2
 4-2900-1-1 
Prievidza
kaprové vody
Handlovka č. 1
 3-0850-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Nitra č. 6a
 3-2440-1-1 
Prievidza
kaprové vody
VN Nitrianske Rudno
 3-5470-1-1 
 3-5470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Púchov
kaprové vody
Nosicko – Kočkovský kanál
 3-2520-1-1 
 jeseter malý 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh č. 10  H 
 3-4580-2-1 
 3-4580-2-1  Zákaz lovu rýb celoročný od začiatku rybovodu (označeného tabuľou) po hať Dolné Kočkovce!
 3-4580-2-1  Zákaz lovu rýb od 16.03. do 01.06. v úseku od sútoku Váhu a Nosicko – Kočkovského kanála v meste Púchov (lokalita Špic) po priehradné teleso VN Nosice – neresisko rýb!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jeseter malý 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
RADA Žilina
kaprové vody
Dunaj č. 1
 2-0480-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 2
 2-0490-1-1 
Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia
 2-0500-1-1 
Dunaj č. 3 ľavostranný priesakový kanál VD
 2-0520-1-1 
Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko – Jarovecký
 2-0600-1-1 
Dunaj č. 4
 2-0620-1-1 
Dunaj č. 3  H 
 2-0510-1-1 
Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku.
 2-0510-1-1  Staré koryto Dunaja od rkm 1810 po hraničný kameň – rkm 1850,5 je hraničná voda (ľavá strana). hlavátka podunajská  80 cm | –
 2-0510-1-1  V úseku od dolnej hranice ihlanového sklzu po hať na obtoku (tzv. bazén) je celoročný zákaz rybolovu  CHRO !
 2-0510-1-1  Mošonský Dunaj od hranice s Maďarskom po malú vodnú elektráreň v Čunove nie je hraničná voda. hlavátka podunajská  80 cm | –
 boleň dravý 
50 cm | –
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 3 – odpadový kanál VD  H 
 2-0550-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 3 pravostranný priesakový kanál VD
 2-0580-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
RADA Žilina
kaprové vody
(červená)
VN Ružiná
 3-5700-1-1 
z dôvodu znižovania vodnej hladiny pod minimálnu prevádzkovú hladinu platí od 07.11.2020 do odvolania, všeobecný zákaz lovu rýb!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
RADA Žilina
kaprové vody
VN Teplý Vrch
 3-5850-1-1 
 3-5850-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Dunaj č. 3 – OR horná inundácia  H 
 2-0560-1-1 
 2-0560-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
50 cm | –
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 3 – OR stredná inundácia
 2-0570-1-1 
 2-0570-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 3 zdrž VD Hrušov-Čunovo
 2-0610-1-1 
 2-0610-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Kráľová
 2-4930-1-1 
 2-4930-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
VN Sĺňava
 2-5270-1-1 
 2-5270-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nosice
 3-5480-1-1 
 3-5480-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Orava
 3-5530-1-1 
 3-5530-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Žilina
 3-6010-1-1 
 3-6010-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Liptovská Mara
 3-5340-1-1 
 3-5340-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 15 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
VN Ružín
 4-3750-1-1 
 4-3750-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
VN Krpeľany
 3-5240-1-1 
 3-5240-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
VN Domaša
 4-3330-1-1 
 4-3330-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Zemplínska Šírava  CHAP 
 4-4030-1-4 
 4-4030-1-4  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 CHAP 
RADA Žilina
kaprové vody
Dunaj č. 3 Prívodný kanál VD
 2-0590-1-3 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Rimavská Sobota
kaprové vody
Blh č. 1
 3-0200-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Rimava č. 2
 3-3260-1-1 
Rohožník
kaprové vody
Rudava kanál
 1-0610-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Rožňava
kaprové vody
Slaná č. 2a
 4-2270-2-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Sabinov
kaprové vody
Torysa č. 3
 4-2910-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Sečovce
kaprové vody
Trnávka č. 2
 4-2980-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Sekule – Moravský Svätý Ján
kaprové vody
Odpadový kanál č. 2 „Čekr“
 2-1481-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Morava č. 5
 2-1330-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Senec
kaprové vody
Čierna voda č. 3
 1-0040-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Čierna voda č. 4
 1-0050-1-1 
Stoličný potok
 1-0830-1-1 
Senec
kaprové vody
Hlboké jazero v Senci
 1-0160-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Senica
kaprové vody
Myjava č. 2a
 2-1380-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
Senica
kaprové vody
VN Osuské
 2-5110-1-1 
 2-5110-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-5110-1-1  Revír je vypustený!
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
Sereď
kaprové vody
Jarčie č. 2
 2-0820-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Váh č. 3
 2-4380-1-1 
Skalica
kaprové vody
Morava č. 8
 2-1360-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 80 cm
Sládkovičovo
kaprové vody
Čierna voda č. 2
 2-0330-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 35 cm
 šťuka severná 
60 cm | 75 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Snina
kaprové vody
Cirocha č. 1a
 4-0260-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Pčolinka č. 1
 4-1880-1-1 
Spišská Nová Ves
kaprové vody
Brusník
 4-0200-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Hornád č. 4
 4-0660-1-1 
Levočský potok č. 1
 4-1220-1-1 
Stará Turá
kaprové vody
Kostolník
 2-1080-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Stará Turá
kaprové vody
VN Matejovec
 2-5020-1-1 
 2-5020-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 80 cm
Streda nad Bodrogom
kaprové vody
Bodrog č. 1a
 4-0140-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Bodrog č. 1b
 4-0141-1-1 
Stropkov
kaprové vody
Ondava č. 4
 4-1680-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Svidník
kaprové vody
Ondava č. 5
 4-1690-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Šahy
kaprové vody
Ipeľ č. 3
 2-0790-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Krupinica č. 1
 2-1090-1-1 
Preseľanský potok
 2-2150-1-1 
Štiavnica č. 1
 2-2760-1-1 
Šaľa
kaprové vody
Hlavný kanál Csóványos
 2-0680-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Váh č. 2
 2-4370-1-1 
 2-4370-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v časťi revíru ohraničenej telesom hrádze VN Králová po pomyslenú spojnicu medzi koncom umelého polostrova uprostred toku a začiatkom betónovej cesty na ľavom brehu Váhu. Hraničné body sú označené pevne osadenými stĺpmi bielej farby na polostrove a brehu a pomocnými bójami priamo v toku ( bóje v zimnom období nemusia byť osadené),  CHRO ! Zátoka pod VD Kráľová – Chránená rybia oblasť  CHRO 
Šamorín
kaprové vody
Malý Dunaj č. 5
 2-1230-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Šaštín-Stráže
kaprové vody
Myjava č. 1
 2-1370-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Šoporňa
kaprové vody
Jarčie č. 1
 2-0810-1-1 
 amur biely 
65 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Šoporňa
kaprové vody
OR Melečka č. 2
 2-1800-1-1 
 2-1800-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
65 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Štúrovo
kaprové vody
Hron č. 1
 2-0740-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Ipeľ č. 1
 2-0770-1-1 
Obidský kanál
 2-1471-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Kamenický kanál
 2-0961-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Paríž
 2-2040-1-1 
Perec č. 1
 2-2100-1-1 
Šurany
kaprové vody
Nitra č. 2
 2-1410-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Stará Nitra č. 3
 2-1411-1-1 
Stará Žitava
 2-2710-1-1 
Žitava č. 3
 2-5620-1-1 
Tisovec
kaprové vody
Turiec č. 2
 3-4510-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Topoľčany
kaprové vody
Nitra č. 4
 2-1430-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
Radošina č. 2
 2-2190-1-1 
Topoľčany
kaprové vody
VN Malé Bedzany
 2-4980-1-1 
 2-4980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
Topoľníky
kaprové vody
Aszódsky kanál č. 3
 2-0050-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Dolnobarský kanál
 2-0350-1-1 
Klátovské rameno č. 1
 2-1039-1-1 
Malý Dunaj č. 2
 2-1200-1-1 
Tornaľa
kaprové vody
Rimava č. 1
 3-3250-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Slaná č. 1
 3-3730-1-1 
Turiec č. 1
 3-4520-1-1 
Východný Turiec č. 1
 3-6060-1-1 
Trebišov
kaprové vody
Latorica č. 1
 4-1180-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Ondava č. 1
 4-1650-1-1 
Roňava č. 1
 4-2120-1-1 
Roňava č. 2
 4-2130-1-1 
Topľa č. 1
 4-2810-1-1 
Trnávka č. 1
 4-2970-1-1 
Trenčín
kaprové vody
Váh č. 8  H 
 2-4430-2-1 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 mrena severná 
40 cm | 60 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Biskupický kanál č. 8
 2-4432-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 mrena severná 
40 cm | 60 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Kočkovský kanál č. 8  CHAP 
 2-4431-1-4 
 CHAP 
Trnava
kaprové vody
Blava č. 1
 2-0130-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Dudváh č. 2a
 2-0420-1-1 
Gidra č. 1a
 2-0660-1-1 
Parná č. 1
 2-2050-1-1 
Trnava
kaprové vody
VN Buková
 2-4570-1-1 
 2-4570-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Trstená
kaprové vody
Orava č. 4
 3-2731-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
Trstená
kaprové vody
VVN Tvrdošín
 3-6050-1-1 
 3-6050-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
Veľké a Malé Leváre
kaprové vody
Lakšár
 1-0340-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 úhor európsky 
50 cm | 60 cm
Morava č. 4
 1-0420-1-1 
Odpadový kanál
 1-0430-1-1 
Rudava č. 1a
 1-0600-1-1 
Veľké Kapušany
kaprové vody
Laborec č. 1
 4-1120-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Latorica č. 3
 4-1200-1-1 
Odpadový kanál EVO Vojany
 4-1550-1-1 
Uh č. 1
 4-3050-1-1 
Uh č. 2
 4-3060-1-1 
Veľké Kapušany
kaprové vody
OR Drahňovský les
 4-1121-1-1 
 4-1121-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
OR Lykotex MO
 4-1122-1-1 
 4-1122-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Berkeš
 4-1201-1-1 
 4-1201-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Papokmulató
 4-1204-1-1 
 4-1204-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Veľký Krtíš
kaprové vody
Ipeľ č. 4
 3-1250-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Veľký Meder
kaprové vody
Aszódsky kanál č. 2
 2-0040-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Žitnoostrovské kanály č. 2
 2-5680-1-1 
Veľký Meder
kaprové vody
Štrkovisko Okoč
 2-3790-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Vranov nad Topľou
kaprové vody
Oľka č. 1
 4-1580-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Ondava č. 2
 4-1660-1-1 
Ondavka č. 1
 4-1710-1-1 
Topľa č. 2
 4-2820-1-1 
Vranov nad Topľou
kaprové vody
VVN Domaša
 4-4110-1-1 
 4-4110-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
60 cm | 80 cm
 boleň dravý 
50 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Záhorie
kaprové vody
Kanál Malina č. 1
 1-0300-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | 80 cm
 jeseter sibírsky 
60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 80 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 40 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Kanál Malina č. 2
 1-0310-1-1 
Morava č. 2
 1-0400-1-1 
Zohorský kanál č. 1
 1-1480-1-1 
Zohorský kanál č. 2
 1-1490-1-1 
Záhorie
kaprové vody
Štrkovisko na Židovkách
 1-1010-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | 80 cm
 jeseter sibírsky 
60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 40 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Zlaté Moravce
kaprové vody
Žitava č. 4
 2-5630-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Zlaté Moravce
kaprové vody
VN Lovce
 2-4960-1-1 
 2-4960-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
VN Melek
 2-5030-1-1 
 2-5030-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Zvolen
kaprové vody
Hron č. 7a  H 
 3-1080-2-1 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
Slatina č. 1
 3-3740-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Žarnovica
kaprové vody
Hron č. 5
 3-1060-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Žarnovica
kaprové vody
Hodrušské jazero
 3-0950-1-1 
 3-0950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Zmena revírovania z  3-0950-1-1  na  3-0950-1-1 , platí od 25.03.2020!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Želiezovce
kaprové vody
Hron č. 2
 2-0750-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
 pleskáč vysoký 
30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Ipeľ č. 2
 2-0780-1-1 
Perec č. 2
 2-2110-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Sikenica č. 1
 2-2650-1-1 
Želiezovce
kaprové vody
VN Šárovce
 2-5341-1-1 
 2-5341-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
 pleskáč vysoký 
30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Žiar nad Hronom
kaprové vody
Hron č. 6a  H 
 3-1070-2-1 
 3-1070-2-1  Zákaz lovu rýb od od 01.12. do 14.03. Pod cestným mostom Jalná je v úseku vyznačenom tabuľami,  CHRO  – zimovisko rýb!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | 50 cm
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Žilina
kaprové vody
Váh č. 13
 3-4620-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
40 cm | –
 sivoň potočný 
30 cm | –
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
Váh č. 14
 3-4630-1-1 
Kysuca č.1
 3-1830-2-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Žilina
kaprové vody
VN Hričov
 3-5090-1-1 
 3-5090-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-5090-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v areáli firmy DAL – prístav a predaj štrkov!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
Zdroj: MsO SRZ Žilina

SRZ – Zarybnenie revírov – 2020
Lovné miery na revíroch SRZ (2018–2020-2022)
Denný čas lovu rýb 2021

SRZ revíry kaprové zväzové – 2019

Revíry SRZ lipňové zväzové 2019 SRZ-logo

Revíry SRZ kaprové zväzové 2019


Tabuľka Revíry SRZ kaprové zväzové 2019 je zoznam zväzových kaprových revírov SRZ vyčlenených pre rok 2019 do zväzového povolenia. Revíry sú v tabuľke zotriedené podľa oblasti – organizácie SRZ – čísla revíru SRZ.
Revíry SRZ kaprové zväzové 2019 su popísané v rybárskom poriadku SPOLOČNÝ RYBÁRSKY PORIADOK 2019 ktorý je dostupný na webovom sídle SRZ Rada Žilina.

4-1880-1-1Pčolinka č.1Snina

Nový revír zaradený do zväzového povolenia

1-0110-1-1Dunaj č. 3 – OR Veľký ZemníkBratislava 5

Revír vyraradený zo zväzového povolenia


Bratislavská oblasť
1-0370-1-1Malý Dunaj č. 6Bratislava 2
1-1180-1-1Štrkovisko Zlaté pieskyBratislava 2
1-0960-1-1Štrkovisko KalnáBratislava 3
1-1120-1-1Štrkovisko Vajnory 2Bratislava 3
1-0140-1-1Dunaj č. 4 – Karlovesko-Devínske ramenoBratislava 4
1-0390-1-1Morava č. 1Bratislava 4
1-0980-1-1Štrkovisko KuchajdaBratislava 4
1-0020-1-1Chorvátsky kanálBratislava 5
1-0110-1-1Dunaj č. 3 – OR Veľký ZemníkBratislava 5
1-0130-1-1Dunaj č. 3 – Rusovecko-Jarovecká sústava ramienBratislava 5
1-1190-1-1Štrkovisko Zrkadlový HájBratislava 5
1-0900-1-1Štrkovisko – Malá VodaDunajská Lužná
1-0410-1-1Morava č. 3Gajary
1-1470-1-1Záhorský kanálGajary
1-0151-1-1Gidra č. 1bPezinok
1-1220-1-1Šúrsky potokPezinok
1-1340-1-1VN KučišdorfPezinok
1-0610-1-1Rudava kanálRohožník
1-0040-1-1Čierna voda č. 3Senec
1-0050-1-1Čierna voda č. 4Senec
1-0160-1-1Hlboké jazero v SenciSenec
1-0830-1-1Stoličný potokSenec
1-0340-1-1LakšárMalé Leváre – Veľké Leváre
1-0420-1-1Morava č. 4Malé Leváre – Veľké Leváre
1-0430-1-1Odpadový kanálMalé Leváre – Veľké Leváre
1-0600-1-1Rudava č. 1aMalé Leváre – Veľké Leváre
1-0300-1-1Kanál Malina č. 1Záhorie
1-0310-1-1Kanál Malina č. 2Záhorie
1-0400-1-1Morava č. 2Záhorie
1-1010-1-1Štrkovisko na ŽidovkáchZáhorie
1-1480-1-1Zohorský kanál č. 1Záhorie
1-1490-1-1Zohorský kanál č. 2Záhorie
Západoslovenská oblasť
2-0100-1-1Bebrava č. 2Bánovce nad Bebravou
2-2740-1-1Svinica č. 1Bánovce nad Bebravou
2-4730-1-1VN HaláčovceBánovce nad Bebravou
2-1351-1-1Morava č. 7aBrodské
2-0430-1-1Dudváh č. 3Drahovce
2-1391-1-1N – kanálDrahovce
2-4400-1-1Váh č. 5Drahovce
2-1040-1-1Klátovské rameno č. 2Dunajská Streda
2-1210-1-1Malý Dunaj č. 3Dunajská Streda
2-1950-1-1OR TrsticeDunajská Streda
2-2930-1-1Štrkovisko Bendő č. 1Dunajská Streda
2-5690-1-1Žitnoostrovské kanály č. 3Dunajská Streda
2-0320-1-1Čierna voda č. 1Galanta
2-0410-1-1Dudváh č. 1Galanta
2-1220-1-1Malý Dunaj č. 4Galanta
2-0421-1-1Dudváh č. 2bHlohovec
2-4390-1-1Váh č. 4Hlohovec
2-0640-1-1Farská vodaHolíč
2-0280-1-1Chvojnica č. 1Holíč
2-0981-1-1Kanál Kátovské jazeroHolíč
2-1300-1-1Melioračný kanál TvrdoniceHolíč
2-1350-1-1Morava č. 7bHolíč
2-1000-1-1Kanál Stará GútaHurbanovo
2-1010-1-1Kanál VrbováHurbanovo
2-2680-1-1Spojovací kanál MartovceHurbanovo
2-2700-1-1Stará Nitra č. 2Hurbanovo
2-5600-1-1Žitava č. 1Hurbanovo
2-0300-1-1Čergovský kanálKolárovo
2-1190-1-1Malý Dunaj č. 1Kolárovo
2-4360-1-1Váh č. 1Kolárovo
2-2090-1-1Patinský kanál č. 2Komárno
2-2690-1-1Stará Nitra č. 1Komárno
2-4440-1-1Vážsky DunajKomárno
2-5660-1-1Žitava kanál č. 2Komárno
2-5670-1-1Žitnoostrovské kanály č. 1Komárno
2-1340-1-1Morava č. 6Kúty
2-0760-1-1Hron č. 3Levice
2-2120-1-1Perec č. 3Levice
2-2660-1-1Sikenica č. 2Levice
2-4870-1-1VN Kalná nad HronomLevice
2-5342-1-1VN TekovLevice
2-5420-1-1VN TuráLevice
2-4920-1-1VN Veľké KozmálovceLevice
2-2080-1-1Patinský kanál č. 1Marcelová
2-5550-1-1Vojnícky potokMarcelová
2-5650-1-1Žitava kanál č. 1Marcelová
2-1420-1-1Nitra č. 3Nitra
2-2180-1-1Radošina č. 1Nitra
2-0450-1-1Dudváh č. 5aNové Mesto nad Váhom
2-4420-1-1Váh č. 7Nové Mesto nad Váhom
2-0230-1-1Cergát č. 1Nové Zámky
2-0240-1-1Cergát č. 2Nové Zámky
2-0260-1-1ChrenovkaNové Zámky
2-1400-1-1Nitra č. 1Nové Zámky
2-1520-1-1OR BerekNové Zámky
2-2670-1-1Spojovací kanál Cergát-VáhNové Zámky
2-4250-1-1Štrkovisko ZáhoňNové Zámky
2-5610-1-1Žitava č. 2Nové Zámky
2-0090-1-1Bebrava č. 1Partizánske
2-1440-1-1Nitra č. 5Partizánske
2-1450-1-1Nitrica č. 1Partizánske
2-5470-1-1VN Veľké UhercePartizánske
2-0400-1-1DubováPiešťany
2-0440-1-1Dudváh č. 4Piešťany
2-2720-1-1Striebornica č. 1Piešťany
2-4410-1-1Váh č. 6Piešťany
2-1330-1-1Morava č. 5Sekule – Moravský Svätý Ján
2-1481-1-1Odpadový kanál č. 2 „Čekr“Sekule – Moravský Svätý Ján
2-1380-1-1Myjava č. 2aSenica
2-5110-1-1VN OsuskéSenica
2-0820-1-1Jarčie č. 2Sereď
2-4380-1-1Váh č. 3Sereď
2-1360-1-1Morava č. 8Skalica
2-0330-1-1Čierna voda č. 2Sládkovičovo
2-2330-1-1Rašelinisko TárnokSládkovičovo
2-0480-1-1Dunaj č. 1SRZ Rada Žilina
2-0490-1-1Dunaj č. 2SRZ Rada Žilina
2-0500-1-1Dunaj č. 2 – OR spodná inundáciaSRZ Rada Žilina
2-0510-1-1Dunaj č. 3 (H)SRZ Rada Žilina
2-0520-1-1Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VDSRZ Rada Žilina
2-0540-1-1Dunaj č. 3 – Materiálová jama BSRZ Rada Žilina
2-0550-1-1Dunaj č. 3 – odpadový kanál VD (H)SRZ Rada Žilina
2-0560-1-1Dunaj č. 3 – OR horná inundácia (H)SRZ Rada Žilina
2-0570-1-1Dunaj č. 3 – OR stredná inundáciaSRZ Rada Žilina
2-0580-1-1Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VDSRZ Rada Žilina
2-0590-1-3Dunaj č. 3 Prívodný kanál VD
Celoročný zákaz rybolovu!
SRZ Rada Žilina
2-0600-1-1Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko – JaroveckýSRZ Rada Žilina
2-0610-1-1Dunaj č. 3 – zdrž VD Hrušov-ČunovoSRZ Rada Žilina
2-0620-1-1Dunaj č. 4 (H)SRZ Rada Žilina
2-4930-1-1VN KráľováSRZ Rada Žilina
2-5270-1-1VN SĺňavaSRZ Rada Žilina
2-1080-1-1KostolníkStará Turá
2-5020-1-1VN MatejovecStará Turá
2-0790-1-1Ipeľ č. 3Šahy
2-1090-1-1Krupinica č. 1Šahy
2-2150-1-1Preseľanský potokŠahy
2-2760-1-1Štiavnica č. 1Šahy
2-4370-1-1Váh č. 2Šala
2-0680-1-1Hlavný kanál CsóványosŠaľa
2-1230-1-1Malý Dunaj č. 5Šamorín
2-1370-1-1Myjava č. 1Šaštín-Stráže
2-0810-1-1Jarčie č. 1Šoporňa
2-1800-1-1OR Melečka č. 2Šoporňa
2-0740-1-1Hron č. 1Štúrovo
2-0770-1-1Ipeľ č. 1Štúrovo
2-0961-1-1Kamenický kanálŠtúrovo
2-1471-1-1Obidský kanálŠtúrovo
2-2040-1-1Par힊túrovo
2-2100-1-1Perec č. 1Štúrovo
2-1410-1-1Nitra č. 2Šurany
2-1411-1-1Stará Nitra č. 3Šurany
2-2710-1-1Stará ŽitavaŠurany
2-5620-1-1Žitava č. 3Šurany
2-1430-1-1Nitra č. 4Topoľčany
2-2190-1-1Radošina č. 2Topoľčany
2-4710-1-1VN DuchonkaTopoľčany
2-0050-1-1Aszódsky kanál č. 3Topoľníky
2-0350-1-1Dolnobarský kanálTopoľníky
2-1039-1-1Klátovské rameno č. 1Topoľníky
2-1200-1-1Malý Dunaj č. 2Topoľníky
2-4430-2-1Váh č. 8 (H)Trenčín
2-4431-1-4Nosický kanál č. 8 (CHAP)Trenčín
2-0130-1-1Blava č. 1Trnava
2-0420-1-1Dudváh č. 2aTrnava
2-0660-1-1Gidra č. 1aTrnava
2-4570-1-1VN BukováTrnava
2-0040-1-1Aszódsky kanál č. 2Veľký Meder
2-3790-1-1Štrkovisko OkočVeľký Meder
2-5680-1-1Žitnoostrovské kanály č. 2Veľký Meder
2-4960-1-1VN LovceZlaté Moravce
2-5030-1-1VN MelekZlaté Moravce
2-5630-1-1Žitava č. 4Zlaté Moravce
2-0750-1-1Hron č. 2Želiezovce
2-0780-1-1Ipeľ č. 2Želiezovce
2-2110-1-1Perec č. 2Želiezovce
2-2650-1-1Sikenica č. 1Želiezovce
2-5341-1-1VN ŠárovceŽeliezovce
Stredoslovenská oblasť
3-1090-2-1Hron č. 8 (H)Banská Bystrica
3-1112-2-1Hron č. 9c (H)Banská Bystrica
3-1030-1-1Hričovský kanál č. 2bBytča
3-1031-1-1Hričovský kanál č. 2aBytča
3-4610-1-1Váh č. 12Bytča
3-5400-1-1VN MikšováBytča
3-1850-1-1Kysuca č. 3Čadca
3-4170-1-1Štrkovisko PárnicaDolný Kubín
3-2530-1-1Nosický kanál č. 9Dubnica nad Váhom
3-4570-1-1Váh č. 9Dubnica nad Váhom
3-5600-1-1VN Prejta – dolnáDubnica nad Váhom
3-2350-1-1Muráň č. 1Jelšava
3-1770-1-1Krupinica č. 2Krupina
3-3970-1-1Štiavnica č. 2Krupina
3-1840-2-1Kysuca č. 2a (H)Kysucké Nové Mesto
3-1841-2-4Kysuca č. 2b (H) (CHAP)Kysucké Nové Mesto
3-1260-1-1Ipeľ č. 5Lučenec
3-1270-1-1Ipeľ č. 6Lučenec
3-5290-1-1VN ĽadovoLučenec
3-0660-2-1Derivačný kanál Váhu (H)Martin
3-4150-1-1Štrkovisko Lipovec č. 1Martin
3-4151-1-4Štrkovisko Lipovec č. 2 (CHAP)Martin
3-4220-1-1Štrkovisko SučanyMartin
3-4670-2-1Váh č. 17 (H)Martin
3-0070-1-1Biela Orava č. 1Námestovo
3-1050-1-1Hron č. 4Nová Baňa
3-1040-1-1Hričovský kanál č. 1Považská Bystrica
3-2200-1-1Marikovský potok č. 1Považská Bystrica
3-4600-1-1Váh č. 11Považská Bystrica
3-0850-1-1Handlovka č. 1Prievidza
3-2440-1-1Nitra č. 6aPrievidza
3-5470-1-1VN Nitrianske RudnoPrievidza
3-2520-1-1Nosicko-Kočkovský kanálPúchov
3-4580-2-1Váh č. 10 (H)Púchov
3-0200-1-1Blh č. 1Rimavská Sobota
3-3260-1-1Rimava č. 2Rimavská Sobota
3-5240-1-1VN KrpeľanySRZ Rada Žilina
3-5340-1-1VN Liptovská MaraSRZ Rada Žilina
3-5480-1-1VN NosiceSRZ Rada Žilina
3-5530-1-1VN OravaSRZ Rada Žilina
3-5700-1-1VN RužináSRZ Rada Žilina
3-5850-1-1VN Teplý VrchSRZ Rada Žilina
3-6010-1-1VN ŽilinaSRZ Rada Žilina
3-4510-1-1Turiec č. 2Tisovec
3-3250-1-1Rimava č. 1Tornaľa
3-3730-1-1Slaná č. 1Tornaľa
3-4520-1-1Turiec č. 1Tornaľa
3-6060-1-1Východný Turiec č. 1Tornaľa
3-2731-1-1Orava č. 4Trstená
3-6050-1-1VVN TvrdošínTrstená
3-1250-1-1Ipeľ č. 4Veľký Krtíš
3-1080-2-1Hron č. 7a (H)Zvolen
3-3740-1-1Slatina č. 1Zvolen
3-0950-1-1Hodrušské jazeroŽarnovica
3-1060-1-1Hron č. 5Žarnovica
3-1070-1-1Hron č. 6a (H)Žiar nad Hronom
3-1071-1-4Hron č. 6b (H) (CHAP)Žiar nad Hronom
3-1830-2-1Kysuca č. 1 (H)Žilina
3-4620-1-1Váh č. 13Žilina
3-4630-1-1Váh č. 14Žilina
3-5090-1-1VN HričovŽilina
Východoslovenská oblasť
4-2850-1-1Topľa č. 5aBardejov
4-2851-1-4Topľa č. 5b (CHAP)Bardejov
4-1210-1-1Latorica č. 4Čierna nad Tisou
4-2800-1-1TisaČierna nad Tisou
4-0550-1-1Hnilec č. 1Gelnica
4-2060-1-1RadomkaGiraltovce
4-2840-1-1Topľa č. 4Giraltovce
4-2830-1-1Topľa č. 3Hanušovce nad Topľou
4-1140-1-1Laborec č. 3Humenné
4-4090-1-1Vrbovský potokKežmarok
4-0630-1-1Hornád č. 1aKošice
4-0631-1-1Hornád č. 1bKošice
4-1500-1-1Myslavský potokKošice
4-1610-1-1Olšava č. 1Košice
4-2400-1-1Sokoľanský potokKošice
4-2680-1-1Štrkovisko KechnecKošice
4-2890-1-1Torysa č. 1Košice
4-4120-1-1VVN RužínKošice
4-0071-1-1Berecký prívodný kanálKráľovský Chlmec
4-1190-1-1Latorica č. 2Kráľovský Chlmec
4-2401-1-1Somotorský kanálKráľovský Chlmec
4-3880-1-1KarcsaKráľovský Chlmec
4-0650-1-1Hornád č. 3Krompachy
4-1230-1-1Levočský potok č. 2Levoča
4-1150-1-1Laborec č. 4Medzilaborce
4-0330-1-1Čierna vodaMichalovce
4-0440-1-1DušaMichalovce
4-1130-1-1Laborec č. 2Michalovce
4-1560-1-1Okna č. 1aMichalovce
4-2380-1-1Sobranecký potok č. 1Michalovce
4-2390-1-1Sobranecký potok č. 2Michalovce
4-4140-1-1Výpustný kanál VN Zemplínska ŠíravaMichalovce
4-0150-1-1Bodva č. 1Moldava nad Bodvou
4-0160-1-1Bodva č. 2Moldava nad Bodvou
4-0750-1-1Ida č. 1Moldava nad Bodvou
4-2990-1-1Turňa č. 1Moldava nad Bodvou
4-2240-1-1Sekčov č. 1Prešov
4-2900-1-1Torysa č. 2Prešov
4-2270-2-1Slaná č. 2a (H)Rožňava
4-2910-1-1Torysa č. 3Sabinov
4-2980-1-1Trnávka č. 2Sečovce
4-0260-1-1Cirocha č. 1aSnina
4-1880-1-1Pčolinka č.1Snina
4-0200-1-1BrusníkSpišská Nová Ves
4-0660-1-1Hornád č. 4Spišská Nová Ves
4-1220-1-1Levočský potok č. 1Spišská Nová Ves
4-3330-1-1VN DomašaSRZ Rada Žilina
4-3750-1-1VN RužínSRZ Rada Žilina
4-4030-1-4VN Zemplínska Šírava (CHAP)SRZ Rada Žilina
4-0140-1-1Bodrog č. 1aStreda nad Bodrogom
4-0141-1-1Bodrog č. 1bStreda nad Bodrogom
4-1680-1-1Ondava č. 4Stropkov
4-1690-1-1Ondava č. 5Svidník
4-2600-1-1Štrkovisko Batizovce č. 1Svit
4-1180-1-1Latorica č. 1Trebišov
4-1650-1-1Ondava č. 1Trebišov
4-2120-1-1Roňava č. 1Trebišov
4-2130-1-1Roňava č. 2Trebišov
4-2810-1-1Topľa č. 1Trebišov
4-2970-1-1Trnávka č. 1Trebišov
4-1120-1-1Laborec č. 1Veľké Kapušany
4-1200-1-1Latorica č. 3Veľké Kapušany
4-1121-1-1OR Drahňovský lesVeľké Kapušany
4-1122-1-1OR LykotexVeľké Kapušany
4-1201-1-1OR BerkešVeľké Kapušany
4-1204-1-1OR PapokmulatóVeľké Kapušany
4-1550-1-1Odpadový kanál EVO VojanyVeľké Kapušany
4-3050-1-1Uh č. 1Veľké Kapušany
4-3060-1-1Uh č. 2Veľké Kapušany
4-1580-1-1Oľka č. 1Vranov nad Topľou
4-1660-1-1Ondava č. 2Vranov nad Topľou
4-1710-1-1Ondavka č. 1Vranov nad Topľou
4-2820-1-1Topľa č. 2Vranov nad Topľou
4-4110-1-1VVN DomašaVranov nad Topľou

Revíry SRZ kaprové zväzové 2019
Revíry SRZ kaprové zväzové 2018
Revíry SRZ kaprové zväzové 2017
Revíry SRZ kaprové zväzové 2016

SRZ revíry kaprové zväzové – 2018

Revíry SRZ lipňové zväzové 2019 SRZ-logo

Revíry SRZ kaprové zväzové 2018


Tabuľka “Revíry SRZ kaprové zväzové 2018” je zoznam zväzových kaprových revírov SRZ vyčlenených pre rok 2018 do zväzového povolenia. Revíry sú v tabuľke zotriedené podľa oblasti – organizácie SRZ – čísla revíru SRZ.
Revíry SRZ kaprové zväzové 2018 su popísané v rybárskom poriadku Rybársky poriadok pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu platný od 1. januára 2018 ktorý je dostupný na webovom sídle SRZ Rada Žilina.
2-2040-1-1Par힊túrovo

Nový revír zaradený do zväzového povolenia

2-4350-1-1Uherecký potok č. 1aPartizánske

Revír vyraradený zo zväzového povolenia


Bratislavská oblasť
1-0370-1-1Malý Dunaj č. 6Bratislava 2
1-1180-1-1Štrkovisko Zlaté pieskyBratislava 2
1-0960-1-1Štrkovisko KalnáBratislava 3
1-1120-1-1Štrkovisko Vajnory 2Bratislava 3
1-0140-1-1Dunaj č. 4 – Karlovesko-Devínske ramenoBratislava 4
1-0390-1-1Morava č. 1Bratislava 4
1-0980-1-1Štrkovisko KuchajdaBratislava 4
1-0020-1-1Chorvátsky kanálBratislava 5
1-0110-1-1Dunaj č. 3 – OR Veľký ZemníkBratislava 5
1-0130-1-1Dunaj č. 3 – Rusovecko-Jarovecká sústava ramienBratislava 5
1-1190-1-1Štrkovisko Zrkadlový HájBratislava 5
1-0900-1-1Štrkovisko – Malá VodaDunajská Lužná
1-0410-1-1Morava č. 3Gajary
1-1470-1-1Záhorský kanálGajary
1-0151-1-1Gidra č. 1bPezinok
1-1220-1-1Šúrsky potokPezinok
1-1340-1-1VN KučišdorfPezinok
1-0610-1-1Rudava kanálRohožník
1-0040-1-1Čierna voda č. 3Senec
1-0050-1-1Čierna voda č. 4Senec
1-0160-1-1Hlboké jazero v SenciSenec
1-0830-1-1Stoličný potokSenec
1-0340-1-1LakšárVeľké Leváre
1-0420-1-1Morava č. 4Veľké Leváre
1-0430-1-1Odpadový kanálVeľké Leváre
1-0600-1-1Rudava č. 1aVeľké Leváre
1-0300-1-1Kanál Malina č. 1Záhorie
1-0310-1-1Kanál Malina č. 2Záhorie
1-0400-1-1Morava č. 2Záhorie
1-1010-1-1Štrkovisko na ŽidovkáchZáhorie
1-1480-1-1Zohorský kanál č. 1Záhorie
1-1490-1-1Zohorský kanál č. 2Záhorie
Západoslovenská oblasť
2-0100-1-1Bebrava č. 2Bánovce nad Bebravou
2-2740-1-1Svinica č. 1Bánovce nad Bebravou
2-4730-1-1VN HaláčovceBánovce nad Bebravou
2-1351-1-1Morava č. 7aBrodské
2-0430-1-1Dudváh č. 3Drahovce
2-1391-1-1N – kanálDrahovce
2-4400-1-1Váh č. 5Drahovce
2-1040-1-1Klátovské rameno č. 2Dunajská Streda
2-1210-1-1Malý Dunaj č. 3Dunajská Streda
2-1950-1-1OR TrsticeDunajská Streda
2-2930-1-1Štrkovisko Bendö č. 1Dunajská Streda
2-5690-1-1Žitnoostrovské kanály č. 3Dunajská Streda
2-0320-1-1Čierna voda č. 1Galanta
2-0410-1-1Dudváh č. 1Galanta
2-1220-1-1Malý Dunaj č. 4Galanta
2-4390-1-1Váh č. 4Hlohovec
2-0640-1-1Farská vodaHolíč
2-0280-1-1Chvojnica č. 1Holíč
2-0981-1-1Kanál Kátovské jazeroHolíč
2-1300-1-1Melioračný kanál TvrdoniceHolíč
2-1350-1-1Morava č. 7bHolíč
2-1000-1-1Kanál Stará GútaHurbanovo
2-1010-1-1Kanál VrbováHurbanovo
2-2680-1-1Spojovací kanál MartovceHurbanovo
2-2700-1-1Stará Nitra č. 2Hurbanovo
2-5600-1-1Žitava č. 1Hurbanovo
2-0300-1-1Čergovský kanálKolárovo
2-1190-1-1Malý Dunaj č. 1Kolárovo
2-4360-1-1Váh č. 1Kolárovo
2-2090-1-1Patinský kanál č. 2Komárno
2-2690-1-1Stará Nitra č. 1Komárno
2-4440-1-1Vážsky DunajKomárno
2-5660-1-1Žitava kanál č. 2Komárno
2-5670-1-1Žitnoostrovské kanály č. 1Komárno
2-1340-1-1Morava č. 6Kúty
2-0760-1-1Hron č. 3Levice
2-2120-1-1Perec č. 3Levice
2-2660-1-1Sikenica č. 2Levice
2-4870-1-1VN Kalná nad HronomLevice
2-5342-1-1VN TekovLevice
2-5420-1-1VN TuráLevice
2-4920-1-1VN Veľké KozmálovceLevice
2-2050-1-1Parná č. 1Trnava
2-2080-1-1Patinský kanál č. 1Marcelová
2-5550-1-1Vojnícky potokMarcelová
2-5650-1-1Žitava kanál č. 1Marcelová
2-1420-1-1Nitra č. 3Nitra
2-2180-1-1Radošina č. 1Nitra
2-0450-1-1Dudváh č. 5aNové Mesto nad Váhom
2-4420-1-1Váh č. 7Nové Mesto nad Váhom
2-0230-1-1Cergát č. 1Nové Zámky
2-0240-1-1Cergát č. 2Nové Zámky
2-0260-1-1ChrenovkaNové Zámky
2-1400-1-1Nitra č. 1Nové Zámky
2-1520-1-1OR BerekNové Zámky
2-2670-1-1Spojovací kanál Cergát-VáhNové Zámky
2-4250-1-1Štrkovisko ZáhoňNové Zámky
2-5610-1-1Žitava č. 2Nové Zámky
2-0090-1-1Bebrava č. 1Partizánske
2-1440-1-1Nitra č. 5Partizánske
2-1450-1-1Nitrica č. 1Partizánske
2-4350-1-1Uherecký potok č. 1aPartizánske
2-5470-1-1VN Veľké UhercePartizánske
2-5570-1-1Vyčoma č. 1Partizánske
2-0400-1-1DubováPiešťany
2-0440-1-1Dudváh č. 4Piešťany
2-2720-1-1Striebornica č. 1Piešťany
2-4410-1-1Váh č. 6Piešťany
2-1330-1-1Morava č. 5Sekule
2-1481-1-1Odpadový kanál č. 2 „Čekr“Sekule
2-1380-1-1Myjava č. 2aSenica
2-5110-1-1VN OsuskéSenica
2-0820-1-1Jarčie č. 2Sereď
2-4380-1-1Váh č. 3Sereď
2-1360-1-1Morava č. 8Skalica
2-0330-1-1Čierna voda č. 2Sládkovičovo
2-2330-1-1Rašelinisko TárnokSládkovičovo
2-0480-1-1Dunaj č. 1SRZ Rada Žilina
2-0490-1-1Dunaj č. 2SRZ Rada Žilina
2-0500-1-1Dunaj č. 2 – OR spodná inundáciaSRZ Rada Žilina
2-0510-1-1Dunaj č. 3 (H)SRZ Rada Žilina
2-0520-1-1Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VDSRZ Rada Žilina
2-0540-1-1Dunaj č. 3 – Materiálová jama BSRZ Rada Žilina
2-0550-1-1Dunaj č. 3 – odpadový kanál VD (H)SRZ Rada Žilina
2-0560-1-1Dunaj č. 3 – OR horná inundácia (H)SRZ Rada Žilina
2-0570-1-1Dunaj č. 3 – OR stredná inundáciaSRZ Rada Žilina
2-0580-1-1Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VDSRZ Rada Žilina
2-0600-1-1Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko – JaroveckýSRZ Rada Žilina
2-0610-1-1Dunaj č. 3 – zdrž VD Hrušov-ČunovoSRZ Rada Žilina
2-0590-1-3Dunaj č. 3 Prívodný kanál VD
Celoročný zákaz rybolovu!
SRZ Rada Žilina
2-0620-1-1Dunaj č. 4 (H)SRZ Rada Žilina
2-4930-1-1VN KráľováSRZ Rada Žilina
2-5270-1-1VN SĺňavaSRZ Rada Žilina
2-1080-1-1KostolníkStará Turá
2-5020-1-1VN MatejovecStará Turá
2-0790-1-1Ipeľ č. 3Šahy
2-1090-1-1Krupinica č. 1Šahy
2-2150-1-1Preseľanský potokŠahy
2-2760-1-1Štiavnica č. 1Šahy
2-4370-1-1Váh č. 2Šala
2-0680-1-1Hlavný kanál CsóványosŠaľa
2-1230-1-1Malý Dunaj č. 5Šamorín
2-1370-1-1Myjava č. 1Šaštín-Stráže
2-0810-1-1Jarčie č. 1Šoporňa
2-1800-1-1OR Melečka č. 2Šoporňa
2-0740-1-1Hron č. 1Štúrovo
2-0770-1-1Ipeľ č. 1Štúrovo
2-0961-1-1Kamenický kanálŠtúrovo
2-1471-1-1Obidský kanálŠtúrovo
2-2040-1-1Par힊túrovo
2-2100-1-1Perec č. 1Štúrovo
2-1410-1-1Nitra č. 2Šurany
2-1411-1-1Stará Nitra č. 3Šurany
2-2710-1-1Stará ŽitavaŠurany
2-5620-1-1Žitava č. 3Šurany
2-1430-1-1Nitra č. 4Topoľčany
2-2190-1-1Radošina č. 2Topoľčany
2-4710-1-1VN DuchonkaTopoľčany
2-0050-1-1Aszódsky kanál č. 3Topoľníky
2-0350-1-1Dolnobarský kanálTopoľníky
2-1039-1-1Klátovské rameno č. 1Topoľníky
2-1200-1-1Malý Dunaj č. 2Topoľníky
2-4430-2-1Váh č. 8 (H)Trenčín
2-4431-1-4Nosický kanál č. 8 CHAPTrenčín
2-0130-1-1Blava č. 1Trnava
2-0420-1-1Dudváh č. 2aTrnava
2-0421-1-1Dudváh č. 2bTrnava
2-0660-1-1Gidra č. 1aTrnava
2-4570-1-1VN BukováTrnava
2-0040-1-1Aszódsky kanál č. 2Veľký Meder
2-3790-1-1Štrkovisko OkočVeľký Meder
2-5680-1-1Žitnoostrovské kanály č. 2Veľký Meder
2-4960-1-1VN LovceZlaté Moravce
2-5030-1-1VN MelekZlaté Moravce
2-5630-1-1Žitava č. 4Zlaté Moravce
2-0750-1-1Hron č. 2Želiezovce
2-0780-1-1Ipeľ č. 2Želiezovce
2-2110-1-1Perec č. 2Želiezovce
2-2650-1-1Sikenica č. 1Želiezovce
2-5341-1-1VN ŠárovceŽeliezovce
Stredoslovenská oblasť
3-1090-2-1Hron č. 8 (H)Banská Bystrica
3-1112-2-1Hron č. 9c (H)Banská Bystrica
3-1390-1-1Jazerá RychnavskéBanská Štiavnica
3-1030-1-1Hričovský kanál č. 2bBytča
3-1031-1-1Hričovský kanál č. 2aBytča
3-4610-1-1Váh č. 12Bytča
3-5400-1-1VN MikšováBytča
3-1850-1-1Kysuca č. 3Čadca
3-4170-1-1Štrkovisko PárnicaDolný Kubín
3-2530-1-1Nosický kanál č. 9Dubnica nad Váhom
3-4570-1-1Váh č. 9Dubnica nad Váhom
3-5600-1-1VN Prejta – dolnáDubnica nad Váhom
3-2350-1-1Muráň č. 1Jelšava
3-1770-1-1Krupinica č. 2Krupina
3-3970-1-1Štiavnica č. 2Krupina
3-5250-1-1VN KrupinaKrupina
3-1840-2-1Kysuca č. 2a (H)Kysucké Nové Mesto
3-1841-2-4Kysuca č. 2b (H)Kysucké Nové Mesto
3-1260-1-1Ipeľ č. 5Lučenec
3-1270-1-1Ipeľ č. 6Lučenec
3-5290-1-1VN ĽadovoLučenec
3-0660-2-1Derivačný kanál Váhu (H)Martin
3-4150-1-1Štrkovisko Lipovec č. 1Martin
3-4151-1-4Štrkovisko Lipovec č. 2 CHAPMartin
3-4220-1-1Štrkovisko SučanyMartin
3-4670-2-1Váh č. 17 (H)Martin
3-0070-1-1Biela Orava č. 1Námestovo
3-1050-1-1Hron č. 4Nová Baňa
3-1040-1-1Hričovský kanál č. 1Považská Bystrica
3-2200-1-1Marikovský potok č. 1Považská Bystrica
3-4600-1-1Váh č. 11Považská Bystrica
3-0520-1-1Čereniansky potok č. 1Prievidza
3-0850-1-1Handlovka č. 1Prievidza
3-2440-1-1Nitra č. 6aPrievidza
3-2442-1-4Nitra č. 6bPrievidza
3-2941-1-1Potok ŤakovPrievidza
3-5470-1-1VN Nitrianske RudnoPrievidza
3-2520-1-1Nosicko-Kočkovský kanálPúchov
3-4580-2-1Váh č. 10 (H)Púchov
3-0200-1-1Blh č. 1Rimavská Sobota
3-3260-1-1Rimava č. 2Rimavská Sobota
3-5240-1-1VN KrpeľanySRZ Rada Žilina
3-5340-1-1VN Liptovská MaraSRZ Rada Žilina
3-5480-1-1VN NosiceSRZ Rada Žilina
3-5530-1-1VN OravaSRZ Rada Žilina
3-5700-1-1VN RužináSRZ Rada Žilina
3-5850-1-1VN Teplý VrchSRZ Rada Žilina
3-6010-1-1VN ŽilinaSRZ Rada Žilina
3-4510-1-1Turiec č. 2Tisovec
3-3250-1-1Rimava č. 1Tornaľa
3-3730-1-1Slaná č. 1Tornaľa
3-4520-1-1Turiec č. 1Tornaľa
3-6060-1-1Východný Turiec č. 1Tornaľa
3-2731-1-1Orava č. 4Trstená
3-6050-1-1VVN TvrdošínTrstená
3-1250-1-1Ipeľ č. 4Veľký Krtíš
3-5760-1-1VN SklabináVeľký Krtíš
3-1080-2-1Hron č. 7a (H)Zvolen
3-3740-1-1Slatina č. 1Zvolen
3-0950-1-1Hodrušské jazeroŽarnovica
3-1060-1-1Hron č. 5Žarnovica
3-1070-1-1Hron č. 6a (H)Žiar nad Hronom
3-1071-1-4Hron č. 6b (H) CHAPŽiar nad Hronom
3-1830-2-1Kysuca č. 1 (H)Žilina
3-4620-1-1Váh č. 13Žilina
3-4630-1-1Váh č. 14Žilina
3-5090-1-1VN HričovŽilina
Východoslovenská oblasť
4-2850-1-1Topľa č. 5aBardejov
4-2851-1-4Topľa č. 5b CHAPBardejov
4-1210-1-1Latorica č. 4Čierna nad Tisou
4-2800-1-1TisaČierna nad Tisou
4-0550-1-1Hnilec č. 1Gelnica
4-2060-1-1RadomkaGiraltovce
4-2840-1-1Topľa č. 4Giraltovce
4-2830-1-1Topľa č. 3Hanušovce nad Topľou
4-1140-1-1Laborec č. 3Humenné
4-4090-1-1Vrbovský potokKežmarok
4-0630-1-1Hornád č. 1aKošice
4-0631-1-1Hornád č. 1bKošice
4-0632-1-4Hornád č. 1cKošice
4-0633-1-1Hornád č. 1dKošice
4-1500-1-1Myslavský potokKošice
4-1610-1-1Olšava č. 1Košice
4-2400-1-1Sokoľanský potokKošice
4-2680-1-1Štrkovisko KechnecKošice
4-2890-1-1Torysa č. 1Košice
4-4120-1-1VVN RužínKošice
4-0071-1-1Berecký prívodný kanálKráľovský Chlmec
4-3880-1-1KarcsaKráľovský Chlmec
4-1190-1-1Latorica č. 2Kráľovský Chlmec
4-2401-1-1Somotorský kanálKráľovský Chlmec
4-0650-1-1Hornád č. 3Krompachy
4-1230-1-1Levočský potok č. 2Levoča
4-1150-1-1Laborec č. 4Medzilaborce
4-0330-1-1Čierna vodaMichalovce
4-0440-1-1DušaMichalovce
4-1130-1-1Laborec č. 2Michalovce
4-1560-1-1Okna č. 1aMichalovce
4-2380-1-1Sobranecký potok č. 1Michalovce
4-2390-1-1Sobranecký potok č. 2Michalovce
4-4140-1-1Výpustný kanál VN Zemplínska ŠíravaMichalovce
4-0150-1-1Bodva č. 1Moldava nad Bodvou
4-0160-1-1Bodva č. 2Moldava nad Bodvou
4-0750-1-1Ida č. 1Moldava nad Bodvou
4-2990-1-1Turňa č. 1Moldava nad Bodvou
4-2240-1-1Sekčov č. 1Prešov
4-2900-1-1Torysa č. 2Prešov
4-2270-2-1Slaná č. 2a (H)Rožňava
4-2910-1-1Torysa č. 3Sabinov
4-2980-1-1Trnávka č. 2Sečovce
4-0260-1-1Cirocha č. 1aSnina
4-0200-1-1BrusníkSpišská Nová Ves
4-0660-1-1Hornád č. 4Spišská Nová Ves
4-1220-1-1Levočský potok č. 1Spišská Nová Ves
4-3330-1-1VN DomašaSRZ Rada Žilina
4-3750-1-1VN RužínSRZ Rada Žilina
4-4030-1-4VN Zemplínska Šírava CHAPSRZ Rada Žilina
4-0140-1-1Bodrog č. 1aStreda nad Bodrogom
4-0141-1-1Bodrog č. 1bStreda nad Bodrogom
4-1680-1-1Ondava č. 4Stropkov
4-1690-1-1Ondava č. 5Svidník
4-2600-1-1Štrkovisko Batizovce č. 1Svit
4-1180-1-1Latorica č. 1Trebišov
4-1650-1-1Ondava č. 1Trebišov
4-2120-1-1Roňava č. 1Trebišov
4-2130-1-1Roňava č. 2Trebišov
4-2810-1-1Topľa č. 1Trebišov
4-2970-1-1Trnávka č. 1Trebišov
4-1120-1-1Laborec č. 1Veľké Kapušany
4-1200-1-1Latorica č. 3Veľké Kapušany
4-1201-1-1OR BerkešVeľké Kapušany
4-1121-1-1OR Drahňovský lesVeľké Kapušany
4-1122-1-1OR LykotexVeľké Kapušany
4-1204-1-1OR PapokmulatóVeľké Kapušany
4-1550-1-1Odpadový kanál EVO VojanyVeľké Kapušany
4-3050-1-1Uh č. 1Veľké Kapušany
4-3060-1-1Uh č. 2Veľké Kapušany
4-1580-1-1Oľka č. 1Vranov nad Topľou
4-1660-1-1Ondava č. 2Vranov nad Topľou
4-1710-1-1Ondavka č. 1Vranov nad Topľou
4-2820-1-1Topľa č. 2Vranov nad Topľou
4-4110-1-1VVN DomašaVranov nad Topľou

Výnimka na skorší lov kapra a ostatných druhov rýb – Zoznam revírov SRZ

Výnimka na skorší lov – 2018

ZO SRZnázov revíru
(číslo revíru)
výnimka
neplatí
Bánovce nad BebravouVN Brezolupy
(2-4550-1-1)
Bánovce nad BebravouVN Prusy
(2-5170-1-1)
Banská BystricaOR Pod Rybou
(3-2670-1-1)
Banská BystricaVN Badín
(3-4890-1-1)
Banská BystricaHronské rameno Plavno
(3-5570-1-1)
Banská BystricaVN Tŕstie
(3-5870-1-1)
Banská BystricaZemný vodojem Badín
(3-6151-1-1)
Banská ŠtiavnicaJazero Windšachtské
(3-1460-1-4)
BardejovVN Dubinné
(4-3340-1-1)
BardejovVN Gaboltov
(4-3350-1-1)
BardejovVN Kľušov (Hervartov)
(4-3480-1-1)
Bratislava 1Jazero Železná studnička č. 2
(1-0270-1-1)
Bratislava 1Jazero Železná studnička č. 3
(1-0280-1-1)
Bratislava 2Štrkovisko Dunajek
(1-0890-1-1)
Bratislava 2Štrkovisko Ivanka pri Dunaji
(1-0920-1-1)
Bratislava 2Štrkovisko Rohlík
(1-1030-1-1)
Bratislava 2Štrkovisko Štrkovec
(1-1080-1-1)
Bratislava 2Štrkovisko Zelená voda 1
(1-1160-1-1)
Bratislava 2Štrkovisko Zelená voda 2
(1-1170-1-1)
Bratislava 2Štrkovisko Zlaté piesky
(1-1180-1-1)
Bratislava 3Štrkovisko Kalná
(1-0960-1-1)
Bratislava 3Štrkovisko Vajnory 1
(1-1110-1-1)
Bratislava 3Štrkovisko Vajnory 2
(1-1120-1-1)
Bratislava 4Štrkovisko Kuchajda
(1-0980-1-1)
Bratislava 5Chorvátsky kanál
(1-0020-1-1)
(okrem úseku od premostenia na Dolnozemskej ceste po premostenie pred prečerpávacou stanicou)
Bratislava 5Štrkovisko Malé Čunovo
(1-0990-1-1)
Bratislava 5Štrkovisko U horára
(1-1100-1-1)
Bratislava 5Štrkovisko Veľké Čunovo
(1-1130-1-1)
(okrem úseku pozdĺž celého brehu severnej časti štrkoviska na oboch koncoch vyznačenom betónovými ihlanmi)
Bratislava 5Štrkovisko Zrkadlový Háj
(1-1190-1-1)
BreznoVN Závadka nad Hronom
(3-5980-1-1)
BrodskéOR  Hámre
(2-1580-1-1)
BytčaŠtrkovisko Prúdy
(3-4190-1-1)
BytčaŠtrkovisko Rašov
(3-4210-1-4)
BytčaVN Beňov
(3-4920-1-1)
BytčaVN Kadurka
(3-5150-1-1)
BytčaVN Skala
(3-5730-1-1)
BytčaVN Šrubarka
(3-5800-1-1)
ČadcaČerňanský rybník
(3-0530-1-1)
ČadcaRybník Milošová
(3-3440-1-1)
ČadcaRybník Svrčinovský
(3-3520-1-1)
Čierna nad TisouOR Čéne
(4-1760-1-1)
Dolný KubínOR Istebné
(3-2620-1-1)
Dolný KubínŠtrkovisko Párnica
(3-4170-1-1)
DrahovceŠtrkovisko Kochanová
(2-1680-1-1)
DrahovceŠtrkovisko Baková
(2-2880-1-1 )
DrahovceŠtrkovisko Kľčoviny
(2-3450-1-1)
DrahovceŠtrkovisko Kňazová
(2-3470-1-1)
DrahovceŠtrkovisko Važina
(2-4130-1-1)
DrahovceŠtrkovisko Vinišov
(2-4200-1-1)
Dubnica nad VáhomOR Kalná – Dulovské č. 1 a 2
(3-2630-1-1)
Dubnica nad VáhomOR Ladce
(3-2640-1-1)
Dubnica nad VáhomOR Štrková – Dulovské č. 1 a 2
(3-2700-1-1)
Dubnica nad VáhomŠtrkovisko Chovný rybník Ilava
(3-3401-1-1)
Dubnica nad VáhomŠtrkovisko Horovce –  Pod Drotami
(3-4130-1-1)
Dubnica nad VáhomVN Prejta – dolná
(3-5600-1-1)
Dubnica nad VáhomVN Prejta – horná
(3-5610-1-4)
Dubnica nad VáhomVN Slavnica č. 1 a 2
(3-5770-1-1)
Dubnica nad VáhomVN Tuženice
(3-5880-1-1)
Dunajská LužnáŠtrkovisko Dunajská Lužná – Malá Voda
(1-0900-1-1)
Dunajská LužnáŠtrkovisko Kalinkovo
(1-0950-1-1)
Dunajská LužnáŠtrkovisko Rovinka Veľká Voda
(1-1040-1-1)
Dunajská LužnáŠtrkovisko Rovinka Za Hrádzou
(1-1050-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Antónia
(2-2850-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Bartus
(2-2900-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Bellova Ves
(2-2920-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Böky pri Gabčíkove
(2-3000-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Čáky
(2-3050-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Čečínska Potôň
(2-3080-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Eliašovce –Krčma
(2-3250-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Holice
(2-3280-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Horný Bar
(2-3310-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Jahodná č. 1
(2-3360-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Jahodná č. 2
(2-3370-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Jahodná č. 3
(2-3380-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Jahodná č. 4
(2-3390-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Jastrabie Kračany
(2-3400-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Lesné Kračany
(2-3590-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Magla-Vrakúň
(2-3620-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Michal n/O Kolónia
(2-3680-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Mógol
(2-3720-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Ohrady  č. 1 a č. 2
(2-3780-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Orechová Potôň č. 1
(2-3820-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Orechová Potôň č. 2
(2-3830-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Padáň
(2-3850-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko  Polcestie
(2-3890-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Trhová Hradská
(2-4090-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Veľké Blahovo
(2-4140-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Vieska
(2-4180-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Vitény
(2-4220-1-1)
Dunajská StredaŠtrkovisko Vydrany
(2-4230-1-1)
GajaryBobrie jazero
(1-0010-1-1)
GajaryŠtrkovisko Gajarsko – Suchohradské
(1-0910-1-1)
GalantaOR Starý Les /Aggerdő /
(2-1920-1-1)
GalantaŠtrkovisko Čierny Brod
(2-3110-1-1)
GalantaŠtrkovisko Dolné Saliby
(2-3150-1-1)
GalantaŠtrkovisko Zúgó
(2-4270-1-1)
GiraltovceVN Marhaň č. 2, 3
(4-3590-1-1)
HandlováRybník Konštantín
(3-3410-1-1)
Hanušovce nad TopľouVN Remeniny
(4-3730-1-1)
HlohovecŠtrkoviská  Drahovce
(2-2780-1-1)
HlohovecŠtrkoviská Zelenice
(2-2820-1-1)
HlohovecŠtrkovisko Koplotovce
(2-3510-1-1)
HlohovecŠtrkovisko Leopoldov
(2-3580-1-1)
HlohovecŠtrkovisko Madunice
(2-3610-1-1)
HlohovecŠtrkovisko Peter
(2-3870-1-1)
HlohovecŠtrkovisko Podšomoď
(2-3880-1-1)
HlohovecŠtrkovisko Siladice
(2-3950-1-1)
HlohovecŠtrkovisko Ypsilon
(2-4240-1-1)
HolíčBaráky
(2-0081-1-1)
HolíčŠtrkovisko Adamov č. 1
(2-2830-1-1)
HolíčŠtrkovisko Adamov č. 2
(2-2840-1-1)
HolíčŠtrkovisko Boričky I.
(2-3010-1-1)
HolíčŠtrkovisko Boričky II.
(2-3020-1-1)
HolíčŠtrkovisko Holíč
(2-3290-1-1)
HolíčŠtrkovisko Unín
(2-4120-1-1)
HolíčVN Prietržka
(2-5160-1-1)
HumennéVN Chlmec-Ptava
(4-3300-1-1)
HumennéVN Karná
(4-3440-1-1)
HumennéVN Slovenská Volová I., II.
(4-3790-1-1)
HurbanovoNový Diel
(2-1470-1-1)
HurbanovoŠtrkoviská Vlkanovo
(2-2810-1-1)
HurbanovoŠtrkovisko Bajč
(2-2870-1-1)
HurbanovoŠtrkovisko Bohatá – malá voda
(2-2989-1-4)
HurbanovoŠtrkovisko Bohatá – veľká voda
(2-2990-1-1)
HurbanovoŠtrkovisko Imeľ
(2-3350-1-1)
HurbanovoŠtrkovisko Konkol
(2-3500-1-1)
HurbanovoŠtrkovisko Kotelnica č. 1
(2-3520-1-1)
HurbanovoŠtrkovisko Pavlov Dvor
(2-3860-1-1)
JelšavaVN Miková
(3-5390-1-1)
KežmarokVN Kežmarok
(4-3450-1-1)
KežmarokVN Vrbov č. 1
(4-3930-1-1)
KežmarokVN Vrbov č. 2
(4-3940-1-2)
KežmarokVN Žakovce
(4-4060-1-1)
KolárovoOR  Kolárovské
(2-1690-1-1)
KolárovoŠtrkovisko Čergov
(2-3090-1-1)
KomárnoApáli
(2-0020-1-1)
KomárnoJazero  Kakal
(2-0841-1-1)
KomárnoKonkoli
(2-1070-1-1)
KomárnoŠtrkovisko Číčov
(2-3100-1-1)
KomárnoŠtrkovisko Kava  I.
(2-3420-1-1)
KomárnoŠtrkovisko Kližská Nemá
(2-3460-1-1)
KomárnoŠtrkovisko Nesvady
(2-3760-1-1)
KomárnoŠtrkovisko Sokolce
(2-3960-1-1)
KošiceJazero Izra
(4-0830-1-1)
KošiceJazero Košice
(4-0840-1-1)
KošiceŠtrkovisko Čaňa – Hutné stavby
(4-2620-1-1)
KošiceŠtrkovisko Čaňa – Hutné stavby cintorín
(4-2630-1-1)
KošiceŠtrkovisko Čaňa – Nové jazero
(4-2640-1-1)
KošiceŠtrkovisko Čaňa – Rezervácia
(4-2650-1-1)
KošiceŠtrkovisko Čaňa – Staré jazero
(4-2660-1-1)
KošiceŠtrkovisko Geča
(4-2670-1-1)
KošiceŠtrkovisko Kechnec
(4-2680-1-1)
KošiceŠtrkovisko Kokšov-Bakša
(4-2690-1-1)
KošiceŠtrkovisko Krásna nad Hornádom
(4-2700-1-4)
KošiceVN Bidovce
(4-3220-1-1)
KošiceVN Seňa
(4-3770-1-1)
KošiceVN Vyšná Kamenica
(4-3960-1-1)
Kráľovský ChlmecOR Görbetó
(4-1761-1-1)
Kráľovský ChlmecKarcsa
(4-3880-1-1)
KútyŠtrkovisko Drahy
(2-3200-1-1)
KútyŠtrkovisko Kúty
(2-3560-1-1)
KútyŠtrkovisko U Janíčkov
(2-4100-1-1)
Kysucké Nové MestoVN Nesluša
(3-5460-1-1)
Levicečasť revíru Hron č. 3 VN Tekov
(2-0760-1-1)
LeviceVN  Bátovce
(2-4490-1-1)
LeviceVN  Kozárovce
(2-4910-1-1)
LeviceVN Veľké Kozmálovce
(2-4920-1-1)
Liptovský MikulášGalovanská zátoka
(3-0810-1-1)
Liptovský MikulášRybník Okoličné
(3-3450-1-1)
LučenecŠtrkoviská Trebeľovce – Lazy
(3-4050-1-1)
LučenecŠtrkovisko Rapovce
(3-4200-1-1)
LučenecŠtrkovisko Veľká nad Ipľom č. 1
(3-4260-1-1)
LučenecŠtrkovisko Veľká nad Ipľom č. 2
(3-4261-1-4)
LučenecVN Mýtna
(3-5440-1-1)
LučenecVN Ratka
(3-5650-1-1)
LučenecVN Šiatorská Bukovinka
(3-5790-1-1)
LučenecVN Uhorské
(3-5920-1-1)
Malé Leváre – Veľké LeváreŠtrkovisko Kňaz – Malé Leváre
(1-0970-1-1)
MarcelováJazero  Virt
(2-0930-1-1)
MarcelováŠtrkovisko Virt
(2-4210-1-1)
MartinOR Biele Brehy
(3-2590-1-1)
MartinRybník Ďanová
(3-3390-1-1)
MartinŠtrkovisko Bôr
(3-4070-1-1)
MartinŠtrkovisko  Turiansky most
(3-4240-1-1)
MichalovceMateriálová jama Michalovce
(4-1450-1-1)
MichalovceVN Budkovce
(4-3260-1-1)
MichalovceVN Kolibabovce
(4-3490-1-1)
MichalovceVN Pozdišovce
(4-3710-1-1)
MichalovceVN Vinné jazero
(4-3900-1-1)
MichalovceVN Vyšná Rybnica
(4-3970-1-1)
Moldava nad BodvouVN Janík
(4-3420-1-1)
Moldava nad BodvouVN Nižný Lanec
(4-3630-1-1)
Moldava nad BodvouVN Paňovce
(4-3690-1-1)
NitraOR  Koniarovce
(2-1060-1-1)
NitraOR Cítenka
(2-1540-1-1)
NitraOR  Jelšovce
(2-1660-1-1)
NitraOR  Ľudovítová I.
(2-1740-1-1)
NitraOR  Ľudovítová II.
(2-1750-1-4)
NitraOR  Ľudovítová III.
(2-1760-1-1)
NitraOR  Ľudovítová  IV.
(2-1770-1-1)
NitraOR  Malá Hangócka
(2-1780-1-1)
NitraOR  Rohlík
(2-1890-1-1)
NitraOR  Staré  Čechynce
(2-1910-1-1)
NitraOR  Veľká  Hangócka
(2-1980-1-1)
NitraŠtrkovisko Branč-Gergelová
(2-3030-1-1)
NitraŠtrkovisko Čechynce
(2-3070-1-1)
NitraVN  Jelenec II.
(2-4860-1-1)
Nové  ZámkyJazero dôchodcov
(2-0840-1-1)
Nové  ZámkyJazero pri Elektrárni
(2-0870-1-1)
Nové  ZámkyKurzweillovo jazero
(2-1120-1-1)
Nové  ZámkyMlynský náhon
(2-1310-1-1)
Nové  ZámkyRašelinisko Zemné
(2-2220-1-1)
Nové  ZámkyRašelinisko Palárikovo
(2-2250-1-1)
Nové  ZámkyŠtrkovisko Bešeňov
(2-2950-1-1)
Nové  ZámkyŠtrkovisko Dvory č. 1
(2-3210-1-1)
Nové  ZámkyŠtrkovisko Dvory č. 2
(2-3220-1-4)
Nové  ZámkyŠtrkovisko Dvory č. 4
(2-3240-1-1)
Nové  ZámkyŠtrkovisko RT
(2-3840-1-1)
Nové  ZámkyŠtrkovisko Záhoň
(2-4250-1-1)
Nové  ZámkyVN Branovo
(2-4530-1-1)
Nové  ZámkyVN Dubník
(2-4680-1-1)
Nové  ZámkyVN Jatov
(2-4840-1-1)
Nové  ZámkyVN Rúbaň č. 2
(2-5240-1-1)
Nové  ZámkyVN Svodín
(2-5320-1-1)
Nové Mesto nad VáhomOR  Váhu
(2-1970-1-1)
Nové Mesto nad VáhomŠtrkoviská Potvorice
(2-2781-1-1)
Nové Mesto nad VáhomŠtrkoviská  Považany
(2-2790-1-1)
Nové Mesto nad VáhomZelená Voda
(2-5590-1-1)
OrlovŠtrkovisko Andrejovka
(4-2580-1-1)
OrlovŠtrkovisko Ľubotín
(4-2710-1-1)
OrlovŠtrkovisko Orlov
(4-2720-1-1)
PartizánskeOR Nedanovce
(2-1820-1-1)
PartizánskeŠtrkovisko Žabokreky
(2-4280-1-1)
PartizánskeVN  Partizánske
(2-5120-1-1)
PartizánskeVN  Veľké Uherce
(2-5470-1-1)
PezinokŠtrkovisko Dolná Tehelňa Pezinok
(1-0880-1-1)
PezinokVN Budmerice II.
(1-1280-1-1)
PezinokVN Kučišdorf
(1-1340-1-1)
PezinokVN Modra – Harmónia
(1-1370-1-1)
PezinokVN Modra – Kráľová
(1-1371-1-2)
PezinokVN Panonský Les
(1-1380-1-1)
PezinokVN Slnečné Údolie
(1-1400-1-1)
PezinokVN Zadný Šúr
(1-1450-1-1)
PiešťanyOR Piešťanské
(2-1880-1-1)
PiešťanyŠtrkovisko Dlhé Kusy
(2-3140-1-1)
PiešťanyŠtrkovisko Horná Streda č. 1
(2-3300-1-1)
PiešťanyŠtrkovisko Horná Streda č. 2
(2-3301-1-1)
PiešťanyŠtrkovisko Horná Streda č. 3
(2-3302-1-1)
PiešťanyŠtrkovisko Horná Streda č. 4
(2-3303-1-1)
PiešťanyRimplerova važina
(2-4413-1-1)
PopradVN Grébpark
(4-3370-1-1)
Považská BystricaOR Považská Bystrica
(3-2680-1-1)
Považská BystricaVN Pod Dubovcom
(3-5580-1-1)
Považská BystricaVN Považská Teplá
(3-5590-1-1)
PrievidzaLúkovica
(3-2101-1-4)
PrievidzaOR Nitra č. 1
(3-2660-1-1)
PrievidzaOR Nitra č. 2
(3-2661-1-1)
PrievidzaVN Brezany
(3-4950-1-1)
PrievidzaVN Kanianka
(3-5170-1-1)
PrievidzaVN Lazany
(3-5300-1-1)
PrievidzaVN Nitrianske Rudno
(3-5470-1-1)
PrievidzaVN Nováky
(3-5510-1-1)
PúchovŠtrkoviská Lednické Rovne
(3-4040-1-1)
PúchovŠtrkoviská Odhánky
(3-4161-1-1)
PúchovŠtrkovisko Pod železničným mostom
(3-4171-1-1)
PúchovVN Dolné Kočkovce – Balaton
(3-5020-1-1)
RevúcaMuránsky rybník – Dolný
(3-2380-1-1)
RevúcaMuránsky rybník – Horný
(3-2390-1-1)
Rimavská SobotaVN Číž
(3-4980-1-1)
Rimavská SobotaVN Kurinec
(3-5260-1-1)
Rimavská SobotaVN Ožďany
(3-5540-1-1)
Rimavská SobotaVN Petrovce
(3-5560-1-1)
RohožníkÍlovisko Konopiská
(1-0181-1-1)
RohožníkRašelinisko Rohožník č. 2
(1-0500-1-1)
RohožníkRašelinisko Rohožník č. 3
(1-0510-1-4)
RohožníkRašelinisko Rohožník, Rybník Kuzma 1
(1-0560-1-1)
RohožníkRašelinisko Plavecký Peter Rybník I.
(2-2290-1-1)
RožňavaJazero Farárova jama
(4-0820-1-1)
RožňavaVN Hrušov I., II.
(4-3390-1-1)
RužomberokVN Hrabovo
(3-5080-1-1)
RužomberokVN Liptovský Sliačik
(3-5330-1-1)
SabinovŠtrkoviská Rožkovany 1,2,3
(4-2570-1-1)
SečovceVN Sečovce
(4-3760-1-1)
Sekule – Mor.sv.JánŠtrkovisko Hliničky
(2-3270-1-1)
Sekule – Mor.sv.JánŠtrkovisko  Lúčky
(2-3600-1-1)
SenecHlboké jazero v Senci
(1-0160-1-1)
SenecSlnečné jazerá v Senci
(1-0810-1-1)
SenecStrieborné jazerá Senec
(1-0840-1-1)
SenecŠtrkovisko Bernolákovo
(1-0870-1-1)
SenecŠtrkovisko Veľký Biel
(1-1140-1-1)
SenecVN Viničné
(1-1420-1-1)
SenicaHlbocké rameno
(2-0690-1-1)
SenicaVN  Brestovec
(2-4540-1-1)
SenicaVN  Brezová
(2-4560-1-1)
SenicaVN  Jablonica
(2-4810-1-1)
SenicaVN  Koválov
(2-4900-1-1)
SenicaVN  Kunov
(2-4950-1-1)
SenicaVN  Osuské
(2-5110-1-1)
SenicaVN  Radošovce 2
(2-5210-1-1)
SenicaVN  Vrbovce
(2-5520-1-1)
SereďOR  Dolnostredské
(2-1550-1-1)
SereďOR Horný Čepeň
(2-1590-1-1)
SereďŠtrkoviská Čepeň
(2-2770-1-1)
SereďŠtrkovisko Šintava
(2-4020-1-1)
SereďVN  Báb
(2-4460-1-4)
SkalicaOR Lipa
(2-1720-1-1)
SkalicaOR Žlutnica
(2-2010-1-1)
SkalicaVN Mlynky
(2-5040-1-1)
SládkovičovoRašelinisko Pusté  Uľany č. 1
(2-2300-1-1)
SládkovičovoRašelinisko Pusté  Uľany č. 2
(2-2310-1-1)
SládkovičovoRašelinisko Pusté Uľany č. 3
(2-2320-1-4)
SládkovičovoRašelinisko Veľký Grob
(2-2360-1-1)
SládkovičovoŠtrkovisko Hrubá Borša
(2-3320-1-1)
SládkovičovoŠtrkovisko Malá Mača
(2-3630-1-1)
SládkovičovoŠtrkovisko Vincov Les
(2-4190-1-1)
SninaVN Mlynisko
(4-3610-1-1)
SninaVN Veľká Bystrá
(4-3870-1-1)
Spišská BeláVN Spišská Belá
(4-3800-1-1)
Spišská Nová VesVN Korytno II.
(4-3510-1-1)
Spišská Nová VesVN Za Hurou č. 1
(4-3990-1-1)
Spišská Stará VesVN Nokle
(4-3650-1-1)
SRZ RadaVN Kráľová
(2-4930-1-1 )
Lov povolený (na mape vyznačené zelenou farbou)
* Šoporňanská strana od 7,9 r.km po areál Štrkopiesky/ZKŠ/
* Váhovská strana od 8,0 r.km po 2,4 r.km
Lov zakázaný 15.05 – 31.05 (na mape vyznačené červenou farbou)
Šoporňanská strana
* od cest. Mosta R1 po 7,9 r.km (vyznačené)
* od objektu VD po ZKŠ-1,9 r.km (vyznačené)
Váhovská strana
* od cest. mosta R1 po 8,0 r.km (vyznačené)
* od objektu VD po 2,4 r.km (vyznačené)
SRZ RadaVN Zemplínska Šírava
(4-4030-1-4 )
Stará ĽubovňaVN Vengliská
(4-3890-1-1)
Stará TuráVN Dubník č. 1
(2-4690-1-4)
Stará TuráVN Dubník č. 2
(2-4700-1-1)
Stará TuráVN Matejovec
(2-5020-1-1)
Streda nad Bodrogomčasť revíru Bodrog č. 1b OR Zsilip-Csárda
(4-0141-1-1)
Streda nad BodrogomOR Išky
(4-1770-1-1)
Streda nad BodrogomVN Nová Vieska
(4-3660-1-1)
StropkovVN Bokša I., II.
(4-3240-1-1)
StropkovVN Stropkov
(4-3840-1-1)
SvidníkVN Vyšný Orlík
(4-3980-1-1)
SvitŠtrkovisko Batizovce č. 2
(4-2610-4-1)
SvitVN Starý Mlyn
(4-3820-1-1)
ŠahyOR Ipľa – Preseľany nad Ipľom
(2-1620-1-1)
ŠahyŠtrkovisko Šahy
(2-3980-1-1)
ŠahyVN  Plášťovce
(2-5130-1-1)
ŠahyVN  Výškovce
(2-5530-1-1)
ŠaľaJazero Neded Kopola
(2-0860-1-1)
ŠaľaRybník Amerika III.
(2-2400-1-1)
ŠaľaRybník Šúgó
(2-2470-1-1)
ŠaľaRybník Vízállás
(2-2500-1-1)
ŠaľaRybníky Teheľňa I, II, III; Žiharec
(2-2560-1-1)
ŠaľaŠtrkovisko Kráľová nad Váhom
(2-3550-1-1)
ŠamorínŠtrkovisko Blatná na Ostrove
(2-2960-1-1)
ŠamorínŠtrkovisko Hubice
(2-3330-1-1)
ŠamorínŠtrkovisko Hviezdoslavov
(2-3340-1-1)
ŠamorínŠtrkovisko Kvetoslavov
(2-3570-1-1)
ŠamorínŠtrkovisko  Mliečno
(2-3710-1-1)
ŠamorínŠtrkovisko Šamorín
(2-3990-1-1)
ŠamorínŠtrkovisko Šámot
(2-4000-1-1)
Šaštín – StrážeLakšárske jazero
(2-1130-1-1)
Šaštín – StrážeŠtrkovisko Šaštín-Stráže
(2-4010-1-1)
ŠoporňaOR   Melečka č. 1
(2-1790-1-1)
ŠoporňaOR   Melečka č. 2
(2-1800-1-1)
ŠoporňaOR  Pasienok
(2-1860-1-1)
ŠoporňaŠtrkovisko Roličky
(2-3930-1-1)
ŠoporňaŠtrkovisko Šoporňa
(2-4030-1-1)
ŠtútovoOR Berek č. 1
(2-1510-1-1)
ŠtútovoOR Berek č. 2
(2-1511-1-1)
ŠtútovoOR Berek č. 3
(2-1512-1-1)
ŠtútovoOR Berek č. 4
(2-1513-1-1)
ŠuranyMateriálové jazero Lipová
(2-1240-1-1)
ŠuranyMateriálové jazero Mojzesovo-Černík
(2-1260-1-1)
ŠuranyMateriálové jazero Tehelňa Maňa
(2-1270-1-1)
ŠuranyOR Úľany nad Žitavou
(2-1960-1-1)
ŠuranyŠtrkovisko Kenderáš
(2-3440-1-1)
ŠuranyŠtrkovisko Mojzesovo – Lipová
(2-3730-1-1)
ŠuranyŠtrkovisko Rybársky dom
(2-3900-1-1)
ŠuranyŠtrkovisko Tona Šurany
(2-4060-1-1)
ŠuranyŠtrkovisko Veľký  Kýr
(2-4160-1-1)
TisovecRybník Tisovec
(3-3540-1-1)
TopoľčanyOR  Chrabrany
(2-1530-1-1)
TopoľčanyOR  Dvorany nad Nitrou
(2-1560-1-1)
TopoľčanyOR  Oponice
(2-1850-1-1)
TopoľčanyOR  Zátišie
(2-2000-1-1)
TopoľčanyVN Duchonka
(2-4710-1-1)
TopoľčanyVN  Malé Bedzany
(2-4980-1-1)
TopoľčanyVN  Nemečky
(2-5080-1-1)
TopoľčanyVN  Tesáre
(2-5360-1-1)
TopoľníkyRašeliniská Csanád
(2-2200-1-1)
TopoľníkyRašelinisko 3
(2-2210-1-1)
TopoľníkyRašelinisko Topoľníky č. 1
(2-2340-1-1)
TopoľníkyRašelinisko Topoľníky č. 2
(2-2350-1-1)
TopoľníkyŠtrkovisko Topoľníky
(2-4070-1-1)
TornaľaVN Hubovo
(3-5120-1-1)
TornaľaVN Levkuška
(3-5310-1-1)
TrebišovMateriálová jama Kamenná Moľva
(4-1441-1-1)
TrebišovVN Byšta
(4-3290-1-1)
TrebišovVN Hrčeľ
(4-3380-1-2)
TrebišovVN Nižný Žipov
(4-3640-1-1)
TrebišovVN Nový Ruskov
(4-3670-1-1)
TrebišovVN Parchovany
(4-3700-1-2)
TrenčínEnkláva
(2-0630-1-1)
TrenčínGabajové štrkoviská
(2-0641-1-1)
TrenčínJazierko Skalka
(2-0880-1-1)
TrenčínOR Kľúčové
(2-1670-1-1)
TrenčínŠtrkovisko Bodovka
(2-2980-1-1)
TrenčínŠtrkovisko Ľuborča
(2-3601-1-1)
TrenčínŠtrkovisko Nemšová
(2-3750-1-1)
TrenčínŠtrkovisko Nozdrkovce
(2-3771-1-1)
TrenčínTrenčianske kaskády  – kazeta č. 1, kazeta č. 2, kazeta č. 3
(2-4330-1-1)
TrenčínVN Baračka
(2-4480-1-1)
TrenčínVN Svinica
(2-5310-1-1)
TrnavaVN Boleráz
(2-4520-1-1)
TrnavaVN Buková
(2-4570-1-1)
TrnavaVN Cífer
(2-4600-1-1)
TrnavaVN Dolné Dubové
(2-4670-1-4)
TrnavaVN Horné Orešany
(2-4770-1-1)
TrnavaVN Suchá nad Parnou
(2-5300-1-1)
TrstenáVVN Tvrdošín
(3-6050-1-1)
TurzovkaŠtrkovisko Turzovka
(3-4250-1-1)
TurzovkaVN Turzovka
(3-5900-1-1)
TurzovkaVN Turzovka č. 2
(3-5910-1-1)
Veľké KapušanyOR Drahňovský les
(4-1121-1-1)
Veľké KapušanyOR Lykotex
(4-1122-1-1)
Veľké KapušanyOR Berkeš
(4-1201-1-1)
Veľké KapušanyOR Bitric
(4-1202-1-1)
Veľké KapušanyOR Bufet
(4-1203-1-1)
Veľké KapušanyOR Papokmulato
(4-1204-1-1)
Veľké KapušanyOR Soták
(4-1205-1-1)
Veľké KapušanyMateriálová jama Tehelňa
(4-1460-1-1)
Veľké KapušanyOR Libuša
(4-1790-1-1)
Veľké KapušanyOR Mitro
(4-1800-1-1)
Veľké KapušanyOR Veľké Raškovce
(4-1830-1-1)
Veľké KapušanyOR Zugó
(4-1850-1-1)
Veľké KapušanyOR Bajany
(4-3061-1-1)
Veľké KapušanyOR Vysoká nad Uhom
(4-3062-1-1)
Veľký MederŠtrkovisko Baloň
(2-2890-1-1)
Veľký MederŠtrkovisko Okoč
(2-3790-1-1)
Veľký MederŠtrkovisko Tisota
(2-4050-1-1)
Veľký MederŠtrkovisko Veľký Meder
(2-4170-1-1)
VlčanyJazero Vlčany 1
(2-0940-1-1)
VlčanyJazero Vlčany 2
(2-0950-1-1)
Vranov nad TopľouVN Nižný Hrušov
(4-3620-1-1)
Vranov nad TopľouVN Tovarné
(4-3860-1-1)
VrbovéVN Chtelnica
(2-4590-1-1)
VrbovéVN  Čerenec
(2-4620-1-1)
ZáhorieFeld
(1-0150-1-1)
ZáhorieJazero Čierny Feld
(1-0220-1-1)
ZáhorieJazero Osmička
(1-0240-1-1)
ZáhorieJazero Prukse
(1-0250-1-1)
ZáhorieLábske jazero
(1-0330-1-4)
ZáhorieMalé Axi
(1-0360-1-1)
ZáhoriePieskovňa Plavecký Štvrtok
(1-0470-1-1)
ZáhorieRašelinové jazierko
(1-0570-1-1)
ZáhorieŠtrkovisko Jakubov č. 1
(1-0930-1-1)
ZáhorieŠtrkovisko Jakubov č. 2
(1-0940-1-1)
ZáhorieŠtrkovisko na Židovkách
(1-1010-1-1)
ZáhorieŠtrkovisko Trojuholník
(1-1090-1-1)
ZáhorieŠtrkovisko Záhorská Ves
(1-1150-1-1)
ZáhorieŠtvorec
(1-1200-1-1)
ZáhorieVachalkov rybník
(1-1250-1-1)
ZáhorieVeľké Axi
(1-1260-1-1)
ZáhorieVN Centnúz
(1-1290-1-1)
ZáhorieVN Kuchyňa
(1-1330-1-1)
ZáhorieVN Lozorno č. 2
(1-1360-1-1)
ZáhorieVN Rohožník
(1-1390-1-1)
Zlaté MoravceVN  Nemčiňany
(2-5070-1-1)
Zlaté MoravceVN Nová Ves nad Žitavou
(2-5100-1-1)
Zlaté MoravceVN  Slepčany
(2-5260-1-1)
Zlaté MoravceVN  Tesárske Mlyňany
(2-5370-1-1)
Zlaté MoravceVN Veľké Vozokany
(2-5480-1-1)
ZvolenVN Dobrá Niva
(3-5010-1-1)
ZvolenVN Môťová
(3-5410-1-1)
ŽeliezovceOR  Gaštanový háj
(2-1570-1-1)
ŽeliezovceOR Nový Potok
(2-1840-1-1)
ŽeliezovceOR Okrúhle
(2-1841-1-4)
ŽeliezovceOR Svodov
(2-1930-1-1)
ŽeliezovceOR  Vozokanské
(2-1990-1-1)
ŽeliezovceVN  Svodov
(2-5330-1-1)
Žiar nad HronomŽiarsky rybník
(3-6210-1-1)
ŽilinaLom Nezbud
(3-2030-1-1)
ŽilinaMateriálová jama Celulózka
(3-2240-1-1)
ŽilinaŠtrkovisko Brodno
(3-4080-1-1)
ŽilinaVN Divinka
(3-5000-1-1)
ŽilinaVN Košiare
(3-5200-1-1)
ŽilinaVN Strážov
(3-5780-1-1)

Zdroj: Rada SRZ

SRZ revíry kaprové – zväzové – 2017

Revíry SRZ lipňové zväzové 2019 SRZ-logo

Revíry SRZ kaprové zväzové 2017


Tabuľka “Revíry SRZ kaprové zväzové 2017” je zoznam zväzových kaprových revírov SRZ vyčlenených pre rok 2017 do zväzového povolenia. Revíry sú v tabuľke zotriedené podľa oblasti – organizácie SRZ – čísla revíru SRZ.
Revíry SRZ kaprové zväzové 2017 su popísané v rybárskom poriadku Rybársky poriadok pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu platný od 1. januára 2017 ktorý je dostupný na webovom sídle SRZ Rada Žilina.


Bratislavská oblasť
1-0370-1-1Malý Dunaj č. 6Bratislava 2
1-1180-1-1Štrkovisko Zlaté pieskyBratislava 2
1-0960-1-1Štrkovisko KalnáBratislava 3
1-1120-1-1Štrkovisko Vajnory 2Bratislava 3
1-0140-1-1Dunaj č. 4 – Karlovesko-Devínske ramenoBratislava 4
1-0390-1-1Morava č. 1Bratislava 4
1-0980-1-1Štrkovisko KuchajdaBratislava 4
1-0020-1-1Chorvátsky kanálBratislava 5
1-0110-1-1Dunaj č. 3 – OR Veľký ZemníkBratislava 5
1-0130-1-1Dunaj č. 3 – Rusovecko-Jarovecká sústava ramienBratislava 5
1-1190-1-1Štrkovisko Zrkadlový HájBratislava 5
1-0900-1-1Štrkovisko – Malá VodaDunajská Lužná
1-0410-1-1Morava č. 3Gajary
1-1470-1-1Záhorský kanálGajary
1-0151-1-1Gidra č. 1bPezinok
1-1220-1-1Šúrsky potokPezinok
1-1340-1-1VN KučišdorfPezinok
1-0610-1-1Rudava kanálRohožník
1-0040-1-1Čierna voda č. 3Senec
1-0050-1-1Čierna voda č. 4Senec
1-0160-1-1Hlboké jazero v SenciSenec
1-0830-1-1Stoličný potokSenec
1-0340-1-1LakšárVeľké Leváre
1-0420-1-1Morava č. 4Veľké Leváre
1-0430-1-1Odpadový kanálVeľké Leváre
1-0600-1-1Rudava č. 1Veľké Leváre
1-0300-1-1Kanál Malina č. 1Záhorie
1-0310-1-1Kanál Malina č. 2Záhorie
1-0400-1-1Morava č. 2Záhorie
1-1010-1-1Štrkovisko na ŽidovkáchZáhorie
1-1480-1-1Zohorský kanál č. 1Záhorie
1-1490-1-1Zohorský kanál č. 2Záhorie
Západoslovenská oblasť
2-0100-1-1Bebrava č. 2Bánovce nad Bebravou
2-2740-1-1Svinica č. 1Bánovce nad Bebravou
2-4730-1-1VN HaláčovceBánovce nad Bebravou
2-1351-1-1Morava č. 7aBrodské
2-0430-1-1Dudváh č. 3Drahovce
2-1391-1-1N – kanálDrahovce
2-4400-1-1Váh č. 5Drahovce
2-1040-1-1Klátovské rameno č. 2Dunajská Streda
2-1210-1-1Malý Dunaj č. 3Dunajská Streda
2-1950-1-1OR TrsticeDunajská Streda
2-2930-1-1Štrkovisko Bendö č. 1Dunajská Streda
2-5690-1-1Žitnoostrovské kanály č. 3Dunajská Streda
2-0320-1-1Čierna voda č. 1Galanta
2-0410-1-1Dudváh č. 1Galanta
2-1220-1-1Malý Dunaj č. 4Galanta
2-4390-1-1Váh č. 4Hlohovec
2-0640-1-1Farská vodaHolíč
2-0280-1-1Chvojnica č. 1Holíč
2-0981-1-1Kanál Kátovské jazeroHolíč
2-1300-1-1Melioračný kanál TvrdoniceHolíč
2-1350-1-1Morava č. 7bHolíč
2-1000-1-1Kanál Stará GútaHurbanovo
2-1010-1-1Kanál VrbováHurbanovo
2-2680-1-1Spojovací kanál MartovceHurbanovo
2-2700-1-1Stará Nitra č. 2Hurbanovo
2-5600-1-1Žitava č. 1Hurbanovo
2-0300-1-1Čergovský kanálKolárovo
2-1190-1-1Malý Dunaj č. 1Kolárovo
2-4360-1-1Váh č. 1Kolárovo
2-2090-1-1Patinský kanál č. 2Komárno
2-2690-1-1Stará Nitra č. 1Komárno
2-4440-1-1Vážsky DunajKomárno
2-5660-1-1Žitava kanál č. 2Komárno
2-5670-1-1Žitnoostrovské kanály č. 1Komárno
2-1340-1-1Morava č. 6Kúty
2-0760-1-1Hron č. 3Levice
2-2120-1-1Perec č. 3Levice
2-2660-1-1Sikenica č. 2Levice
2-4870-1-1VN Kalná nad HronomLevice
2-5342-1-1VN TekovLevice
2-5420-1-1VN TuráLevice
2-4920-1-1VN Veľké KozmálovceLevice
2-2050-1-1Parná č. 1Trnava
2-2080-1-1Patinský kanál č. 1Marcelová
2-5550-1-1Vojnícky potokMarcelová
2-5650-1-1Žitava kanál č. 1Marcelová
2-1420-1-1Nitra č. 3Nitra
2-2180-1-1Radošina č. 1Nitra
2-0450-1-1Dudváh č. 5aNové Mesto nad Váhom
2-4420-1-1Váh č. 7Nové Mesto nad Váhom
2-0230-1-1Cergát č. 1Nové Zámky
2-0240-1-1Cergát č. 2Nové Zámky
2-0260-1-1ChrenovkaNové Zámky
2-1400-1-1Nitra č. 1Nové Zámky
2-1520-1-1OR BerekNové Zámky
2-2670-1-1Spojovací kanál Cergát-VáhNové Zámky
2-4250-1-1Štrkovisko ZáhoňNové Zámky
2-5610-1-1Žitava č. 2Nové Zámky
2-0090-1-1Bebrava č. 1Partizánske
2-1440-1-1Nitra č. 5Partizánske
2-1450-1-1Nitrica č. 1Partizánske
2-4350-1-1Uherecký potok č. 1aPartizánske
2-5470-1-1VN Veľké UhercePartizánske
2-5570-1-1Vyčoma č. 1Partizánske
2-0400-1-1DubováPiešťany
2-0440-1-1Dudváh č. 4Piešťany
2-2720-1-1Striebornica č. 1Piešťany
2-4410-1-1Váh č. 6Piešťany
2-1330-1-1Morava č. 5Sekule
2-1481-1-1Odpadový kanál č. 2 „Čekr“Sekule
2-1380-1-1Myjava č. 2aSenica
2-5110-1-1VN OsuskéSenica
2-0820-1-1Jarčie č. 2Sereď
2-4380-1-1Váh č. 3Sereď
2-1360-1-1Morava č. 8Skalica
2-0330-1-1Čierna voda č. 2Sládkovičovo
2-2330-1-1Rašelinisko TárnokSládkovičovo
2-0480-1-1Dunaj č. 1SRZ Rada Žilina
2-0490-1-1Dunaj č. 2SRZ Rada Žilina
2-0500-1-1Dunaj č. 2 – OR spodná inundáciaSRZ Rada Žilina
2-0510-1-1Dunaj č. 3SRZ Rada Žilina
2-0520-1-1Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VDSRZ Rada Žilina
2-0540-1-1Dunaj č. 3 – Materiálová jama BSRZ Rada Žilina
2-0550-1-1Dunaj č. 3 – odpadový kanál VDSRZ Rada Žilina
2-0560-1-1Dunaj č. 3 – OR horná inundáciaSRZ Rada Žilina
2-0570-1-1Dunaj č. 3 – OR stredná inundáciaSRZ Rada Žilina
2-0580-1-1Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VDSRZ Rada Žilina
2-0600-1-1Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko – JaroveckýSRZ Rada Žilina
2-0610-1-1Dunaj č. 3 – zdrž VD Hrušov-ČunovoSRZ Rada Žilina
2-0590-1-3Dunaj č. 3 Prívodný kanál VDSRZ Rada Žilina
2-0620-1-1Dunaj č. 4SRZ Rada Žilina
2-4930-1-1VN KráľováSRZ Rada Žilina
2-5270-1-1VN SĺňavaSRZ Rada Žilina
2-1080-1-1KostolníkStará Turá
2-5020-1-1VN MatejovecStará Turá
2-0790-1-1Ipeľ č. 3Šahy
2-1090-1-1Krupinica č. 1Šahy
2-2150-1-1Preseľanský potokŠahy
2-2760-1-1Štiavnica č. 1Šahy
2-4370-1-1Váh č. 2Šala
2-0680-1-1Hlavný kanál CsóványosŠaľa
2-1230-1-1Malý Dunaj č. 5Šamorín
2-1370-1-1Myjava č. 1Šaštín-Stráže
2-0810-1-1Jarčie č. 1Šoporňa
2-1800-1-1OR Melečka č. 2Šoporňa
2-0740-1-1Hron č. 1Štúrovo
2-0770-1-1Ipeľ č. 1Štúrovo
2-0961-1-1Kamenický kanálŠtúrovo
2-1471-1-1Obidský kanálŠtúrovo
2-2100-1-1Perec č. 1Štúrovo
2-1410-1-1Nitra č. 2Šurany
2-2710-1-1Stará ŽitavaŠurany
2-5620-1-1Žitava č. 3Šurany
2-1430-1-1Nitra č. 4Topoľčany
2-2190-1-1Radošina č. 2Topoľčany
2-4710-1-1VN DuchonkaTopoľčany
2-0050-1-1Aszódsky kanál č. 3Topoľníky
2-0350-1-1Dolnobarský kanálTopoľníky
2-1039-1-1Klátovské rameno č. 1Topoľníky
2-1200-1-1Malý Dunaj č. 2Topoľníky
2-4430-2-1Váh č. 8 (H)Trenčín
2-0130-1-1Blava č. 1Trnava
2-0420-1-1Dudváh č. 2Trnava
2-0660-1-1Gidra č. 1aTrnava
2-4570-1-1VN BukováTrnava
2-0040-1-1Aszódsky kanál č. 2Veľký Meder
2-3790-1-1Štrkovisko OkočVeľký Meder
2-5680-1-1Žitnoostrovské kanály č. 2Veľký Meder
2-4960-1-1VN LovceZlaté Moravce
2-5030-1-1VN MelekZlaté Moravce
2-5630-1-1Žitava č. 4Zlaté Moravce
2-0750-1-1Hron č. 2Želiezovce
2-0780-1-1Ipeľ č. 2Želiezovce
2-2110-1-1Perec č. 2Želiezovce
2-2650-1-1Sikenica č. 1Želiezovce
2-5341-1-1VN ŠárovceŽeliezovce
Stredoslovenská oblasť
3-1090-2-1Hron č. 8 (H)Banská Bystrica
3-1390-1-1Jazerá RychnavskéBanská Štiavnica
3-1030-1-1Hričovský kanálBytča
3-4610-1-1Váh č. 12Bytča
3-5400-1-1VN MikšováBytča
3-1850-1-1Kysuca č. 3Čadca
3-4170-1-1Štrkovisko PárnicaDolný Kubín
3-2530-1-1Nosický kanál č. 9Dubnica nad Váhom
3-4570-1-1Váh č. 9Dubnica nad Váhom
3-5600-1-1VN Prejta – dolnáDubnica nad Váhom
3-2350-1-1Muráň č. 1Jelšava
3-1770-1-1Krupinica č. 2Krupina
3-3970-1-1Štiavnica č. 2Krupina
3-5250-1-1VN KrupinaKrupina
3-1840-2-1Kysuca č. 2a (H)Kysucké Nové Mesto
3-1841-2-4Kysuca č. 2b (H)Kysucké Nové Mesto
3-1260-1-1Ipeľ č. 5Lučenec
3-1270-1-1Ipeľ č. 6Lučenec
3-5290-1-1VN ĽadovoLučenec
3-0660-2-1Derivačný kanál Váhu (H)Martin
3-4150-1-1Štrkovisko LipovecMartin
3-4220-1-1Štrkovisko SučanyMartin
3-4670-2-1Váh č. 17 (H)Martin
3-0070-1-1Biela Orava č. 1Námestovo
3-1050-1-1Hron č. 4Nová Baňa
3-1040-1-1Hričovský kanálPovažská Bystrica
3-2200-1-1Marikovský potok č. 1Považská Bystrica
3-4600-1-1Váh č. 11Považská Bystrica
3-0520-1-1Čereniansky potok č. 1Prievidza
3-0850-1-1Handlovka č. 1Prievidza
3-2440-1-1Nitra č. 6aPrievidza
3-2442-1-4Nitra č. 6bPrievidza
3-2941-1-1Potok ŤakovPrievidza
3-5470-1-1VN Nitrianske RudnoPrievidza
3-2520-1-1Nosicko-Kočkovský kanálPúchov
3-4580-2-1Váh č. 10 (H)Púchov
3-0200-1-1Blh č. 1Rimavská Sobota
3-3260-1-1Rimava č. 2Rimavská Sobota
3-5240-1-1VN KrpeľanySRZ Rada Žilina
3-5340-1-1VN Liptovská MaraSRZ Rada Žilina
3-5480-1-1VN NosiceSRZ Rada Žilina
3-5530-1-1VN OravaSRZ Rada Žilina
3-5700-1-1VN RužináSRZ Rada Žilina
3-5850-1-1VN Teplý VrchSRZ Rada Žilina
3-6010-1-1VN ŽilinaSRZ Rada Žilina
3-4510-1-1Turiec č. 2Tisovec
3-3250-1-1Rimava č. 1Tornaľa
3-3730-1-1Slaná č. 1Tornaľa
3-4520-1-1Turiec č. 1Tornaľa
3-6060-1-1Východný Turiec č. 1Tornaľa
3-2731-1-1Orava č. 4Trstená
3-6050-1-1VVN TvrdošínTrstená
3-1250-1-1Ipeľ č. 4Veľký Krtíš
3-5760-1-1VN SklabináVeľký Krtíš
3-1080-2-1Hron č. 7 (H)Zvolen
3-3740-1-1Slatina č. 1Zvolen
3-0950-1-1Hodrušské jazero  NOVÉ Žarnovica
3-1060-1-1Hron č. 5Žarnovica
3-1070-1-1Hron č. 6Žiar nad Hronom
3-1830-2-1Kysuca č. 1 (H)Žilina
3-4620-1-1Váh č. 13Žilina
3-4630-1-1Váh č. 14Žilina
3-5090-1-1VN HričovŽilina
Východoslovenská oblasť
4-2850-1-1Topľa č. 5aBardejov
4-2851-1-4Topľa č. 5bBardejov
4-1210-1-1Latorica č. 4Čierna nad Tisou
4-2800-1-1TisaČierna nad Tisou
4-0550-1-1Hnilec č. 1Gelnica
4-2060-1-1RadomkaGiraltovce
4-2840-1-1Topľa č. 4Giraltovce
4-2830-1-1Topľa č. 3Hanušovce nad Topľou
4-1140-1-1Laborec č. 3Humenné
4-4090-1-1Vrbovský potokKežmarok
4-0630-1-1Hornád č. 1aKošice
4-0632-1-4Hornád č. 1cKošice
4-0633-1-1Hornád č. 1dKošice
4-0631-1-1Hornád č. 1bKošice
4-1500-1-1Myslavský potokKošice
4-1610-1-1Olšava č. 1Košice
4-2400-1-1Sokoľanský potokKošice
4-2680-1-1Štrkovisko KechnecKošice
4-2890-1-1Torysa č. 1Košice
4-0071-1-1Berecký prívodný kanálKráľovský Chlmec
4-3880-1-1KarcsaKráľovský Chlmec
4-1190-1-1Latorica č. 2Kráľovský Chlmec
4-2401-1-1Somotorský kanálKráľovský Chlmec
4-0650-1-1Hornád č. 3Krompachy
4-1230-1-1Levočský potok č. 2Levoča
4-1150-1-1Laborec č. 4Medzilaborce
4-0330-1-1Čierna vodaMichalovce
4-0440-1-1DušaMichalovce
4-1130-1-1Laborec č. 2Michalovce
4-1560-1-1Okna č. 1aMichalovce
4-2380-1-1Sobranecký potok č. 1Michalovce
4-2390-1-1Sobranecký potok č. 2Michalovce
4-4140-1-1Výpustný kanál VN Zemplínska ŠíravaMichalovce
4-0150-1-1Bodva č. 1Moldava nad Bodvou
4-0160-1-1Bodva č. 2Moldava nad Bodvou
4-0750-1-1Ida č. 1Moldava nad Bodvou
4-2990-1-1Turňa č. 1Moldava nad Bodvou
4-2240-1-1Sekčov č. 1Prešov
4-2900-1-1Torysa č. 2Prešov
4-2270-2-1Slaná č. 2a (H)Rožňava
4-2910-1-1Torysa č. 3Sabinov
4-2980-1-1Trnávka č. 2Sečovce
4-0260-1-1Cirocha č. 1aSnina
4-0200-1-1BrusníkSpišská Nová Ves
4-0660-1-1Hornád č. 4Spišská Nová Ves
4-1220-1-1Levočský potok č. 1Spišská Nová Ves
4-3330-1-1VN DomašaSRZ Rada Žilina
4-3750-1-1VN RužínSRZ Rada Žilina
4-4030-1-4VN Zemplínska Šírava
(revír s režimom “bez privlastnenia si úlovku”)
SRZ Rada Žilina
4-0140-1-1Bodrog č. 1aStreda nad Bodrogom
4-0141-1-1Bodrog č. 1bStreda nad Bodrogom
4-1680-1-1Ondava č. 4Stropkov
4-1690-1-1Ondava č. 5Svidník
4-2600-1-1Štrkovisko Batizovce č. 1Svit
4-1180-1-1Latorica č. 1Trebišov
4-1650-1-1Ondava č. 1Trebišov
4-2120-1-1Roňava č. 1Trebišov
4-2130-1-1Roňava č. 2Trebišov
4-2810-1-1Topľa č. 1Trebišov
4-2970-1-1Trnávka č. 1Trebišov
4-1120-1-1Laborec č. 1Veľké Kapušany
4-1200-1-1Latorica č. 3Veľké Kapušany
4-1201-1-1OR BerkešVeľké Kapušany
4-1121-1-1OR Drahňovský lesVeľké Kapušany
4-1122-1-1OR LykotexVeľké Kapušany
4-1204-1-1OR PapokmulatóVeľké Kapušany
4-3050-1-1Uh č. 1Veľké Kapušany
4-3060-1-1Uh č. 2Veľké Kapušany
4-1550-1-1Odpadový kanál EVO Veľké KapušanyVojany
4-1580-1-1Oľka č. 1Vranov nad Topľou
4-1660-1-1Ondava č. 2Vranov nad Topľou
4-1710-1-1Ondavka č. 1Vranov nad Topľou
4-2820-1-1Topľa č. 2Vranov nad Topľou
4-4110-1-1VVN DomašaVranov nad Topľou

Výnimka na skorší lov kapra a ostatných druhov rýb od 15. mája
Revíry SRZ kaprové zväzové 2019
Revíry SRZ kaprové zväzové 2018
Revíry SRZ kaprové zväzové 2017
Revíry SRZ kaprové zväzové 2016