Lovná miera druhov rýb zvýšená na revíroch SRZ
(2021 – 2022)

obrázok lovná miera
(Pozor! Priebežne aktualizované! Pozor!)
utorok 18. januára 2022 – 17:14:22

AKTUALIZUJE SA!
Núdzový stav
Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.

Zákaz vychádzania
Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 h. do 01.00 h. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

Zákaz zhromažďovania sa
S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Obmedzenia zákazu vychádzania sa nevzťahuje na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, pričom v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice okolie a cestu späť.


Dokumenty na stiahnutie
Uznesenie vlády č. 695 z 24. novembra 2021 (PDF)
Prezentácia s prehľadom opatrení (PDF)

Vaše pripomienky, návrhy, nové skutočnosti a zistené chyby posielaje prosím na cokdezakolko@gmail.com Ďakujeme
Ďalšie články:
 Denný čas lovu rýb 2022 
 Revíry SRZ kaprové zväzové 2021 

§ 10 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. Z. z. o rybárstve (platnosť od 01.01.2019):
Čas individuálnej ochrany rýb

§ 12 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. Z. z. o rybárstve (platnosť od 01.01.2019):
Lovná miera rýb
(1) Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto: viď. 12§1a) až 12§1af
(2) Najmenšia lovná miera rýb sa vzťahuje aj na ryby použité ako nástraha pri love rýb v kaprových vodách.
(3) Najmenšia lovná miera rýb sa neustanovuje pre tieto druhy rýb: viď. 12§3a) až 12§3ac)
(4) Lovná miera rýb je celková dĺžka tela ryby, ktorá sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy (viď. obr. – poznámka kocki).
(5) Užívateľ podľa miestnych podmienok môže do 30. septembra požiadať ministerstvo životného prostredia o súhlas na zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb. Zavedenie najväčšej lovnej miery rýb možno aj na druhy rýb, ktoré nemajú ustanovenú najmenšiu lovnú mieru podľa odseku 3. Zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery rýb možno upraviť vždy na obdobie troch rokov s platnosťou od 1. januára nasledujúceho roka; túto skutočnosť užívateľ zverejní v povolení alebo v rybárskom poriadku.

§ ods.
pism.
druh ryby
hájený/á nehájený/á doba hájenia zákaz lovu
druh ryby (latinsky)lovná miera
12§1a) amur biely Ctenopharyngodon idella60 cm
12§1b) amur čierny Mylopharyngodon piceus60 cm
12§3a) belička európska Alburnus alburnus cm
10§1i)1) blatniak tmavý Umbra krameri
12§1c) boleň dravý  od 15.03. do 31.05.!Leuciscus aspius40 cm
12§3b) býčko čiernoústy Neogobius melanostomus cm
12§3c) býčko hlavatý Ponticola kessleri cm
12§3d) býčko nahotemenný Babka gymnotrachelus cm
12§3e) býčko piesočný Neogobius fluviatilis cm
10§1i)2) býčko rúrkonosý Proterorhinus semilunaris
12§3f) býčkovec amurský Percottus glenii cm
10§1i)3) čerebľa pestrá Phoxinus phoxinus
12§3g) červenica ostrobruchá Scardinius erythrophthalmus cm
10§1i)4) čík európsky Misgurnus fossilis
10§1i)5) hlaváč bieloplutvý Cottus gobio
10§1i)6) hlaváč pásoplutvý Cottus poecilopus
12§1d)1  hlavátka podunajská  od 01.01. do 31.10.!Hucho hucho80 cm
12§1d)2  hlavátka podunajská   hraničná voda  od 01.01. do 31.08.!Hucho hucho80 cm
12§3h) hrebenačka fŕkaná Gymnocephaluscernua cm
10§1i)7) hrebenačka pásavá Gymnocephalus schraetser
10§1i)8) hrebenačka vysoká Gymnocephalus baloni
10§1i)9) hrúz Belingov Romanogobio belingi
10§1i)10) hrúz fúzatý Romanogobio uranoscopus
10§1i)11) hrúz karpatský Gobio carpathicus
10§1i)12) hrúz Kesslerov Romanogobio kesslerii
12§3i) hrúz škvrnitý Gobio gobio cm
10§1i)13) hrúz tuponosý Gobio obtusorostris
10§1i)14) hrúz Vladykov Romanogobio vladykovi
12§3j) hrúzovec sieťovaný Pseudorasbora parva cm
12§1e) jalec hlavatý  od 15.03. do 31.05.![Leuciscus (Squalius) cephalus]25 cm
12§1f) jalec maloústy  od 15.03. do 31.05.!Leuciscus leuciscus20 cm
12§1g) jalec tmavý  od 15.03. do 31.05.!Leuciscus idus30 cm
12§1h) jeseter malý  od 15.03. do 31.05.!Acipenser ruthenus45 cm
10§1i)15) jeseter ruský Acipenser gueldenstaedtii
12§1i) jeseter sibírsky  od 15.03. do 31.05.!Acipenser baeri45 cm
12§1j)1  kapor rybničný  od 15.03. do 31.05.! Cyprinus carpio 40 cm
12§1j)2  kapor rybničný  ostatné vodné plochy Cyprinus carpio 40 cm
10§1i)16) kapor sazan  – divá formaCyprinus carpio
12§3k) karas pruský Carassius gibelio cm
12§3l) karas striebristý Carassius auratus cm
10§1i)17) karas zlatistý Carassius carassius
12§3m) klárius panafrický Clarias gariepinus cm
10§1i)18) kolok veľký Zingel zingel
10§1i)19) kolok vretenovitý Zingel streber
12§1k) lieň sliznatý  od 15.03. do 31.05.!Tinca tinca30 cm
12§1l) lipeň tymiánový  od 01.01. do 31.05.!Thymallus thymallus33 cm
10§1i)20) lopatka dúhová Rhodeus amarus
12§3n) mečovka zelená Xiphophorus helleri cm
12§1m) mieň sladkovodný  od 01.01. do 31.05.!Lota lota35 cm
10§1i)21) mihuľa potiská Eudontomyzon danfordi
10§1i)22) mihuľa potočná Lampetra planeri
10§1i)23) mihuľa ukrajinská Eudontomyzon mariae
10§1i)24) mihuľa Vladykovova Eudontomyzon vladykovi
10§1i)25) mrena karpatská Barbus carpathicus
10§1i)26) mrena poľská Barbus waleckii
12§1n) mrena severná  od 15.03. do 31.05.!Barbus barbus40 cm
10§1i)27) mrena škvrnitá Barbus petenyi
12§1o) nosáľ sťahovavý  od 15.03. do 31.05.!Vimba vimba30 cm
12§3o) ostračka veľkoústa Micropterus salmoides cm
12§3p) ostriež zelenkavý Perca fluviatilis cm
10§1i)28) ovsienka striebristá Leucaspius delineatus
12§3q) pichľavka siná Gasterosteus aculeatus cm
12§1p) pleskáč siný  od 15.03. do 31.05.!Ballerus ballerus25 cm
12§1q) pleskáč tuponosý  od 15.03. do 31.05.!Ballerus sapa25 cm
12§1r) pleskáč vysoký  od 15.03. do 31.05.!Abramis brama30 cm
12§1s) pleskáč zelenkavý Blicca bjoerkna15 cm
12§3r) ploska pásavá  od 01.01. do 31.05.!Alburnides bipunctatus cm
12§3s) plotica červenooká Rutilus rutilus cm
10§1i)29) plotica lesklá Rutilus virgo
10§1i)30) plotica perleťová Rutilus meidingeri
10§1i)31) pĺž baltický Sabanejewia baltica
10§1i)32) pĺž bulharský Sabanejewia bulgarica
10§1i)33) pĺž krymský Cobitis tanaitica
10§1i)34) pĺž podunajský Cobitis elongatoides
10§1i)35) pĺž severný Cobitis taenia
10§1i)36) pĺž vrchovský Sabanejewia balcanica
12§1t) podustva severná  od 15.03. do 31.05.!Chondrostoma nasus30 cm
12§1u) pstruh dúhový Oncorhynchus mykiss27 cm
12§1v) pstruh jazerný  od 01.09. do 15.04.!Salmo trutta m. lacustris50 cm
12§1v) pstruh potočný  od 01.09. do 15.04.!Salmo trutta m. fario27 cm
10§1i)37) sih maréna Coregonus maraena
12§1x) sih peleď  od 01.09. do 28.02.!Coregonus peled25 cm
12§1y) sivoň potočný Salvelinus fontinalis27 cm
12§3t) slíž severný Barbatula barbatula cm
12§3u) slnečnica pestrá Lepomis gibbosus cm
12§3v) sumček čierny Ameiurus melas cm
12§3w) sumček hnedý Ameiurus nebulosus cm
12§1z) sumec veľký  od 01.01. do 15.06.!Silurus glanis70 cm
10§1i)38) šabľa krivočiara Pelecus cultratus
12§1aa) šťuka severná  od 01.01. do 31.05.!Esox lucius60 cm
12§3y) tilapia mozambická Oreochromis mossambica cm
12§3x) tilapia nílska Oreochromis niloticus cm
12§1ab) tolstolobik biely Hypophthalmichthys molitrix45 cm
12§1ac) tolstolobik pestrý Hypophthalmichthys nobilis45 cm
12§1ad) úhor európsky Anguilla anguilla50 cm
12§3z) veslonos americký Polyodon spathula cm
12§1ae) zubáč veľkoústy  od 01.01. do 15.06.!Sander lucioperca50 cm
12§1af) zubáč volžský  od 01.01. do 15.06.!Sander volgensis35 cm
12§3aa) živorodka ostropyská Poecilia sphenops cm
12§3ab) živorodka pestrá Poecilia reticulata cm


Roky 2020-2022
Zvýšená minimálna a maximálna lovná miera zoradená podľa ZO SRZ, revíru a druhu rýb, bez garancie!

Odporúčame informovať sa pred privlastnením ryby u užívateľa revíru (ZO SRZ).

Minimálna lovná miera zo zákona:
kapor rybničný
40 cm |
Zvýšená minimálna lovná miera:
lipeň tymiánový
35
cm |
Maximálna lovná miera:
kapor rybničný
| 70 cm

Nové revírovanie:
KAPROVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vrátane kanálov a prietočných ramien).
Napr. Hron č. 9c  3-1090-2-1 
Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra.
KAPROVÉ VODY – Vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená
Napr. VN Brezolupy  2-4550-1-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 15.03 do 31.05. Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra.
KAPROVÉ VODY – Ostatné vodné plochy (napr. jazerá, štrkoviská, prepadliny, pieskovne, hliniská, rašeliniská, bočné vodné nádrže, požiarne a priemyselné nádrže)
Napr. Jazero Izra  4-0830-1-1 
Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, na kapra rybničného sa individuálna ochrana nevzťahuje.
PSTRUHOVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vodné nádrže, bočné vodné nádrže a jazerá)
Napr. Hnilec č. 2  2-0560-4-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.
Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany.
LIPŇOVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody)
Napr. Hron č. 9b  3-1111-6-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.
Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany.

 H  Možný výskyt hlavátky podunajskej.
Napr. Hron č. 8  H   3-1090-2-1 

ZÁKAZ RYBOLOVU

NEAKTUÁLNY ZÁKAZ RYBOLOVU

Revír zaradený do zväzového povolenia
Napr. VN Haláčovce  2-4730-1-1  

 Zákaz lovu a privlastňovania si rýb podľa § 2, ods. 2, písm. z) a § 22, ods. 1 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov! 
Termín trvania zákazu lovu rýb:
18.11.2021do napustenia VN na zimný stav
Rybárske revíry, na ktorých platí zákaz lovu rýb:
 2-5080-1-1  VN Nemečky, Topoľčany


 Zákaz lovu rýb podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona 216/2018 Z. z. z dôvodu zníženia hladiny o 50 cm! 
Termín trvania zákazu lovu rýb:
01.11.2021do odvolania
Rybárske revíry, na ktorých platí zákaz lovu rýb:
 2-5210-1-1  VN Radošovce II., Senica


 Zákaz lovu rýb kapra rybničného z dôvodu zarybnenia! 
Rybárske revíry, na ktorých platí zákaz lovu rýb:
 2-4770-1-1  VN Horné Orešany, Trnava 17.11.-14.12.2021
 2-5300-1-1  VN Suchá nad Parnou, Trnava 17.11.-14.12.2021
 2-4570-1-1  VN Buková, Trnava 18.11.-15.12.2021
 2-4600-1-1  VN Cífer, Trnava 18.11.-15.12.2021

ZO SRZnázov revíru
(číslo revíru)
druh ryby
min. | max.
lovná miera
Bánovce nad Bebravou
kaprové vody
(červená)
VN Brezolupy
 2-4550-1-1 
 2-4550-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4550-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný vo výpuste VN Brezolupy!
 2-4550-1-1  Zákaz nadmerného kŕmenia, vnadenia (obilniny, boiles a p.) rýb pri love od 04.06.2020 do odvolania! Zákaz kŕmenia a vnadenia zo 04.06.2020 v plnom rozsahu odvolaný od 01.09.2020. Zdroj
 2-4550-1-1  Potok Hydina od cestného mosta Nedašovce – Vysočany po pramene.
 2-4550-1-1  Miezgovský potok od ústia po pramene.
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Haláčovce
 2-4730-1-1 
 2-4730-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4730-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný vo výpuste VN Haláčovce!
VN Prusy
 2-5170-1-1 
 2-5170-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-5170-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný vo výpuste VN Prusy!
 2-5170-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný z oplotených pozemkov!
Banská Bystrica
kaprové vody
(modrá)
Hron č. 8  H 
 3-1090-2-1 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Banská Bystrica
kaprové vody
(červená)
OR Pod Rybou
 3-2670-1-1 
 3-2670-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
VN Badín
 3-4890-1-1 
 3-4890-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-4890-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný na ľavej brehovej časti nádrže vo vzdialenosti 50 m od prítoku a na pravej brehovej časti vo vzdialenosti 60 m od prítoku po rybársku chatu,  CHRO !
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
Hronské rameno Plavno
 3-5570-1-1 
 3-5570-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-5570-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v časťi ramena označenej tabuľami nachádzajúcej sa v zalesnenom úseku (cca 120m),  CHRO !
VN Tŕstie
 3-5870-1-1 
 3-5870-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Zemný vodojem Badín
 3-6151-1-1 
 3-6151-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Banská Bystrica
lipňové vody
(okrová)
Hron č. 9b  H 
 3-1111-6-1 
 3-1111-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Banská Štiavnica
kaprové vody
(modrá)
Rychnavské vodné nádrže
 3-1390-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Banská Štiavnica
kaprové vody
(červená)
Vodné nádrže pri Banskej Štiavnici
 3-1380-1-1 
 3-1380-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Belianska vodná nádrž
 3-1410-1-1 
 3-1410-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Evička
 3-1420-1-1 
 3-1420-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Halčianska vodná nádrž
 3-1430-1-1 
 3-1430-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Klinger
 3-1440-1-1 
 3-1440-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Počúvadlo
 3-1450-1-1 
 3-1450-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Komorovské vodné nádrže
 3-1630-1-1 
 3-1630-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Veľká Kolpašská nádrž
 3-4820-1-1 
 3-4820-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Banská Belá
 3-4900-1-1 
 3-4900-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Bratislava 2
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Zelená voda 1
 1-1160-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Bratislava 3
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Kalná
 1-0960-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | –
Štrkovisko Stará tehelňa
 1-1070-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
30 cm | –
Štrkovisko Vajnory 1
 1-1110-1-1 
Štrkovisko Vajnory 2
 1-1120-1-1 
Bratislava 4
kaprové vody
(modrá)
Dunaj č. 4, Karloveské rameno
 1-0140-1-1 
 1-0140-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný vo vyznačenej časti ochranného pásma I. stupňa (vodárenský zdroj)!
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 4, Devínske rameno
 1-0141-1-1 
Bratislava 5
kaprové vody
(červená)
Dunaj č. 3, Rusovecko – Jarovecká sústava ramien
 1-0130-1-1 
 1-0130-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Bratislava 5
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko U horára
 1-1100-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Brezno
kaprové vody
(červená)
VN Závadka nad Hronom
 3-5980-1-1 
 3-5980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Brezno
lipňové vody
(okrová)
Hron č. 11b  H 
 3-1131-6-1 
 3-1131-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Rohozná
 3-3350-5-1 
 3-3350-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Brodské
kaprové vody
(modrá)
Morava č. 7a
 2-1351-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | –
Brodské
kaprové vody
(červená)
OR Krátke
 2-1352-1-1 
 2-1352-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | –
OR Podkova
 2-1353-1-1 
 2-1353-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Hámre
 2-1580-1-1 
 2-1580-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Patkový Piesok
 2-1870-1-1 
 2-1870-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Brodské
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Brodské
 2-3040-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | –
Bytča
kaprové vody
(modrá)
Hričovský kanál č. 2b
 3-1030-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
Hričovský kanál č. 2a
 3-1031-1-1 
Váh č. 12
 3-4610-1-1 
 3-4610-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05. v hornom úseku revíra od tabule po tabuľu, t.j., zhruba od úrovne futbalového ihriska v obci Horný Hričov po priehradné teleso VN Hričov, neresisko rýb označené tabuľami!
 3-4610-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.12. do 15.03. pri cestnom moste v Bytči (100 m nad a 100 m pod mostom), zimovisko rýb označené tabuľami!
 3-4610-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.12. do 14.03. v hornom úseku revíra od tabule po tabuľu, t.j., zhruba od úrovne futbalového ihriska v obci Horný Hričov po priehradné teleso VN Hričov, zimovisko rýb označené tabuľami!
Bytča
kaprové vody
(červená)
VN Mikšová
 3-5400-1-1 
 3-5400-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
Čadca
kaprové vody
(modrá)
Kysuca č. 3
 3-1850-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Čadca
kaprové vody
(červená)
VN Milošová
 3-3440-1-1 
 3-3440-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
50 cm | –
 pstruh potočný 
45 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Čadca
kaprové vody
(zelená)
Čerňanský rybník
 3-0530-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
50 cm | –
Rybník Svrčinovský
 3-3520-1-1 
Čadca
lipňové vody
(okrová)
Bystrica č. 1a  CHAP 
 3-0380-5-4 
 3-0380-5-4  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 CHAP 
Bystrica č. 1b
 3-0381-5-1 
 3-0381-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Čierňanka č. 1
 3-0540-5-1 
 3-0540-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
Dolný Kubín
kaprové vody
(červená)
OR Istebné
 3-2620-1-1 
 3-2620-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Dolný Kubín
pstruhové vody
(žltá)
Bystrička
 3-0400-4-1 
 3-0400-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Istebnianka
 3-1300-4-1 
 3-1300-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Jasenovský potok
 3-1360-4-1 
 3-1360-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Lehotský potok
 3-1910-4-1 
 3-1910-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Pucov potok
 3-3080-4-1 
 3-3080-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Zázrivka
 3-6130-4-1 
 3-6130-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Žaškovský potok
 3-6190-4-1 
 3-6190-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Dolný Kubín
lipňové vody
(okrová)
Orava č. 1a  H 
 3-2710-6-1 
 3-2710-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 mrena severná 
60 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Drahovce
kaprové vody
(modrá)
Dudváh č. 3
 2-0430-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
N – kanál
 2-1391-1-1 
Váh č. 5
 2-4400-1-1 
Drahovce
kaprové vody
(červená)
MR Kochanová
 2-1680-1-1 
 2-1680-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
MR Važina 1
 2-4130-1-1 
 2-4130-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
MR Važina 2
 2-4131-1-1 
 2-4131-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Drahovce
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Baková
 2-2880-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
Štrkovisko Klčoviny
 2-3450-1-1 
Štrkovisko Kňazová
 2-3470-1-1 
Štrkovisko Vinišov
 2-4200-1-1 
Dunajská Lužná
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Malá Voda
 1-0900-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Štrkovisko Kalinkovo
 1-0950-1-1 
Štrkovisko Veľká Voda
 1-1040-1-1 
Štrkovisko Za Hrádzu
 1-1050-1-1 
Dunajská Streda
kaprové vody
(modrá)
Klátovské rameno č. 2
 2-1040-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Malý Dunaj č. 3
 2-1210-1-1 
Žitnoostrovské kanály č. 3
 2-5690-1-1 
Dunajská Streda
kaprové vody
(červená)
OR Trstice
 2-1950-1-1 
 2-1950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Dunajská Streda
kaprové vody
(zelená)
Rašelinisko Horná Potôň – Lúky – 3
 2-2240-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Štrkovisko Bendö č. 1
 2-2930-1-1 
Štrkovisko Čečinská Potôň
 2-3080-1-1 
Štrkovisko Michal na Ostrove – Kolónia
 2-3680-1-1 
Štrkovisko Ohrady č. 1 a 2
 2-3780-1-1 
Štrkovisko Orechová Potôň č. 2
 2-3830-1-1 
Štrkovisko Padáň
 2-3850-1-1 
Štrkovisko Trhová Hradská
 2-4090-1-1 
Štrkovisko Veľké Blahovo
 2-4140-1-1 
Gajary
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Gajarské
 1-0910-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Galanta
kaprové vody
(modrá)
Čierna voda č. 1
 2-0320-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Dudváh č. 1
 2-0410-1-1 
Malý Dunaj č. 4
 2-1220-1-1 
Galanta
kaprové vody
(červená)
OR Starý les (Aggerdő)
 2-1920-1-1 
 2-1920-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Galanta
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Čierny Brod
 2-3110-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Štrkovisko Dolné Saliby
 2-3150-1-1 
Štrkovisko Zúgó
 2-4270-1-1 
Gelnica
kaprové vody
(modrá)
Hnilec č. 1
 4-0550-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Gelnica
pstruhové vody
(žltá)
Hnilec č. 2
 4-0560-4-1 
 4-0560-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Kojšovský potok
 4-1020-4-1 
 4-1020-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Perlovský potok
 4-1900-4-1 
 4-1900-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
VN Jaklovce
 4-3400-4-1 
 4-3400-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
VN Thurzov č. 1 a 2
 4-3850-4-1 
 4-3850-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Handlová
kaprové vody
(zelená)
Handlovský rybník
 1-0270-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 úhor európsky 
60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Rybník Konštantín
 3-3410-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 úhor európsky 
60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Handlová
pstruhové vody
(žltá)
Handlovka č. 2
 3-0870-4-1 
 3-0870-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Hlohovec
kaprové vody
(modrá)
Dudváh č. 2b
 2-0421-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 45 cm
 mieň sladkovodný 
40 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | 80 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
Váh č. 4
 2-4390-1-1 
Hlohovec
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Drahovce č. 1
 2-2780-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 45 cm
 mieň sladkovodný 
40 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | 80 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
Štrkoviská Zelenice
 2-2820-1-1 
Štrkovisko Koplotovce
 2-3510-1-1 
Štrkovisko Madunice
 2-3610-1-1 
Štrkovisko Peter
 2-3870-1-1 
Štrkovisko Siladice
 2-3950-1-1 
Štrkovisko Ypsilon
 2-4240-1-1 
Holíč
kaprové vody
(modrá)
Chvojnica č. 1
 2-0280-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 sumec veľký 
80 cm | –
 šťuka severná 
65 cm | –
 úhor európsky 
70 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Farská voda
 2-0640-1-1 
Kanál Kátovské jazero
 2-0981-1-1 
Melioračný kanál Tvrdonice
 2-1300-1-1 
Morava č. 7b
 2-1350-1-1 
Holíč
kaprové vody
(červená)
Kátovský Kút
 2-1020-1-1 
 2-1020-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 sumec veľký 
80 cm | –
 šťuka severná 
65 cm | –
 úhor európsky 
70 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
VN Prietržka
 2-5160-1-1 
 2-5160-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Holíč
kaprové vody
(zelená)
Baráky
 2-0081-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 sumec veľký 
80 cm | –
 šťuka severná 
65 cm | –
 úhor európsky 
70 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Štrkovisko Adamov č. 1
 2-2830-1-1 
Štrkovisko Adamov č. 2
 2-2840-1-1 
Štrkovisko Boričky I.
 2-3010-1-1 
Štrkovisko Holíč
 2-3290-1-1 
Štrkovisko Unín
 2-4120-1-1 
Hurbanovo
kaprové vody
(modrá)
Kanál Stará Gúta
 2-1000-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
Kanál Vrbová
 2-1010-1-1 
Spojovací kanál Martovce
 2-2680-1-1 
Stará Nitra č. 2
 2-2700-1-1 
Žitava č. 1
 2-5600-1-1 
Hurbanovo
kaprové vody
(červená)
VN Vlkanovo
 2-4221-1-1 
 2-4221-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
Hurbanovo
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Konkol
 2-3500-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
Nový Diel
 2-1470-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
Štrkoviská Vlkanovo
 2-2810-1-1 
Štrkovisko Bajč
 2-2870-1-1 
Štrkovisko Bohatá
 2-2990-1-1 
Štrkovisko Imeľ
 2-3350-1-1 
Štrkovisko Kotelnica č. 1
 2-3520-1-1 
Štrkovisko Pavlov Dvor
 2-3860-1-1 
Jelšava
kaprové vody
(červená)
OR Muráň
 3-2650-1-1 
 3-2650-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
VN Gemerské Teplice
 3-5030-1-1 
 3-5030-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Jelšava
 3-5140-1-1 
 3-5140-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Jelšava
kaprové vody
(zelená)
VN Miková
 3-5390-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Kežmarok
kaprové vody
(modrá)
Vrbovský potok
 4-4090-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
50 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | 50 cm
 pstruh potočný 
30 cm | 50 cm
 sivoň potočný 
30 cm | 50 cm
 šťuka severná 
80 cm | 100 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 80 cm
Kežmarok
kaprové vody
(červená)
VN Kežmarok
 4-3450-1-1 
 4-3450-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
50 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | 50 cm
 pstruh potočný 
30 cm | 50 cm
 sivoň potočný 
30 cm | 50 cm
 šťuka severná 
80 cm | 100 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 80 cm
VN Vrbov č. 1
 4-3930-1-1 
 4-3930-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
50 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | 50 cm
 pstruh potočný 
30 cm | 50 cm
 sivoň potočný 
30 cm | 50 cm
 šťuka severná 
80 cm | 100 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 80 cm
VN Žakovce
 4-4060-1-1 
 4-4060-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Kežmarok
pstruhové vody
(žltá)
Biela voda
 4-0100-4-1 
 4-0100-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | 50 cm
 pstruh potočný 
30 cm | 50 cm
 sivoň potočný 
30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 80 cm
Holumnický potok č. 1
 4-0610-4-1 
 4-0610-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Ľubický potok č. 1
 4-1330-4-1 
 4-1330-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Poprad č. 6a
 4-1990-4-1 
 4-1990-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Poprad č. 6c
 4-1992-4-1 
 4-1992-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Toporecký potok
 4-2880-4-1 
 4-2880-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
VN Mlynčeky II.
 4-3601-4-1 
 4-3601-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
VN Zlatná
 4-4050-4-1 
 4-4050-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Kežmarok
lipňové vody
(okrová)
Poprad č. 4  H 
 4-1970-6-1 
 4-1970-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | 50 cm
 pstruh potočný 
30 cm | 50 cm
 sivoň potočný 
30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 80 cm
Kolárovo
kaprové vody
(modrá)
Čergovský kanál
 2-0300-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | –
Malý Dunaj č. 1
 2-1190-1-1 
Váh č. 1
 2-4360-1-1 
Kolárovo
kaprové vody
(červená)
OR Kolárovské
 2-1690-1-1 
 2-1690-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
Kolárovo
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Čergov
 2-3090-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
Komárno
kaprové vody
(modrá)
Ižianský kanál č. 2
 2-2090-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | –
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Stará Nitra č. 1
 2-2690-1-1 
Vážsky Dunaj
 2-4440-1-1 
Žitava kanál č. 2
 2-5660-1-1 
Žitnoostrovské kanály č. 1
 2-5670-1-1 
Komárno
kaprové vody
(červená)
Akácos
 2-0010-1-1 
 2-0010-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Apáli
 2-0020-1-1 
 2-0020-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Konkoli
 2-1070-1-1 
 2-1070-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Komárno
kaprové vody
(zelená)
Jazero Kakal
 2-0841-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Štrkovisko Číčov
 2-3100-1-1 
Štrkovisko Kava I.
 2-3420-1-1 
Štrkovisko Kližská Nemá
 2-3460-1-1 
Štrkovisko Nesvady
 2-3760-1-1 
Štrkovisko Sokolce
 2-3960-1-1 
Košice
kaprové vody
(červená)
VN Bidovce
 4-3220-1-1 
 4-3220-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
VN Seňa
 4-3770-1-1 
 4-3770-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Vyšná Kamenica
 4-3960-1-1 
 4-3960-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Košice
kaprové vody
(zelená)
Jazero Izra
 4-0830-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
Jazero Košice
 4-0840-1-1 
Štrkovisko Čaňa – Hutné stavby
 4-2620-1-1 
Štrkovisko Čaňa – Hutné stavby cintorín
 4-2630-1-1 
Štrkovisko Čaňa – Nové jazero
 4-2640-1-1 
Štrkovisko Čaňa – Staré jazero
 4-2660-1-1 
Štrkovisko Kokšov – Bakša
 4-2690-1-1 
Vranie jazero
 4-4081-1-1 
Štrkovisko Geča
 4-2670-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
Štrkovisko Kechnec
 4-2680-1-1 
Štrkovisko Krásna nad Hornádom
 4-2700-1-1 
Košice
pstruhové vody
(žltá)
Hornád č. 2a
 4-0640-4-1 
 4-0640-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 zákonná lovná miera 
Hornád č. 2c
 4-0642-4-1 
 4-0642-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Jazero Košice Priemyselná časť
 4-0841-4-1 
 4-0841-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
VN Bukovec I.
 4-3270-4-1 
 4-3270-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Krupina
kaprové vody
(červená)
VN Rykynčice
 3-5701-1-1 
 3-5701-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
VN Sebechleby
 3-5710-1-1 
 3-5710-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Krupina
 3-5250-1-1 
 3-5250-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 pleskáč siný 
40 cm | –
 pleskáč tuponosý 
40 cm | –
 pleskáč vysoký 
40 cm | –
 pleskáč zelenkavý 
40 cm | –
Krupina
pstruhové vody
(žltá)
Bebrava
 3-0030-4-1 
 3-0030-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
28 cm | –
Belujský potok
 3-0060-4-1 
 3-0060-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Krupinica č. 3
 3-1780-4-1 
 3-1780-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Litava č.1
 3-2000-4-1 
 3-2000-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Vajsov
 3-4750-4-1 
 3-4750-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Kúty
kaprové vody
(modrá)
Morava č. 6
 2-1340-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Kúty
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Drahy
 2-3200-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Štrkovisko Kúty
 2-3560-1-1 
Štrkovisko u Janíčkov
 2-4100-1-1 
Kysucké Nové Mesto
kaprové vody
(modrá)
Kysuca č. 2a  H 
 3-1840-2-1 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Kysucké Nové Mesto
kaprové vody
(červená)
VN Nesluša
 3-5460-1-1 
 3-5460-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 jeseter malý 
45 cm | 55 cm
 jeseter sibírsky 
45 cm | 55 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
Kysucké Nové Mesto
pstruhové vody
(žltá)
Povinský potok
 3-2960-4-1 
 3-2960-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Rudinský potok
 3-3380-4-1 
 3-3380-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Levice
kaprové vody
(modrá)
Hron č. 3
 2-0760-1-1 
 2-0760-1-1  Mŕtve rameno v katastri obce Horná Seč a Kalná nad Hronom, čiastkové povodie potoka Podlužianka od cestného mosta v obci Starý Hrádok po pramene, povodie potoka Nová Podlužianka od jej ústia do rieky Hron pri obci Vyšné nad Hronom po jej výtok pri ČOV Levice, potoky Korlát, Lipník a Kozárovský (Čaradický), Rybnícky potok, Teplička, Kráľovka, Čajkovský potok vrátane prítoku Burda, Gondovský potok, Kamenec vrátane prítokov, Ďúrsky potok vrátane prítokov a Zahajský potok od ústia po pramene.
 2-0760-1-1  2-0760-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Upozornenie: Vzdutia nad vodnými stavbami MVE Turá, MVE Tekov, MVE Kalná nad Hronom a MVE Veľké Kozmálovce tvoria samostatné rybárske revíry, kde platí zákaz lovu všetkých druhov rýb v súlade s § 13 ods. 5, písm. a) zákona o rybárstve.
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Perec č. 3
 2-2120-1-1 
 2-2120-1-1  Spodný úsek Hrončeka od ústia do VN Kalná nad Hronom po vyústenie rybovodu MVE Tekov tvorí súčasť rybovodu a predstavuje  CHRO .
 2-2120-1-1  Zákaz lovu rýb od 15. 3. do 31. 5. v úseku od vyústenia rybovodu po svoj vznik prepadom z potoka Perec – neresisko!
Sikenica č. 2
 2-2660-1-1 
Levice
kaprové vody
(červená)
VN Bátovce
 2-4490-1-1 
 2-4490-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Devičany
 2-4640-1-1 
 2-4640-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Drženice
 2-4671-1-1 
 2-4671-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Kalná nad Hronom
 2-4870-1-1 
 2-4870-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4870-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný 50 m od rybovodu!
VN Kozárovce
 2-4910-1-1 
 2-4910-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Veľké Kozmálovce
 2-4920-1-1 
 2-4920-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4920-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný 50 m od rybovodu!
VN Tekov
 2-5342-1-1 
 2-5342-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Turá
 2-5420-1-1 
 2-5420-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Levice
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Mýtne Ludany
 2-3740-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Štrkovisko Tlmače
 2-4921-1-1 
Levoča
kaprové vody
(červená)
VN Klčov
 4-3470-1-1 
 4-3470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
Levoča
kaprové vody
(zelená)
VN Levočské Lúky
 4-3560-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
Levoča
pstruhové vody
(žltá)
Levočský potok č. 3
 4-1240-4-1 
 4-1240-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
35 cm | –
VN Levočská Dolina
 4-3550-4-1 
 4-3550-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Liptovský Hrádok
pstruhové vody
(žltá)
Boca
 3-0230-4-1 
 3-0230-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Váh č. 22a
 3-4730-4-1 
 3-4730-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Liptovský Mikuláš
pstruhové vody
(žltá)
Jalovecký potok
 3-1320-4-1 
 3-1320-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Malatínka
 3-2160-4-1 
 3-2160-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Paludžanka
 3-2800-4-1 
 3-2800-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Petruška
 3-2850-4-1 
 3-2850-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Smrečianka
 3-3800-4-1 
 3-3800-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Štiavnica č. 1
 3-3990-4-1 
 3-3990-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Trnovec
 3-4400-4-1 
 3-4400-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Lučenec
kaprové vody
(modrá)
Ipeľ č. 5
 3-1260-1-1 
Lov na rybku a prívlač povolený od 01.04. do 31.01. na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1.
 3-1260-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, v rybom prechode a min. 100m nad a pod rybím prechodom!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Ipeľ č. 6
 3-1270-1-1 
Lučenec
kaprové vody
VN Ľadovo
 3-5290-1-1 
 3-5290-1-1  Zákaz lovu rýb! Revír je vypustený!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Lučenec
kaprové vody
(červená)
VN Mýtna
 3-5440-1-1 
 3-5440-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Mýtna
 3-5440-1-1 
 3-5440-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Ratka
 3-5650-1-1 
 3-5650-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Šiatorská Bukovinka
 3-5790-1-1 
 3-5790-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Uhorské
 3-5920-1-1 
 3-5920-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Veľké Dravce
 3-5950-1-1 
 3-5950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Lučenec
kaprové vody
(zelená)
Kúpna Baňa
 3-1800-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Štrkoviská Trebeľovce – Lazy
 3-4050-1-1 
Štrkovisko Rapovce
 3-4200-1-1 
Štrkovisko Veľká nad Ipľom I.
 3-4260-1-1 
Marcelová
kaprové vody
(modrá)
Ižianský kanal č. 1
 2-2080-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Vojnícky potok
 2-5550-1-1 
Žitava kanál č. 1
 2-5650-1-1 
Marcelová
kaprové vody
(červená)
OR Virt
 2-0930-1-1 
 2-0930-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
OR Kőrtvélyes
 2-1700-1-1 
 2-1700-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Marcelová
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Virt
 2-4210-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Martin
kaprové vody
(modrá)
VN Široká
 3-1980-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Derivačný kanál Váhu
 3-0660-2-1 
 3-0660-2-1  Zákaz lovu rýb celoročný na jednotlivých vodohospodárskymi objektami stanovených bezpečnostných pásiem 100 m nad a pod haťami!
 3-0660-2-1  Zákaz lovu rýb od 15.12. do 15.03. v tabuľami vyznačených častiach kanála pod hydrocentrálami v Krpeľanoch, Sučanoch a na Lipovci – zimoviská rýb!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh č. 17  H 
 3-4670-2-1 
 3-4670-2-1  Vývarisko pod VN Krpeľany, úsek od vtoku Turca po Lipovecký most, úseky 50 m nad a 50 m pod lanovou lavicou cez Váh v Turanoch, železničným mostom v Turanoch, lavicou pre peších do Kľačian a úseky 50 m nad viaduktom štátnej cesty I/18 a 50 m pod starým cestným mostom v Sučanoch sú zimoviskami rýb (15.12. – 15.03.) vyznačené tabuľami. V zmysle platného manipulačného poriadku VS Krpeľany – Sučany – Lipovec je na jednotlivých vodohospodárskych objektoch stanovené bezpečnostné pásmo 100 m nad a pod haťami, kde je zakázaný rybolov!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Martin
kaprové vody
(červená)
OR Biele Brehy
 3-2590-1-1 
 3-2590-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-2590-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 15.06. v tabuľami vyznačenej západnej časti revíru – neresisko!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
OR Ratkovo
 3-2690-1-1 
 3-2690-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Martin
kaprové vody
(zelená)
Rybník Ďanová
 3-3390-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Štrkovisko Za Ráztokou
 3-5970-1-1 
Štrkovisko Bôr
 3-4070-1-1 
Štrkovisko Chrenkova pláň
 3-4090-1-1 
Štrkovisko Sučany
 3-4220-1-1 
Štrkovisko Turiansky most
 3-4240-1-1 
Martin
pstruhové vody
(žltá)
Biely potok
 3-0130-4-1 
 3-0130-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Blatnický potok
 3-0190-4-1 
 3-0190-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Necpalský potok
 3-2410-4-1 
 3-2410-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Pivovarský potok
 3-2860-4-1 
 3-2860-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Studenec
 3-3930-4-1 
 3-3930-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Šútovský potok č. 1
 3-4270-4-1 
 3-4270-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Valčiansky potok
 3-4770-4-1 
 3-4770-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Vríca
 3-6030-4-1 
 3-6030-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Kantorský potok
 3-1510-4-1 
 3-1510-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Martin
lipňové vody
(okrová)
Turiec č. 1b  H 
 3-4431-6-1 
 3-4431-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh č. 16  H 
 3-4650-6-1 
 3-4650-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
Michalovce
kaprové vody
(modrá)
Laborec č. 2
 4-1130-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava
 4-4140-1-1 
Čierna voda
 4-0330-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
Duša
 4-0440-1-1 
Okna č. 1a
 4-1560-1-1 
Sobranecký potok č. 1
 4-2380-1-1 
Sobranecký potok č. 2
 4-2390-1-1 
Michalovce
kaprové vody
(červená)
VN Budkovce I
 4-3260-1-1 
 4-3260-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
VN Budkovce II
 4-3261-1-1 
 4-3261-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Kolibabovce
 4-3490-1-1 
 4-3490-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Pozdišovce
 4-3710-1-1 
 4-3710-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Vinné jazero
 4-3900-1-1 
 4-3900-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Vyšná Rybnica
 4-3970-1-1 
 4-3970-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Michalovce
kaprové vody
(zelená)
Materialová jama Michalovce.
 4-1450-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
VN Blatce /Lapoš/
 4-3230-1-1 
Moldava nad Bodvou
kaprové vody
(červená)
VN Janík
 4-3420-1-1 
 4-3420-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
VN Nižný Lanec /Kanaš/
 4-3630-1-1 
 4-3630-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Moldava nad Bodvou
kaprové vody
(červená)
VN Paňovce
 4-3690-1-1 
 4-3690-1-1  Zákaz lovu rýb! Revír je vypustený!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
Námestovo
pstruhové vody
(žltá)
Biela Orava č. 3
 3-0090-4-1 
 3-0090-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
28 cm | –
Nitra
kaprové vody
(modrá)
Nitra č. 3
 2-1420-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
Radošina č. 1
 2-2180-1-1 
Nitra
kaprové vody
(červená)
Koniarovce
 2-1060-1-1 
 2-1060-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
OR Cítenka
 2-1540-1-1 
 2-1540-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Jelšovce
 2-1660-1-1 
 2-1660-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Ľudovítová I.
 2-1740-1-1 
 2-1740-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Ľudovítová III.
 2-1760-1-1 
 2-1760-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Ľudovítová IV.
 2-1770-1-1 
 2-1770-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Rohlík
 2-1890-1-1 
 2-1890-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Staré Čechynce
 2-1910-1-1 
 2-1910-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Veľká Hangócka
 2-1980-1-1 
 2-1980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Jelenec II.
 2-4860-1-1 
 2-4860-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Nitra
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Branč – Gergelová
 2-3030-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
Štrkovisko Čechynce
 2-3070-1-1 
Nové Mesto nad Váhom
kaprové vody
(modrá)
Váh č. 7
 2-4420-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 šťuka severná 
70 cm | –
Nové Mesto nad Váhom
kaprové vody
(červená)
OR Váhu
 2-1970-1-1 
 2-1970-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
Nové Mesto nad Váhom
kaprové vody
(zelená)
Štrkoviská Potvorice
 2-2781-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 šťuka severná 
70 cm | –
Štrkoviská Považany
 2-2790-1-1 
Zelená Voda
 2-5590-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 šťuka severná 
70 cm | –
 zubáč veľkoústy 
50 cm | –
Nové Zámky
kaprové vody
(modrá)
Cergát č. 1
 2-0230-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Cergát č. 2
 2-0240-1-1 
Chrenovka
 2-0260-1-1 
Mlynský náhon
 2-1310-1-1 
Nitra č. 1
 2-1400-1-1 
Spojovací kanál Cergát-Váh
 2-2670-1-1 
Žitava č. 2
 2-5610-1-1 
Nové Zámky
kaprové vody
(červená)
OR Bánov
 2-1500-1-1 
 2-1500-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
OR Berek
 2-1520-1-1 
 2-1520-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
MR Nitry – Podháj
 2-1830-1-1 
 2-1830-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Branovo
 2-4530-1-1 
 2-4530-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Dubník
 2-4680-1-1 
 2-4680-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Rúbaň č. 2
 2-5240-1-1 
 2-5240-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Svodín
 2-5320-1-1 
 2-5320-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Nové Zámky
kaprové vody
(zelená)
VN Dôchodcov
 2-0840-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Štrkovisko pri elektrárni
 2-0870-1-1 
Štrkovisko Kurzweillovo
 2-1120-1-1 
Rašelinisko Zemné
 2-2220-1-1 
Rašelinisko Palárikovo
 2-2250-1-1 
Štrkovisko Bešeňov
 2-2950-1-1 
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 1
 2-3210-1-1 
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 2
 2-3220-1-1 
Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 4
 2-3240-1-1 
Štrkovisko Záhoň
 2-4250-1-1 
Orlov
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Orlov
 4-2720-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Orlov
lipňové vody
(okrová)
Poprad č. 2a  H   hraničná voda (PL)
 4-1950-6-1 
 4-1950-6-1  Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
 4-1950-6-1  Denný čas lovu rýb:    7-17 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
Partizánske
kaprové vody
(modrá)
Bebrava č. 1
 2-0090-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Nitra č. 5b
 2-1441-1-1 
Nitrica č. 1b
 2-1551-1-1 
Nitrica č. 1d
 2-1553-1-1 
Partizánske
kaprové vody
(červená)
OR Nedanovce
 2-1820-1-1 
 2-1820-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
VN Partizánske
 2-5120-1-1 
 2-5120-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Veľké Uherce
 2-5470-1-1 
 2-5470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Partizánske
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Žabokreky
 2-4280-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Partizánske
pstruhové vody
(žltá)
Nitrica č. 2
 2-1460-4-1 
 2-1460-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Nitrica č.1c
 2-1552-4-1 
 2-1552-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Osliansky potok č. 1
 2-2020-4-1 
 2-2020-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Vyčoma č. 1
 2-5570-4-1 
 2-5570-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Pezinok
kaprové vody
(modrá)
Gidra č. 1b
 1-0151-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
Šúrsky potok
 1-1220-1-1 
Pezinok
kaprové vody
(červená)
VN Budmerice II.
 1-1280-1-1 
 1-1280-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 1-1280-1-1  Zákaz lovu z vytvorených priechodov v bočnej betónovej vlnolamovej hrádzi, ktoré umožňujú prístup k vodnej ploche!
 kapor rybničný 
45 cm | –
VN Kučišdorf
 1-1340-1-1 
 1-1340-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Modra – Harmónia
 1-1370-1-1 
 1-1370-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
VN Slnečné Údolie
 1-1400-1-1 
 1-1400-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Vištuk
 1-1421-1-1 
 1-1421-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Pezinok
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Dolná Tehelňa Pezinok
 1-0880-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
VN Modra – Kráľová
 1-1371-1-1 
Panonský Les
 1-1380-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
VN Zadný Šúr
 1-1450-1-1 
Piešťany
kaprové vody
(modrá)
Dubová
 2-0400-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 jalec hlavatý 
50 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pleskáč vysoký 
50 cm | –
 sumec veľký 
70 cm | 180 cm
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 90 cm
Dudváh č. 4
 2-0440-1-1 
Striebornica č.1
 2-2720-1-1 
Váh č. 6
 2-4410-1-1 
Rimplerova važina
 2-4413-1-1 
Piešťany
kaprové vody
(červená)
OR Piešťanské
 2-1880-1-1 
 2-1880-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 jalec hlavatý 
50 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pleskáč vysoký 
50 cm | –
 sumec veľký 
70 cm | 180 cm
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 90 cm
Agátky
 2-4411-1-1 
 2-4411-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Kocianova važina
 2-4412-1-1 
 2-4412-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Piešťany
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Dlhé kusy
 2-3140-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 jalec hlavatý 
50 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pleskáč vysoký 
50 cm | –
 sumec veľký 
70 cm | 180 cm
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 90 cm
Štrkovisko Horná Streda č. 1
 2-3300-1-1 
Štrkovisko Horná Streda č. 2
 2-3301-1-1 
Štrkovisko Horná Streda č. 3
 2-3302-1-1 
Štrkovisko Horná Streda č. 4
 2-3303-1-1 
Piešťany
pstruhové vody
(žltá)
Modrovský potok
 2-1320-4-1 
 2-1320-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 amur biely 
70 cm | –
 jalec hlavatý 
50 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pleskáč vysoký 
50 cm | –
 sumec veľký 
70 cm | 180 cm
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 90 cm
Striebornica č. 2
 2-2721-4-1 
 2-2721-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Považská Bystrica
kaprové vody
(modrá)
Hričovský kanál č. 1
 3-1040-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Marikovský potok č. 1
 3-2200-1-1 
Váh č. 11
 3-4600-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Prešov
kaprové vody
(zelená)
Štrkoviská Veľký Šariš
 4-2571-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
Prievidza
kaprové vody
(modrá)
Handlovka č. 1
 3-0850-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Nitra č. 6a
 3-2440-1-1 
Prievidza
kaprové vody
(červená)
OR Nitra č.1
 3-2660-1-1 
 3-2660-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Brezany
 3-4950-1-1 
 3-4950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Kanianka
 3-5170-1-1 
 3-5170-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Lazany
 3-5300-1-1 
 3-5300-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nitrianske Rudno
 3-5470-1-1 
 3-5470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nováky
 3-5510-1-1 
 3-5510-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Prievidza
pstruhové vody
(žltá)
Nitrica č. 3
 3-2470-4-1 
 3-2470-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Púchov
kaprové vody
(modrá)
Nosicko – Kočkovský kanál
 3-2520-1-1 
 jeseter malý 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh č. 10  H 
 3-4580-2-1 
 3-4580-2-1  Zákaz lovu rýb celoročný od začiatku rybovodu (označeného tabuľou) po hať Dolné Kočkovce!
 3-4580-2-1  Zákaz lovu rýb od 16.03. do 01.06. v úseku od sútoku Váhu a Nosicko – Kočkovského kanála v meste Púchov (lokalita Špic) po priehradné teleso VN Nosice – neresisko rýb!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jeseter malý 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Púchov
kaprové vody
(červená)
VN Dolné Kočkovce – Balaton
 3-5020-1-1 
 3-5020-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
VN Ihrište
 3-5070-1-1 
 3-5070-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Púchov
kaprové vody
(zelená)
Štrkoviská Horenická Hôrka
 3-4030-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Štrkoviská Lednické Rovne
 3-4040-1-1 
Štrkovisko Odhánky
 3-4161-1-1 
Štrkovisko Pod železničným mostom
 3-4171-1-1 
RADA Žilina
kaprové vody
(modrá)
Dunaj č. 1
 2-0480-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 2
 2-0490-1-1 
Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia
 2-0500-1-1 
Dunaj č. 3 ľavostranný priesakový kanál VD
 2-0520-1-1 
Dunaj č. 3 pravostranný priesakový kanál VD
 2-0580-1-1 
Vodná plocha kanála od ústia do odpadového kanála pod hydrocentrálou v Gabčíkove po začiatok kanála pri obci Dobrohošť. Revír nie je hraničná voda. Revír nie je hraničná voda.
Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko – Jarovecký
 2-0600-1-1 
Dunaj č. 4
 2-0620-1-1 
Dunaj č. 3  H 
 2-0510-1-1 
Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku.
 2-0510-1-1   hraničná voda  Staré koryto Dunaja od rkm 1810 po hraničný kameň – rkm 1850,5 je hraničná voda (ľavá strana).
 hlavátka podunajská  80 cm | –
 2-0510-1-1  V úseku od dolnej hranice ihlanového sklzu po hať na obtoku (tzv. bazén) je celoročný zákaz rybolovu  CHRO !
 2-0510-1-1  Mošonský Dunaj od hranice s Maďarskom po malú vodnú elektráreň v Čunove nie je hraničná voda.
 hlavátka podunajská  80 cm | –
 boleň dravý 
50 cm | –
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 3 – odpadový kanál VD  H 
 2-0550-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
RADA Žilina
kaprové vody
(červená)
VN Ružiná
 3-5700-1-1 
z dôvodu znižovania vodnej hladiny pod minimálnu prevádzkovú hladinu platí od 07.11.2020 do odvolania, všeobecný zákaz lovu rýb!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
RADA Žilina
kaprové vody
(červená)
VN Teplý Vrch
 3-5850-1-1 
 3-5850-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Dunaj č. 3 – OR horná inundácia  H 
 2-0560-1-1 
 2-0560-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
50 cm | –
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 3 – OR stredná inundácia
 2-0570-1-1 
 2-0570-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 3 zdrž VD Hrušov-Čunovo
 2-0610-1-1 
Vodná plocha zdrže na ľavej strane od vyústenia potrubia z ČOV Šamorín pri obci Čilistov Bratislava vidiek, po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou (mimo Rusovecko – Jaroveckej súst. ramien – samostatný revír č. 1-0130-1-1). Vodná plocha zdrže na pravej strane od pkm 29 VD (tabuľa „Stop športovej plavbe“ po rkm 1862 a priľahlé vodné plochy voľne spojené so zdržou). Revír nie je hraničná voda.
 2-0610-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-0610-1-1  Z dôvodu výstavby Danubia parku na pravej strane zdrže v úseku od Mošonskej VE po nápustný objekt poldra v úseku vyznačenom tabuľami zákaz vstupu je lov rýb z brehovej čiary zakázaný v období od osadenia tabúľ ZÁKAZ VSTUPU do ukončenia stavebných prác. Obmedzenie lovu rýb môže nastať počas roka, v prípade, že začnú prípravné a stavebné práce na projekte Danubia Park.
VN Kráľová
 2-4930-1-1 
 2-4930-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
VN Sĺňava
 2-5270-1-1 
 2-5270-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nosice
 3-5480-1-1 
 3-5480-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Orava
 3-5530-1-1 
 3-5530-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Žilina
 3-6010-1-1 
 3-6010-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Liptovská Mara
 3-5340-1-1 
 3-5340-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 15 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
VN Ružín
 4-3750-1-1 
 4-3750-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
RADA Žilina
pstruhové vody
(žltá)
VN Palcmanská Maša
 4-3680-4-1 
 4-3680-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
35 cm | –
RADA Žilina
lipňové vody
(okrová)
Orava č. 2b  H 
 3-2721-6-1 
 3-2721-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 podustva severná 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Rimavská Sobota
kaprové vody
(modrá)
Blh č. 1
 3-0200-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Rimava č. 2
 3-3260-1-1 
Rimavská Sobota
kaprové vody
(červená)
VN Číž
 3-4980-1-1 
 3-4980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Kurinec
 3-5260-1-1 
 3-5260-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Ožďany
 3-5540-1-1 
 3-5540-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Petrovce
 3-5560-1-1 
 3-5560-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Rohožník
kaprové vody
(zelená)
Ílovisko Konopiská
 1-0181-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 69 cm
Rožňava
kaprové vody
(červená)
VN Hrušov I. a II.
 4-3390-1-1 
 4-3390-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Ružomberok
kaprové vody
(červená)
VN Hrabovo
 3-5080-1-1 
 3-5080-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Ružomberok
kaprové vody
(zelená)
VN Liptovský Sliačik
 3-5330-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Ružomberok
pstruhové vody
(žltá)
Ľupčianka
 3-2110-4-1 
 3-2110-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Revúca
 3-3220-4-1 
 3-3220-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Teplianka
 3-4330-4-1 
 3-4330-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Váh č.19
 3-4700-4-1 
 3-4700-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
40 cm | –
Ružomberok
lipňové vody
(okrová)
Váh č. 18a  H 
 3-4680-6-1 
 3-4680-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
90 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
40 cm | –
Sabinov
kaprové vody
(modrá)
Torysa č. 3
 4-2910-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Sabinov
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Rožkovany č. 1
 4-2570-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Štrkovisko Rožkovany č. 2
 4-2574-1-1 
Sekule – Moravský Svätý Ján
kaprové vody
(modrá)
Odpadový kanál č. 2 „Čekr“
 2-1481-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Sekule – Moravský Svätý Ján
kaprové vody
(červená)
OR Moravský Svätý Ján – dolné
 2-1811-1-1 
 2-1811-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
OR Moravský Svätý Ján – horné
 2-1812-1-1 
 2-1812-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Sekule
 2-1891-1-1 
 2-1891-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Sekule – Moravský Svätý Ján
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Oširíd
 2-3840-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Štrkovisko Lúčky
 2-3600-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Senec
kaprové vody
(zelená)
Hlboké jazero v Senci
 1-0160-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Slnečné jazerá v Senci
 1-0810-1-1 
Štrkovisko Bernolákovo
 1-0870-1-1 
Senica
kaprové vody
(modrá)
Myjava č. 2a
 2-1380-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
Senica
kaprové vody
VN Osuské
 2-5110-1-1 
 2-5110-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-5110-1-1  Revír je vypustený!
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
Senica
kaprové vody
(červená)
VN Kunov
 2-4950-1-1 
 2-4950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4950-1-1  Zákaz premiestňovania rýb z VN Kunov v živom stave!
 2-4950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.06. v čase od 08.00 – 18.00 h v RO v úseku od začiatku starej chaty RSMS po koniec pláže!
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
Hlbocké rameno
 2-0690-1-1 
 2-0690-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
VN Brezová
 2-4560-1-1 
 2-4560-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4560-1-1  Celoročný (2021) zákaz lovu dravých rýb!
VN Hlboké
 2-4740-1-1 
 2-4740-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Jablonica
 2-4810-1-1 
 2-4810-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Koválov
 2-4900-1-1 
 2-4900-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Radošovce II.
 2-5210-1-1 
 2-5210-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Vrbovce
 2-5520-1-1 
 2-5520-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Senica
pstruhové vody
(žltá)
Myjava č. 2b
 2-1381-4-1 
 2-1381-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
Myjava č. 3
 2-1390-4-1 
 2-1390-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Senica
lipňové vody
(okrová)
Vrbovčianka
 2-5560-4-1 
 2-5560-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
Sereď
kaprové vody
(modrá)
Jarčie č. 2
 2-0820-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Váh č. 3
 2-4380-1-1 
Sereď
kaprové vody
(červená)
OR Dolnostredské
 2-1550-1-1 
 2-1550-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
OR Horný Čepeň
 2-1590-1-1 
 2-1590-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Báb
 2-4460-1-1 
 2-4460-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Sereď
kaprové vody
(zelená)
Nová voda
 2-2770-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Koleno
 2-2771-1-1 
Čepeňské Štrkoviská
 2-2772-1-1 
Štrkovisko Šintava
 2-4020-1-1 
VN Pusté Sady
 2-5190-1-1 
Skalica
kaprové vody
(modrá)
Morava č. 8
 2-1360-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 80 cm
Skalica
kaprové vody
(červená)
OR Lipa
 2-1720-1-1 
 2-1720-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 80 cm
OR Žlutnica
 2-2010-1-1 
 2-2010-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Mlynky
 2-5040-1-1 
 2-5040-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Sládkovičovo
kaprové vody
(modrá)
Čierna voda č. 2
 2-0330-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 35 cm
 šťuka severná 
60 cm | 75 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Sládkovičovo
kaprové vody
(zelená)
Rašelinisko Pusté Úľany č. 1
 2-2300-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 35 cm
 šťuka severná 
60 cm | 75 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 60 cm
Rašelinisko Pusté Úľany č. 2
 2-2310-1-1 
Rašelinisko Veľký Grob
 2-2360-1-1 
Štrkovisko Hrubá Borša
 2-3320-1-1 
Štrkovisko Malá Mača
 2-3630-1-1 
Štrkovisko Vincov les
 2-4190-1-1 
Spišská Belá
kaprové vody
(zelená)
VN Spišská Belá
 4-3800-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
Spišská Stará Ves
lipňové vody
(okrová)
Dunajec č. 2  H   hraničná voda (PL)
 4-0430-6-1 
 4-0430-6-1  Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
 4-0430-6-1  Denný čas lovu rýb:    7-17 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
Stará Ľubovňa
kaprové vody
(zelená)
VN Vengliská
 4-3890-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
Stará Ľubovňa
lipňové vody
(okrová)
Poprad č. 3a  H 
 4-1960-6-1 
 4-1960-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
 sivoň potočný 
30 cm | –
Poprad č. 3c  H 
 4-1962-6-1 
 4-1962-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
Poprad č. 1  H   hraničná voda (PL)
 4-1940-6-1 
 4-1940-6-1  Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
 4-1940-6-1  Denný čas lovu rýb:    7-17 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Stará Turá
kaprové vody
(červená)
VN Dubník č. 1
 2-4690-1-1 
 2-4690-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 jeseter malý 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 80 cm
VN Dubník č. 2
 2-4700-1-1 
 2-4700-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 jeseter malý 
70 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 80 cm
VN Matejovec
 2-5020-1-1 
 2-5020-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 80 cm
Stará Turá
pstruhové vody
(žltá)
Drgonova dolina
 2-0370-4-1 
 2-0370-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Dudváh č. 6
 2-0470-4-1 
 2-0470-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Jablonka
 2-0800-4-1 
 2-0800-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Svidník
kaprové vody
(červená)
VN Vyšný Orlík
 4-3980-1-1 
 4-3980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 jeseter sibírsky 
45 cm | 50 cm
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Svidník
pstruhové vody
(žltá)
Kapišovka
 4-0980-4-1 
 4-0980-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
35 cm | –
Ladomírka č. 1
 4-1170-4-1 
 4-1170-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Ondava č. 6
 4-1700-4-1 
 4-1700-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Svit
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Batizovce č. 1
 4-2600-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 jeseter sibírsky 
45 cm | 65 cm
Štrkovisko Batizovce č. 2
 4-2610-1-1 
VN Starý Mlyn
 4-3820-1-1 
Svit
pstruhové vody
(žltá)
Batizovský potok
 4-0050-4-1 
 4-0050-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Poprad č. 9
 4-2020-4-1 
 4-2020-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Poprad č. 11
 4-2022-4-1 
 4-2022-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Šahy
kaprové vody
(červená)
OR Ipľa – Hrkovce
 2-1610-1-1 
 2-1610-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
60 cm | 90 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
OR Ipľa – Preseľany nad Ipľom
 2-1620-1-1 
 2-1620-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Plášťovce
 2-5130-1-1 
 2-5130-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Vyškovce
 2-5530-1-1 
 2-5530-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Šahy
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Šahy
 2-3980-1-1 
 amur biely 
60 cm | 90 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
Šaľa
kaprové vody
(modrá)
Hlavný kanál Csóványos
 2-0680-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Váh č. 2
 2-4370-1-1 
 2-4370-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v časťi revíru ohraničenej telesom hrádze VN Králová po pomyslenú spojnicu medzi koncom umelého polostrova uprostred toku a začiatkom betónovej cesty na ľavom brehu Váhu. Hraničné body sú označené pevne osadenými stĺpmi bielej farby na polostrove a brehu a pomocnými bójami priamo v toku ( bóje v zimnom období nemusia byť osadené),  CHRO ! Zátoka pod VD Kráľová – Chránená rybia oblasť  CHRO 
Šaľa
kaprové vody
(červená)
MR Neded Kopola
 2-0860-1-1 
 2-0860-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
MR Amerika III.
 2-2400-1-1 
 2-2400-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
MR Šúgo Selice
 2-2470-1-1 
 2-2470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
MR Vizállás
 2-2500-1-1 
 2-2500-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Šaľa
kaprové vody
(zelená)
Hlinisko Tehelňa Žihárec I., II.
 2-2560-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Štrkovisko Kráľová nad Váhom
 2-3550-1-1 
Šamorín
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Kvetoslavov
 2-3570-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 45 cm
 mieň sladkovodný 
40 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | 80 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
Šaštín – Stráže
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Lakšárska Nová Ves
 2-1130-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Štrkovisko Šaštín – Stráže
 2-4010-1-1 
Šoporňa
kaprové vody
(modrá)
Jarčie č. 1
 2-0810-1-1 
 amur biely 
65 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Šoporňa
kaprové vody
(červená)
OR Melečka č. 1
 2-1790-1-1 
 2-1790-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
65 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
OR Melečka č. 2
 2-1800-1-1 
 2-1800-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Pasienok
 2-1860-1-1 
 2-1860-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Šoporňa
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Roličky
 2-3930-1-1 
 amur biely 
65 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Štrkovisko Šoporňa
 2-4030-1-1 
Štúrovo
kaprové vody
(modrá)
Hron č. 1
 2-0740-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Ipeľ č. 1
 2-0770-1-1 
Obidský kanál
 2-1471-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Štúrovo
kaprové vody
(červená)
OR Berek č. 1
 2-1510-1-1 
 2-1510-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
OR Berek č. 2
 2-1511-1-1 
 2-1511-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Berek č. 3
 2-1512-1-1 
 2-1512-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Berek č. 4
 2-1513-1-1 
 2-1513-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Šurany
kaprové vody
(modrá)
Nitra č. 2
 2-1410-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Stará Nitra č. 3
 2-1411-1-1 
Stará Žitava
 2-2710-1-1 
Žitava č. 3
 2-5620-1-1 
Šurany
kaprové vody
(červená)
OR Šuranské
 2-1940-1-1 
 2-1940-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
OR Úľany nad Žitavou
 2-1960-1-1 
 2-1960-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Šurany
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Lipová
 2-1240-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Štrkovisko Mojzesovo – Černík
 2-1260-1-1 
Hlinisko Tehelňa Maňa
 2-1270-1-1 
Štrkovisko Kenderáš
 2-3440-1-1 
Štrkovisko Mojzesovo – Lipová
 2-3730-1-1 
Štrkovisko pri Rybárskom dome
 2-3900-1-1 
Štrkovisko Tona Šurany
 2-4060-1-1 
Štrkovisko Veľký Kýr
 2-4160-1-1 
Tisovec
pstruhové vody
(žltá)
Furmanec
 3-0790-4-1 
 3-0790-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Klenovská Rimava č. 1
 3-1550-4-1 
 3-1550-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Rimava č. 5
 3-3290-4-1 
 3-3290-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Rimava č. 7
 3-3320-4-1 
 3-3320-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Turiec č. 3
 3-4511-4-1 
 3-4511-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Topoľčany
kaprové vody
(modrá)
Nitra č. 4
 2-1430-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
Radošina č. 2
 2-2190-1-1 
Topoľčany
kaprové vody
(červená)
OR Chrabrany
 2-1530-1-1 
 2-1530-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
OR Dvorany nad Nitrou
 2-1560-1-1 
 2-1560-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Oponice
 2-1850-1-1 
 2-1850-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Zátišie
 2-2000-1-1 
 2-2000-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Malé Bedzany
 2-4980-1-1 
 2-4980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nemečky
 2-5080-1-1 
 2-5080-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Tesáre
 2-5360-1-1 
 2-5360-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Topoľčany
pstruhové vody
(žltá)
Bojnianka
 2-0160-4-1 
 2-0160-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
Topoľníky
kaprové vody
(modrá)
Aszódsky kanál č. 3
 2-0050-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Dolnobarský kanál
 2-0350-1-1 
Klátovské rameno č. 1
 2-1039-1-1 
Malý Dunaj č. 2
 2-1200-1-1 
Topoľníky
kaprové vody
(zelená)
Rašelinisko Csanád
 2-2200-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Rašelinisko 3
 2-2210-1-1 
Rašelinisko Topoľníky č. 1
 2-2340-1-1 
Rašelinisko Topoľníky č. 2
 2-2350-1-1 
Štrkovisko Topoľníky
 2-4070-1-1 
Tornaľa
kaprové vody
(červená)
VN Hubovo
 3-5120-1-1 
 3-5120-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Levkuška
 3-5310-1-1 
 3-5310-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Trebišov
kaprové vody
(červená)
VN Byšta
 4-3290-1-1 
 4-3290-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 75 cm
VN Hrčel
 4-3380-1-1 
 4-3380-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nižný Žipov
 4-3640-1-1 
 4-3640-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nový Ruskov
 4-3670-1-1 
 4-3670-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Trebišov
kaprové vody
(zelená)
Materiálová jama Kamenná Moľva
 4-1441-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 75 cm
VN Parchovany
 4-3700-1-1 
Trenčín
kaprové vody
(modrá)
Váh č. 8  H 
 2-4430-2-1 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 mrena severná 
40 cm | 60 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Biskupický kanál č. 8
 2-4432-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 mrena severná 
40 cm | 60 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Trenčín
kaprové vody
(červená)
Enkláva
 2-0630-1-1 
 2-0630-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
VN Svinica
 2-5310-1-1 
 2-5310-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Gabajove štrkoviská
 2-0641-1-1 
 2-0641-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
OR Klúčové
 2-1670-1-1 
 2-1670-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Bodovka
 2-2980-1-1 
 2-2980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Baračka
 2-4480-1-1 
 2-4480-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Trenčín
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Nozdrkovce
 2-3771-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Štrkovisko Skalka
 2-0880-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Štrkovisko Ľuborča
 2-3601-1-1 
Štrkovisko Nemšová
 2-3750-1-1 
Štrkoviská Trenčianske kaskády
 2-4330-1-1 
Trenčín
pstruhové vody
(žltá)
Vlára
 2-4450-4-1 
 2-4450-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 mrena severná 
40 cm | 60 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Chocholnica
 2-0250-4-1 
 2-0250-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Drietomica
 2-0380-4-1 
 2-0380-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Ľuborčiansky potok
 2-1161-4-1 
 2-1161-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Selecký potok
 2-2630-4-1 
 2-2630-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Súčanka
 2-2730-4-1 
 2-2730-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Svinica č. 2
 2-2750-4-1 
 2-2750-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Teplička
 2-4300-4-1 
 2-4300-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Turniansky potok
 2-4340-4-1 
 2-4340-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Trnava
kaprové vody
(modrá)
Blava č. 1
 2-0130-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Dudváh č. 2a
 2-0420-1-1 
Gidra č. 1a
 2-0660-1-1 
Parná č. 1
 2-2050-1-1 
Trnava
kaprové vody
(červená)
VN Boleráz
 2-4520-1-1 
 2-4520-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
50 cm | –
VN Buková
 2-4570-1-1 
 2-4570-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
VN Cífer
 2-4600-1-1 
 2-4600-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Horné Orešany
 2-4770-1-1 
 2-4770-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Suchá nad Parnou
 2-5300-1-1 
 2-5300-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Trnava
pstruhové vody
(žltá)
Blava č. 2
 2-0140-4-1 
 2-0140-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Trnávka
 2-0422-4-1 
 2-0422-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Parná č. 2
 2-2060-4-1 
 2-2060-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Trstená
kaprové vody
(modrá)
Orava č. 4
 3-2731-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | –
Trstená
kaprové vody
(červená)
VVN Tvrdošín
 3-6050-1-1 
 3-6050-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
Turčianske Teplice
kaprové vody
(modrá)
Rameno Teplica
 3-4231-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Turčianske Teplice
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Jazernica
 3-4230-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Rašelinisko Ivančiná
 3-3190-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Veľké a Malé Leváre
kaprové vody
(modrá)
Lakšár
 1-0340-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 úhor európsky 
50 cm | 60 cm
Morava č. 4
 1-0420-1-1 
Odpadový kanál
 1-0430-1-1 
Rudava č. 1a
 1-0600-1-1 
Veľké a Malé Leváre
kaprové vody
(červená)
MR Stará Morava
 1-0440-1-1 
 1-0440-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 úhor európsky 
60 cm | –
MR Panská Morava
 1-0460-1-1 
 1-0460-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
MR Raudazi
 1-0590-1-1 
 1-0590-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Veľké a Malé Leváre
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko Kňaz – Malé Leváre
 1-0970-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 úhor európsky 
60 cm | –
Veľký Krtíš
kaprové vody
(červená)
VN Nenince
 3-5450-1-1 
 3-5450-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
VN Sklabiná
 3-5760-1-1 
 3-5760-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Želovce
 3-5990-1-1 
 3-5990-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Vlčany
kaprové vody
(červená)
MR Vlčany I.
 2-0940-1-1 
 2-0940-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
MR Vlčany II.
 2-0950-1-1 
 2-0950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Vranov nad Topľou
kaprové vody
(červená)
VVN Domaša
 4-4110-1-1 
 4-4110-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
60 cm | 80 cm
 boleň dravý 
50 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Nižný Hrušov
 4-3620-1-1 
 4-3620-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
50 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Tovarné
 4-3860-1-1 
 4-3860-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Vranov nad Topľou
lipňové vody
(okrová)
Ondava č. 3
 4-1670-5-1 
 4-1670-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 pstruh potočný 
40 cm | –
Vrbové
pstruhové vody
(žltá)
Chtelnička
 2-0270-4-1 
 2-0270-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Holeška
 2-0700-4-1 
 2-0700-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Podkylavka – Prašník
 2-2140-4-1 
 2-2140-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
Záhorie
kaprové vody
(modrá)
Kanál Malina č. 1
 1-0300-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | 80 cm
 jeseter sibírsky 
60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 80 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 40 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Kanál Malina č. 2
 1-0310-1-1 
Morava č. 2
 1-0400-1-1 
Zohorský kanál č. 1
 1-1480-1-1 
Zohorský kanál č. 2
 1-1490-1-1 
Horná Rudávka
 1-0170-1-1 
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | 80 cm
 jeseter sibírsky 
60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 40 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Prukse
 1-0250-1-1 
Bezedné
 1-1481-1-1 
Balatón
 1-0210-1-1 
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | 80 cm
 jeseter sibírsky 
60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 40 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Záhorie
kaprové vody
(červená)
Feld
 1-0150-1-1 
 1-0150-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | 80 cm
 jeseter sibírsky 
60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 40 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
SR Obloz
 1-0230-1-1 
 1-0230-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Tónišove MR
 1-1230-1-1 
 1-1230-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Centnúz
 1-1290-1-1 
 1-1290-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Kuchyňa
 1-1330-1-1 
 1-1330-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Lozorno č. 2
 1-1360-1-1 
 1-1360-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Rohožník
 1-1390-1-1 
 1-1390-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Záhorie
kaprové vody
(zelená)
Štrkovisko na Židovkách
 1-1010-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | 80 cm
 jeseter sibírsky 
60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 40 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Dolná Rudávka
 1-0060-1-1 
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | 80 cm
 jeseter sibírsky 
60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 40 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Jazero Čierny Feld
 1-0220-1-1 
Prepadlina Osmička
 1-0240-1-1 
Štrkovisko Malé Axi
 1-0360-1-1 
Pieskovňa Plavecký Štvrtok
 1-0470-1-1 
Rašelinisko Záhorská ves
 1-0570-1-1 
Štrkovisko Jakubov č. 1
 1-0930-1-1 
Štrkovisko Jakubov č. 2
 1-0940-1-1 
Štrkovisko Trojuholník
 1-1090-1-1 
Štrkovisko Záhorská Ves
 1-1150-1-1 
Štrkovisko Štvorec
 1-1200-1-1 
Vachálkov rybník
 1-1250-1-1 
Štrkovisko Veľké Axi
 1-1260-1-1 
Zlaté Moravce
kaprové vody
(modrá)
Žitava č. 4
 2-5630-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Zlaté Moravce
kaprové vody
(červená)
VN Lovce
 2-4960-1-1 
 2-4960-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
VN Melek
 2-5030-1-1 
 2-5030-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nemčiňany
 2-5070-1-1 
 2-5070-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nová Ves nad Žitavou
 2-5100-1-1 
 2-5100-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Slepčany
 2-5260-1-1 
 2-5260-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Veľké Vozokany
 2-5480-1-1 
 2-5480-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Zvolen
kaprové vody
(červená)
VN Dobrá Niva
 3-5010-1-1 
 3-5010-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
60 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Môťová
 3-5410-1-1 
 3-5410-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Zvolen
lipňové vody
(okrová)
Hron č. 7b  H 
 3-1081-6-1 
 3-1081-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Žarnovica
kaprové vody
(modrá)
Hron č. 5
 3-1060-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Žarnovica
kaprové vody
(červená)
Hodrušské jazero
 3-0950-1-1 
 3-0950-1-1  Zákaz lovu rýb! Revír je vypustený!
Zmena revírovania z  3-0950-1-1  na  3-0950-1-1 , platí od 25.03.2020!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Žarnovica
kaprové vody
(červená)
VN Muchov Vŕšok
 3-5430-1-1 
 3-5430-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Pustý hrad
 3-5630-1-1 
 3-5630-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Voznica
 3-5960-1-1 
 3-5960-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Žarnovica
kaprové vody
(zelená)
Kopanický rybník
 3-1640-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Želiezovce
kaprové vody
(modrá)
Hron č. 2
 2-0750-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
 pleskáč vysoký 
30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Ipeľ č. 2
 2-0780-1-1 
Želiezovce
kaprové vody
(červená)
VN Šárovce
 2-5341-1-1 
 2-5341-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
 pleskáč vysoký 
30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
OR Gaštanový háj
 2-1570-1-1 
 2-1570-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 pleskáč vysoký 
30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
OR Kukučínov
 2-1710-1-1 
 2-1710-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Nový Potok
 2-1840-1-1 
 2-1840-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Svodov (dlhé, malé)
 2-1930-1-1 
 2-1930-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Vozokanské
 2-1990-1-1 
 2-1990-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Svodov
 2-5330-1-1 
 2-5330-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Žiar nad Hronom
kaprové vody
(modrá)
Hron č. 6a  H 
 3-1070-2-1 
 3-1070-2-1  Zákaz lovu rýb od od 01.12. do 14.03. Pod cestným mostom Jalná je v úseku vyznačenom tabuľami,  CHRO  – zimovisko rýb!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | 50 cm
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Žiar nad Hronom
kaprové vody
(červená)
VN Zákruty
 3-3560-1-1 
 3-3560-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-3560-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v hornej časti nádrže pri prítoku označenej tabuľami, chránená rybia oblasť  CHRO !
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
OR Žiar
 3-6210-1-1 
 3-6210-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Žilina
kaprové vody
(modrá)
Váh č. 13
 3-4620-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
40 cm | –
 sivoň potočný 
30 cm | –
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
Váh č. 14
 3-4630-1-1 
Žilina
kaprové vody
(červená)
VN Divinka
 3-5000-1-1 
 3-5000-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Košiare
 3-5200-1-1 
 3-5200-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Hričov
 3-5090-1-1 
 3-5090-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-5090-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v areáli firmy DAL – prístav a predaj štrkov!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
Žilina
kaprové vody
(zelená)
Strážov
 3-5780-1-1 
 3-5780-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný medzi ostrovom a bójkami, je po celom obvode vyhlásená za chránenú rybiu oblasť  CHRO !
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Žilina
pstruhové vody
(žltá)
Rajčanka č. 2
 3-3141-4-1 
 3-3141-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 3-3141-4-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku rieky od cestného mosta na kúpalisko Laura v Rajeckých Tepliciach po železničný most v Rajeckých Tepliciach, predstavuje chránenú rybiu oblasť  CHRO !
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Varínka č.1a
 3-4780-4-1 
 3-4780-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 3-4780-4-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku vyznačenom tabuľami ako NPR Tiesňavy!
Žilina
lipňové vody
(okrová)
Rajčanka č. 1
 3-3130-5-1 
 3-3130-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 3-3130-5-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku vyznačenom tabuľami nad a pod MVE Bánová!
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh č. 15  H 
 3-4640-6-1 
 3-4640-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 3-4640-6-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku rieky od pravostranného prítoku Starohradský potok v dĺžke cca 500 m v smere toku predstavuje  CHRO !
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
40 cm | –
 sivoň potočný 
30 cm | –

SRZ – Zarybnenie revírov – 2020
Revíry SRZ kaprové zväzové 2020
Denný čas lovu rýb 2022